DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1911 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 68 —


Osobne vijesti.


Odlil^ovanja Njegovo cesarsko i kraljevsko apostolsko Veličanstvo
blagoizvoljtlo je Previšniim riešenjem od 5. siečnja t g. ces. i kr.
komorniku nasljednom članu velikaške kuće zajedničkog državnog sabora
i sabora kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, Marku grofu Bo mbellesu
, premilostivo podieliti dostajanstvo pravog tajnog savjetnika uz
oprost pristojba.


Ovo previšnje odlikovanje mnogodišnjeg prezaslužnog predsjednika
hrvat slavonskoga šumarskoga društva u veliko će razveseliti mnogobrojne
njegove štovatelje i prijatelje, a napose članove spomenutoga našega
društva. Čestitamo stoga Njegovoj Preuzvišenosti najsrdačnije, a u budućem
broju osvrnuti ćemo se na to odlikovanje opširnije.


Imenovanja. Kr. ugar. ministar za poljodjelstvo imenovao je kr.
šumskoinžinirskog vježbenika Antuna Marica, kr. šumarsko-inžinirskim
kandidatom u XI. plaćevnom razredu.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je apsolvente
kr. šumarske akademije u Zagrebu, Josipa Stefović a i Petra
Škrljca , privremenim šumarskim vježbenicima kod gjurgjevačke imovne
općine.


Zal

Instruiranje spisa o diobi nekretnina zemljišinili zajednica bivših
urbarskih općina. Naredba kr. hrv.-slav.-dalm zemaljske vlade, odjela
za unutarnje poslove od 31 listopada 1910. broj 56.062, upravljena na
sve kr. županijske oblasti, te županijske upravne odbore.


Pošto se je opazilo, da ovamo prispjevaju vrlo manjkavo instruirani
spisi odnoseći se naročito na individualnu diobu nekretnine a zemljištnih
zajednica bivših urbarskih općina, te na ustanovljenje redovitog i izvanrednog
prihoda od glavnica zemljištnih zajednica, to valja u buduće nastojati,
da svaki takav spis, koji se putem kr. županijske oblasti bud
putem županijskog upravnog odbora predlaže kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljskoj
vladi, odjelu za unutarnje poslove, bude takodjer obložen i zvješće
m i mni e nje m kr. županijskog šumarskog nadzornika iz kojeg
će se moći razabrati:


1. koliko i kakvoga zemljišta je dotična zemljištna zajednica prigodom
segregacije dobila, koje u koju svrhu, te na koliko selišta;
2. sve one okolnosti, koje bi mogle biti odlučne za riešenje samoga ´
predmeta, kao n. pr. da li je šumska parcela dala dana zajedničarima u
ime pašnjaka, da li je u tom slučaju drvna gromada bila uračunata u
šumsku kompetenciju ili nije;
3. gdje je nužno, ima se odmah i opisati stanje tla i šume, ter
naročito označiti oni dielovi, koji su na absolutno šumskom tlu.
4. Imade se naročito istaknuti, da li su stanoviti dielovi posjeda
zemljištne zajednice prigodom segregacije ili inim načinom (kao na pr.
poklonom, kupom, zamjenom itd} u posjed zemljištne zajednice došli,
te da li je uslied toga temeljna, segregacionalnom osudom dopitana povr
šina šumskog ili pašnjačkog tla promjenjena.


ŠUMARSKI LIST 2/1911 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 6() —


Ti podatci imadu se crpit!i iz segregacionalnih osuda i razpravnih
spisa te predajnih zapisnika, (lioji se mogu službenim putem dobaviti od
kr. sudbeniii stolova, kao urbarskih sudova), zatim iz starih i novih
katastralnih posjedovnih listova, starih i novih gruntovnica, segregacionalnih
i gruntovnih nacrta i t. d.


Prepisi takovih izvješća i mnienja imadu se sačuvati za eventualnu
kasniju službenu uporabu.


Biti će takodjer uputno, da kr. šum. tehničari otvore za bilježnic e
0 tako sakupljenim izvadcima iz segregacionalnih i drugih spisa, te da
u buduće u tim zabilježnicama sve na dotičnu zemljištnu zajednicu odnoseće
se važnije stvari zabilježe, jer će tako ne samo njima, nego i
drugim urednicima biti znatno olakšan posao, kada će imati u sličnim
predmetima zemljištnih zajednica sastavljati izvješća i davati strukovna
mnienja.


