DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 20     <-- 20 -->        PDF

- 378 -umjestno,
da se u ovakovoj šumi, gdje se i na izletnike obzir
uzima, ovi romantični dielovi osiromaše i njihovog najliepšeg
uresa najednom liše.


Iz istih razloga stavljena je sječa u 1. odiel. Taj odiel
nalazi se za zagrebačke izletnike na najnepristupnijem mjestu,
pa sam time nastojao udovoljiti — u koliko se jo dalo — i
turističkim zahtjevima.


Držim, da sam tim obrazložio moja načela oko izradbe te
osnove, pa ako nisam pogodio udovoljiti sa svojim radom svim
zahtjevima, to se tješim time, da to u opde nije kadar nitko
učiniti, te da sam u cielosti udovoljio i propisu naputka i potrebi
grada, a donjekle i zahtjevima, koji se stavljaju na tu
šumu iz higijenskog, turističkog i estetskog pogleda.


Rudolfo Erny, kr. kot. šumar.


Redovita XXXIV. glavna skupština hrv.-slav.
šumarskoga društva, obdržavana u Zagrebu
25. rujna 1910.


u predvečerje glavne skupštine došao je već vedi broj
učestnika u Zagreb, te se na večer sastao u posebnoj sobi svratišta
»K janjetu« na prijateljski sastanak.


Na 25. rujna t. g. oko 10 sati do podne otvorio je I. potpretsjednik
p. n. g. kr. odsječ. savjetnik Robert Fischbach
veoma mnogobrojno posjedenu skupštinu sa pozdravnim govorom,
u kojemu je spomenuo, da mu je društveni pretsjednik
presv. g. Marko grof Bombelles brzojavno priopčio „da žali
što radi zločestoga vremena ne može doči k skupštini, pozdravlja
svu gospodu najsrdačnije, želi skupštini najbolji uspjeh
i moli I. potpretsjednika da ga danas izvoli zastupati.«


Prije prelaza na dnevni red prihvadena i otposlana su
sliededa dva brzojava:


1. »Preuzvišenom g. kr. ug. ministru-pretsjedniku Dragu


ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 379 tinu
grofu Khuen-Hedervary-u, pokrovitelju hrv.-slav. šumarskoga
društva, u Budimpešti.


Hrvatsko-elavonsko šumarsko društvo sakupljeno u zasjedanju
svoje trideset i četvrte redovite glavne skupštine u Zagrebu,
pozdravlja smjerno Preuzvišenost Vašu kao svog pokrovitelja,
te preporuča svoje djelovanje naklonoj pažnji i modnoj
zaštiti Preuzvišenosti Vaše. Za pretsjednika Fischbach .


2. Presvjetlom gospodinu Marku grofu Bombellesu, pret-
BJedniku hrv.-slav. šumarskoga društva u Vinici, grad Opeka.
Hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo sakupljeno u zasjedanju
svoje trideset i četvrte redovite glavne skupštine u Zagrebu,
pozdravlja smjerno Presvjetlost Vaša, želed Vam kriepko
zdravlje u korist javnog djelovanja Presvjetlosti Vaše, kao i u
probitak ovoga društva. Potpredsjednik Fischbach« .


Perovodjom skupštine izabran je g. dr. Aleksander Ugrenovid
ml.
Zatim je umjesto taj čas zapriečenoga tajnika, odbornik


g. Ante Kern pročitao sliedede izvješde o djelovanju društvenoga
upravljajudega
odbora u minuloj poslovnoj godini 1909./10.
To izvješde glasi:


Slavnaskupštino!


