DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1911 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 70 —


U zavodu daje se prilike osobama, koje se žele uputiti u istra živanje
tla, da to dozvolom kr. zemaljske vlade nauče.
Zgodimice će se u zavodu prirediti praktični tečajevi o poznavanju
tla za šire slojeve.


§. 3.


Zavodsko osoblje vrši u smislu naredbe od 3. srpnja 1909. broj


111. A 2275 0 ustrojenju geologijskog povjerenstva, te u smislu §. 2.
točke b) ove naredbe poslove agrogeologijske sekcije geologijskog povjerenstva.
Rad ove sekcije raspada se na rad u terenu i na rad u laboratoriju.


Sistematski rad u terenu obavljat će se na temelju radnog programa,
koji će predstojnik zavoda kao odsječni agrogeolog za svaku
godinu u sporazumu sa predstojnikom geologijskog povjerenstva posebno
izradit i kr zemaljskoj vladi preko toga predsjedništva na odobrenje pre
dložiti.


Isto tako će zavod preko predsjedništva geologijskog povjerenstva
predložiti i štampanje publikacija agrogeologijske sekcije


§.4


Oblasti su dužne osoblju zavoda za istraživanje tla, odaosno osoblju
agrogeologijske sekcije kod radnja, koje se u javnom interesu izvode u
J3;enu, ići u svemu na ruku, tako, da se poslovanje toga osoblja u
svakom slučaju bez zapreke provesti može.


§.5.


Zavod je dužan na istraživanje priposlani materijal odmah istražiti,
te posljedak istraživanja najkasnije u roku od 14 dana priopćiti
stranci, koja je istraživanje zatražila. Ako bi koje istraživanje dulje trajalo,
imade se o tome dotična stranka u navedenom roku obavjestiti.


§. 6.
Istraživanja imadu se izvadjati po medjunarodnim jedinstvenim propisima,
pa se kod svakog istraživanja imade stranci označiti i u posebnom
zapisniku zabilježiti način izvedenja (§. 9.).
Za uzimanje uzoraka tla izdat će zavod stranci na zahtjev posebn
i naputak.
§ 7.
Za istraživanja u terenu, koja bi se imala izvesti na zahtjev privatnika,
a ta bi trajala predvidljivo preko 8 dana, imade dotična stranka
glede izaslanja zatražiti dozvolu kr zemaljske vlade, koja će, pošto sasluša
predstojnika toga zavoda, shodno odrediti.


§. 8.


Zavod može odbiti molbe privatnih stranaka, ako idu za tim, da
se u roku, koji odredjuje stranka, izrade odviše zamašna istraživanja, a