DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 3     <-- 3 -->        PDF

BROJ 10. U ZAGREBU 1. LISTOPADA 1910. GOD. XXXIV.


ŠUMARSKI LIST


Pretplata za nečlanove K 12 na godinu. — Članovi šumar, društva dobivaju list bezplatno


— Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove pođupirajuće K 20. — Za redovite
članove I. razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za lugarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za
>Šum. listi K 4 u ime preplate. — »Lugarski viestnik« dobivaju članovi lugari badava. Pojedini
broj »Šum. lista« stoji 1 K. Članarinu i pretplatu na list prima predsjedničtvo društva.
Uvrstbina za oglase: za 1 stranicu 16 K; za ´/, stranice 9 K; za ´/» stranice 7 K
7« stranice 6 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.


Gospodarska osnova za šumu kr. i slob.
zem. glavnog grada Zagreba


u broju 5. Šumarskog lista od godine 1909. osvrnuo se
je kr. zem, šumarski nadzornife g. A. Kern, na gospodarstvenu
osnovu za šumu kr. i slobodnog glavnog grada Zagreba,
koju sam ja imao čast sastaviti i koja je u broju 6.
Šumar, lista od g. 1908. u cijelosti otisnuta ponajviše zato,
da se gg. kolegama pruži sgoda, da pri sastavku vedih operata
imadu pri ruci jednu takovu osnovu kao primjer, te da
se 0 istoj u našem stručnom glasilu povede rasprava i iznesu
eventualne manjkavosti i misli, pa da se tako podrobnije raspravi
način sastavka gospodarskih osnova.


Veoma mi je drago, da se je tomu trudu podvrgao g. nadzornik
Kern, koji se sa uredjajnim pitanjima naših šuma specijalno
bavi, pak 6e s toga nedvojbeno njegove primjetbe i
moja razjašnjenja mnogomu od gg. kolega, koji se budu imali
baviti uredjajnim poslovima, dobro dođi za bolje i svrsishodnije
primjenjivanje našeg uredjajnog naputka.


Smatrao sam si dužnošdu, da se osvrnem na spomenutu
kritiku g. Kerna, te da s jedne strane upozorim, da je mnogi
od navedenih prigovora neopravdano upravljen na mene kao
sastavljača osnove, a mnogi opet prigovor da je nastao uslied
eventualno nedostatnog razjašnjenja u osnovi; a s druge strane
da pobližim razjašnjenjem prigovore svedem na pravu mjeru.
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 362 —


Da to do đaaas nisam u6iaio, akoprem sam eieli predmet
ved davno obradio, razlogom je stranom preobteredenje inim
službenim poslom, a stranom moje dvogodišnje duševno nerazpoloženje
povodom mog premještenja u Jasku.


Možda da to ni danas nebi učinio, da se moj inače dobar
sudrug g, N. Plesa u broju 9. ovogodišnjeg »Šumarskog lista«
nije dotaknuo toga predmeta time, sto je na strani 334. posve
suhoparno bez daljnjeg obrazloženja, naveo: »da je g. A. Kern
podpunim pravom u Šumar, listu br. 5. od prošle godine
prigovorio, da spomenuta gospodarska osnova nije nikaka
v obzi r uzel a na higijenske, estetske i turističke
zahtjeve, koji se na tu šumu radi neposredne blizine grada Zagreba
stavljaju i stavljati moraju.«


Da taj prigovor ne stoji, osvjedočiti de se gosp. N. Plesa,
a držim, da bi se bio puno blaže izrazio, da je u opće u samu
osnovu — kad je mislio, da ju takne — zavirio i kad bi mu
bila ciela šuma i dosadanje gospodarenje u njoj poznato.


Iz tih razloga ne de biti na odmet, ako se sa ocjenom g.
nadzornika Kerna njesto obsežnije pozabavim.


Osnova za šumu si. i kr. zem. glavnog grada Zagreba sastavljena
je na temelju naredbe kr. zem. vlade od 23. travnja
1903. broj 23162, dotično na temelju priloženog joj naputka,
pa de s toga biti nuždno, da radi boljeg razumjevanja njekojih
stavaka u osnovi, iznesem u kratko i svoje mišljenje
0 gornjem naputku, kojeg sam se, što neka bude ovdje mimogred
spomenuto, u svakom pogledu strogo držao.


Kada je taj naputak godine 1893. izašao, bio je u strukovnim
krugovima predmet sveobdeg zanimanja.


Njeki prigovori, koji su u Šumarskom listu izneseni bili,
nisu se mogli održati, pa s toga i nije čudo, da je medju šumarima
zavladalo mnijenje, da je naputak shodan, i da de se
u praktičnom radu bez potežkoda provesti modi.


Ovo moje mišljenje, koje sam sa većinom svojih drugova
dijelio, odnosilo se je u glavnom na to, što je naputak u
svakom pogledu liberalan. On se bo ni jednim svojim para
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 363 —


grafom neograđuje proti bilo kojemgod modernom načelu u
šumarskim naukama, a pogotovo nalazi izlaaa za svako pa i
najnaprednije shvadanje, napominjući naročito to, da se dozvolom
kr. zem. vlade može odstupiti od mnogih navedenih u
njemu ustanova, što znači, da su svakom shvadanju vrata otvorena,
dakako uz dozvolu kr. zem. vlade, što je i posve opravdano.


