DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 21     <-- 21 -->        PDF

19 —


Obračunanje šteta učinjenih po divljači u šumi.


u feudalno doba imala su samo zemaljska gospoda i vlastela
pravo vršenja lova u šumama. Otkupom kmetstva utrnulo
je pravo zemaljske gospode u tudjim šumama divljač loviti.
Pravo izvršivanja lova ograničilo se kasnije na vlastiti posjed,
kako kod privatnika, tako i kod države, općine i t. d. Razvoj
lova u prošlosti bio je od velikog upliva na razvitak šumarstva
u svim državama. Poznato nam je, da se iz lovačkog stališa
razvio šumarski stališ.


U naprednim zemljama raste važnost lova u narodno-gospodarskom
pogledu sve više. I kod nas se u najnovije vrijeme
važnost lova u gospodarskom životu našega naroda sve više
priznaje i ističe. Kao živi dokaz tomu možemo navesti, da se
u zadnje vrijeme kod dražbe općinskih lovišta polučuju sve veće
godišnje zakupnine. Još više se kod naše vlastele diže iz godine
u godinu prihod lova.


Uporednim putevima sa množenjem divljači, rastu ali i
štete, koju divljač u šumama čini. U naprednim zemljama izdaju
se posebne instrukcije za obračun šteta, koju divljač u šumama
čini. U 10. broju lista »Forstwisenschaftliches Centralblatt«
od prošle godine priopćena je u kratkim crtama takova instrukcija
vehke vojvodine Badenske.


Držimo, da ćemo poslužiti dobroj stvari, ako u našem
listu donesemo najvažnije ustanove te instrukcije, jer nema
sumnje, da će i kod nas biti mnogo i mnogo slučajeva, u kojima će se
morati ustanoviti vrijednost štete, koju je divljač u šumi učinila.


Nu prije toga reći ćemo koju riječ sa čisto teoretskog
gledišta o načinu obračuna štete, koju divljač u šumi učini. Na
osnovu zasada nauke o računanju vrijednosti šuma, možemo
ustanoviti vrijednost svake štete, koju se u šumi učini, bilo po
čovjeku ili životinjama. U naučnim knjigama obradjuju se takova
praktična pitanja vrlo slabo ili nikako. I literatura je u
tom pogledu dosta mršava. Mi ćemo se u svemu držati izvoda
u tom predmetu nadšumarnika Pilza*.


* Allgemeine JForst- u. Jagdzeitung 1905. str. 4, 37.


ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 22     <-- 22 -->        PDF

^ 20 -^


Mišljenja vlastnika šume i zakupnika lovišta o naknadi
štete, učinjene u šumi po divljači, vrlo se razilaze. Dokle zakupnici
lovišta drže, da se u opće nemaju naknađivati štete,
koje divljač u šumi učini, jer takove štete u šumi tobož ne postoje,
te ih vlastnici šuma i njihovi činovnici izmišljaju, dotle
vlastnik šume ili njegov prerevni činovnik vidi štetu i ondje, gdje
je u istinu nema, ili je ona tako malena, da bi za volju mira
bilo bolje, da se na nju ne uzme nikakav obzir.


Na takovu shvaćanju kod jedne i druge stranke ne može
se ništa promjeniti, jer iz pojmljivih razloga zakupnik lovišta
nastoji, da izmakne dužnosti naknade štete, na koje se možda
ugovorom obvezao, a s druge strane vlastnik šume uporno
traži ispunjenje ugovorom preuzetih dužnosti.


Ne samo, da izmedju vlasnika šurnn i zakupnika lovišta postoje
različita mišljenja o naknadi štete, koju divljač u šumi
učini, nego i izmedju šumarskih stručnjaka vladaju različita mišljenja
0 samoj šteti.