O djelovanju upravljajudega odbora u minuloj poslovnoj
godini, čast mi je slavnoj skupštini podnjeti sliedede izvješde:
Upravljajući odbor obdržavao je od poslednje glavne skupštine
ukupno 3 redovite sjednice, i to 19. prosinca 1909., te


17.
svibnja i 24. rujna 1910.
Najvažniji predmeti i zaključci, koji bijahu u tim sjednicama
raspravljeni i stvoreni, jesu sliededi:
Povodom zaključka prošlogodišnje glavne skupštine, obavješten
je internationalni savez šumarskih pokusnih postaja u
Mariabrunnu, da je hrv. slav. šumarsko društvo pripravno doprinjeti
za izdanje opde šumarske bibliografije svotu od 160 K,
uz stanovite uvjete. Pošto ali do danas ovomu društva od spomenutog
saveza nije javljeno, da li se stavljeni uvjeti primaju,
to do danas nije niti obećani doprinos ispladen. ^
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 380 —


Povodom stavljenog pitanja po proželništvu profesor,
sbora kr. šumar, akademije u Zagrebu, da li je društvo voljno
u nastavne svrhe odstupiti još i prostorije nalazeće se u Šumarskom
domu II. kat zapadna strana, zaključio je upravljajući
odbor u svojoj sjednici obdržavanoj dne 19. prosinca 1909.
da je voljan te prostorije, koje su do sada nosile 1080 kruna,
iznajmiti uz godišnju najamninu od 1600 kruna, uz uvjete pod
kojima su i ostale prostorije Šumarskog doma u tu svrhu iz


dane. Kr. zemalj. erar prihvatio je uvjete, pa je s toga sa
istim sklopljen najamni ugovor, a upitne prostorije ustupljene
su mu sa danom 1. svibnja t, g. na porabu u nastavne svrhe.


Uslied smrti društvenog tajnika preuzeo je prema zaključku
upravljajučeg odbora od 19. prosinca 1909. tajničke poslove,
blagajnik društva, koji je iste do danas vodio.


Pitanje glede stanarine drugog, u svoje vrieme zajedničkog
podvornika u šumarskoj akademiji, riešeno je konačno onamo,
da taj podvornik za upitni stan sada plada stanarinu od 300 K
godišnjih.


Pitanje glede pazikude u Šumarskom domu urerljeno je
tako, da je u tu svrhu namješten za to sposoban čovjek uz
bezplatan stan u souterrainu doma, bez ikakove druge novčane
nagrade, dočim je prijašnji imao bezplatan stan, a izim toga
još 480 kruna nagrade.


Glede novčanih potpora razdieljenih u minuloj godini
medju udove i siročad članova našega društva, izvjestiti mi
je slavnoj skupštini, da je iz »Pripomodne zaklade« razdieljeno
ukupno 500 kruna, a dopitano je: po 60 kruna Mariji Furlan
i Anki Vraničar, po 50 kruna Milki Giirtler, Petri Simič,
Juliani Kordič, Evici Murgid, Staki Bobid i Slavi Brosig, te
napokon Jelki i Vladimiru Šipek 80 kruna.


Što se tiče društvene knjižnice, to sam slobodan izvjestiti,
da je sastavljen inventar knjiga po tekudem broju, osnovana
poBudbena knjiga za iste, te da je popis istih složen abecednim
redom autorskih imena, stavljen gg. članovom na raspolaganje.
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 381 —


U prošlogodišnjem izvješdii društv tajnika priobdeno je,
da je Šumarski muzej, izim lovačkog odjela, predan u upravu
kr. zemalj. vlade, a pošto je sada i lovački, odnosno odjel zvjeradi
takodjer uredjen, to je i on predan kr. zemalj. vladi, a o
tome spisan odgovarajući primopredajo i zapisnik.


Broj društvenih članova je danas sliededi:


zaČastnih članova imade . 8


utemeljiteljnih članova . . 60


podupirajudih članova . . 19


članova I. razreda . . . 286


članova II. razreda . . . 960


dakle ukupno . . 1332


Osim toga imade pretplatnika za Šumarski list 47, a za
Lugarski viestnik 4 sa 36 primjeraka.


Sa raznim domadim i stranim društvima podržaje naše
društvo iste odnošaje kao i do sada, te u tu svrhu kao i za
zamjenu raznih časopisa, razašilje se 48 primjeraka Šumarskoga
lista.


Što se tiče uplate članarina čast mi je izvjestiti, da je
ova povoljnija od prijašnjih godina, na čemu se imademo zahvaliti
u prvom redu vriednim predstojnicima ureda kr. drž.
šumarske uprave i krajiških imovnih opdina, a tako i vedini
gg. članova, koji su svoje dugovine otplatili.