Ako sam ja na temelju ovakvoga shvaćanja preuzeo bio
dosta težku zadaću, da sastavim osnovu za šumu grada Zagreba,
to će svakom biti jasno, da sam prije, nego sam prešao
na samu izvedbu, sve moguće slučajeve valjano promislio, pa
da mi pri tomu i ta pomisao izmakla nije: ne bi li bilo shodno,
u mjesto da se iz predočene mi šume stvori vrelo njekog stanovitog
prihoda, da se stvori jedan perivoj, koji bi ne samo
služio kao prekrasno odmaralište i izletište zagrebačkih gradjana,
nego koji bi bio i na čast gradu Zagrebu, kojim bi se
svaki ljubitelj prirode i higijenskih uredaba ponositi mogao.


Ja sam dapače bio i načinio malu skicu ovakove osnove
sa svim nuždnim putevima (priugotovio sam i nacrt sa slojnicama)
i ostalim predradnjama, sa osobitim obzirom na eksponirana
mjesta u turističkom i higijenskom pogledu, te specialno
obzirom na prirodna vrela, koja, kao sto je poznato,
osobito privlače odmora željnjog izletnika.


U estetskom sam pogledu bio zamislio uvedenje najraznoličnijih
vrsti drveća, koja bi obzirom na klimatske prilike uspjevati
mogle.


Razne vrsti crnogorica uz njeke listače imale bi da shodnim
porazmješanjem stvore što romantičniju sliku gorskog kraja,
dočim bi breze, topole, jasen i brijest napravile ugodan preliev
boja, koji je oku tako ugodan.


Isto sam računao i sa znatno ugodnijim izparivanjem crnogorice
— kao što je g. nadzornik Kern dobro primjetio —
koja sa svojim eteričnim uljem kud i kamo povoljnije upliva
na pluća i zdravlje, nego šuma listača.


Ove misli dolaze same od sebe, a da čovjek pri tomu ne
mora biti stručnjak, kada se nadje na onim kadkada prekrasnim
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 364 —


vidicima u najčišdem zraku, u miru prekrasne prirode daleko
od buke, štropota i dnevnih briga.


Kada sam o tom medjutim načinio aproksimativni troškovnik
0 svim ovim poduzedima i kad sam načinio osnovu
puteva, ne toliko važnih sa šumarskog, nego više sa turističkog
gledišta, ali uporabivih i za šumske svrhe, pa kada sam ai
»tvorio proračun o nuždnim uzgojnim radnjama i još njekim
luksusnim pridodatcima, bez kojih bi cijela stvar suviše polovična
izgledala; tad se je pokazalo da su ti troškovi znatno
previsoki, a pošto su i tako na minimum svedeni bili, to sam
ih kao takove njekojim odlučujućim tada faktorima prikazao,
ali 0 njima nitko ni Čuti nije htio.


Gradska šuma smatrana je tada njekim teretom za gradsku
opčinu, pa nije nitko bio voljan da se troškovi jošte povedaju,
ved se je zahtjevalo, da se što više drva proizvede, da se za
gradske urede i škole ne treba kupovati ogrjeva i da se gospodarstvo
tako udesi, da šuma što više nosi.


To je bila posljedica u ono doba vladajudeg načela štednje,
a naravno da pri svakom gospodarstvu, gdje to načelo vlada,
obično šuma i šumarstvo najviše stradava.


Uz ovako razpoloženje morao sam udesiti cijelu osnovu onako,
kako sam ju obradio, a da sam pri tomu nastojao, da udovoljim
i prvotnom gorespomenutom svom naumu, dokazati
du niže.


Ako se dakle glavni prigovor g nadzornika Kerna na ikoga
odnositi može, to se svakako najmanje na mene odnosi, pa
neka bude gosp. Kern uvjeren, da bi i meni drago bilo svoje
sile posvetiti ovako zahvalnom poslu, kakov bi bio posao urediti
šumu glavnog grada Zagreba sasma u turističkom, higijenskom
i estetskom pogledu.


Nisam zamjeravao ni onim kod grada odlučujudim faktorima,
da su se opirali izdatku, jer sam znao, da oni cielu
stvar promatraju sa financijalnog gledišta, kako je u opde
običaj kod Ijudih, koji su dnevno zaposleni poslovima, koji neprekidno
novih izdataka zahtjevaju.
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 365 —


Uza sve to moram napomenuti, da je g. nadzornik Kern
obrazlažudi svoje mnienje o perivoju, naveo neke tvrdnje, sa
kojima se ja nebi složio, bolje rekud, koje ne mogu služiti kao
dokazi, jer su ili teoretske naravi, ili u opde ne stoje.


Na strani 162. pod točkom 1. veli g. Kern »da nas sadanji
stojbinski i klimatski odnošaji upuduju na to, da bismo
znatan dio današnjih bukovib sastojina mogli pretvoriti u hrastovu
šumu.


U višim pako položajima, gdje je danas skoro isključivo
bukovina, vidimo da bukovog pomladka skoro nigdje nema, ali
zato da u tim sastojinama imamo skoro svagdje liep jelov
pomladak.


