DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 31 —


linske imovne općine Dragutina L as ma na, te šumarnika i upravitelja
gospodarstvenoga ureda gradiške imovne općine Rudolfa pl. Rukavinu ,
nadšumarnicima u VII. činovnom razredu; nadšumara ogulinske imovne
općine Andriju Copa, šumarnikom i zamjenikom upravitelja gospodarstvenog
ureda u Vili. činovnom razredu; kotar, šumara iste imovne općine
Josipa Rukavinu , nadšumarom u IX. činovnom razredu; nadalje protustavnika
te imovne općine Stjepana Sirnica, nadšumarom procjeniteljem
u IX. činovnom razredu; te šumara iste imovne općine Vjekoslava Bub


nja, šumarom-računovodjom u X. činovnom razredu; te konačno šumarskog
vježbenika gjurgjevačke imovne općine Petra Kovača, zatim šum.
vježbenika gradiške imovne općine Milorada Se ku lica i Milana Trivano
vica, te šumar, vježbenika slunjske imovne općine Ivana M u r-
g i ć a, šumarskim pristavima u XI. činovnom razredu.


Odlikovanje. Gospodinu Teodoru Miincku, knez. šumar, tajniku u
Virovitici, podjelio je njegov vlastelin knez Gjuro Schaumburg-Lippe, svojemu
kućnomu redu pripadajući srebrni krst za vjernost i zasluge.


Društvene vijesti.


Zapisnik spisan dne 24. rujna 1910. u Šumarskom domu prigodom
održanja sjednice upravljajućeg odbora Prisutni: I Podpredsjednik Robert
Fischbach; II. Podpredsjednik Josip Havas; Blagajnik i zamjenik tajnika
Ljudevit Szentgyorgyi; Odbornici: Marino de Bona, Benak Vinko, Dojković
Vilim, Kern Ante, Lasman Dragutin, Metlaš Jovan, Partaš Ivan, Rukavina
pl. Rude, Ružička August i Tolg Vilim


Ispričali se: Predsjednik presv g Marko grof Bombelles i ostali
odbornici.
I, Podpredsjednik Robert Fischbach kao predsjedatelj otvara sjednicu
uz ustanovljeni dnevni red, nakon što je pozdravio prisutne odbornike.
Točka I. Čitanje i ovjerovljenje zapisnika prošle odborske sjednice
od 17. svibnja 1910.
Zapisnik bje nakon pročitanja uzet na znanje bez primjetbe, a za
ovjerovljenje istoga izabrana su gg. Marino de Bona i Rude pl. Rukavina.


Točka II. Izvješće o tekućem poslovanju: G. I. Podpredsjednik pri


općuje, da je preuzeo škontraciju društ. blagajna dne 24. rujna 1910. te


da je zaključio:


1. Dnevnik društvene imovine sa ostatkom od . . 6083 K 03 f.
koji se sastoji iz:
3 kom 4´/2´´/o zadužnica hrv. slav. zem. hipot. banke u
Zagrebu glaseća na. 4000 K — f.
uložnice I. hrv. štedione br. 139.142 sa ..... . 2000 K 17 f.
Cheque knjižice komerc. banke sa 27 K — f.
gotovine u blagajni 55 K 86 f.


Što čini ukupno "eOSTlC 03 f.


2. Dnevnik pripomoćne zaklade sa ostatkom od . . 12701 K 79 f.
koji se sastoji iz:


ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 32 —


3 kom. 4-V»´´o zadužnica hrv. slav. zem. hipot. banke u
Zagrebu glaseće na 2200 K — f.
ulož. I. hrv. šted. u Zagrebu br. 103.876 sa ... . 10501 K 79 f.


Što čini ukupno 12701 K 79 f.


3. Dnevnik zaklade osnovane u spomen pok A Borošića
sa ostatkom od . : 1943 K 40 f.
koji je uložen u I. hrv. štedioni na uložnicu br. 154.580.
Glede gotovine pod 2. uložene u 1. hrv. štedioni stavlja podjedno
pitanje, koji bi se vrijednostni papiri radi boljeg ukamaćenja imovine imali
nabaviti.


Odbor prima izvješće o stanju blagajna na znanje, a nabavu vriednostnih
papira za Pripomoćnu zakladu prepušta predsjedništvu.
Zamj. tajnika priopćuje:


1. Da su se kao članovi 1. razreda prijavili: Josip Bican, bos. herc.
nadšumar u Davidoviću; Josip Stefković, šum. vježbenik gjugjev. imovne
općine; Stjepan Kopf, vi. okruž. šumar u Budincima; Stjepan Naglić, trgovac
u Okučanima ; Pajo Popović, kr. kot. šumar u Vrbovskom i Robert
Bokor, kr. drž. šum. nadsavjetnik u Vinkovcima (prijavljen po II. podpredsjedniku
Josipu Havasu)
Primaju se kao članovi.
2 Da je kr. zemalj. vlada, odjel za unutarnje poslove dopitala naredbom
od 28. svibnja 1910 br. 17.354 dosadanju zem. podporu društvu


i 1909, predložio je zapisnik toj pregledbi, prema kojemu su koli računi,


sa 1200 K
a za izdavanje Lugarskog viesnika 400 K
Prima se zahvalnošću na3. Revizionalni odbor zaUkupno . .
znanje.
preizpitanje društvenih računa za
TeOČTK
g. 1908


otoli bilance za pomenute godine pronadjene u podpunom redu.
Uzima se na znanje time, da se zapisnik imade pročitati u narednoj
glavnoj skupštini društva.