Današnje stanje dužnih članarina je naime sliedede:
sadanji članovi I. razreda duguju ... . 1920 K 45 fil,
bivši članovi I. razreda duguju 2418 » 94 »
a članovi II. razreda duguju 1764»50 »


Što čini ukupno . . , 6103 K 89 fil.
Radi nemarnog otplaćivanja dužnih članarina brisano je
prema zaključku upravnog odbora društva od 19. prosinca 1909.
ukupno 28 članova I. razreda, pošto se usuprot mnogokratnom
pozivu, da barem dužnu članarinu do konca g. 1908 uplate,
nisu odazvali. Dugovine njihove, koje do 30. lipnja 1910. iznašaju
1644 krune 94 fil. utužit de se putem odvjetnika.
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 382 -
Društvena imovina je danas tsliededa:


I. Aktiva:
Šumarski dom ....... . 228.000 K — fil.
Društveni muzej 10.890 » — »
Društvena knjižnica , 7.160 » — »
Pokudtvo i ini inventarni predmeti . 1,400 » — »
3 kom. 4V2 7o zadužnica hrv.-slav.
hipot, banke u Zagrebu S. III. br.


155. 156. i 192. glaseće na . . 4.000 „ — „
Gotovina uložena u cheque knjižici
kornere, banke 27 » — »
Gotovina uložena u I. hrv. štedioni \ 55 » 86 >
na uložnicu broj 139142 sa . . i 2.000 » 17 »
Gotovina u blagajni
Dug na članarini 6.103 » 89 »


Ukupno r". 259.636 K 92"ir.


II. Pasiva
Dug brotskoj im. opdini 84335 K07 fil.
a odbije li se od I. Aktiva sa . . 259.636 K 92 fil.
II. Pasiva sa . . 84.335 »J)7^
pokazuje se današnja čista imovina sa 175.301 K 85 fil.
Imovina Pripomoćne zaklade je danas sliededa:
I. Aktiva:
3 kom. 4V2´´/o zadužnica hrv.-slav. hipot.
banke u Zagrebu S. III. br. 147.
157, i 184. glaseće na .. . . 2.200 K — fil.
Gotovina uložena u I. hrv. štedioni u
Zagrebu na uložnicu br. 103.876 8a 10.501 ^ 79 ^
što čini ukupno . . 12jO^^KTd^\.
Pasiva: ne ima.


Slavna skuštino!


Smatram si nadalje dužnošću izvjestiti slavnoj skupštini,
da je neumoljivom smrdu naše društvo izgubilo njekoliko
vriednih Članova, i to:


Andriju Borošida, revnog i požrtvovnog tajnika i kr. šumar,
nadzornika;
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 383 —


I vana Kolara, zaslužnog mnogogodišnjeg odbornika i kr.
drž. šumar, natsavjetnika;


L. Valentina člana Societe d^ importation de ch6ne, utemeljiteljnog
člana;
Andriju Lončarevida, kr. kot, šumara, i
Slavoljuba Kozjaka, kr. žup. šumar, nadzornika.
Kliknimo vriednim i milim pokojnicima »Slava!«


Slavna skupštino!


Povodom smrti revnog i požrtvovnog našeg tajnika Andrije
Borosida, osnovana je kako je poznato inicijativom njekolieine
gg. članova, u spomen pokojniku zaklada, kojoj je sam
naš presv. g. pretsjednik Marko grof Bombellea doprinjeo
500 kruna, te koja danas iznosi 1943 K 40 fil., pa se umoljava
slavna skupština, da toj zakladi dopita iz društvene imovine
takodjer doprinos od 500 kruna, a podjedno da odobri
zaključak uprav, odbora stvoren na predlog g. odbornika Ante
Kerna u sjednici od 19. prosinca 1909. kojim se udovi Aadrije
Borosida odpušta stanarina za mjesec prosinac 1909. iznosom
od 101 K 90 fil. s razloga, što je udova povodom
usliedivše smrti supruga na dan 30. studena 1909., dana


1. prosinca iste godine nenadano ostala bez plade, odnosno
potpore supruga.
Slavna skupštino!


