DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1910 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 473 -
Gradnja proračunata je na okruglo 38.000 kruna, a izgradjena
površina iznaša okruglo 320 m´´. Prama tome stoji
m* izgradjene površine podpunoma dogotovljene zgrade 119 K.


Zgrada je zamišljena izmedju dvijuh cesta, odnosno ulica,
od kojih se jedna nalazi lievo pred ulazom u uredovnice i to
ne tik do ceste, nego tako, da se izmedju zgrade i obijuh
cesta nalaze cvietnjaci, uslied Česa ljeti ne dolazi u stan toliko
prašine, kao kada bi se nalazila tik uz cestu. Ako se k tomu
do ceste izvedu ukusne ograde, a cvietnjaci drže u liepom redu,
to će cieli utisak biti veoma prijatan i ukusan,


Objelodanjujemo ove nacrte i opis ne kao nješto sasvim
nepromjenljivoga — mjestne prilike i one okolnosti mogu
uvjetovati njeke modifikacije, ali u svakom slučaju biti de od
koristi i šumoposjedniku i sastavljaču gradjevnih osnova, kada
budu imali ne razpolaganje ovakovih tipičnih nacrta.


Stoga demo nastojati dogodice objelodaniti još njekol ko
takovih nacrta, a biti će nam veoma drago, ako se tko bude
na njih kritički osvrnuo i time pripomogao dobroj stvari.


A. K e r n
Uzgoj mješovitih sastojina u bukvicima
kombinovanim načinom.


Napisao: Karlo Heyrow8ky a preveo i popratio Nikola PlesaKosinjković,
šumar.


Medju mnoge prednosti, koje kod naravnoga pomladjivanja
bukve pruža bavarski način pomladjivanja (hrpimično
pomladjivanje, ili bavarska oplodua sječa), na prama jednoličnoj
sječimičnoj sječi (po Hartigu^, dolazi u prvom redu relativna
lakoda, kojom gospodarstvo rukovodeći šumar shodnim
prilagodjenjem opstojedim prirodnim odnošajima, kao štovještim prilagodjenjem svoje vlastite djelatnosti kod pošumljenja,
može gojitbenim zahtjevima naravi udovoljiti, te na razvoj uzgojiti
se imajuće sastojine uplivisati i u pogledu umetnuda po
ŠUMARSKI LIST 12/1910 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 474 —


jedinih za mješanje prikladnih i^rstih drveda, kao i obzirom
na postignude omjera smjese, koji omjer odgovara stojbinskim
odnošajima i preduzetim ciljevima gospodarstva.


To je prednost, koja se ne postizava kod pomladjlvanja
na velikim, širokim ploštinama pri jednoličnoj sjecimičnoj sječi,
gdje se svaka sječa samo obzirom na čitavu jedinicu može preduzimati,
a svaka makar i još manja pogreška kod pomladjlvanja
može svu nadu na izdašan uspjeh na jedanput oboriti.


Već odmah u prvom početku kod prve pregledbe i obilaženja
pomladiti se imajude sastojine, ili sastojinskoga kompleksa,
kojemu je obilaženju svrha, da približno ustanovi najprije
u gospodarstvo potegnuti se imajuda pomladna centra
(središta), kao što i prosudi u koliko de se na sjedini nalazeda
se prerasla stabla (Vorwiich8e) modi i nadalje pridržati i
upotriebiti za tvorbu budude sastojine, mora se na mješanje
vrstih smjerajuda djelatnost šumarova pokazati, te se ona za
čitavog trajanja pomladjivanja sve do odstranjenja zadnjega
stabla sa sjedine neprestano podržati mora.


Kod ovoga obilaženja moraju se u prvom redu svi oni
djelovi sastojina u obzir uzeti, kod kojih uspješno naravno
pomladjivanje bukve nije moguće, ili se je taj uspjeh ved
unapred dvojbenim pokazao, tako možda n. pr, praznine, koje
su nastale uslied vjetroloma i sličnog.


Dok se manje takove čistinice, na kojima ved možda
ima bukovoga pomladka, mogu uspješno za podlogu pomladnih
hrpa uporabiti, imaju se one, kod kojih se ili obzirom na njihovu
veličinu, ili obzirom na pokrov tla (podivljalo ili korovom
obraslo), ne možemo nadati naravnom pomladku, moraju čim
prije pošumiti.


Za takovo pošumljenje neka se izaberu takove vrsti drveda,
kojima se obzirom na njihove odnošaje rasta, hoće prednost
pred bukvom dati, dakle gdje klimatski i stojbinski odnošaji
dozvoljavaju — prije svega hrast .


Od naših obiju domadih vrsti hrastova, demo tamo, gdje
imamo posla sa mineralnim brdskim tlom i friškim hladnim
ŠUMARSKI LIST 12/1910 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 475 ~
položajem, odlučno hrastu kitnjaku dati prednost, jer on visinsku
klimu, a možda i zastor bolje podnaša, nego li lužnjak,
kojemu opet treba dati prednost na naplovnom tlu, ali koji je
ipak proti zastoru (zasjeni) i pritisku sa strane mnogo više
osjetljiv, tako da često zahtjeva bržiju prozraku okolišne sastojine,
nego li ju uzgoj bukve dozvoljuje.


Na podivljalom ili korovom obraslom tlu ima se sadnj i
sa odraslim sadnicama dati odlučno prednost pred nesigurnom
sjetvom.


Ako li su zasaditi se imajude praznine tako malene da
na njih za hrast ne dolazi dostatno svjetla i zraka, to se takove
praznine obzirom na vladajude vjetrove, moraju proširiti, eventualno
okrajci (rubovi) sastojine prozračiti, u kojem je slučaju
hrpa hrastovoga nasada istodobno i središtem za slučaj dalnjega
proširenja čitave pomladne skupine.


Na rubovima takovih hrpa preporuća se umjesto hrastovih
biljka eadnja jačih grabrovi h sadjenica, koje zasjenu dobro
podnašaju.


Jeli ma iz kojih god razloga izbor hrasta kao s mjesne


vrsti drveda isključen, to neka se sade jače grabrove sadnice


ili 1—4-ro godišnje javorove ili briestove samooikle


biljke.


Kod pomladnoga popunjivanja sa brdskim javorom, biti će


radi njegove velike osjetljivosti žilja proti ozhedama, koja osjet


ljivost raste u upravnom razmjerju sa starosti sadnica, dobro,


da se u svakom slučaju, gdje to stanje pokrova tla dopušta, dade


prednost sjetvi pred sadnjom, te po mogudnosti isključi upo


raba srednjih i jačih sadnica.


Po nanogim bukovim sastojinami naći de se pedinastih


mjesta, a po hrptima takovih dijelova, koji su podvrženi ero


zijam vode. Po prvima (pečinastima) neka se sij e javorov o


sjeme gdjegod samo nješto zemlje imade, dočim po drugima


treba što gušće zasaditi omorikove biljke.


U svakom slučaju valja brižno pridržati pojedine nalazede


se starije javore sve do zadnje sječe, jer de oni za svoj okoliš,
ŠUMARSKI LIST 12/1910 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 476 osobito
ako se tlo za to priredi, kao izvrstni sjemenjaci poslužiti.


Osobiti postupak iziskuju takova mjesta sastojine, kojima
priete štete od mraz a kao n. pr. kotlinaste doline, dijelovi,
koji ostaju izpod upliva vjetrova i si., jer po takovim mjeatima
de uzgoj bukve jedva uspjeti, pa se i kod popunjivanja sa
drugim vrstima mora njihov odnošaj na prama štetama od
mraza u obzir uzeti Na takovim se mjestima sa najboljim
uspjehom izvode kotlinasti s jeko vi (Kesselhiebe), a na
dobivenim sječniro plostinama odma budućega proljeća sjetvom
brezova sjemena zaštitna sastojina osnuje.


Ta sjetva se obavlja u ranom proljeću po sniegu i pri
vlažnom vremenu, jer se na taj način može dobro kontrolirati
gustoća i jednoličnost sjetve, te što mokri snieg sjeme čvrsto
drži i od otpuhanja čuva, a kada se saieg otopi, sigurno i
u onom času dopre do tla, kada ovo za klijanje nužnu količinu
vlage imade.