Pošto dakle sama narav protežira cieniju jelovinu, to bi
se bukovina u budude dala uzgojiti samo umjetnim načinom
uz znatne troškove, a čemu to, kada naravnim načinom, a
bez posebnih ogojnih troškova možemo uzgojiti u svakom
pogledu (higijenskom, turističkom i financijalnom) vriedniju
jelovinu, a naročito, makar i umjetnim načinom, mnogo vriedniju
hrastovinu«.


Ovim načinom dobili bi financijalno vriedniju sastojinu od
sadanje, ali se sa čistom hrastovom šumom nebi udovoljilo zahtjevu,
što se stavlja na perivoj.


Ali glavna stvar, koju obzirom na gore navedeno razlaganje
g. Kerna želim istaknuti jest ta, da o potiskavanju jelovine,
dotično protežiranju bukovine u našem slučaju ni govora
biti ne može. To isključuje ved sam način uzgoja, koji iz
oplodne sječe proilazi, jer de se kod prirodnoga pomladjivanja
puštati maha onoj vrsti drva, koja de se za život najsposobnijom
pokazati, a to tim prije, ako je i vriednija.


Ako de dakle biti za vrieme sječe jelovog pomladka, kojega
kao što i sam g. nadzornik Kern tvrdi, dovoljno ima, to
nema sumnje, da će se baš ovom pomladku najveda pažnja
posvetiti.


Napomenuti mi je, da sam i sam uzgoju hrasta i jelovine
posvetio svu pažnju, ali da uz jelov pomladak posvuda ima
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 366 —


dapače previše bukovog pomladka, s kojim Ham računati
morao.


Ako pogledamo u »Ogojnu osnovu« iste šume, to demo
odmah opaziti, da je ved za prvu godinu odredjeno, da se polovica
naravno pomladit se imajude površine obzirom na stanje
sastojine, ima umjetnim zasadjivanjem jelovi h mladic a
nadopuniti. Bukovog naravnog pomladka kao i jelovog ima
prilično. Podjedno se ima omorika prorediti u svrhu, da preostala
ojača, te da elementarnim nepogodama bolje bude ođo-
Ijevati mogla.


Isto je predvidjeno i za ostale godine. Uz to propisuje
ogojna osnova sadnja kestena i žira uz oznaku troškova koli
predvidivih, toli nepredvidivih, koji se mogu upotrebiti za što
intenzivnije gojenje hrasta.


Ogojnom tom osnovom udovoljeno je dakle zahtjevu fi


nancijalnom, estetskom i higijenskom.


Tu ogojnu osnovu provadjajudi šumar modi de dakle udovoljiti
BVemu, on može dapače prema Uvidjavnosti unieti hrpimiČno
i po koju drugu vrst crnogorice, ako mu je naime stalo
da čim više udovolji estetskim i higijenskim zahtjevima, a da
tome nitko prigovoriti nede modi.


Kako se dakle iz ustanova ogojne osnove vidi, posvedena
je uzgoju jele, hrasta i kestena osobita pažnja, pa se osnovi
obzirom na uzgoj te šume kao perivoj može jedino prigovoriti
to, što to nije jasnije istaknuto.


Zašto to nije učinjeno iztaknuto je sprieda dovoljno.


Ako de se dakle svake godine makar samo njesto žira
zasaditi, a kod čišdenja više vaditi bukva i štediti hrast, to
demo do onog vremena, kad de sadanja hrastova sastojina do
sječe dođi, modi učiniti ono, što hodemo, pa ako nas je volja i
najčišde hrastove sastojine uzgojiti, jer nas osnova na to upuduje,
a do provadjača stoji, da intencije osnove onako u praksi
izrabi, kako če mu iskustvo na lica mjesta pokazati.


2a prvih 10 godina učinjene su u tom smjeru posve jasne
odredbe, a nakon toga vremena biti de stvar revizije, da ove
intencije još intenzivnije do ostvarenja povede.
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 367 —


Hvala liberalnosti cielog naputka, nije se moralo u tom
pogledu i preko ovog vremena učiniti ikakvih odredaba, jer je
vrlo mudro bilo od sastavljača naputka, da je ovakve i slične
eksperimente ograničio na što krade vrieme (u našem slučaju
na 10 godina), pa ako se ove intencije pokažu za to vrieme
shodnima i ako poduzete mjere budu polučile uspjeh, to nas
ništa neće priečiti, da se ovakvom nastojanju i u budućem
desetgodištu posveti što veda pažnja, i mi demo na ovaj naČin,
a da se u nikakav riziko ne upuštamo, polučiti uz najsavjestniju
kontrolu, naime kontrolu prirode same, sve ono za čim
idemo.


Na strani 163. u točkama 2, 3. i 4. nastoji g. nadeornik
Kern dokazati, da je bukva prejeftiua i prema tome za grad
od neznatne koristi. Odnosi se to ponajviše na onu stavku u
osnovi, koja glasi: »kod izradjivanja nazočne osnove držalo se
je pred očima u prvom redu potrajno uživanje glavne potrebe
grada, naime ogrieva«.


Na ovo moram napomenuti da je prema gore navedenom
u novim budućim kulturama vriednijoj vrsti drveda posvedena
znatna pažnja, pa se spomenuta stavka osnove niti neodnosi
na nove kulture — ove su u osnovi precizirane — nego se
odnosi na sadanje stanje šume.