Ne leži razlika u shvaćanju možda u tomu, da strastven
lovac gleda drugim očima po divljači u šumi učinjenu štetu,
nego li recimo šumarski stručnjak, koji nema nikakovog interesa
za lov. Ta razlika u glavnom leži u različitom shvaćanju
veličine same štete. Tako n. pr. obgriženi izbojci na biljkama
uz put jesu velika šteta za onoga, koji ne zna, da će se te
biljke kasnije radi proširenja puta morati posjeći; obgrižene
biljke u bukovoj branjevini ne mogu se smatrati velikom štetom,
jer će u tom slučaju iz korijenja potjerati mladice, koje će
mnogo jače rasti; savijena mlada stabla uslijed češljanja rogovlja,
ne mogu se smatrati velikom štetom, ako će se ta
stabla kod prve prorede izvaditi. Nadalje leži razlog različitom
shvaćanju štete, učinjene u šumi po divljači, u metodi obračuna
štete. Kod šumarskih stručnjaka ne vlada jedinstven princip
za ustanovljenje šteta, učinjenih po divljači u šumi. Najjednostavnija
se stvar iz temelja različito prosudjuje, što redovno
radja hrdjavim posljedicama.


Za požaliti je, da se rezultatima računa, izvedenim na
osnovu nauke o računanju vrijednosti šuma, ne priznaje još
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 21 —


uvijek nuždna važnost, jer su faktori, o kojima se kod računa
služimo, promjenljive veličine, te što neki drže, da su računi
izvedeni za dugi period vremena, pjesma budućnosti. Nu naprotiv
tomu mišljenju možemo ali ustvrditi, da i približno točni
račun, jest uvijek bolji, nego li nikakov račun, te da na pozitivnoj
podlozi izvedeni račun o raznim gospodarskim pitanjima,
jest uvijek sjegurnije i korisnije mjerilo, nego li nekontrolirano
mnijenje pojedinca. To nas sve vodi do spoznaje, da razne štete
u šumi moramo obračunati na temelju općih zasada nauke o
računanju vrijednosti šuma. Riješenje takovih zadaća tim je
lakše, što se u uredjenom šum. gospodarstvu lahko mogu pronaći
svi oni faktori, koje kod obračuna trebamo, te koji se faktori
uz najveće opreze moraju uzimati. Kod toga posla ne
smiju se cijene drva iz pojedine slučajne godine uzeti, nego se
mora uzeti prosječna cijena od više godina. Obično se uzima
prosječna cijena od najmanje 10 godina, a u izvanrednim slučajevima
(vjetar, kukci) polučene cijene, ne smiju se u račun
uzeti. Drvne mase s kojima se računa, moraju odgovarati prosječnim
prihodima dotičnog zemljišta. Sječivi prihod i prihodi
proreda moraju se za različite sječne dobe i starost sastojine,
u prvom redu iz valjano vodjenih kontrolnih knjiga, a u drugom
redu iz prikladnih skrižaljka prihoda i prirasta, uzeti. Kod uredjenog
šumskog gospodarstva poznati su i sortimenti, u koje
se drvo izradjuje, kao i svi troškovi, koji se kao prosjek za
više godina moraju uzeti. Ako se valjana šumska statistika o
svemu tomu vodi, mogu se svi ti podaci uz nuždni oprez
odmah uzeti.


Vrlo je važno razvrstanje drva u sortimente. Ako se drvo
prodaje prema dimenzijama, a osobito prema debljinskim razredima,
to nam je moguće za veličinu odštete i sječnu dobu vrlo
važni kvalitativni prirast ustanoviti. Konačno se mora uzeti
nuždni obzir na visinu kamatnjaka. Ne traži se mnogo, ako se
zahtijeva, da se za svako gospodarstvo ima posebno kamatnjak
ustanoviti; i to gledom na vrst i veličinu posjeda, vrst drva i
uzgoja, te ophodnju.
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 22 —


Ako su svi ti faktori uzeti iz samog gospodarenja, to
onda razne zadaće o odšteti nije teško riješiti tako, da rezultati
podnesu objektivnu kritiku i da budu i nestručnjaku razumljivi.


Na osnovu naprijed razloženog navesti ćemo u tu svrhu
nekoliko primjera.


U šumama, koje su uređene za valjano šumsko gospodarenje,
nalazi se stanoviti broj divljači. Šuma bez divljači nije
samo za lovca, nego i za svakoga prijatelja i ljubitelja prirode
isto, što i lijep i miran park bez ptica pjevačica.


