DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 388 —


To bi ali za one cienjene čitatelje, koji spomenutom pre


davanju nisu prisustvovali, obzirom na to, što ne predleži do


tično predavanje u cielosti, vjerojatno bilo tešto razumljivo, a


s druge strane držimo nedopustivim, da se kritizuje nješto, što


nije autentično objelodanjeno — mogli smo naime njeke stvari


neispravno razumjeti; pak s toga bismo u interesu kod nas


sada još veoma poželjnoga i nuždnoga, što svestranijega ras


pravljanja uredjajnih pitanja, uljudno molili g. nadzornika Doj


koviča, da bude tako Ijubezan, pak da svoje predavanje u cie


losti objelodani u Šumarskom listu.


Tom prilikom molili bi ga, da bude tako Ijubezan, pak
da kao svojedobni kritičar našega uredjajnoga naputka od g.
1903., kojega je u mnogim poglavljima veoma nepovoljno ocjenio,
u interesu dobre stvari sada, nakon što je po tomu naputku
radiOj — objelodani svoja iskustva glede propisa toga
naputka i glede one svojedobne tvrdnje »da su naši šumarski
tehničari kod političke uprave položili viši državni ispit, da s toga
oni moraju znati i znadu sastavljati valjane gospodarstvene
osnove, i da je radi toga posebni procjenbeni odsjek u krilu
vladinoga šumarskoga odsjeka ne samo nepotreban, nego da
bi bio na očitu štetu kr. kotar, šumara, kojima bi vladini
šumarski činovnici oduzeli glavni dio privrede."


XJISTA.:K:_


Osobne viesti.


imenovanje. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao
je apsolvente šumarske akademije zagrebačke Mihovila Pećinu
Petra Marijana privremenim šumar, vježbenicima otočke imovne


općine.


Društvene viesti.


Sjednica upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumar, društva održana je
dne 24. rujna t. g. u oči ovogodišnje glavne društvene skupštine.


Na toj sjednici je u povodu pretstavke, koju su na društveno pretsjedničtvo
upravili kr. nadlugari političke uprave, te kojom mole za posred
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 31     <-- 31 -->        PDF

´- 389 —


ovanje radi poboljšanja njihovih materijalnih prilika, prihvaćen predlog
odbornika g. A. Kerna, koji glasi: „Obzirom na okolnost, što su putne
naklade šumarskih tehničara, odnosno putni paušali kr nadlugara kod
po´itičke uprave u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji tako maleni, da
šumar, tehničari niti uz najveću štednju i kombiniranje putovanja, nisu
kadri obaviti niti najpotrebnije uredovanje stručne uprave u šumama
ukotarenih zemljištnih zajednica, a na ovršenje šumsko-redarstvene službe
da u opće ne mogu dospjeti; a kr. nadlugari da uslied upravo nerazmjerno
malenih putnih paušala trpe silnu materijalnu štetu, — neka se
kr. zem. vlada sa obrazloženom pretstavkom zamoli, da bi već u osnovi
proračuna za g. 1911. izvolila predložiti povišenje dotične stavke zemaljskoga
proračuna i to u onoj mjeri, koja odgovara faktičnim potrebama
službe, odnosno kod nadlugara u onoj mjeri, koja je potrebna, da oni
budu potpunoma odštećeni za putne i dnevne troškove skopčane sa ovršenjem
njihove u glavnom vanjske službe".


Izradba odnosne pretstavke povjerena je g. predlagaSu.


Zapisnik spisan dne 17. svibnja 1910. u šumarskom domu u Zagrebu,
prigodom obdržavane sjednice uprav, odbora. Prisutni: Pretsjednik:
Marko grof Bombelles. I. Potpretsjednik: Robert Pischbach.


II. Potpretsjednik: Josip Havas. Blagajnik i zamj tajnika: Ljudevit
Szentgy6rgyi. Odbornici: Bona de Marino, Dojković Vilim, Kern Ante,
Lasman Dragutin, Rukavina pl. Rude, Ružička August, Schmidinger
Rikard i Trotzer Dragutin; dočim su se ostali ispričali.
I. Potpretsjednik Robert Pischbach po želji pretsjednika otvara
sjednicu, te prije negoli se prešlo na raspravlanje odredjenog dnevnog
reda, pozdravlja prisutne odbornike i reče:
Dužnost mi je gospodo, da iskrenim sažaljenjem istaknem, da je
kobna smrt opet posegla u redove našega društva, naime da nam je
otela mnogogodišnjeg člana i revnog odbornika kr. šumarskog natsavjotnika
Ivana Kolara.


Smrt njegova kosnula se svih šumara i prijatelja njegovih diljem
ciele naše domovine.


Pretsjedničtvo hrv. slav. šumarskog društva obavjestilo je o toj
nenadanoj smrti sve vanjske odbornike društva, te upravitelje svih krajiških
imovnih općina, pa je liep broj članova našega društva izkazalo
milom pokojniku doHčnu posliednju poštu, isprativ zemne ostanke nje
gove do hladnoga groba; a od onih. koji tomu žalobnom činu prisustovati
nisu mogli, stigoše ovome pretsjedničtvu žalobnice i to : od činovništva
1 i 2. banske imovne općine.


Životopis milog našeg pokojnika, njegove vrline i zasluge po zelenu
struku te po naše društvo, opisao je član društva g. kr. šum. nadinžinir
Garmelo pl. Zajc dostojno i izcrpivo u broju o. Šumarskoga lista
od ove godine, te mi stoga nepreostaje ino, nego da Vas gospodo
umolim, da se dignuv sa naših sjedala, klikoemo milom pokojniku Ivanu
Kolaru »slava*!


Podjedno ali predlažem, đa se u mjesto vijenca na odar pokojnikov,
od strane našega društva, daruje „Borošićevoj zakladi" iz društvene
blagajne, iznos od 40 K.
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 390 —


Prisutni odbornici ustajuć sa svojih sjedala kliču milom pokojniku


i drugu „slava", te prihvaćaju predlog pretsjedatelja sjednice.
Nakon toga prešlo se na raspravljanje dnevnog reda.
Točka I. Čitanje i ovjerovljenje zapisnika prošle odborske sjednice


od 19. prosinca 1909.
Zapisnik nakon pročitanja se bez primjetbe ovjerovljuje, a za
pođpis istoga izabiru se gg. August Ružička i Rikard Schmidinger.
Točka II. Izvješće o tekućem poslovanju.


I. Potpretsjednik priopćuje, da je dne 17. svibnja 1910. preduzeo
skontraciju blagajna, te tom prigodom zaključio blagajnički dnevnik:
a) društvene imovine sa ostatkom od 13 784 K 95 fll. b) pripomoćne
zaklade sa ostatkom od 2.596 K 88 fll. c) zaklade A. Borošića sa 1.615
kruna 50 filira, te primjećuje, da je blagajničko stanje društvene imovine
od dana 12. listopada 1908. kad je sadanji odbor upravu primio,
pa do danas za 8083 kruna 12 fil. povoljnije, te da imade već sada
garancije, da će se gradjevni zajam dignut od »Pripomoćne zaklade"
iznosom od 9815 kruna, kako je to i u ovogodišnjem proračunu predvidjeno,
istoj doista i vratiti moći.
Prima se zadovoljstvom na znanje.
Društv. blagajnik i zamj tajnika priobćuje:


1. Da su se kao članovi I. razreda prijavila slijedeća gospoda:
Penju Ivanoff šumar u St Orechovu-Bugarska; Kristo D. Popoff
šumar u St. Orehovu-Bugarska; Adolf Tocauer šum. upravitelj kneza
Thurn i Taxisa u Cerju; Ivan Benzon šumar, nadzornik u Spljetu;
Adolf Dumengjić kr. kotar, šumar u Djakovu; Luka Šnajder, šum.
vježbenik petrovarad. imovne općine u Mitrovici i I A, Heide nadšumar
u Fojnici (kod Kiseljaka) — Primaju se kao čianovi I. razreda.


2. da je stanje dužnih članarina danom 30. IV. t. g. sliedeće ! do
konca god. 1908. član. I. razr. 2126 K 09, do konca god. 1909. član
I. razr. 909 K 50 fll. za god. 1910 član. I. razr. 2116 K, utužene članarine
I razreda 1279 K, Član. II. razr. do konca g. 1910. 3209 K,
Sveukupno 9639 K 59 fil.
Uzima se na znanje time, da se uplata tih dugovina što više i
svakom zgodom pospješiti ima.


3. da je najamni ugovor za novo iznajmljeni stan u Šumarskom
domu II. kat zapadna strana, sa zemaljskim erarom sklopljen, te da su
odnosne prostorije danom 1. svibnja t. g. istomu i predane.
Uzima se na znanje.


4. da je poglavarstvo grada Koprivnice ove godine obustavilo isplatu
dosadanjega podupirajućeg prinosa iznosom od 20 kruna, jer da
nije proračunom predvidjen.
Uzima se na znanje te zaključuje, da se poglavarstvo umoli, da
taj doprinos u buduće društvu proračunom svojim osjegura,


5. predlaže prema točki III/,, zapisnika prošle sjednice izkaz članova
I. razreda, koji bi se iz članstva društva imali brisati; a to su
57 člana sa ukupnom dugovinom od 2126 K 09 fllira.
Zaključuje se, da se u tom iskaze navedeni Pavao Knobloch, Antun
Matievie, Antun Navara i Slavko Ožegović odmah iz članstva brišu, a
njihove dugovine otpišu ; — a ostali, u koliko ne bi obročno odplači
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 391 —


vali svoje dugovine, koncem lipnja t. g. brišu, dostava lista obustavi, a
dugovine njihove utuže.


6. priopćuje da je gospođa Milka Strašak, udova iza kr. šumarnika,
poklonila društvenoj knjižnici 25 knjiga strukovnog i inog sadržaja.
Prima se zahvalnošću na znanje i zaključuje, da se od strane
društva gospođi darovateljici pretsjetničtvo zahvali na daru.


7. priobćuje, da je odnosno na zaključak prošle glavne skupštine, c. k.
pokusnoj postaji u Mariabrunnu priopćeno, da će hrv. slav. šumarsko
društvo za izdanje opće internacionalne šumarske bibliographie pridonjeti
svotu od 150 kruna, pod uvjeti, koje je g. profesor Kesterčanek u
svom danom mnienju označio. Pomenuta pokusna postaja o tome je
obavjestila pretsjednika odbora za izdanje navedene bibliographie g.
Dr. A. Buchlera u Tiibingenu, na koga da se imadu i obećani prinosi
i svi dopisi otpremati.
Pošto ali do danas nije ovomu društvu priopćeno, da li se stavljeni
uvjeti glede doprinosa primaju — to nije do sada niti novac u
to ime otpremljen.


Odobrava se.


8. priobćuje, da njekoji stariji i novi članovi požuruju priposlanje
društvenih diploma, nu da se prema smislu sadanjih društvenih pravila
nije od strane pretsjedničtva tomu moglo udovoljiti, te moli da
odbor 0 tome odluči.
Zaključuje se, da se po dosađanjem običaju te diplome, dok ih
ima na zalihi i nadalje članovom prema zahtievu izdavaju.


9. priopćuje, da se je pročelničtvo profesorskog zbora kr. šumar
akademije obvezalo stanarinu za stan u souterrainu Šumar, doma iztočna
strana, plaćati, odnosno tu stanarinu uztezati od plaće podvornika
Stjep. Kolenka.
Uzima se na znanje.


10. priopćuje, da je društvena knjižnica uredjena, popis knjiga
sastavljen koli alfabetskim redom autorskih imena, toli i po strukovnim
granama, te da je pri tom pridržana dosadanja numeracija, te pita, u
kojem obliku imade se taj izkaz izdati za članove i da li se imade što
mienjati u jur ustanovljenom statutu za posudjivanje knjiga iz društ.
knjižnice.
Prima se zadovoljstvom na znanje i zaključuje, da se taj izkaz
imade kao dio dvogubnog broja ovogodišnjeg Šumarskog lista izdati u
obliku posebnog priloga, te da se u jur postojećem statutu za posudjivanje
knjiga do potrebe ne ima ništa mienjati.


11. priopćuje, da od utuženih dužnika na članarini, usuprot ponovnim
opomenama i prietnjama, nisu se odazvali da uplate ma bilo i
obročno svoje dugovine i to :
Dražić Jaroslav vi. šumar —Zagreb 5320 K, Koritić pl. Otto kot.
šumar — Vrbovec 127 K, Subert Nikola kot. šumar — Vel. Gorica
73 20 K i Teklić Slavoljub kot. šumar — Ludbreg 127 K, te pita, da
li se imadu te dugovine ovršnim putem utjerati po odvjetniku ili brisati?


Zaključuje, da se dugovina Koritićeva imade radi poznate neutjerivosti
brisati, a ostale ovršnim putem utjerati.
Točka III. Rasprava o prispjelim raznim podnescima :
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 392 —


1. G. kr. kot. šumar Josip Heckner oglasio je u Sum. listu broj
4. 1910. da je potrebne skrižaljke kod izmjernih radnja u poslu sastavka
gospodar, osnova sastavio i u vlastitoj nakladi izdao, te da će čisti pri´
hod privesti zakladi, koja je osnovana u spomen pok. kr. zem. šumar,
nadzornika A. Borošića.
Urednik Šumar, lista g. A. Kern priopćio je, da uvrstbina toga
oglasa iznosi 12 kruna, te pita nije li odbor voljan platež te oglasnine
otpustiti obzirom na okolnost, što je nakladnik čisti prihod namjenio
navedenoj zakladi ?


Odpušta se.


2. Gospodja H. Lončarić, udova iza kr. kot. šumara Vinka Lončarića
moli, da joj se otpusti oglasnina za objavu prodaje knjiga pok.
njenog supruga. Taj oglas uvršten je bio u br. 2 1910 Šumar, lista a
oglasnina iznosi 12 kruna.
Otpušta se.


3. G. Rudolf Erny kr. kot šumar, a bivši blagajnik društva moli,
da mu se za trud utužbe dužnih članarina od njekojih članova, prema
zaključku uprav, odbora od 21./8 1907. toč, 13. isplati 10"/^ od utuženih
svota, bez obzira da li su uplaćene ili ne.
Molba se neuvažuje uputom na navedeni zaključak odbora, prema
kojemu se može upitnih lO^o isplatiti samo od uplaćenih tih dugovina.


4. Odbor za II. internation. lovački kongres u Beču poziva društvo,
da što brojnije sudjeluje prigodom toga kongresa posjetu I, inter. lovačke
izložbe u vremenu od 5—7 rujna t. g.
Zaključuje se, da se imade taj poziv u narednom broju Šumar
lista članovom dojaviti time, da se oni članovi, koji kane tomu posjetu
prisustvovati, do 1. kolovoza t. g. društvenom pretsjedništvu prijave,
a podjedno da se nastoji da se taj korporativni posjet izložbe u društvu
sa članovi Lovačko-ribarskog društva upriliči.


5. Andrija Tudjina bivši zajednički podvornik šumarskog društva
i šumarske akademije moli, da mu se zaključkom upr. odbora od 26.
travnja 1905. IV/3 dopitana povišica plaće od 10 kruna mjesečno,
počam od 1./5.1905. do 31./12.1905. naknadno izplati, jer da tu povišicu
do danas nije dobio.
Zaključuje se, da se imade nakon točnog izviđa o stanju predmeta,
za slučaj da Tudjina doista upitnu povišicu nije dobio, ova istomu naknadno
isplatiti.