Prema „Općoj porabnoj osnovi" posvetila se je pažnja
užitku ove šume do najdalje 30 godina, a prema „Posebnoj porabnoj
osnovi" do desete godine.


Na ovo vrieme od maksimalno 30 godina posvetila se je
u prvom redu pažnja, kako ima grad šumu uživati, dočim se
je za daljnji niz godina isto samo u glavno m istaknuti
moglo.


Glede uzgoja sastojina rekao sam već gore svoje mnienje.


Ali ove sastojine na koje će ova osnova uplivati, ne
mogu obzirom na njihovu uporabu u nikakovoj vezi biti sa
onim razlozima, koje je g. Kern naveo, jer će ove sastojine tek
za 100 i više godina doći do sječe, naime kod druge obhođnje
i pošto je baš kod ovih sastojina osobit obzir uzet na jelu i
drugu vriedniju vrst drveća, to moram predmjevati, da g. nad
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 368 —


zornik prigovara tomu, što se kod odredjivanja etata, dakle kod
sadanjeg i doglednog uživanja, posvetila osobito pažnja bukvi.
U tom je ali ovaj prigovor neopravdan, jer je bukva


danas tu, pak ju ne možemo na prečac odstraniti.
S njome se mora računati i dok ju prvi puta ne posjedemo,
ne može o uživanju druge vrsti ni govora biti.


Ali zato mora otpasti i prigovor o jeftinodi bukve i
njenoj neshodnosti, jer na tomu, što demo mi prvih 10 i
daljnjih godina sječi, neda se sada ništa mjenjati.


Ono sto de se za 10, 20 i 30 godina sjeći, to je danas
u posve izrazitim konturama odredjeno, a što de se na tom
mjestu dalje uzgajati, to de se ved vidjeti onda, kada zato
vrieme dodje, t. j . kod revizije.


Moram ved i ovom zgodom iztaknuti, da bi vrlo iluzorno
bilo ved sada raspravljati o pitanjima, koja de tek za 10, 20 i
vise godina biti aktuelna.


U šumi grada Zagreba ne radi se o tomu, da se čista
kakva površina zasadi na novo. Tu se radi isključivo o tom,
da se sadanje sastojine, koje nisu mlade, čišdenjem i drugim
shodnim mjerama do dana sječe tako priprave, da nam što
vedi prihod odbace, dotično, da do toga dana što više prirastu.


Ove mi sastojine ne možemo u dogledno vrieme promjeniti
— mi moramo s njima onako računati, kakve jesu, i tu
ne demo ništa promjeni ti na stvari, ako priznamo, da je bukva
neshodna.


Mi dakle danas možemo isključivo za površinu prvog gospodarstvenog
razdoblja odredjivati kakova de biti bududa sastojina,
a kod ovog je udovoljeno zahtjevu nadzornika g. Kerna:
da jelov i bukov pomladak treba čuvati i jelovim mladicama popunjavati.


Bukov pomladak bez velikog troska ne možemo uništiti,
a nije ni shodno, jer smjesa jele i bukve daje, kako se u zagrebačkoj
gori opaža, najliepši prirast, a ujedno udovoljava
higijenskim i estetskim zahtjevima.


Napominjem samo mimogređ, da ove sastojine dolaze do


ponovne sječe tek iza 100 godina, te, da mi s toga, obzirom na
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 369 —


vrst drva, možemo našim djelovanjem kroz cielo to razdoblje u
punoj mjeri uplivati na razvoj tih sastojina. Koliko de ali naše
današnje shvadanje vriediti nakon 100 godina, o tom je sada
suvišna svaka rasprava.


Po momu shvadanju je dakle naša dužnost, da mi prema
današnjim prilikama i uz što manji trošak uzgajamo onu vrst
drva, koja de najbolje ugpjevati i koja dotičnoj stojbini najbolje
odgovara, uzev pri tome obzir i na vriednostne prilike,
a to je u našem slučaju t. j . dakle na sječini prvog gospodarstvenog
odjela, uzgoj mješovite šume — jelove i bukove,
kako sam to u ogojnoj osnovi i odredio.


Da demo i poslije prvog gospodarstvenog razdoblja morati
ono sječi, što danas na dotičnoj sječini stoji, o tom valjda ne
može biti sumnje, pa ako g. nadzornik Kern tvrdi, da je hrast
i jela vriednija, to se ipak na stvari ne može ništa promjeniti,
jer sve što mi obzirom na tu sastojinu učiniti možemo, jest
što opreznija njega


Tek nova sastojina, koja de tamo niknuti, biti de pod
izključivim našim uplivom, ali i za nju de tek revizija u detalje
odrediti modi.


Ja dopuštam, da je nužduo u novim kulturama principe,
koje je g Kern naveo, po nekom sistemu provadjati, pa ističem,
da sam to za prvo desetgodište i učinio.


Ostali razlozi, kao potreba grada na ogrievu obzirom na
uvadjanje centralnog loženja, skupoda prometa i zaposlenost susjednog
žiteljstva, mogu se u najpovoljnijem slučaju odnositi
na ovo vrieme, jer bi prenagljeno bilo, da si ved sada razbijamo
glavu, od kakve de težine ovi razlozi biti nakon ovog
vremena.


Napredno šumarstvo ne poznaje nikakvih razloga u pogledu
uporabe, koji sižu iznad vremena do kojega smo kadri
imati bar njekakvih predpostava Šestdeset je godina u tom
pogledu i onako vrlo mnogo.


Glede izvoznih puteva moram dodati, da takovih ima u


gradskoj šumi na pretek, pa sam samo najpotrebnije uzeo u
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 370 —


obzir, dožim druge izpustio, jer ih je susjedno drvede preraslo —
u slučaju potrebe lahko se otvore, a da ih nakon porabe opet
napustimo.


Kako jur spomenuh, odnosi se pasus glede gospodarenja
ogrievnog lih na sadanju bukvu, docim se jela štedi, koja se
uz dosta visoku ophodnju od 100 godina, te današnju svoju
starost, nede jamačno upotriebiti za ogriev, pa 6e ju grad moći
unovčiti i potriebiti ogriev u doba, kad ga šuma ne bude odbacivala,
nabaviti kupom.


Promatrajući g. Kern gospodarsko razdieljenje, opazio je,
da je to razdieljenje uz neznatne iznimke, sasvim racionalno u
duhu današnje znanosti i propisa naputka za sastav gospodarskih
osnova provedeno.


Ja dopuštam, da ima iznimaka, ali u ovako znatnom kompleksu
dolazi se do takovih iznimaka, gdje se radi drugih raznih razloga
od preduzetog principa odustati mora.


Vrlo je dobro primjetio g. Kern, da se velika cesta radi
upravo prebrojnih zavoja nije mogla u svojoj cielosti upotriebiti
za gospodarsko razdieljenje, nu zato sam nastojao, da se pojedini
odieli tako urede, da se na istu oslanjaju i da se ostali
izvozni putevi na nju svedu.


Ali dalje veli g. Kern: Uzprkos toga, što se ta cesta u
vedem dielu nije mogla upotriebiti u svrhu gospodarstvenog
razdieljenja, morala se je koli ona, toli i svi prosjeci i putevi,
koji su šir i od 4 m. u smislu ustanova predzadnje al. §. 4,
i točke 7. §. 7. naputka, izlučiti kao posebni odsjeci i kao
takovi u nacrtu posebno obilježiti.


U izkazu pako površina nije se smjela
njihova površina podieliti i pribrojiti razmjerno
k susjednim otsjecima, nego eu se
imali posebno izkazati i ubilježiti sa svojom
posebnom oznakom i svojom (cielom) faktičnom
površinom.


Ne ima sumnje, da je ova stavka ocjene g. Kerna nastala
uslied toga, što ti putevi u nacrtu nisu prema naputku po
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 371 —


sebno označeni sa slovima, pak je držao, da su površine tih
puteva i prosjeka podieljene i pribrojene susjednim otsjecima.


Jedan pogled u izkaz površina pokazuje ali pravo stanje
stvari, pa da pobliže ilustriram tu okolnost, to da ovdje iznijeti
prva dva odsjeka iz izkaza površina kojemu g. Kern
svoj prigovor stavlja, pa da vidimo u koliko je taj prigovor
opravdan.


Iskaz površina.


Oznaka mjesta Plodna povrSina


´S o


Neplodna 1


´5


a.
a» nepoš.


*´—> po zemlja-(čistine,
o
M3 103 broj rinskom a površina 3


proga-3


a katastru M >


i! °


line) 3 cc


>


t»H


OS 03 OJ +3


đ M a 3 3 3
o obćina 1—a vrst
ft ´—3 4-9 b -+^ h D b D


a Oj o3 si
CD o 5 " M i a
JM5 5


o ° M
1619/1 39 339
1 a Remete prosjek 208


n


n put 408


39 339 616 39 955


1619/2 10 00
1 b Remete a prosjek 235
n put 130
10 00 B6S 10 365


Iz ove skrižaljke razabire se u prvom redu, da je obzirom
na puteve i prosjeke naputku udovoljeno. Putevi su posebno izkazani
kao i svaki prosjek.


Površina je posve jasno i točno izkazana i to faktična, a
ne razdieljena na susjedne odsjeke.
U nacrtu su ti putevi posve vidljivo označeni (sa dvim
paralelnim crtama).


Svaki put i prosjek zadržao je svoju oznaku prema katastru.


Prema predzadnoj alineji §. 7. iznosi površina odsjeka
1—4 rali, prema tome se dakle nije moglo iz svakog puta
načiniti posebni odsjek, kako to g. Kern zahtjeva, pošto bi
došao u oprieku sa citiranom stavkom, a ne bi opet bilo shodno
da pravim silom odsjeke, koji bi prelazili iz jednog odiela u
drugi i koji bi križali dapače razne sjekorede.
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 372 —


Od ukupnih 62-juh točaka pod kojima se putevi, ceste i
prosjeci nalaze, prekoračila bi samo u 2 slučaja izkazana površina
1 ral.


Radi ovih neznatnih iznimaka napustio sam jednoličnosti
radi i u ova dva slučaja posebno izlučiti kao odsjeke i zadovoljio
se time, da sam odpadajudu površinu sa katastralnim
brojem u propisanoj skrižaljei izlučio.


Prema tome se taj navodni propust ne protivi naputku,
uz to je nacrt manje kompliciran, a površina ipak točna.