Obratno je pako kod velikog broja divljači u šumi nemoguće
provadjati šumske kulture bez velikih žrtava za ograde.
Oni, koji iz velike ljubavi spram lova, podržavaju u šumi toliko
divljači, kao u kakovom zvjerinjaku, jesu najveći neprijatelji
lova, jer povijest nas dovoljno uči, da odviše veliki broj
divljači u jednoj šumi, jest od veće štete, nego li koristi. Jedino
privatnik sa velikim površinama šuma, može u njima podržavati
mnogo divljači na štetu šume. Nu što je moguće privatnom
posjedniku šume, nije dozvoljeno državi, općini i drugim
juridičkim osobama. I tu je najbolja zlatna sredina.


Kako se dakle imaju prosudjivati štete, koje divljač u
šumi učini?


Nema sumnje o tomu, da posjednik šume, koji pravo lova
u šumi drugomu proda, mora nositi i štete, koje normalni broj
divljači ušumi učini, jer dotični zakupnik lovišta zakupljuje ga radi
divljači, koja se u šumi nalazi. Nu pošto se divljač hrani sa
biljkama iz šume, to dosljedno tomu ona čini i štetu u šumi.
Nepravo i nelogično bi bilo od zakupnika tražiti, da namiri
štete, koje u šumi nalazeći se normalni broj divljači učini.


Nu teško je pitanje: Sto se ima razumijevati pod normalnim
brojem divljači? Mišljenja se u tom pitanju vrlo razilaze,
te se ne će protivne stranke u tom pogledu nikada složiti.


Dopustivi broj divljači u šumi ravna se po tlu, klimi, položaju,
vrsti drva i uzgoja, te načinu hranjenja divljači.
U tom pogledu ima toliko odlučujućih faktora, da bi bio
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 23 —


vrlo smion čin onoga, koji bi za svaki pojedini kraj jedne
zemlje propisao jednak broj divljači.
Ispravno bi bilo, da se normalni broj divljači ne prosudjuje
po broju komada, nego po veličini šteta, koje divljač u šumi čini.


Ako se veće šumske kulture ne mogu podići, ako se stanovita
vrst drva uz primjerene žrtve ne može nikako podići,
ako su mlada stabla hrpimično gulenjem kore oštećena, ako
cijeli urod žira i bukvice divljač poždere, to u tom slučaju ne
može biti govora o normalnom broju divljači,


Istaći moramo, da površno prosudjivanje štete dovodi često
do toga, da se jače štete, učinjene na manjim površinama, pripisuju
tobož prekomjernom broju divljači u šumi. Mislimo kod
toga na štete, što ih čine srne na mladim kulturama. Jedna
hrastova kultura u sredini bukove ili borove sastojine, može od
jedne srne, ili čak od jednog laneta, koje se neprestano u toj
kulturi zadržaje, biti tako oštećena, da se bez ograde ne može
nikako podići.


Sjetva žira, bukvice i kestena ne može se s uspjehom
svrsi privesti u kraju, gdje se makar prolazno zadržavaju divlje
svinje; ako takova kultura slučajno i uspije, ima se za to zahvaliti
slučaju, s kojim ali napredan šumo-posjednik ne može
računati.


Nije dakle ni veličina učinjene štete pouzdano mjerilo za
prosudjivanje normalnog broja divljači. Treba pored bogatog
iskustva i oštrog opažanja prilika u šumi i na divljači, imati
objektivan sud o veličini štete, koju divljač učini, te u stanovitom
slučaju pravedno priznati krivnju šumo-posjednika za učinjenu
štetu.


Dovoljno je istaći, da pored i najmanjeg broja divljači, ne
možemo stanovite kulture bez ograde i koje druge zaštite provesti.
Tko sjetvu žira, bukvice i kestena u šumi bez zaštite ili
ograde provodi, tko stanovitu vrst drva iz nova u šumi pojedince
želi uzgojiti, tko mladu jelovu i bukovu kulturu, koje srne
rado napadaju, želi u malim površinama bez zaštite uzgojiti, taj
se ne može ubrojiti raedju napredne šumo-posjednike, i on ne
može s pravom zahtijevati, da mu se šteta namiri.
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 24 —


Kako u pojedinom slučaju možemo štete visoko procjenjivati,
ovisi 0 ustanovama zakupnog ugovora, koje se odnose na
naknadu štete.


