DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1910 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 484 —


stabala u šumi z. z. L e k e n i k e r d., procjenjenih na 32.762 K 20 fll.
stiglo sedam ponuda, od kojili je najniža glasila na K 34.690, a najpovoljnija
bila je od Bergerovog dion. društva u Zagrebu
sa K 57.782, koje je postalo doslalcem.


15. Kod dražbe obdržavane kod kr. kotarske oblasti u S amobor
u n a 15. studenoga (ona na 7. X[. bila je bezuspješna), je 346 hrastovih
stabala z. z. Obrež , procjenjenih na K 3.286, dostao Nikola
Petrović iz Karlovca za K 3.455.
16. Dražba obdržavane na 17. studenoga kod kr. kotarsk e
oblasti na Sušaku vrhu .55 jelovih i 2 bukova stabla z. z Dol,
procjenjenih na 1,956 K 29 fil., ostala je bezuspješna.
17. Na 23. studena t. g. kod gospodar, ureda otočke imovne
općin e u Otočc u obdržavana dražba od ukupno 18.647 jelovih stabala
sa ukupnom iskličnom cienom od 217.050 fi!., bila je bezuspješna
— nije stigla niti jedna ponuda.
Izkaz uplaćene članarine I. razreda I upisnine u razdoblju od i.
srpnja do 15. studena 1910. U ime dužne i tekuće članarine te upisnine
uplatiše: Bihe Pavao 2o K, Bokor Robert 7 K. Bogoević Tomo 15 K,
Baiičević Antun 20 K, Brausil Makso 5 K, Bican Josip 15 K, Bonel
Viktor 10 K, Beck Ivan 50 K, Belja Pravdoslav 35 K, Gesarić Gjuro 10
K, Ceovič Ivan 10 K, Drenovac Svetozar 10 K, Dremil Oskar 4 K,
Dudukovie Milan 8 K, Dražić Jaroslav 40 K, Ferenčić Stjepan 10 K,
Fay Josip 10 K, l´"ettwadjeff Minko 40 K, Frkić Stjepan 10 K, Grčević
Ivan 10 K, Grdinić Nikola 20 K, Georgiević Teodor 7 K, Haydu pl.
Rudolf 5 K, Hohoos Ivan 5 K, Heinz Gustav 10 K, Ivić Fran 25 K,
Jančiković Antun 70 K, Jannšek Stjepan 5 K, Jasić Dušan 8 K, Krajnyak
Ivan 15 K, Kayser pl. Šandor 5 K, Kundrat Emil 5 K, Krček Izidor 7
K, Kolibaš Rudolf 10 K, Klemenčić Košta 20 K, Konig Ivan 9440 K,
K6r6skenyi pl, Šandor 10 K, Kreč Milivoj 10 K, Lachner Dragutin 5 K,
Laksar Dragutin 10 K, Lazić Jovan 10 K, Mlinarić Eleazar 10 K, Matić
Jovan 16 K, Marton Gjuro 5 K, Maszticz Emil 5 K, Mihaijević pl. Milan
70 K, Marušić Mijo 10 K, Mariany Ivan 20 K, Majnarić Josip 20 K,
Metlaš Jovan 10 K, Matičević Makso lO K, Milković Ivan 10 K, Maraković
Rudolf 75 K, Mayer Mirko 10 K,. Milutinović Sava 10 K. Maksić
Ratislav 10 K, Melcsizky pl. Pavao 10 K, Markić Miško 10 K, Nikolašević
Julio 20 K, Naglić Stjepan 12 K, Nvitray Otto 35 K, Ogrizović
Gedeon 22 96 K, Paradžiković Gjuro 20 ´K, Puches Franjo 10 K,
Puljević-Nikolić Petar 10 K, Popović Pajo 12 K, Popovie Dušan 10 K,
R«žička August 5 K, Rosmanith Albert 5 K, Renner Antun 4 K, Sola


rie Teodor 30 K, Sutlić Slavko 10 K, Starčević Josip 10 K, Stanić Jovan
277 K, Stromsky Ladislav 5 K, Steller Edo 5 K, Stanišić Dane 5 K,
Stanojević Pavle 20 K, Stanković Velimir 10 K, Sever Dioniz 65 K,
Stublić Vjekoslav 10 K, Šimunović Živan 10 K, Štefovič Josip 12 K,
Šfcorić Milan 10 K, Schmidinger Rikard 20 K, Tordony Emil 5 K, Thuransky
pl. Bela 5 K, Ugrenović Alek. Dr. 22 K, Vežić Nikola 10 K,
Vlatković Petar 10 K, Vučković Vaso Dr. 33 K, Vlahović Ilija 10 K, Vac
Gašo -^2-50 K, Zajc pl. Garmelo 10 K, Zec Dušan 2 K i Žegarac Pavle
5 K. Sveukupno 1531-63 K.