Glede sjekoreda primjećuje g. Kern, da je u nacrtu vidljivo,
da ih ima više i da se po strjelicama, koje u nacrtu
imađu označiti pravac sjeČe, dadu doduše naslućivati medje tih
sjekoreda, odnosno koji odieli kojem sjekoredu pripadaju, nu
to da nije dovoljno jasno, niti izvan svake dvojbe, pak stoga
da se je u tom pogledu trebalo držati ustanova naputka, te
medje sjekoreda u nacrtu označiti onako, kako je to propisano
u šemi znakova, koja naputku prileži, a podjedno da se je
imalo u odsjeku ,gospodarsko razdieljenje" navesti,
koji odieli sačinjavaju I., koji II. itd. sjekored.


Na ovo moram primjetiti, da glede oznake sjekoreda veli
naputak isključivo ovo: Sjekoredi neka se u sastojinskih i
preglednih nacrtih u smieru sjede označe strjelicom, koja siže
preko ciele duljine sjekoreda.


Dalje neveli naputak ništa, a to je i posve opravdano,
jer tko se pobliže zanima za smjer propisane sječe, te kojemu
po navodu g. Kerna to nije dovoljno jasno niti izvan svake
sumnje, taj nede ovu svoju dvojbu izključiti time, ako na
nacrtu vidi eventualno kakove grafičke znakove, kojima bi se
medja sjekoreda označiti mogla, nego de uzeti „Opdu i posebnu
porabnu osnovu", te bitne sastavne dielove ove osnove, te
de iz njih bez svake sumnje, ako mu možda inače vrlo jasna
oznaka sa strjelicom dostatna ne bi bila, razabrati modi, kojim
smierom sjekoredi polaze.


Uporaba grafičkih oznaka prema šemi nije dakle za taj
slučaj propisana, a prema rečenom nije ni nuždna, pa bi oni
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 373 —


učinili nacrt i zamršenijim. Kod Bilnih znakova teško bi se
čovjek bolje orientirao nego sada.


Prigovor, da nisu prema ustanovi §. 5. naputka medje
odjela, na točkama gdje se lome i križaju i na prosjecima u
stanovitim odaljenostima trajno označene stupcima i tekudim
brojevima, da se kod provadjanja osnove lagle pronadju, ne
ide mene.


Pri izlučivanju odjela označio sam sve odiele vidljivo brojevima,
prosjekao sam medje i na križajudim se točkama
medja stavio privremene humke — više učiniti nisam mogao.


Moja želja i nastojanje u tom pogledu ostalo je do dana s
glas vapijudeg u pustinji, jer kod gradskog poglavarstva — i
opet štednja — nisam našao odziva, ni potrebne podpore od
strane bivše šumske uprave.


U opde sam držao, da de i sama osnova ostati na papiru,
nu hvala okolnosti, da je gradska uprava prešla u ruke novog
načelnika, koji uz svoje priznate sposobnosti ima volju, da se
uz ostale stvari i šumsko-gospodarstvo svrsishodno uredi, nade
je da de se i to učiniti.


Sliededi tok ocjene g. Kerna dolazi nadalje do izbora vrsti
uzgoja.
Odmah na početku prigovara se, što sam u ovu stavku
svrstao i njeke napomene o »oplodnoj sječi«.


Moram ovdje iztaknuti, da specijalno kod o p 1 o d n e
sječ e ne smatram pogrieškom, ako kod izbora vrsti uzgoja
govorim o sječi, pošto sama narav visokog uzgoja, koji iz
oplodne sječe proizlazi, zahtjeva, da se ovaj pojam u jednom
mahu predoči.


Ja sam oplodnu sječu radi toga odabrao, pošto u najvedem
dielu imamo posla sa bukvom, kojoj ovaj način uzgoja najbolje
konvenira i jer sam iskustvom kod dosadanjeg gospodarenja u
istoj šumi na to nadošao, da je kontrola uslied prebornog sjeka
ne samo otežčana, nego skoro neprovediva, a da je i skuplja,


o tom ne treba ni najmanje dvojiti.
Istina, da je kod preborne sječe, ako se bilješke valjano
vode, lahko moguda kontrola, ali samo teoretski na papiru.
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 374 —


U šumi je to teže, jer ako se hode te bilješke u naravi
kontrolirati, tad se mora pođi u šumu, te na cieloj površini
prebrojiti i premjeriti panjeve, a to je gubitak vremena i nerazmjeran
trošak.


Naprotiv kod sječe, koja je opredieljena sa točno ustanovljenom
površinom, ne može o poteškoćama kontrole ni govora
biti.


Ono dakle, što g. Kern o vodjenju bilježaka, o vidljivom
obilježenja gospodarstvenoga razdieljenja i o ubilježenju sječina
u gospodarstvenom nacrtu govori, to sigurno nije na mene
upravio, jer to na mene dalje ne spada, bar dotle ne, dok me
se na izvedbu toga ponovno nepozove.


Prigovor glede ubilježenja sječina u gospodar, nacrtu mogao
je nastati samo tako, da je g. Kern sliededi pasus u osnovi
previdio: »kod provadjanja sječe imati će osnovu provadjajući
šumar godišnji etat vaditi na površinama desetgodišnjih
sječin a i to radi toga, da se što sjegurnije valjani pomladak
postigne«. »Imati će se dakle na cielom desetgodišnjem drvosjeku
jednogodišnji etat preborom izvaditi. . ..«.