Svrha je naša ovdje pokazati, na koji se način ima procjeniti
šteta, koju divljač u šumi učini, bio zahtijev odštete pravedan
ili nepravedan Kod toga ćemo na primjerima pokazati,
koji zbilji odgovaraju,, da na znanstvenoj podlozi ustanovljena
šteta, jest neobično niska i da daleko stoji ispod one, koju
čovjek prema svojim osjećajima procjeni. To proizlazi otuda,
što štetu čini divljač na mladim kulturama, te što je kod računanja
vrijeme diskontiranja vrlo dugačko, uslijed česa je rezultat
malen.


Praksa obično pregleda ovaj dosta važni odnošaj izmedju sadanje
imaginarne vrijednosti i buduće vrijednosti zrelog produkta, te
na štetu zakupnika lovišta računa s njegovom budućom vrijednošću.


Štete u glavnom nastaju: obgrizanjem lišća, četinja, mladica,
pupova, gulenjem kore, glodanjem kore i korijenja, savijanjem
mladih stabala prigodom češljanja rogovlja, te žderanjem
šumskog sjemenja.


Divljač, koja štete u šumi čini, jest od dlakara: jelen,
srna, divlja svinja i zec; od pernate divljači jest: gnjeteo
(fasan) i tetrijeb.


Šumsko drveće, na kojem divljač štetu čini jest: jela,
smreka, hrast, grab, jasen, bukva i razno drugo tudje drveće.


Temeljna načela za ustanovljenje vrijednosti štete.


Prema vrsti učinjene štete i starosti oštećene sastojine,
može se vrijednost štete ustanoviti na razne načine, i to:


a) Ako se oštećena biljka može kasnije oporaviti, to se
šteta ima smatrati kao izgubljeni prirast glavnog sječivog prihoda
i prihoda prorede izmedju oštećene i neoštećene sastojine
u doba sječe. U tomu slučaju mora se ustanoviti sadanja vrijednost
budućih prihoda, koje će sastojina dati, koja vrijednost
ie jednaka šteti. Kod ustanovljenja sadanje vrijednosti budućih
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 25 — ´
prihoda ne smijemo iz vida izgubiti činjenicu, da će ti prihodi
uslijed oštećenja biti apsolutno manji i to bilo uslijed duljeg
obgrizanja, bilo uslijed gulenja kore, pa će se za to buduća
stabla radi eventualne truleži, zavijenosti debla itd. izradjivati
u manje vrijedne sortimente.


b) Ako su biljke sasma oštećene, da se moraju novim zamijeniti,
to se za oštećene biljke bez obzira na to, da li su naravnim
ili ručnim načinom uzgojene, ustanovi troškovna vrijednost,
koja se sastoji iz vrijednosti sviju troškova, koje je vlastnik
šume od početka pa do vremena oštećenja imao.


I. Obgrizanje lišća, iglica, mladica i pupova
mladim biljkama (Verbiss).
Ta se šteta sastoji u tomu, da divljač može mladu biljku
sasma obgrizti, ili rano usadjenu biljku iz zemlje izčupati, ili
djelomično obgrizti izbojke i pupove. Na taj se način biljka
sasma uništi, ili u svojem razvoju tako zaostane, da nastupi
deformacija debla na štetu kvaliteta drva.


Prema tomu možemo razlikovati:


1.
Potpuno uništenje mlade sastojine
obgrizanjem.
Ovu štetu čini divljač redovno na branjevinama. Vrijednost
štete jednaka je svim troškovima i najvećoj godišnjoj zemljišnoj
renti.