U ostalom upozoruje se naslov u pogledu instruiranja spisa o
diob i il i otudjenj u zemljišta zemljištnih zajednica na naredbu kr.
hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove od 3. veljače
1907. broj 3423U ex 1905.—a o razpoložbi i upravi sa šumskim
glavnicama zemljištnih zajednica na naredbu kr. hrv.-slav.dalm.
zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove od 26. svibnja 1898
broj 31.735.


U Zagrebu, dne 31. listopada 1910.


Za bana kr. banski savjetnik:
Ja kšić V. r.


Broj III. A. 1370. ex 1910.


Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje
poslove, od 7. prosinca 1910. broj III. A 1370., kojom se izdaju ustrojne
ustanuve za kr. hrv.-slav. zemaljski zavod za iztraživanje tla u Zagrebu.


§


Pod neposrednim nadzorom kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade ustrojava
se kr. hrv.-slav. zemaljski zavod za istraživanje tla i spaja s tloznanstvenim
kabinetom kr. šumarske akademije u Zagrebu.


§. 2.


Zadaća je toga zavoda baviti se tehnologijom tla uopće.


On će služiti:


a) naučnim svrhama kr. šumarske akademije;


b) u smislu §. 3. naredbe kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade,


odjela za unutarnje poslove, od 3. srpnja 1909. broj III. A 7522 agrogeologijskoj
sekciji geologijskog povjerenstva za kraljevine Hrvatsku i
Slavoniju ;


c) praktičnim svrhama domaćih gospodara.


Ispitivati će i proučavati odnošaje i osebujnosti tla u Hrvatskoj
i Slavoniji, da se stvori sigurna podloga i za tehničke melioracije tla i
za gospodarsku i šumarsku kulturu Hrvatske i Slavonije uopće.
ŠUMARSKI LIST 2/1911 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 70 —


U zavodu daje se prilike osobama, koje se žele uputiti u istra živanje
tla, da to dozvolom kr. zemaljske vlade nauče.
Zgodimice će se u zavodu prirediti praktični tečajevi o poznavanju
tla za šire slojeve.


§. 3.


Zavodsko osoblje vrši u smislu naredbe od 3. srpnja 1909. broj


111. A 2275 0 ustrojenju geologijskog povjerenstva, te u smislu §. 2.
točke b) ove naredbe poslove agrogeologijske sekcije geologijskog povjerenstva.
Rad ove sekcije raspada se na rad u terenu i na rad u laboratoriju.


Sistematski rad u terenu obavljat će se na temelju radnog programa,
koji će predstojnik zavoda kao odsječni agrogeolog za svaku
godinu u sporazumu sa predstojnikom geologijskog povjerenstva posebno
izradit i kr zemaljskoj vladi preko toga predsjedništva na odobrenje pre
dložiti.


Isto tako će zavod preko predsjedništva geologijskog povjerenstva
predložiti i štampanje publikacija agrogeologijske sekcije


§.4


Oblasti su dužne osoblju zavoda za istraživanje tla, odaosno osoblju
agrogeologijske sekcije kod radnja, koje se u javnom interesu izvode u
J3;enu, ići u svemu na ruku, tako, da se poslovanje toga osoblja u
svakom slučaju bez zapreke provesti može.


§.5.


Zavod je dužan na istraživanje priposlani materijal odmah istražiti,
te posljedak istraživanja najkasnije u roku od 14 dana priopćiti
stranci, koja je istraživanje zatražila. Ako bi koje istraživanje dulje trajalo,
imade se o tome dotična stranka u navedenom roku obavjestiti.


§. 6.
Istraživanja imadu se izvadjati po medjunarodnim jedinstvenim propisima,
pa se kod svakog istraživanja imade stranci označiti i u posebnom
zapisniku zabilježiti način izvedenja (§. 9.).
Za uzimanje uzoraka tla izdat će zavod stranci na zahtjev posebn
i naputak.
§ 7.
Za istraživanja u terenu, koja bi se imala izvesti na zahtjev privatnika,
a ta bi trajala predvidljivo preko 8 dana, imade dotična stranka
glede izaslanja zatražiti dozvolu kr zemaljske vlade, koja će, pošto sasluša
predstojnika toga zavoda, shodno odrediti.


