DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 31 —


linske imovne općine Dragutina L as ma na, te šumarnika i upravitelja
gospodarstvenoga ureda gradiške imovne općine Rudolfa pl. Rukavinu ,
nadšumarnicima u VII. činovnom razredu; nadšumara ogulinske imovne
općine Andriju Copa, šumarnikom i zamjenikom upravitelja gospodarstvenog
ureda u Vili. činovnom razredu; kotar, šumara iste imovne općine
Josipa Rukavinu , nadšumarom u IX. činovnom razredu; nadalje protustavnika
te imovne općine Stjepana Sirnica, nadšumarom procjeniteljem
u IX. činovnom razredu; te šumara iste imovne općine Vjekoslava Bub


nja, šumarom-računovodjom u X. činovnom razredu; te konačno šumarskog
vježbenika gjurgjevačke imovne općine Petra Kovača, zatim šum.
vježbenika gradiške imovne općine Milorada Se ku lica i Milana Trivano
vica, te šumar, vježbenika slunjske imovne općine Ivana M u r-
g i ć a, šumarskim pristavima u XI. činovnom razredu.


Odlikovanje. Gospodinu Teodoru Miincku, knez. šumar, tajniku u
Virovitici, podjelio je njegov vlastelin knez Gjuro Schaumburg-Lippe, svojemu
kućnomu redu pripadajući srebrni krst za vjernost i zasluge.


Društvene vijesti.


Zapisnik spisan dne 24. rujna 1910. u Šumarskom domu prigodom
održanja sjednice upravljajućeg odbora Prisutni: I Podpredsjednik Robert
Fischbach; II. Podpredsjednik Josip Havas; Blagajnik i zamjenik tajnika
Ljudevit Szentgyorgyi; Odbornici: Marino de Bona, Benak Vinko, Dojković
Vilim, Kern Ante, Lasman Dragutin, Metlaš Jovan, Partaš Ivan, Rukavina
pl. Rude, Ružička August i Tolg Vilim


Ispričali se: Predsjednik presv g Marko grof Bombelles i ostali
odbornici.
I, Podpredsjednik Robert Fischbach kao predsjedatelj otvara sjednicu
uz ustanovljeni dnevni red, nakon što je pozdravio prisutne odbornike.
Točka I. Čitanje i ovjerovljenje zapisnika prošle odborske sjednice
od 17. svibnja 1910.
Zapisnik bje nakon pročitanja uzet na znanje bez primjetbe, a za
ovjerovljenje istoga izabrana su gg. Marino de Bona i Rude pl. Rukavina.


Točka II. Izvješće o tekućem poslovanju: G. I. Podpredsjednik pri


općuje, da je preuzeo škontraciju društ. blagajna dne 24. rujna 1910. te


da je zaključio:


1. Dnevnik društvene imovine sa ostatkom od . . 6083 K 03 f.
koji se sastoji iz:
3 kom 4´/2´´/o zadužnica hrv. slav. zem. hipot. banke u
Zagrebu glaseća na. 4000 K — f.
uložnice I. hrv. štedione br. 139.142 sa ..... . 2000 K 17 f.
Cheque knjižice komerc. banke sa 27 K — f.
gotovine u blagajni 55 K 86 f.


Što čini ukupno "eOSTlC 03 f.


2. Dnevnik pripomoćne zaklade sa ostatkom od . . 12701 K 79 f.
koji se sastoji iz: