DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 404 —
Dalnje dražbe.


Osim u oglasima o. 1. navedenili dražba, raspisane su sliedeće
važnije i to:


1. Dne 8. listopada kod pl. općine Turopolj e vrhu 18.756
hrastova, bez oznake isklične ciene.
2 Dne 11. listopada kod krajiške investicionalne zaklade vrhu 8.984
hrastovih, 36 jasenovih, 652 briestovih i 1 865 bukovih i inih stabala,
razvrstanih u 8 skupina, sa ukupnom procienbenom vriednosti od
2,321,279 K.


Različite viesti.


Izložba peradi, golubova i kunića u Osijeku. Peradarski otsjek slavonskog
gospodarskog društva u Osijeku, priredjuje u drugoj polovici
listopada 1910. izložbu peradi, golubova i kunića u svom izložbenom
paviljonu u Osijeku. Prijave za izložbu prima poslovodja peradarskog
odsjeka veterinar U. Lieblieng u Valpovu, te daje upute i razjašnjenja
tičuća se izložbe. Izložene lijepe životinje nagraditi će se. Sve pobliže
oglasiti će se naknadno.


Broj 6.78.3 — 1.910.


Dražba hrastova.


Dne 26. listopada 1.910. u 10 sati do podne prodavati će se
putem pismenih ponuda kod šumsko gospodarstvenog ureda imovne
općine, križevačke u Bjelovaru sliedeći šumski predjeli;


U području šumarije: Sv. Ivan Žabno:
sječine Debelić sa 824 hrastova procjenjenih na 66.837 kr;
sječineLužajnaksa 386 hrastova procjenjenih na 50.672 kr;
sječine Bakovac sa 519 hrastova procjenjenih na 67.134 kr;


Pobliže prodajne uvjete mogu reflektanti uviditi za vrieme uredovnih
sati kod podpisanog gospodarstvenog ureda, zatim u pisarni
šumarije u Sv. Ivanu Žabno.


Šumsko-gospodarstveni ured imovne općina Križevačke.


U Bjelovaru 26. rujna 1910.


Kr. kotarska oblast u Vrbovskom.
Broj 6597/908.
Vrbovsko 28/9. 1910.


Oglas dražbe stabala!


Dne 24. listopada t. g. u llsati prije podne obdržavati će se u
uredovnici kr. kotarske oblasti u Vrbovskom javna pismena dražba iz
šuma područnih zeraljištnih zajednica. Predmetom dražbe biti će slijedeće
drvne gramađe:
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 40B —


Prođavaoc
a
´SI Šumski tu ^^ Vrst
.5 "ča
>
pj Ci
o
rt C8
u zemljištna
zajednica
sMm
ffl
predjel
§
TJ ´ C ´TS p o o
PH
drveća
cd
m´ K
d
o
fil. !kruna
1 Bijela Kosa
jela
bukva
javor
62
12
83
139-83
2102
133-29
8
6
8

228
2
Velika Višnje
vica
Lokanđa 1.909.
jela
bukva
javor
105
128
57
^244l Y
167-15
99-96
8
6
8
— 376
1 t i 3 Velika
ViSnjevica
jela
bukva
javor
28
162
20
93´29
236-18
47-47
8
6
8
— 254
4
6
6
Crni Vršak
Bijela Kosa
Velika
Višnjevica
1.910.
jela
javor
jela
bukva
javor
jela
bukva
javor
87
13
223
l!i9
65
18
71
7
189-56
19-03
^74-8 3
163-68
81-27
44-63
8155
9-81
8
8
8
6
8
8
6
8
— 167
383
92
2 Sušica
1
2
Debela
Kosa
Debela
Kosa
1.909.
1.910.
jela
jela
85
51
160 75
96-40
12
12


193
116
3 Kom. Moravice
1
2
Lazine
Grle 1.910.
1.902.
jela
jela
426
364
1.058-11
732-60
1 —

1.164
806
4 Grabrk-Otok 1 Kuštrovka do bukva 1385 2.385-21 5 40 1.288
1.909.


*


Dražbeni uvjeti.


1. Dražbuje se izključivo pismenim ponudama. Ponuda ima, da je
sastavljena prema odredbi odnosnih dražbenih uvjeta zastupajućih kupoprodajni
ugovor; Vrliu dražbi podvrgnutih stabala pojedine zeraljištne
zajednice ima se staviti posebna ponuda.
Svaka se ponuda ima obložiti žaobinom od lO.Vo procjenjene vrijednosti
dražbovanih stabala.
2. Ponuda, koje bi glasile ispod isklične cijene, koje bi stigle
poslije 11 sati prije podne na dan dražbe, zatim manjkavo sastavljene
brzojavne, nedostatnom jamčevinom obložene, ne će se uzeti u obzir.
3. Prodaja je t. zv. na panju uz naknadnu premjerbu, te ponutbena
cijena ima glasiti na 10 m´ tehnički sposobne drvne gromade
pojedine vrsti drva.
Potanji dražbeni uvjeti imadu se uviđeti svaki dan za vrijeme
uredovnih sati u uredovnici kr. kotarskog šumara.