Dređjuje kr. Sum. nadzornifc Ante Kern. . iCigkar« <>. Albeeoht.^agreb.
«r8,G Ml oi_ (Oia iH .0 ii«j, !(,,)
ŠUMARSKI LIST 12/1910 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Broj 2128.


Oglas dražbe.


Temeljem naredbe visoke kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje
poslove, od 17. studena 1910. broj 59.462. ex 1910. prodavat će se kod
gospodarstvenog ureda imovne općine II. banske u Petrinji, putem javne
pismene dražbe dana 28. prosinca 1910. ob 11 sati prije podne slijedeća
hrastova stabla:


U području Za prodaju opredieljeriih .^-´V´^l


šumskog sreza


procijenjenih Opaska


´ 1


(li
9) 03 ... u vriied


´u T3


ime si ^^ ^y«« i nosti


a


a


s O o m´ ; K


J4


Udaljeno od
rijeke Save


1 Žabarski bok IV. 578 3.994 : , 94.616


3 km.


M Udaljeno od
rijeke Save ili


III.
kolodvora kr. ug.


2 Dvojani IV.


Xi želj. postaje


V. 2.270 16.284 404.138
3 Dubica 4 km.


Q


Udaljeno od
rijeke Save ili


IX.
kolodvora kr. ug.


3 Evinbuđžak X.


želj. postaje


XIII. 4.239 20.248 432.644
Šaš 4 km.


Ukupno 7.087 40.506 931.398


´ Općeniti dražbeni u vj eti i "´"; ´


1. Dražba će se obaviti isključiv ustmene, jedino na temelju pismenih
ponuda. , ; . , ,
2. Svaka hrpa prodaje se zasebice; uvjetne) ponude na jednu te
istu hrpu ne primaju se.
3. Ponude (offerti) imaju biti dobro zapečaćene i najkasnije na
dan dražbe do 11 sati do podne kod gospodarstvenog ureda predane.
4. U ponudi valja naročito označiti, da su nudiocu uvjeti dražbe
poznati i da ih u cijelosti prihvaća; uz to se ima ponudi priložiti u
ime vadiuma 57o procjenbene vrijednosti od one hrpe, na koju ponuda
glasi, koja će se svota po dostalcu imati nadopuniti na lO´/o dostalbine,
kao jamčevine.


ŠUMARSKI LIST 12/1910 str. 40     <-- 40 -->        PDF

5. Svaka ponuda obvezatna je za nudioca od onoga časa, kada jo
potpisanom uredu pređa, dočim uspjeh dražbe obvezuje imovnu općinu
tek od dana odobrenja iste po visokoj kr. zemaljskoj vladi.
6. Predmet prodaje jest samo za tehničku porabu sposobna deblovina
do 30 cm, na gornjem kraju; sav ostali materijal na drvosječnoj
površini ostaje imovnoj općini na raspolaganje. Okrečena stabla su od
prodaje isključena.
7. Kupovina ima se uplatiti 14 dana nakon što bude dostalac
obavješten, da je dražba po visokoj kr. zemaljskoj vladi odobrena.
8. Za sječu i izradjivanje kupljenih stabala, te izvoz robe ustanovljuje
se rok do konca godine 1.912.
9. Svi ostali dražbeni uvjeti mogu se saznati za vrijeme uredovnih
sati kod gospodarstvenog ureda imovne općine II. banske u Petrinji i
kod kotarske šumarije u Dubici.
Šumsko-gospodarstveni ured imovne općine II. banske.


U P e t r i n j i 28. studena 1910.


Kr. kotar, oblast u Slatini, dne 28. studena 1910.


Broj 14291/1910.


Predmet: Meljani dolnji zem. zajednica, dražba hrastovih stabala.


Oglas dražbe.


Dne 23. prosinca 1910. u 10 sati prije podne obdržavati će se u
uredu kr. kotarske oblasti u Slatini putem pismenih ponuda dražba vrhu
250 komada hrastovih stabala, stojećih na pašnjaku zemljiStne zajedniee
dokiji Meljani, a procjenjeni na 4168 kruna.


Pašnjak je udaljen od željezničke postaje Slađojevci samo 2 km.^
od željezničke postaje Slatina 7 km., a od pašnjaka do zemaljske ceste,
koja vodi na jedan i drugi kolodvor imađe samo pol kilometra.


Ponude imađo biti propisno biljegovane te obložene sa jamčevinom,
koja iznosi 10*/« od isklične ciene. Pobliže đražbeue uvjete moći
je uviditi za vrijeme uredovnih sati kod podpisate oblasti.


Kotarski upravitelj: Benak v. r.