N. pr. Srne su obgrizle posvema jednu 5 godišnju hrastovu
kulturu na površini od 2 jutra. Kolika je vrijednost štete,
ako je prihodna vrijednost zemljišta B = 400 K, troškovi za
upravu i čuvanje iznose godišnje v = 3 K po jutru, po čemu
je V = ^ = Q^g, kulturni trošak C = 60 K po jutru, a p = 37o ?
X = (B + V) (l-„p" _ 1) + c 1 „p" - (400 + ~^) (103^-1) +


50 X 1-03´ = 500 X0-,503 + 50 Xl-,593= 137-62 K ili za 2
jutra = 275-24 K.
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 26 —


2. Djelomično uništenje samo jednog dijela
kulture obgrizanjem.
Vrijednost štete jednaka je troškovnoj vrijednosti uništenog
dijela i najvećoj godišnjoj zemljišnoj renti, te još i odšteti,
koja će uslijed praznina, odnosno nejednoličnosti sastojine nakon
popunjenja, nastati. Veličina površine uništene kulture mora se
napose ustanoviti i odlučiti, može li se još pošumiti. Ako je
kultura podignuta sadnjom biljka u redove, može se površina
uništene kulture ustanoviti na osnovu broja uništenih biljka i
razmaka redova.
Što se tiče one odštete, koja bi se imala platiti radi buduće
manje vrijednosti nejednoliko stare sastojine, to se ima
prije svega odlučiti, da li će se nastale praznine moći pošumiti
ili ne. Ako je pošumljenje bilo ma s kojeg razloga nemoguće,
to nastaju praznine i neproduktivne površine, koje će ostati
gole sve do sječe postojeće sastojine Kod ustanovljenja visine
te odštete, mora se u vidu držati, da će dotične praznine uslijed
razvoja sastojine biti sve manje, tako da će u početku gole
površine na kraju sasma nestati.
Šteta, koja nastaje otuda, da ta površina stoji gola, dakle
ne nosi nikakove koristi, jednaka je zbroju godišnjih zemljišnih
renta i kamatima upravnog kapitala od vremena učinjene štete,
pa do sječe sastojine, odnosno do vremena, kada će te čistine
nestati.
Ako se te praznine mogu popuniti, to se nastala odšteta
ima tražiti u troškovima novog pošumljenja i u manjoj vrijednosti,
koja nastaje uslijed lošijeg razvoja tako nastale mladje
sastojine; nadalje u manjoj vrijednosti prihoda prorede, u manjoj
vrijednosti tla, te konačno u manjoj vrijednosti stabala, koja se
nalaze na rubu sastojine, odnosno čistine.


N. pr. 1. U jednoj jelovoj sastojini od 15 godina u površini
od 5 kat. jut., koja je naravnim načinom podignuta, uništeno
je 207o površine obgrizanjem po divljači. Nastale praznine
mogu se s jelovim biljkama popuniti tako, da u buduće osim
razlike u starosti, ne će od tuda nikakova šteta nastati. Kolika


ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 29     <-- 29 -->        PDF

27 —


je vrijednost štete, ako je prihodna vrijednost zemljišta B=15 0
K, troškovi uprave, čuvanja, poreza itd. iznose godišnje v = 2
K po jutru, a kulturni trošak c = 20 K po jutru i p = 27o?
X = [(B + V) (1V —l) + 20-lV´]X5 X207o = [(150 + 100)0-
3459 + 20-1 3459] X 5 X 207o = 103-40 K.


2. U jednoj 10 godišnjoj smrekovoj sastojim od 2´A ha
površine, koja je u redovima od 1"2 m razmaka zasadjena, jest
2360 biljka posvema od divljači uništeno. Od time nastalih
čistina može se samo 14 ari sa biljkama crnog bora popuniti,
a manje čistine moraju ostati nepošumljene, nu može se očekivati,
da će ih do 60. godine nestati, jer će se sastojina sklopiti.
Koliko iznosi šteta, ako je prihodna vrijednost zemljišta B =
400 K, troškovi uprave, poreza i čuvanja iznose po hu 5 K
godišnje, a kulturni trošak c = 40 K po hu, p = 2V27o?
Pošto u razmaku redova 1"2 m ide na ha 6944 biljka, to
je u svemu 34 ara površine uništeno, od koje površine se ne
može 20 ari pošumiti.