Kr. kotarski upravitelj.
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 406 —


Oglas ds^ažbe stabala.


Vlastelinstvo biskupije djakovačke prodavati će dne 29 listo pad
a 1.910 u 10 sati prije podne puteni javne pismene dražbe kod
vlastelinskog ravnateljstva u Djakovu.


Procijenjena drvna
gromada u m. Isklična
Vrst drva Broj stabala cijena Opaska
u krunama


gradje


goriva


Hrast 17.619 1(>.328 G.400 212.169 Cijela drvna
Javor 185 117 28 1.256 gromada
Bukva 59.119 91.619 prodaje se u


18 hrpa
Ukupno 17.804 16.445 (56.547 30.´).054
Pobliži dražbeni uvjeti mogu se viditi u pisarni vlastelinskog


ravnateljstva u Djakovu.


Vlastelinstvo biskupije djakovaSke u Djakovu.


Broj 7049 ex 1910.


Oglas jeftimbe.


Na temelju naredbe kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove
od 3. Augusta 1910. broj 43.631. obdržavati će se kod gospodarstvenog
ureda Petrovaradinske imovne općine u Mitrovici na dan 20.
Oktobra 19l0. u 10 sati prije podne javna pismena jeftimba za dobavu
ogrjevnih drva kroz tri naredne godine i to godišnje 39.811 prostornih
metara.


Od gore naznačene količine ogrjeva imade se staviti na obali Save


kod Laćarka ili na željezničkoj stanici
u Mitrovici 7.321 prostor, met.
na obali Dunava kod Starih Banovaca . . 13.366 „ ,
na obali Dunava kod Belegiša 2.750 „ ,
na obali Dunava kod Starog Slankamena . 9.154 „ „
na obali Dunava kod Surduka 2.508 „ ,
na obali Dunava u blizini sela Beške . . 4.712 „ „


Ukupno . 39 811 prostor met


1. Gore naznačenu količinu ogrjeva može Petrovaradinska imovna
općina bez obzira na skladište prema potrebi svake godine za količinu
do 207n povisiti ili sniziti, koja će se promjena dostalcu svaki puta
pravodobno priopćiti.
2. Naprijed naznačenu količinu ogrjeva, odnosno modificiranu prema
točki 1. imade dostalac Petrovaradinskoj imovnoj općini predati svake
godine do konca Aprila, dakle do konca mjeseca Aprila godine 1911.,
1912. i 1913.
3. Drva mogu biti grabova, bukova, jasenova, brestova i hrastova.
4. Svaki metrički hvat imade biti 2 metra i 15 cm visoko složen
i 2 metra dug, a ima se sastojati od 667o cjepanica i 347o oblica.
Gjepanice i oblice imaju biti na oba kraja piljene i 1 metar duge.


ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 407 —


Pojedini redovi moraju biti najmanje 20 metara dugi a samo tamo
gdje prostorije skladišta to ne dozvoljavaju, mogu biti i 10 metara dugi,
te tako složeni, da se medju njimi prolaziti može.


5. Vrlo kvrgava (gulava) sa kvrgama preko 20 cm debelim, kao
i takova drva, koja su duže vremena na skladištu ležala i sa kojih je već
kora opala, ne primaju se.
6. Cjepanice moraju biti iz zdravog drveta, te medju istim smije
biti najviše 157o cjepanica sa Va svog objama natrulog drva. One se
sastoje iz trobridnih ili na pol razcijepanih komada, prve sa cjepanom
širinom od najmanje 12 do 16 cm te debljinom od 9—13 cm. a
druge sa 13 — 18 cm. raskalanom širinom. Sve grane moraju biti glatko
odsječene. Grbavi komadi, koji su na uštrb kod slaganja, isključeni su.
Oblice moraju biti sasvim zdrave, te imati najmanje 8 cm. promjera
na tanjem kraju.