Konačno mi je izvjestiti, da je u prošlogodišnjoj glavnoj
skupštini izabrani revizioualui odbor sastojeći se od članova gg.
Albeita Rosmanitha i Ivana Grčevida, pregledao račune društvene
imovme, pripomoćne zaklade i zaklade osnovane u spomen
pok. Andrije Borosida za g. 1908. i 1909. a tako i bilance,
te da ih je našao nakon otstranjenja njekojih računskih pogriešaka,
u redu.


Tom prigodom sastavljeni zapisnik zaprimljen je pod br.


76. uručbenog zapisnika ove godine.


ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 384 —


Time sam svršio, te molim slavnu skupštinu, da to iz


vješće izvoli uzeti do znanja.
Skupština je to izvješće uzela bez primjetbe na znanje.
To6ke 3.—7. dnevnoga reda raspravljene su onako, kako


je to navedeno u zapisniku o toj skupštini, koji donašamo na
drugom mjestu.
Glede tožke 8. dnevnoga reda izvjestiti nam je, da predlog


g. Bogoslava Kosovida glasi: »Da se zamoli kr. hrv.-slav.dalm.
zemaljska vlada, neka bi se dotacija zemlje za šumarsko
osoblje političke uprave po mogućnosti povisila prema dotacijama
za druge struke, te da bi se prema toj povišenoj dotaciji
uzakonio takav status šumarskog osoblja, koji bi odgovarao
faktičnoj potrebi i ugledu šumarske struke polit, uprave«.
Pošto je nakon prihvata u zapisniku spomenutih predloga,
bio dnevni red izcrpljen i skupštinski zapisnik ovjerovljen, to
se je pretsjedatelj zahvalio prisutnim skupštinarima na mnogobrojnom
posjetu i ozbiljnom pregnuću, da šumarsko društvo u
svakom pogledu potpunoma udovolji svomu pozivu, te je oko
12 sati 0 podne skupštinu zaključio.


Skupštini prisustvovala su sliedeća 73 elana i to gg.:


Adamek Ladislav, nadšumar -- Otočac; Beck Ivan, šumarnik
— Belovar; Benak Vinko, nadšumarnik — Petrinja;
Bogoević Tomo, protustavnik — Belovar; Bona Marino dei
conte, kr. z. šumar, nadzornik — Zagreb; Bubanj Vjekoslav,
šumar-računovodja — Ogulin; Ceović Ivan, šumar, vježbenik


— Belovar; Crnadak Milan, šumar, pristav — Ogulin; Demetrovid
Juraj, kr. kotar. Šumar — Gospić; Dmitrović Radivoj,
šumar, pristav — Glina; Dodig Stevan, šumar, vježbenik
— Nova Gradiška; Dojković Vilim, kr. zem. šumar,
nadzornik — Zagreb ; Drenovac Svetozar, šum. vježbenik —
Ogulin ; Duduković Milan, šum. pristav — Blinja; Erny Rudolf,
kr. kot. šumar — Zagreb; Fischbach Robert, kr. odsječ. savjetnik
— Zagreb; Frkić Stjepan, nadšumarnik — Karlovac;
Frusić Andrija, šum. vježbenik — Nova Gradiška; Grčević
Ivan, kr. rač. savjetnik — Zagreb; Grdinić Matija, nadšumar


ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 385 —


- Belovar; Hajek Bogoslav, šumarnik — Nova Gradiška;
Havas Josip, kr. min. savjetnik — Zagreb; Heckner Josip,
kr. kot. šumar — Vel. Gorica; Hlavinka Vinko, kr. profesor
— Zagreb; Kauders Alfons, kr. kot. šumar — Cirkvenica;
Kern Ante, kr. zem. šum. nadzornik — Zagreb ; Koprid Andrija,
kr. zem. šum. nadzornik — Zagreb; Koroskenj pl. Velimir,
kr. kot. šumar — Dugoselo ; Kosović Bogoslav, kr. ž.
šum. nadzornik — Zagreb; Kovač Petar, šum. vježbenik —
Koprivnica; Kovačina Mato, nadsumar — Sv. Ivan-Zabno;
Krajnjak Ivan, kr. šum. nadinžinir — Zagreb ; Kružid Franjo
pL, kr. profesor — Zagreb ; Lach Gustav, šumarnik — Belovar;
Lajer Šandor pl., kr. rač. revident — Zagreb; Lasman
Dragutin, šumarnik — Ogulin; Maksid Ratialav, kr. kot.
šumar — Belovar; Manojlovid Petar, šum. pristav — Morovid;
Markid Mihovil, šum. vježbenik —Vališselo; Maticevid Maksiroilijan,
kot. šumar — Mitrovica; Matizovid Dragutin, kr. žup.
šum. nadzornik — Ogulin ; Mayer Mirko, nadsumar—Kloštar-
Ivanid; Metlaš Jovan, nadšumarnik —Mitrovica; Milutinovid
Sava, kot. šumar — Kuzmin ; Mocnaj Dragutin, šumarnik u
m. — Zagreb; Pere Aleksander, nadšumarnik — Otočac;
Perusid Andrija, šumar, pristav — Nova Gradiška; PetraSid
Andrija dr., kot. šumar — Banovajaruga; Petrovid Stevan,
kr. z. žum. nadzornik — Zagreb ; Plesa Nikola, kr. kot. šumar —
Zagreb ; Pleško Bartol, kr. kot. šumar — Krapina; Popovid
Dušan, ^nadsumar — Surcin; Prpid Petar, kot. šumar —
Novska; Prpid Stjepan, protustavnik — Glina; Rukavina
Rude pl. šumarnik — Nova Gradiška; Ružidka August, kr.
šum. savjetnik — Zagreb; Solarid Teodor, nadsumar — Čazma;
Stankovid Velimir, nadsumar — Surdin ; Btanojevid Pavle,
šum. pristav — Kupinovo; Stromski Ladislav, kr. šum. inžinir
— Zagreb ; Stublid Vjekoslav, kr. rač. revident - Zagreb;
Szentgyorgyi Ljudevit, kr, šum. povjerenik — Zagreb; Bimid
Stjepan, kot. šumar — Ogulin; Škorid Milan, šumarnik —
Mitrovica; Šmidinger Rikardo, kr. žup. šum. nadzornik — Vara
ždin ; Sustid Josip, šum. pristav — Pitomaca; Tolg Vilim,


ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 386 kr.
šum. natsavjetnik — Zagreb; Thuranskj Bela pl., kr.
šum. rač. savjetnik — Zagreb; Turkalj Zlatko, šum. pristav


— Drežnik; Ugrenovid Alekeander st., protustavnik — Petrinja;
Ugrenovid Aleksander ml. dr., kr. kot. šumar —
Pakrac; Ulreich Gjula, kr. šum, savjetnik — Zagreb i Vučkovid
Vaso dr., kr. kot. šumar — Samobor.
Pošto se radi poplave nije mogao preduzeti snovani izlet
u šume zem. zajednice pl. Draganid, gdje su se imale pregledati
dosada izvedene predradnje za sastav gospodarstvene
osnove za šume spomenute z z.; to se je na poziv kr. z. šum.
nadzornika Vilima Dojkovića, koji rukovodi te radnje, na 26.
rujna t. g. u 4 sata po podne sastao u Šumarskom domu liep
broj osobito mladje gg. skupštinara, da o rečenim radnjama
slušaju predavanje g-. Dojkovida.


G. predavač je ponajprije iznio historijat o postanku zem.
zajednice Draganid, te o dosadanjem gospodarenju u njezinim
šumama.
Ta zem. zajednica nije na žalost niti danas po zakonu
uredjena, a njezino šumsko gospodarstvo je usprkos nastojanja
šumara i oblastih, do najnovijega vremena bilo takodjer skroz
neuredjeno.


Tek u godini 1908. uspjelo je g. predavaču u društvu
sa kr. županijskim tajnikom Labašem ljude uvjeriti, da tako
ne može dalje idi, te da su ovlaštenici napokon ipak pristali
na sastav gospodarstvene osnove.


