DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 39     <-- 39 -->        PDF

,*%


— 37 —


Za pismene radnje bijahu zadana sliedeća pitanja i to:
a) prvi dan :


1. U koje doba dozrieva i kada je najzgodnije doba za sabiranje
sjemena pojedinih naših glavnih vrsti listovoga i crnogoričnoga drveća?
Po čemu se pojedine vrsti sjemenja srodnih vrsti drveća medjusobno
bitno razlikuju? Po čemu se sve raspoznaje njihova klijavost i dobrota,
kako se ova može i na dulje vremena uzčuvati, a sama klijavost (kojima
postupcima i sretstvima) pospješiti?
2. Na pašnjaku njeke zemljištne zajednice, koji je od željezničke
stanice odaljen 12 kilometara, nalazi se danas 750 hrastovih stabala.
Opišite način kako ćete tvarnu i novčanu vriednost tih stabala ustanoviti,
ako se stabla po volji razvrstaju n debljinske razrede. Kod izračunavanja
novčane vriednosti imaju se za podlogu računa uzeti oni sortimenti, u
koje se danas hrastovina izradjuje.
3. Kako su nastale imovne općine i zemljištne zajednice u kraljevinama
Hrvatskoj i Slavoniji, koji je glavni smisao odnosnih zakona o postanku
njihovom i budućem gospodarenju sa zajedničkim imetkom ?
b) drugi dan:


1. Opišite vrsti, gradnju, uredjenje i prometna sredstva šumskih
željeznica, te njihovu važnost obzirom na uporabu šuma i izvoz drva.
2 Kojima su sve oštetama podvrgnute šumske kulture po životinjama?
Nabrojite ih po vrstima, štetnosti prema vrstima drva i dobi kulture, te
kako se takovim oštetama može u pojedinim slučajevima predusresti i
stati na kraj ?


3. Nakon što je šumski posjed, sastojeći se iz više parcela, sa mjeračim
stolom izmjeren i mapiran, imadu se i/računati površine cijeloga posjeda,
kao i površine pojedinih djelova, puteva. graba, čistina, livada, vrtova itd.,
koje se nalaze unutar šume. Opišite dotični račun Koji aparati mogu se
u tu svrhu upotrijebiti, kako se račun kontrolira i kako se neizbježive
pogriješke izjednače?
Ispitu je bilo pristupilo 12 kandidata, od kojih jedan ima ponoviti
ispit iz skupine I. iz predmeta a) i b), o dvojica cijeli ispit, dočim su
ga položili sliedeća gg. Ivan Č e o v i ć, šumarski vježbenik gjurgjevačke
imovne općine; Mihajlo Dere ta, kr. šumarski vježbenik kod kot. oblasti
u Sisku; Stevan D o d i g, šumarski vježbenik gradiške imovne općine;
Andrija F r u š i ć, šumarski vježbenik gradiške imovne općine; Nikola
G r u b i ć, šumarski vježbenik petrovaradinske imovne općine; Dušan
J a s i ć, šumarski vježbenik II. banske imovne općine; Ivan M u r g i ć,
šumarski vježbenik slunjske imovne općine; Gjuro Paradžikovi ć
šumarski vježbenik gradiške imovne općine; te Luka Šnajder , šumarski
vježbenik petrovaradinske imovne općine


Trgovina drvom.


1. Kod dražbe obdržavane kod kr. šumskogureda na Sušaku
na 21. studenoga 1910. predano je bilo u svemu pet ponuda, od kojih su
prihvaćene samo dvije i to;
a) Tvrdke Franje Olivieri iz Senja, koja je 134 jelovih i 343
bukovih stabala u šumskom predjelu Crnivrh, procjenjenih na K 1.936,
dostala za K 2050; zatim 39 jelovih i 191 bukovo stablo, takodjer u
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 38 —


Crnomvrhu, procjenjeuih ua K 1.290, za kupovninu od K 1 400; nadalje
176 jelovih, 58 smrekovih i 571 bukovo stablo u šum. predjelu Prošće,
procjenjenih na K 4 603, za kupovninu od K 4.750; te konačno 458 bukovih
stabala u šum. predjelu Rapain palež, procjenjenih na K 2 563 za
kupovninu od K 2.650.


b) Grga Ratković iz Krasnoga, koji je 316 jelovih, 88 smre
kovih i 90 bukovih stabala u šumskom predjelu Lomska Duliba, procjenjenih
na K 4.576, dostao za iznos od K 5.160.