4. Da su prema zaključku odbora društva od 19. prosinca 1909. brisani
iz članstva 28 člana, radi nemarnog plaćanja članarine.
Prima se na znanje, nu podjedno i zaključuje, da se oni, koji bi
svoje dugovine naknadno uplatili, ili se makar obvezali to obročno učiniti,
imadu ponovno kao članovi evidentirati.


5 Da je u ovog. proračunu osigurana svota od 550 kruna za sastavak
kazala za Šumarski list počam od prve godine izdanja do konca
g 1910. te pita tko bi imao to kazalo sastaviti?


Zaključuje se, da se u Šumarskom listu za taj sastav razpiše natječaj.


6. Da je g. kr. kot. šumar N. Pleša-Kosinjković poklonio društvenoj
knjižnici 2 primjerka svoje brošurice o Medljiki hrasta.
Uzima se zahvalnošću na znanje.
Točka III. Pretres proračuna za god 1911.


Nakon svestranog proučenja prima odbor predloženi proračun za
društvenu imovinu time, da se imadu u razhod uvrstiti još sliedeće potrebe:


1. Prinos od 150 kruna za intern. šumarsku bibliografiju prema
proračunu za god. 1910. pošto do sada ta svota još nije izdana.


ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 35     <-- 35 -->        PDF

^ 33 —


2. Svota od SoO kruna za sastav kazala za Šumarski list, prema
proračunu za g. 1910 pošto i ta svota nije još izdana, i
3. svota od 600 kruna za jubilarni štipendij šumarske akademije,
prema svojedobnom zaključku glavne skupštine. Proračun pripomoćne zaklade
prima se bez primjetbe.
Glede proračuna zaklade A. Borošića se pako požuruje jur izabrani
pododbor da što prije sastavi zakladnicu.
Točka IV Pretres prispjelih podnesaka.


1. Ravnateljstvo kr. gosp. učilišta u Križevcima poziva društvo da
sudjeluje kod proslave 50 godišnjice opstanka zavoda, koja će se proslaviti
početkom mjeseca listopada t. g.
Zaključuje se, da imade društvo kod te proslave zastupati predsjedništvo
— a 0 tome ravnateljstvo učilišta obavjestiti — a eventualni
izdatci u ime društva iz društvene blagajne namiriti.


2. Kr. nadlugari političke uprave predlažu predstavku upravljenu na
vis. sabor, radi poboljšanja njihovih životnih i službenih prilika, te mole,
da tu predstavku društvo takodjer preporuči kr. zem. vladi.
Zaključuje se, da se imade preporučno predložiti kr. zem. vladi, a
odnosnu popratnicu izraditi odbornik g A. Kern.


3. T. Basara i dr. činovnici I. ban. imov. općine predlažu, da se
ovogodišnja glavna skupština urečena za 25. rujna t. g. odgodi na dan
proslave 50 godišnjice opstanka učilišta u Križevcima, te da se tamo i
održi.´
Bezpredmetno obzirom na zaključak pod točkom IV/I.


4. Stjepan Kolenko, podvornik kr. šumar, akademije moli, da mu
se
stan za kojega sada plaća, bezplatno ustupi.
Molba se ne uvažuje, jer ne ima za to naslova.


5. Kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove poziva društvo,
da predloži pitanja za samostalno vodjenje šum. gospodarenja.
Zaključuje se, da ta pitanja sastavi tajnik društva.
Točka V. Eventualni predloži.
Revizionalni odbor za pregledbu društvenih računa za god. 1908. i


1909. predlaže prema svom zapisniku sastavljenom dne U. srpnja 19 i 0.
prigodom obave spomenute revizije (vidi broj 76 društ. uručb. zapisnika
1910);


1. da se blagajnički dnevnik društ. imovine počam od 1. siečnja
1911. tako vodi, da se gotov novac i vriednostni papiri u posebnim stupcima
izkazuju.
Zaključuje se, da se imade i nadalje voditi na dosadanji način.


2. da se blagajnički dnevnik društ. imovine zaključuje počam od 1.
siečnja 1911. mjesečno, a ostali dnevnici dok povećanjem prometa ne
nastane potreba, kao do sada koncem godine.
Prima se,


3. da se svi javni uredi, koji dostavljajuć društvu novac, odbijaju
trošak za poštarinu, umole da^ to u buduće ne čine.
Zaključuje se, da se u Šumarskom listu shodna molba u tom pogledu
uvrsti.


4. da se sve potrebe društva oko tiskanja društ. organa, nabave
tiskanica, vezanja knjiga i druge pisaće predmete, putem jeftimbe onoj
tvrtki radi dobave prepuste, koja će najpovoljnije ponude staviti.