Da je desetgodišnji drvosjek cieli prvi odiel (ujedno i prvi
sjekored), to se iz osnove lahko razabrati može, a da je prvi
odiel točno u nacrtu označen i o tom ne ima dvojbe.


Glede prigovora, koji se odnosi na prirast u prebornoj
sumi — za koji u ostalom i sam g. Kern priznaje, da je obzirom
na kakvodu i u visinu kod jednakodobnih sastojina povoljniji,
što je dakako od bitne važnosti — da naime nevjeruje
da je isti manji, mogu samo ustvrditi, da je opde načelo,
koje vedina autora dokazuju, da je prirast u prebornim šumama
manji, a i sama narav uzgoja šume prebornom sječom
nosi to sobom.


Glede prigovora stavljenih na stavku o »vrsti drveda«
osvrnuo sam se u uvodu rasprave dovoljno.


Jedino mogu još ustvrditi, da bi experimentiranje sa raznim
vratim drveda, kakovih sama narav svojim klimatskim odnošajima
i svojim tlom ne daje, a naročito uvadjanje eksotskih
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 375 —


vrstih drveda, za sjegurno mnogo stojalo, a uspjeh bio bi jednak
ništici.


Ta vidimo to u susjednoj šumi grofa Kulmera, u kojoj
su se velike svote novca žrtvovale, da se put vodeći do Kraljičinog
zdenca učini za turiste što ugodnijim. Uzgojile i uzdržale
su se samo domade vrsti drveća, dočim strane vrsti, dapače
i omorika i ariš, pokazaše se za uzgoj neshodnima.


Omorika u 20. godini i uz najbolju njegu stradava od
snjegoloma, a ariš od divljači, unatoč tome, što je takove
vrlo malo.


Zato pridržimo prema osnovi jelu, bukvu, hrast i keaten
u prvom redu. Ostale vrsti neka se goje na pojedinim mjestima
po uvidjavnosti provadjača osnove, pa de se jednoličnost
šume lako prekinuti i udovoljiti svim zahtjevima bez posebnih
propisa.


Razmatrajudi g. Kern ophodnju napomenuo je, da se donjekle
slaže sa 100 godišnjom, ali pri kraju dotične stranice
govoredi o hrastu, veli: »Prirastne funkcije trebale su se ispitati,
a ne držati se Feistmantlovih skrižaljka prirasta«.


Kad se zna, da se je do sada u toj šumi gospodarilo bez
principa u smislu najneurednije preborne sječe, tad mora biti
jasno, da bi ta istraživanja dala manje pouzdane podatke nego
skrižaljka prirasta.


Ophodnja koli za bukvu i jelu, toli za kesten je obzirom
na dobro tlo u Zagrebačkoj gori, sa 100 godina doista dosta
visoka, što nam pokazuju i sadanja starija stabla, koja su u


100.
godini sječiva.
Istina, da bi se principijelno za hrast mogla odrediti viša
ophodnja, nu držim da je i ovdje svrsi shodno, da se pridrži
100 godišnja ophodnja, jer je tlo na kom danas nalazimo hrast
i koje je svojim položajem u toj šumi jedino sposobno za uzgoj
hrasta kitnjaka, kamenito i mršavo, na kom hrast jedva 100-tu
godinu doživi. Ta vidimo, da se hrastovi u svojoj 60. godini
ved počiraaju sušiti.
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 376 —


Dobrom kulturom i njegovanjem sastojina poboljšati de se
tlo, te će se modi uzgojiti hrast u 100 godišnjoj, ali teško u
višoj ophodnji.


Ti razlozi prinukali su me na jednoličnu ophodnju za sve vrsti,
pa držim da sam dobro učinio, i da s jedne strane nisam trebao
za hrastovinu za prvu ophodnju uzeti vede vrieme, te s druge
strane da nisam trebao hrastove sastojine izlučiti i sklopiti u
posebnu gospodarsku jedinicu.


U dalnjem toku rasprave g. Kern prigovara mi, što za


»Opis sastojina" nisam upotriebio obrazac za preborne šume.


Neka bude g. nadzornik Kern uvjeren, da sam imao mnogo
razloga, što taj obrazac nisam upotriebio, a u osnovi sam naveo,
da je u šumi vrlo neuredno gospodarstvo vodjeno i da je
karakteristika ,preborn a šuma " tek neka približna oznaka.


Prema tome bi „Opis sastojina´ sastavljen po obrazcu za
preborne šume, vrlo netočan bio, osobito kod procjene na temelju
pokusnih ploha.


Ja sam radi toga u opisu sastojina odabrao oznaku »srednja
starost«, a neoznačujem najnižju i najvišu granicu starosti, jer
su ove u toj posve zanemarenoj šumi vrlo nepouzdane.


Skoro svagdje je najniža granica, ako uzmemo za medju
prema dole drvede od 10 cm,, jednaka, a prema gore variraju
starosti izvanredno, jer svagdje ima starih zaostalih stabala,
pa bi ova slika bila vrlo nepouzdana.


Napominjem, da sam srednju starost izračunao prema vrlo
pouzdanoj Smalianovoj formuli i time najjasniju sliku stvorio,
koja je u ovim okolnostima u opde moguda.