Kasnije se pod zaštitom breze zasade jake smrekove
sadnice, ako se neće eventualno prednost dati ,bodljikastoj
smreki" (Picea pungens), koja je posve sigurna proti mrazu i
studeni, te koja je kod svih naših većih šumskih gospodarstva
već posvuda uvedena i dana joj prednost pred domaćom omorikom.
Ona se osobito ondje preporučuje, gdje se je bojati
štete od divljači.


Kada je zaštitna brezova sastojina već suvišnom postala,
to se čišćenjem odstrani, a pojedine dobro uzgojene breze zadrže
se u smjesi za kasnije medjutomne i za predužitke.


Mokra mjesta se poslije temeljito provedenoga odvodjenja
zasade sa smrekom, ili pako u koliko ona tamo spada, sa jalšom
i to sa 2—3 godišnjim sadjenicama (samonicima).


Kada je šumar na taj način ustanovio ona mjesta u šumi,
na koja ga već sama narav upućuje, sa kakovim vrstima drveća
može kulture izvadjati; kada je nadalje došao do zaključka
0 broju i položaju progala i kotlinastih sjeČina u svrhu hrpimičnoga
pomladjivanja tako, da si već u glavi može stvoriti
sliku 0 predv´dnom sliedu pomladjivanja, — to on mora sada
ŠUMARSKI LIST 12/1910 str. 31     <-- 31 -->        PDF

_ 477 —


dobro prosuditi, da li de na gornji način preduzeto popunjivanje
sa smjesnim vrstima drveča dostatno udovoljavati njegovim
gospodarstvenim ciljevima, ili bi isto trebalo u većoj
mjeri preduzeti.


U ovom zadnjem slučaju de šumar dobro učiniti, da si
odma napravi osnovu, koliko de takovih smjesnih grupa uzgojiti,
te u kojim djelovima sastojine de ih položiti. Kod toga u
prvom redu dolaze u obzir kotlinasti sjekovi, za njima sadnja
sa jačim presadnicama ili samoniklim sadnicama; ili progala sa
sadnjom jele pod zaštitom, ili sadnja kitnjakovim žirom i sjemenom
oraha (Juglans nigra).


Provadjanje tih radnja treba odgoditi za kasnije, zgodnije
vrieme pomladnoga razdobja, jer može se za vrieme istoga,
naročito kada nadodju godine nerodice sjemena, i dogoditi de se
slučaj, kada se po pomladnim mjestima obzirom na stanje pomladka
iz sjemeoa, kao i obzirom na stanje tla, uz najbolja
volju ne de modi dalje sječi, a to je situacija, koja može šumaru,
koji želi, a po najviše i mora svoj sječni prihod zadržati,
znatnu neprihku prouzročiti.


Svaki onaj, koji je u bukvicima, a pogotovo u takovima,
koji se pomladjuju sa jednoličnom sječom (gleichformiger Schlagstellung),
gospodario ili radio, sigurno će se sjećati takovih
slučajeva.


U prvoj godini si može još možda pomodi sa ojačim sjekom
po drugim sječivim mjestima, a svakako kod nekih vrstih drveća,
ali ako usliede 2—3 takove godine jedna za drugom,
pa jesmo li prisiljeni etat izravnati, to nam ta neprilika može
vrlo neugodnom postati.


S toga je lako shvatiti, da je za vodjenje gospodarstva
znatno olakoeenje, ako se kod istoga možemo poslužiti sa kotlinastim
sjekovima i progalima, pa sa tim etat pokriti i to u
takovim periodama pomladnoga razdobja, kada pomladjivanje
iz šumsko-ogojnih razloga zapne.


Ako li tečajem godina naravno pomladjivanje bukve prosliedi,
to vazda ostane vedih ili manjih praznina, koje su dielom
sa mekim vrstima drveda kao: sa bazgom (Sambucus race
ŠUMARSKI LIST 12/1910 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 478 —


moza) i t. d. obrasle, ili su dielom podivljale i ne pomladjene,
pa makar to naravno pomladjivanje i najbolji uspjeh pokazivalo.


Takove se praznine, nakon očišćenja korova, popane sa
smrekom


ITmjestna je tu i sadnja o r a h o v i li sadnica (Juglans
nigra), jer ta vrst drveća vrlo dobro uspjeva sa bukvom, samo
ako nije preved u sklopu stisnuta, a u sklopu odrasla daje
dugačko i od grana čisto deblo, i veoma vritdnu i traženu vrst
drveća, koja se lahko i u manjoj kolikoei dobro unovčoje kao
stolarsko drvo.