Točka IV. Basprava o ovogodišnjoj glavnoj skupštini.
Zamj. tajnika priopćuje, da se prema zaključku prošle glavne skupštine
imade ovogodišnja glavna skupština održati u Zagrebu, te sa istom
spojiti izlet u šume z. z. Draganić. Moli da se ustanovi vrieme, kada će
se ta skupština održati, a gosp. odbornik Vilim Dojković, koji je taj
izlet predložio, da razpored istoga sastavi, za da se nuždne predradnje
koli za skupštinu, toli za izlet sam za vremena provesti mogu.
Nakon svestranog pretresivanja te stvorenog sporazumka sa gosp.
Dojkovićem, a obzirom na korporativni u točki III/4. ovoga zapisnika
navedeni posjet I. internat, lovačke izložbe u Beču, zaključuje odbor, da
se glavna skupština imade održati dne 2. rujna t. g. u Zagrebu, izlet
u šume z. z. Draganić dne 3. rujna t. g. a nakon toga da se podje u
Beč na kongres.
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 35     <-- 35 -->        PDF

- 393


Točka V. Eventualni predloži gg odbornika.


Gosp. A. Kern urednik „Šumarskog lista" priopćuje: da su se na
uredništvo Šumar, lista obratili njeki zavodi za sabiranje oglasa sa
molbom, da bi im se Šumarski list slao bezplatno. Predlaže stoga, da
bi se društveni organ takovim zavodima pokusa radi slao pol godine
bezplatno, a nakon toga vremena samo onda, ako je dotični zavod medjutim
sabrao koji oglas za Šumarski list.


Predlog se prima.


Pošto dalnjih predloga nije bilo, a dnevni ređ izcrpljen, zaključio
je pretsjedatelj sjednicu, a ovaj zapisnik je podpisan po za to izabranim
odbornicima :


Fischbach v. r.
Szentgy6rgyi v. r. tajnik u. z.


Rude pl. Rukavina v. r. Marino de Bona v. r.


Zapisnik XXXIV. redovite glavne skupštine hrv.-slav. šumarskog
društva, obdržavane u dvorani Šumarskoga doma u Zagrebu, dne 25.
rujna 1910.


I. točka. I. potpretsjednik vel. gosp. kr. odsječ. savjetnik Robert
Fischbach, u zastupanju presv. g. društvenog pretsjednika Marka grofa
Bombellesa, otvara skupštinu pozdravljajući sakupljenu gg. članove, te
ujedno priopćuje, da na ovoj skupštini prisustvuje u ime ugarskog šumarskog
društva presv. g. minist. savjetnik Josip Havas, kojega skupština
pozdravljo sa „Živio!" a hrv.-slavonsko gospodarsko društvo da
zastupa on sam.
Nakon toga otpremljeni su brzojavni pozdravi društvenom pokrovitelju
preuzv, gosp. Dragutihu grofu Khuen-Hedervary-u i društvenom
pretsjedniku presv. g. Marku grofu Bombellesu.


II. točka. Umjesto momentano zapriečenoga društvenoga tajnika,
čita član g. A. Kern izvješće o radu hrv.-slav. šumar, društva u godini
1909., koje izvješće skupština uzimlje do znanja
Savezno sa onom točkom izvješća, gdje se govori o »Borošićevoj
zakladi", predlaže pretsjedatelj da se toj zakladi daruje 200 K, našto g.


V. Dojković predlaže da se dade 500 K, što bude po skupštini prihvaćeno.
III. točka. Prelazi se na ustanovljenje proračuna za g. 1911.
Zamjenik tajnika g. A. Kern prema zaključku društ. odbora predlaže,
da se u taj proračun uvrsti prema prošlogodišnjem skupštinskom
zaključku u ime prinosa za izdanje intern. šumar bibliografije 150 K;
nadalje za Borošićevu zakladu spomenutih 500 K; zatim za izdanje „Kazala
k Šumar, listu" 550 K; te za jubilarni štipendij za polazak šumarske
akademije 600 K.


Prema
tomu iznašao bi prihod 32.700 K
rashod 21.900 „
te se pokazuje višak od od 10 800 K
Skupština u cijelosti prihvaća ovako nedopunjen proračun.


