DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 35     <-- 35 -->        PDF

^ 33 —


2. Svota od SoO kruna za sastav kazala za Šumarski list, prema
proračunu za g. 1910 pošto i ta svota nije još izdana, i
3. svota od 600 kruna za jubilarni štipendij šumarske akademije,
prema svojedobnom zaključku glavne skupštine. Proračun pripomoćne zaklade
prima se bez primjetbe.
Glede proračuna zaklade A. Borošića se pako požuruje jur izabrani
pododbor da što prije sastavi zakladnicu.
Točka IV Pretres prispjelih podnesaka.


1. Ravnateljstvo kr. gosp. učilišta u Križevcima poziva društvo da
sudjeluje kod proslave 50 godišnjice opstanka zavoda, koja će se proslaviti
početkom mjeseca listopada t. g.
Zaključuje se, da imade društvo kod te proslave zastupati predsjedništvo
— a 0 tome ravnateljstvo učilišta obavjestiti — a eventualni
izdatci u ime društva iz društvene blagajne namiriti.


2. Kr. nadlugari političke uprave predlažu predstavku upravljenu na
vis. sabor, radi poboljšanja njihovih životnih i službenih prilika, te mole,
da tu predstavku društvo takodjer preporuči kr. zem. vladi.
Zaključuje se, da se imade preporučno predložiti kr. zem. vladi, a
odnosnu popratnicu izraditi odbornik g A. Kern.


3. T. Basara i dr. činovnici I. ban. imov. općine predlažu, da se
ovogodišnja glavna skupština urečena za 25. rujna t. g. odgodi na dan
proslave 50 godišnjice opstanka učilišta u Križevcima, te da se tamo i
održi.´
Bezpredmetno obzirom na zaključak pod točkom IV/I.


4. Stjepan Kolenko, podvornik kr. šumar, akademije moli, da mu
se
stan za kojega sada plaća, bezplatno ustupi.
Molba se ne uvažuje, jer ne ima za to naslova.


5. Kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove poziva društvo,
da predloži pitanja za samostalno vodjenje šum. gospodarenja.
Zaključuje se, da ta pitanja sastavi tajnik društva.
Točka V. Eventualni predloži.
Revizionalni odbor za pregledbu društvenih računa za god. 1908. i


1909. predlaže prema svom zapisniku sastavljenom dne U. srpnja 19 i 0.
prigodom obave spomenute revizije (vidi broj 76 društ. uručb. zapisnika
1910);


1. da se blagajnički dnevnik društ. imovine počam od 1. siečnja
1911. tako vodi, da se gotov novac i vriednostni papiri u posebnim stupcima
izkazuju.
Zaključuje se, da se imade i nadalje voditi na dosadanji način.


2. da se blagajnički dnevnik društ. imovine zaključuje počam od 1.
siečnja 1911. mjesečno, a ostali dnevnici dok povećanjem prometa ne
nastane potreba, kao do sada koncem godine.
Prima se,


3. da se svi javni uredi, koji dostavljajuć društvu novac, odbijaju
trošak za poštarinu, umole da^ to u buduće ne čine.
Zaključuje se, da se u Šumarskom listu shodna molba u tom pogledu
uvrsti.


4. da se sve potrebe društva oko tiskanja društ. organa, nabave
tiskanica, vezanja knjiga i druge pisaće predmete, putem jeftimbe onoj
tvrtki radi dobave prepuste, koja će najpovoljnije ponude staviti.