Ako ee konačno duž puttva, koji vode kroz pomladna
mjesta, zasade po tri reda jakih hrastovih sadnica, što je osobito
a prilog uzdržavanja puteva; pa ako li se nadalje na
mjestima, koja su bila tovarista, drvna skladišta i t, d. za


sadi jasen, ili možda grupe (ksotnoga drveća, u koju svrhu
jfsu osobito prikladne obje vrsti Douglasove jele (Pseudotsuga
Douglasii i glauca), to će time i šumskom estetičaru podpunoma
udovoljeno biti.


Kod provedbe pomladjivanja u napred navedenom smislu,
otvara se šumaru za njegovo šumogojstveno poslovanje neizmjerno
široko polje.


Mnogostranost svoga poslovanja može šumar pri tomu


prema raspoloživim mu sredstvima stegnuti, ali i u veliko pro


širiti. Na njegovu se radnu snagu stavljaju i znatni zahtjevi,


pa je stoga prije svega neophodno nuždno, da intencije (na


kane) upravitelja gospodarstva shvate i njima se prilagode,


odnosno ih usvoje koli organe šumske uprave, toli i oni


šumske obrane, da se time rad svijuh onih, koji kod osnutka


eastojine sudjeluju, harmonično priključi i pripomogne zahtje


vima i zakonima prirode.


Uspije li djelo, to ne samo da ćemo našemu potomstvu


ostaviti šumu, koja je dobro njegovani i koja ne će samo od


govarati svim opravdanim zahtjevima gospodarstva, nego


šumu, na kojoj će se i oči ljubitelja prirode sa nasladom pasti.


S ovim svršava šumar Karlo H e y r o w s k y svi j


članak »D i e Begriindung gemischter Bestande
ŠUMARSKI LIST 12/1910 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 479 -^
nach reiner BucheinkombiniertemVerfahren«,
otisnut u svezku 9, za mjesec siecanj godište 1909—10.
stručnog lista; »V ereinsschrift fiir Forst-, Jagdun
d Naturkunde« , organu češkoga šumarskoga društva.


Kako je poznato, mnogi naši šumari i državni i oni krajiških
imovnih opdina, te kr. kot. šumari, kojima je povjerena
stručna uprava sa šumama mnogih šumskih zem. zajednica, u
veliko imadu posla sa uzgojem čistih bukovih sastojina, pogotovo
oni po Gornjoj Krajini, te po Gorskom kotaru.


Nu služedi po svim tim krajevima osvjedočio sam se, da
se uzgoju bukvika kod svih tih kategorija šumoposjednika
vrlo malena, ili skoro nikakova briga ne posvečuje u onom
smislu, kako to češki šumar H. hode i preporučuje. Za to se
kod naših bukvika, oplodnom ili prebornom sječom uzgajanih,
i pokazuje prevelika monotonost u samom habitusu tih sastojina,
a gledom na samu materijalnu vriednost još i više, jer
se uzgoj tih sastojina najviše prepušta samoj naravi, koja dosljedno
svojim zakonima na dotičnim stojbinama producira najviše
dosada još za trgovinu malo vriedne čiste bukove sastojine,
dok bi takove zgodnim umetnudem drugih vrieđnijih vrstih
drveća, štono ih H. preporučuje, kud i kamo znatniju vriednost
imale i postigle.


Istina je, da vedini naših šumara u veliko manjkaju ona
obilna sretstva^ sa kakovima češki šumari razpolažu i razne
pokuse u šumskoj kulturi izvadjati mogu, ah zato svejedno
moglo bi se mnogo toga i kod nas s uspjehom izvesti, samo
kada bi n edju nama zavladala veda sklonost prema raznim
od nemaloga zamašaja za napredno šumsko gospodarstvo uspješnih
i koristnih novotarija na polju šumske kulture kod
drugih susjednih nam i kulturno naprednijih naroda.


U nadi, da demo bar u budude znati i htjeti bolje sliediti
dobre primjere dobrih i uvaženih, makar i stranih pobornika
na polju šumske kulture, priredih ovaj članak, da nam
bude poticalom pri našem teškom, ali častnom radu za narod
i milu nam domovinu.