7. Propisno biljegovane ponude uzet će se u raspravu samo u tom
slučaju, ako budu na označeni dan jeftimbe do 10 sati prije podne pre
dane kod gospodarstvenog ureda Petrovaradinske imovne opčine u Mitrovici
i ako im se priloži 5"/o u ime vadiuma od one svote, za koju svotu
nudioc drva prodati kani.
Ujedno imade biti u ponudi tačno naznačena cijena 1 prostornog
metra, cjepanica i oblica i to ili poprečno za sva skladišta, ili za svako
skladište pojedince.


8. Ponude mogu glasiti na množinu raspisanog ogrjeva ili na
pojedine partije, stavljena na pojedina skladišta.
9 U ponudi treba izrično navedeno biti, da su nudiocu svi jeftimbeni
uvjeti, koje može pobliže kod gospodarstvenog ureda u Mitrovici uvidili,
dobro poznati i da na iste bez svakog prigovora pristaje.


10. Pristojbu za skladište imade platiti sam dostalac.
11. Gospodarstveni odbor Petrovaradinske imovne općine pridržaje
si pravo, da ne prihvati ni jedne ponude, ako bi iste po imovnu općinu
nepovoljne bile.
12. Sa dostalcem sklopiti će se posebni dobavni ugovor, koji veže
dostalca od dana jeftimbe, a Petrovaradinsku imovnu općinu od dana
potvrde po kr. zemaljskoj vladi.
stalne svote u ime jamčevine.
13. Nakon obavjesti dostalca, da je njegova ponuda prihvaćena,
imati će isti u roku od 14 dana povisiti svoj vadium na 10"/g od dostatne
svote u ime jamčevine.
14. Dostalac dužan je od dostalne svote 0´2´´/o uplatili u blagajnu
gospodarstvenog ureda, u korist uzgojne zaklade za djecu šumarskih
činovnika.
15. Za svaku nedelju zakašnjenja predaje ogrjeva, platiti će dostalac
imovnoj općini globu od 100 Kruna.
l(j. Sve biljegovne i ine pristojbe skopčane sa ovim ugovorom
imade dostalac namiriti.
17 U slučaju kakove parbe, podvrgavaju se Petrovaradinska Imovna
općina i dostalac bez obzira na visinu svote, pravorijeku kr kotarskoga
suda u Mitrovici.


U Mitrovici, dne 20. Septembra 1910.


Gospodarstveni ured Petrovaradinske imovne općine.
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 50     <-- 50 -->        PDF

- 408 —
Broj 6901 ex 1910.


Ogl


Gospodarstveni ured petrovaradinske imovne općine u Mitrovici
prodaje dne 20. Oktobra 1910. u 11 sati prije podne, putem javne pismene
dražbe slijedeća stabla:


1. U šumi Draganovci:
800 hrastova (tekući brojevi do incl. 801) isklična cijena . 65.069 K.
2. U Sumi Draganovci:
1014 krastova (tekući brojevi 802 i dalje),isklična cijena. 93.870 K.
3. U šumi Gjepuš:
1616 hrastova, isklična cijena 100.134 K.
4. U šumi Radjenovci:
662 hrasta, isklična cijena 126.559 K.
5. U šumi Županja:
1633 hrasta i 23 bresta, isklična cijena 86.007 K.
6. U šumi Karakuša:
650 hrastova, isklična cijena 24.833 K.
Kod skupina broj 1 do uključivo 5 prodaje se samo ža tehničke
svrhe sposobno drvo, a skupina broj 6 sva drvna masa. —
Dostalac ove posljednje ´(Karakuša) skupine obvezan je u sječini
ostaviti i imovnoj općini na raspolaganje predati 970 prostornih metara
sa lO´/o nadvisine ogrjevnoga đrveta izradjenoga u hvatove sastojeći se
iz \ cjepannca i´/, oblica i to bez ikakove odštete.


Pobliži dražbeni uvjeti mogu se viditi kod potpisanoga ureda te
kod morovićke i bosutske šumarije ove imovne općine u Moroviću i
šumarije u Klenku. —


Mi tro vica, dne 13 Septembra 1910.


Gospodarstveni ured Petrovaradinske imovne općine.


žii*a i šiške.


Domaći gospodari i trgovci, koji će jesenas imati na prodaju žira
i šiške, neka to uz oznaku količine, vrsti i ciene prijave u svoje vrieme


trgovačko obrtničkoj komori u Zagrebu.


Uplata članarine.


Upozoruju se pn. članovi i uredi, da se članarine, pristojbe za
oglase i slično, imaju potpisanom pretsjedništvu priposlati u potpunom
iznosu, te da nije dozvoljeno od njih otbijati poštarinu i pristojbu za
doznačnice.


Predsjedništvo hrv.-slav. šumar, društva


Uređjuje kr. ium. nadzornik Ante Kern. Tiskara C. AIbreeht, Zagreb.