Odšteta se sastoji u:
a) u troškovnoj vrijednosti 10 godišnje sastojine ua površini
od 34 ha;


b) u sadanjoj vrijednosti 50 godišnjih zemljišnih renta i
kamatima upravnog kapitala kroz 50 godina od površine, koja
se ne će pošumiti i koja je u početku 20 ari velika, a kasnije
sve manja i manja. Uzmimo, da će na kraju ophodnje ostati od
te površine 10 ari golo, to sveukupna vrijednost odštete iznosi:


x[(B + V)(lV-l) + c-lV]X034 ha + [(B + V) 0-J


4^4^X0-10 ha = [(400 + 200) (1W -l)+c-lW°] X


-´-nnOp "
"" fin


op


1 . 10 1
X0-34+ [(400+200)-0 02,]´025T-^\~r^XO-lO==
i 025 ^ 025


= (600X0-2801+ 40 X l-280l)XO-34+ (600 X O´oas) X 8-5302X0-10.


-74-55+12-80 =87-35 K
Kod ovog računa imali smo u vidu slijedeće:
a) Ponovo pošumljenje čistina s crnim borom ne će biti


za buduću sastojinu od nikakovih posljedica;
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 28 —


b) Od površine nepošumljenih čistina uzeli srao, da će polovica
t. j . 10 ari ostati neprivedena šumskoj kulturi.


c) Jednostavnosti radi uzeli smo, da su u kapitaliziranoj
renti sadržane i sve hrdjave posljedice, koje će sobom donijeti
nepošumljene čistine gledom na manje prihode i kvalitet drva.
U istinu ne će se time izravnati sve štete, jer će stabla na


rubovima čistina razviti jače grane i time tehnički biti manje
vrijedna.
3. Posvemašnj e uništenj e pojedini h biljk a
obgrizanjem .


h


U ovom slučaju ima se vrijednost pojedini biljka nadoknaditi.
U većini praktičnih slučajeva biti će dovoljno, da se
vrijednost pojedine biljke ustanovi po prodajnoj vrijednosti presadnica
iz biljevišta. Tako ustanovljena vrijednost pojedine
biljke, predstavlja najnižu cijenu, jer se pojedine biljke izvan
biljevišta redovno sa većim troškom uzgoje, nego li u biljevištu.
U prijepornim slučajevima ustanovljuje se vrijednost na
osnovu troškovne vrijednosti:


x = (B + V) (l-„p"_l)Xc-lV.


Kod toga se mora prije svega ustanoviti površina zemljišta,
koju biljka zaprema. Ako se uzme ona površina, koju će
biljka u doba sjeće zapremati, to se ta buduća površina mora
u račun uzeti; ako će se pako ova sadanja manja površina u
koju drugu svrhu upotrijebiti, to se ima ova zbiljna površina
u račun uzeti.


N. pr. Jedna na samo stojeća 6 godišnja kestenova biljka
jest od divljači uništena. Kolika se odšteta mora platiti, ako
se uzme u račun površina zemljišta, koju bi biljka u doba sječe
zapremala, ako je prihodna vrijednost zemljišta B = 500 K po
hu, a troškovi uprave, čuvanja i poreza iznose 4 K po hu godišnje,
ako su kulturni troškovi po komadu iznosili 0*60 K, te
ako bi biljka u doba sječe zapremala površinu od V? ara i ako
je p = 27o?


ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 29 —


x = (B + V) (lV-1) [o^ + c-lV==(500 + 200)


(1 02´ - 1) X ^ + 0-6 XI-1,62 = 0-44 X 0-08=^ l-,2 K.


4. Oštećenje sastojine obgrizanj em po divljači.
Šteta je jednaka vrijednosti izgubljenog prirasta i to gledom
na njegovu količinu i kvalitet. Kvalitet izgubljenog prirasta
dolazi u obzir onda, ako je oštećenje pojedine biljke takovo,
da je opravdana bojazan, da će nastupiti promjena u formi oštećenog
stabla.


Šteta u ovom slučaju može se ustanoviti na osnovu:


a) prihodnih vrijednosti sastojina; b) prirasta.


ad a) Od prihodne vrijednosti neoštećene sastojine, ima se
odbiti vrijednost oštećene sastojine, a razlika u vrijednostima
jednaka je šteti.