2. Dražba raznovrstnih stabala godišnjega prodaji namjenjenoga
etata u šumama otočke imovne opčine, koja je obdržavana u Otočcu
dne 23 studenoga 1910., ostalaje bezuspješna, jernije stigla ni jedna ponuda
3. Kod dražbe obdržavane na 28. studenoga 1910. kod gradskog a
poglavarstva u Petrinji, je 9 366 hrastovih stabala u gradskoj
šumi „Kotar", procjenjenih na K 650.174, dostalo Bergerov o dion .
društvo u Zagrebu za K 692.666.
4. Dražba obdržavana kod kr. kotarske oblasti u Križevcima
na 29. studenoga 1910. vrhu 715 hrasto/ih stabala iz šume z. z. Gradec ,
procjenjenih na 43.721 K. 86 lili, ostala je bezuspješna — nije naime
stigla ni jedna ponuda.
5. Kod dražbe obdržavane na 30. studenoga 1910 kod gradskog a
poglavarstv a u Požegi, je 1 382 hrastova stabla u gradskoj šumi
Dugi Jarčić, procjenjenih na K 11.506, dostala Neus chl oss o va
tvornica tanina iparopilad. d. u Sušini—Gjurdjenovcu za K 14.800.
6. Kod dražbe obdržavane na 1. prosinca 1910. kod kr. ko tarske
oblastiu Požegi, je 1711 hrastovih stabala u šumi z. z. J a g up 1 ij e,
procjenjenih na K 54.208. dostala Neuschlossova tvornica tanina
i paropila d. d. u Sujšini—Gj urjdj eno vcu za iznos od K 54.800.
7. Kod dražbe obdržavane na 5. prosinca 1910. kod kr. šumarsko g
ravnateljstva u Zagrebu je 468 bukovih trnpaca sa 156 07 m*´,
zatim 58 prostm. bukovih ciepanica i 368 prostrm. bukovih oblica u I.
i 2. okružju II. sjekoređa kr. šu mar i j e u K a Ij u dostao Petar Radovanović
iz Gornje Vaši za iskličnu cienu od K 200
8. K dražbi obdržavanoj kod kr. kotarske oblasti u Kutini
na 10. prosinca 1910. su na 392 hrastova stabla u šumi z. z. Slatina ,
sa iskličnom cieuom od 7023 K 71 fil, stigle dvije ponude, od kojih je
bila povoljnija ona Rudolfa Bachracha iz Zagreba, te je glasila
na K 5158. Pošto je i ona bila ispod isklične ciene, to je predložena
skupštini ovlaštenika, čiji zaključak nam nije poznat.
9. Kod dražbe obdržavane na 13. prosinca 1910. kod kr kotarske
oblasti u Delnicama je 129 jelovih stabala z. z. L i č,
procjenjenih na 4122 K 87 fil. ostalo neprodauo, docira su 33 jelova
stabla z. z. F uži ne, procjenjena na 1646 K 99 fil, prodana za 1686 K;
nadalje je 15 jelovih i omorilčovih stabala z. z. Vrata , procjenjenih na
516 K 64 fil., prodano za 531 K; te konačno je 11 jelovih stabala z. z
Benkovac , procjenjenih na 478 K 28 fil., prodano za 501 K. — Imena
kupaca nisu nam na žalost poznata.
10 Kod dražbe obdržavane na 14 prosinca 1910. kodgospodar stveiyoga
ureda imovne općine u Ogulinu, polučen je sliedeći
uspjeh.