IV. točka. Prelazi se na izbor tajnika društva. Skrutatorima budu
imenovana gg. članovi Stevan Petrović i Ladistav Stromsky, a podjedno
g. predsjedatelj na 15 časaka prekida sjednicu.
Nakon nastavka skupštine prelazi se na predavanje glasovnica, a
nakon obavljenoga skrutinija proglasuje se izabranim g. Bogoslav Ko


sorić, kr. ž. šum. nadzornik.
30
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 394 —


V. točka. Prelazi se na izbor jednoga odborniiia u uprav, odbor
šumar, društva. Nakon obavljenoga izbora proglasuje se izabranim g.
Robert Bokor, kr. šum. nadsavjetnik.
VI. točka. Prelazi se na izbor dvojice članova u odbor ad hoczaispitanje
računa. Predsjedatelj predlaže da se kao takovi izaberu gg. kr. rač,
savjetnici Ivan Grčević i Bela pl. Turansky, što se prihvaća.
Vn. točka. Prelazi se na ustanovljenje mjesta buduće glavne skupštine.


G. šum. nadzornik Vilim Dojkovič izrazuje hvalu u ime odbora
zem. zajednice Draganić na odzivu, i budući da se naumljeni izlet radi
nepovoljnoga vremena ne može održati, pozivlje prisutne na stručno
predavanje, koje će držati isti dan u 4 sata po podne.
G. nadšumarnik Šan. Pere predlaže, da se budući izlet učini u Gislajtaniji
ili u inozemstvo, što skupština prihvaća, a pobliže odredbe o
tome prepuštaju se uprav, odboru.
VIII. točka. Prelazi se na eventualije. G. šum. nadz. B. Kosović
govori 0 uredjenju statusa šumarskoga osoblja političke uprave, te predlaže,
da se kr. zem. vlada zamoli neka bi to pitanje uredila prema dotacijama
ostalih struka i da status bude takav, da bi odgovarao faktičnoj
potrebi i ugledu šumar, struke političke uprave. U svrhu izradbe
obrazložene pretstavke predlaže, da se izabere poseban odbor.
G. nadšumarnik Šan. Pere predlaže, da bi se šumarsko-računarski
odsjek pripojio vladinom šumarskom odsjeku.
G. šum. nadzor. Drag. Matizović zagovara prihvat predlog, gosp.
Bog. Kosovića.
Skupština prima predloge gg. nadzjrnika Kosovića i Matizovića sa
dodatkom g. nadšumarnika Š. Perce time, da će gore spomenuti posebni
odbor biti izabran po upravnom odboru šumar, društva.


Pošto je time dnevni red bio izcrpljen, zahvalio se je pretsjedatelj
prisutnima na mnogobrojnom posjetu i zaključio je glavnu skupštinu.
Po tomu bude ovaj zapisnik pročitan i stante sessione ovjerovljen.


R. Fischbach v. r. V. Tolg v, r.
Dr. Al. Ugrenović V. r. kao perovodja. R. pl. Rukavina v. r.
Sjednica povjerenstva za upravu „Zaklade za uzgoj djece šumarskih
činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji"* obdržavana je na 8.


kolovoza t. g. u šumarskom odsjeku kr. zem. vlade, pod predsjedanjem


p. n. g. Roberta Fischbacha. kr. odsječnog savjetnika, te članova povjerenstva
p. n. gg. Antuna Kerna, kr. zem. šum. nadzornika, Gustava llacha,
šumarnlka gjurgjevačke imov. općine, Dra,gutina Lasmana, šumarnika
ogulinske imov. općine i Dragutina Trotzera, nadbiskupskoga šumarnika.:
Na dnevnom redu bijaše razdioba potpora za školsku godinu
1910./11., u koju svrhu bila je raspoloživa svota od 8.400 K, koja je u
cielosti i razdjelena.


Molitelja bilo je u svemu 36, od kojjh se od petorica nisu molbe
mogle uvažiti. Obzirom na ustanovu §. 9. zakladnice, koja odredjuje, da
u pravilu imaju podpore iznositi 200 K, a samo iznimno da se imaju
podieliti veće potpore, kao i srazloga da se uzmogne podjeliti što veći
broj potpora, to su ovaj puta većim dielom podjeljene 16-torici muškaraca^
i 8 djevojčicama, dočim su potpore u iznosu od aOO K podjeljene samo


* Ova viest spada medju ,Kazličite viesti", te je »mo uvrštena pqmntnjojj(i>%