Kod izračunanja možemo tako postupati, da uzmemo, da
će oštećena sastojina spram neoštećene, doći za toliko godina
kasnije do sječe, za koliko je potrebno, da se gubitak na prirastu
sasma namiri, ili da uzmemo, da će oštećena sastojina
upravo za isto toliko godina kasnije doći do sječe, nego li
neoštećena sastojina.


Da li ćemo se za jedan ili drugi slučaj odlučiti, ovisi 0
tomu, kakav položaj zauzima sastojina u sjekoredu, u kojem će
ona po gospodarstvenoj osnovi morati doći do sječe, te da li
doba sječe u opće ne ovisi 0 sjekoredu.


Ako postoji djelomični gubitak na prirastu, to se ima starost
za broj godina izgubljenog prirasta umanjiti; ako se moramo
opravdano bojati, da će oštećenje sastojine obgrizanjem imati
posljedica na kvalitet drva, to se i na to mora obzir uzeti;
nadalje se mora obzir uzeti i na kasnije vrijeme, u kojem će
prihodi prorede unilaziti. Prihodi prorede će za toliko godina
kasnije unići, za koliko je prirast izgubljen.


U koliko se u opće ne će sječna doba oštećene sastojine
promjeniti od one neoštećene, to se kod izračunanja prihodne
vrijednosti sastojine mogu kamati od zemljišnog i upravnog
kapitala ispustiti iz računa.
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 30 —


ad b) Veličina štete može se ustanoviti i tako, ako se
ustanovi vrijednost izgubljenog tekućeg i popriječnog prirasta.
Ustanovljenje tekućeg prirasta u mladjoj sastojini direktnim
putem pomoću Presslerova svrdla, jest vrlo teško, pa se u tom
slučaju moramo poslužiti sa prikladnim skrižaljkama prihoda i
prirasta


Ustanovljenje štete na osnovu popriječnog prirasta čini se
na prvi pogled najjednostavnije, nu ipak je taj način dosta
nepouzdan i samo kod niske ophodnje daje približno točne rezultate,
a to za to, što je popriječni prirast jednak tekućem u
doba kulminacije popriječnog prirasta. Kod visoke šume leži
vrijeme kulminacije popriječnog prirasta u dobi, u kojoj je sastojina
tako već odrasla, da joj divljač obgrizanjem ne može učiniti
nikakove štete.


Od osobite je važnosti ustanovljenje vrijednost i prirasta.
Ne radi se tu o tomu, da se vrijednost sadanjeg prirasta stavi
jednaka vrijednosti u doba sječe, jer sadanji prirast nastaje na
mladoj sastojini i u buduće tek će imati pravu svoju vrijednost.
Prema tomu bi došli do vrlo krivih rezultata, kada bi uzeli, da
je vrijednost sadanjeg prirasta jednaka onoj u budućnosti, nego
se vrijednost sadanjeg prirasta mora ustanoviti diskontiranjem
iz njegove buduće vrijednosti. Nu pošto se prirast jedne sastojine
odnosi na sječivu drvnu masu i na drvnu masu od proreda,
to se u tu svrhu ne smije ustanoviti samo vrijednost jedne
ili druge vrsti drvne mase.


(Svršit će se1.


Osobne vijesti.


Imenovanja. Njegova Preuzvišenost gosp. kr. ug. ministar za poljodjeljstvo,
obnašao je visokim odpisom od 5. studenoga 1910. broj 8700 predsj.
u sjedinjenom statusu državnih šumarskih činovnika u upravi državnih
šuma u Hrvatskoj i Slavoniji, u području kr. šumarskog ravnateljstva u
Zagrebu, imenovati svršene slušatelje kr. ug. šumarske visoke škole u
Sćavnici Ivana Korosi-a i Arpada Vole zera, nadalje šumarskog vježbenika
kod društva aust. drž. željeznica Antuna Maricsa , privremenim
kr. šum. inžinirskim vježbenicima.


Njegova Preuzvišenost ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
imenovao je: Sumarnika i upravitelja gospodarstvenoga ureda ogu