Da rastumačim nejasnost u »Opdoj porabnoj osnovi«,
moram primjetiti, da prema naputku i redovita čišdenja spadaju
u glavni prihod, pa su se morala u opdoj porabnoj osnovi
istaknuti.


Kako iz nje razabiremo dolazi u prvom gospodarstvenom
polurazdoblju do sječe i to »oplodne« cieli prvi odiel, dočim
de se čišdenjem izvaditi iz odsjeka c 3. odiela 948 m´ što je


obzirom na površinu označeno ovako: -Q~Q7—, a to znači, da
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 19     <-- 19 -->        PDF

- 377 —
se pročistiti ima 47"73 rali, a drvna gromada, koja se izvaditi
ima odgovara površini od 334 rali.
Ovu sam površinu zato trebao, da mogu ustanoviti kolika
će površina odpasti na prvo gospodarstveno razdoblje.


Jedino na ovaj način mogao sam ustanoviti, da de prvom
gospodarstvenom razdoblju pripasti površina od 109´06 rali.
Na prigovor, da to nisam dosljedno proveo za II. i III. gospodarstveno
razdoblje i da sam u njima uvrstio odsjeke samo
sa cielom površinom, ističem, da to nisam mogao učiniti, jer
sam u ta razdoblja uvrstio samo prihod, koji de se dobivati
oplodnom sječom, a na ovaj prihod odpađajuda površina označena
je i u I. gosp. razdoblju samo sa cielim brojem t. j .
faktičnom površinom.


Ja sam naime odredio, da se za prvih 20 godina sva
stara stabla povade, pa u II. gosp. razdoblju u tom smjeru
nede više biti čišdenja, uslied česa ta oznaka otpada.


Dobro je g. Kern iztakao, zašto sam za sastav »Skrižaljke
dobnih razreda« i »Opde porabne osnove« upotriebio dvie
skrižaljke — pomogao sam si kako sam ,znao i mogao, a da
se tim u bitnosti o naputak ogriešio nisam.


Glede poredjaja sječe i glede prigovora, da su 1. 2. i 3.
odiel obrašteni sa tankim stabaljem, a kod sjeČe prvi u obzir
uzeti, moram primjetiti, da dotični odieli baš nisu pretežno sa
tankim stabaljem obrašteni, nego sa posve odgovarajućim.


Dakako, da ima iznimaka, ali te su neznatne, te su žrtvovane
principu, da se s vremenom poluči što normalniji poredjaj
dobnih razreda, a i radi toga, da sjedine radi jeftinijega izvoza
i lagljeg nadzora budu medjusobno bliže.


Srednja starost prvog odiela iznaša na primjer 50 godina,
što u prebornoj šumi, u kojoj se je prebiralo samo liepše drvo
i ono, koje se je dalo laglje kalati i izradjivati, znači, da imade
dovoljno i 100 godina starog stabalja.


Iz načelnih razloga pako nije sječina ved sada stavljena u
6/a, 6/b, i 6/d odsjeke, a ti su sastojali u tom, sto se ovi odsjeci
nalaze baš na najliepšim dielovima ceste, pa ne bi bilo


29
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 20     <-- 20 -->        PDF

- 378 -umjestno,
da se u ovakovoj šumi, gdje se i na izletnike obzir
uzima, ovi romantični dielovi osiromaše i njihovog najliepšeg
uresa najednom liše.


Iz istih razloga stavljena je sječa u 1. odiel. Taj odiel
nalazi se za zagrebačke izletnike na najnepristupnijem mjestu,
pa sam time nastojao udovoljiti — u koliko se jo dalo — i
turističkim zahtjevima.


Držim, da sam tim obrazložio moja načela oko izradbe te
osnove, pa ako nisam pogodio udovoljiti sa svojim radom svim
zahtjevima, to se tješim time, da to u opde nije kadar nitko
učiniti, te da sam u cielosti udovoljio i propisu naputka i potrebi
grada, a donjekle i zahtjevima, koji se stavljaju na tu
šumu iz higijenskog, turističkog i estetskog pogleda.


Rudolfo Erny, kr. kot. šumar.


Redovita XXXIV. glavna skupština hrv.-slav.
šumarskoga društva, obdržavana u Zagrebu
25. rujna 1910.


u predvečerje glavne skupštine došao je već vedi broj
učestnika u Zagreb, te se na večer sastao u posebnoj sobi svratišta
»K janjetu« na prijateljski sastanak.


Na 25. rujna t. g. oko 10 sati do podne otvorio je I. potpretsjednik
p. n. g. kr. odsječ. savjetnik Robert Fischbach
veoma mnogobrojno posjedenu skupštinu sa pozdravnim govorom,
u kojemu je spomenuo, da mu je društveni pretsjednik
presv. g. Marko grof Bombelles brzojavno priopčio „da žali
što radi zločestoga vremena ne može doči k skupštini, pozdravlja
svu gospodu najsrdačnije, želi skupštini najbolji uspjeh
i moli I. potpretsjednika da ga danas izvoli zastupati.«


Prije prelaza na dnevni red prihvadena i otposlana su
sliededa dva brzojava:


1. »Preuzvišenom g. kr. ug. ministru-pretsjedniku Dragu