§. 8.


Zavod može odbiti molbe privatnih stranaka, ako idu za tim, da
se u roku, koji odredjuje stranka, izrade odviše zamašna istraživanja, a
ŠUMARSKI LIST 2/1911 str. 33     <-- 33 -->        PDF

__ 71 —


kod većih radnja u terenu tražit će novčani predujam za osiguranje
putnih troškova zavodskog osoblja.


§. 9.


Svako strukovno mnijenje, koje zavod daje na temelju provedenih
istraživanja, treba da sadržaje:


I. tekući broj, pod kojim je istraženi predmet unesen u zavodski
urudžbeni zapisnik;
II.
naziv stranke, koja je dostavila istraženi predmet;
III. oznaku i opis istraženoga predmeta;
IV. točan opis načina, po kojemu je analiza izvedena i naznačenje
dotične metode (§. 6.);
V.
posljedak istraživanja;
VI. jasno izrečeno strukovno mnijenje;
VII. naznačenje pristojbe za istraživanje, a kod uredovanja u teretu
još i putne troškove;
VIII.
datum i uredovni pečat uz potpis predsjednika zavoda, a
ako
je ovaj zapriječen, njegovog zamjenika.
Izvorni koncepti svih izdanih spisa iraadu se pohranjivati.


§. 10


Pristojbe za istraživanje uplaćuju se ili unaprijed, ili se ot)avjes o
nalazu dostavlja pouzećem.


§. 11.


Pristojbenik za istraživanja u kr. zemaljskom zavodu za istraživanje
tla u Zagrebu je slijedeći:


I. Mehaničkaanalizatla.
1.
Mulenje (plakanje) tla po Kiihnu . . . K 4.
2. » » > Kopecky-u . . K 4.
3. » » » Schone-Orthu. K 6.
4.
Odredjivanje krupnoga pijeska, šljunka,
drobiža i kamenja rešetanjem . . . . K 2.
II. Odredjivanje sastavnih dijelova tla
5.
Odredjivanje množine gline u tlu .. . K 4, .
6. » » humusa u tlu . . K 5.
7. » » vapna u tlu . . . K 2.
8. » » pijeska u tlu . . K 2.
9.
Petrografsko odredjivanje krupnih dijelova
pijeska K 5.


ŠUMARSKI LIST 2/1911 str. 34     <-- 34 -->        PDF

_ 72 -


111. 1 s t r a ži V a n j e fizikalnih svojstvi tla.
0 dr e d j i V a n j e:


10. volumne težine tla
K 4.
11. poroziteta tla
. . K 2.
12. kapilarnog napona vode u tlu ... . K 2.
13. higroskopične vlage u tlu
K 4.
14. kapaciteta za vodu
K 2.
15. kapaciteta za uzduh
K 2.
16. propustljivosti tla za vodu
K 2.
17. propustljivosti tla za uzduh K 2
IV.
Odredjivanje u tlu se nalazećih biljavnih hraniva.
(Prema zahtjeva ili u izvatku s vodom i ugljičnom kiselinom,
107o ´^i koncentriranom solnom kiselinom, limunovom kiselinom ili nakon
rastvorbe sa fluorovodičnom kiselinom.)


Odredjivanje:


18. kalija
K 6.
19. kalcija
K 4.
20. fosforne kiseline
K 4
21. magnezije
K 4.
22. željeznog aluminijskog oksida . . . . K 5.
23. kremične kiseline
K 5.
24. ukupnog dušika
K 5.
25. amonijaka
K 4.
26. dušične kiseline
K 5.
V. OdredjiVanje u tlu nalazećih se za b i Ij k e ste tni h tvari
27.
Dokaz i odredjivanje slobodnih hum.
kiselina u tlu K 6.
28.
Odredjivanje množine klora (klornatrija)
u tlu K 4.
29.
Odredjivanje množine sumpora
(ferrosulfata, sumporne kiseline) . . . K 6.
VI. Potpunaanalizazemlje,
30.
Istraživanja navedena pod L, II., III. i IV.
stoje zajedno K 50.
Za istraživanja u terenu vrijede iste pristojbe Osim toga pripadaju
osoblju dnevnice po činovnom razredu, naknada putnih troškova
i pomoćno radničko osoblje na trošak stranke, koja izaslanje zatraži.


Dr.
T 0 m as i ć v. r.