Obzirom na okolnost, što sadanja šuma prema predočenom
nam iskazu o izbrajanju stabala, ima pravi značaj preborne šume,
koja bi se samo uz velike žrtve i tek postepeno mogla pretvoriti
u jednakodobnu šumu sa čistom sječom, te iz još njekih
razloga, koji su uvjetovani uslied posebnih gospodarskih potreba
i navika ovlaštenika; je kao temeljni princip ustanovljeno,
da se u tim šumama ima i nadalje voditi preborni, ali
redoviti sjek uz 40 godišnju ophodnjicu, i da se kao sječivi
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 387 —


imaju smatrati hrastovi počam od 56 cm. prsnoga promjera.
Sječine se imaju (barem za prvo vrieme) umjetno pomladiti
dvogodišnjim hrastovim i inim sadjenicama, a obzirom na posebne
gospodarstvene prilike ovlaštenika, koji barem za sada
još smatraju pašu važnijom nego li drvarinu, nede se sječine
zagajivati, niti se nede u opde zabraniti paša.


Čitava šuma razdjeljena je u 3 gospodarstvene jedinice i
to: I. Visoka sa 23 odjela i njihovom ukupnom površinom
od 2889 rali UOOD", II. Sušje sa 19 odjela i površinom od
2104 rali 7970", te III. Jelas —Karabna sa 8 odjela i površinom
od 697 rali 13790"-


Medju, izmedju tih gospodar, jedinica čine potoci, dočim je
razdjelenje u odjele učinjeno skroz umjetno sa prosjecima, a
površina pojedinog odjela je oko 125 rali.


Pošto izradak osnove nije još dospio do sastavka »Izkaza
0 proračunanju godišnjeg prihoda, te opde i posebne porabne
osnove«, to se godišnji etat nije još mogao ustanoviti po propisima^
uredjajnoga naputka, a pošto je ipak potrebno da se
ved u ovoj godini užije etat, to je on prethodno obračunat tako,
da je ukupni broj svih onih stabala, koja imaju u prsnom
promjeru 56 i više cm. razdjeljen sa ophodnicom (40 god.) i
tim dobiveni broj uzet kao jednogodišnji (stablovni) etat.


Spomenemo li još da je I i II. gospodar, jedinica razdjeljena
u sječue poretke (III. gospodarstv. jedinica sastoji iz
jednoga sječ. poretka) i da se sa sječom ima početi u onim
odjelima, koji su najudaljeniji od sela, to smo u kratkom izvatku
naveli najglavnija načela razvijena po g. predavaču.


Po našem mnienju nisu njekoja od tih načela u skladu sa
modernim i racionalnim šumskim gospodarenjem, nu obzirom
na razloge navedene po g. predavaču, naime posebne gospodarstvene
prilike, a vedim dielom zle navike orlaštenika, te
napokon želju g. predavača, da ovlaštenike z. z. Draganid postepeno
dovede do uvidjavnosti i spoznaje koristi racionalnoga
gospodarenja, — dopuštamo da su njeka tih načela
prema danim prilikama i okolnostima opravdana, nu njekim
stvarima morali bismo po našem mnienju ved sada prigovoriti.
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 388 —


To bi ali za one cienjene čitatelje, koji spomenutom pre


davanju nisu prisustvovali, obzirom na to, što ne predleži do


tično predavanje u cielosti, vjerojatno bilo tešto razumljivo, a


s druge strane držimo nedopustivim, da se kritizuje nješto, što


nije autentično objelodanjeno — mogli smo naime njeke stvari


neispravno razumjeti; pak s toga bismo u interesu kod nas


sada još veoma poželjnoga i nuždnoga, što svestranijega ras


pravljanja uredjajnih pitanja, uljudno molili g. nadzornika Doj


koviča, da bude tako Ijubezan, pak da svoje predavanje u cie


losti objelodani u Šumarskom listu.


Tom prilikom molili bi ga, da bude tako Ijubezan, pak
da kao svojedobni kritičar našega uredjajnoga naputka od g.
1903., kojega je u mnogim poglavljima veoma nepovoljno ocjenio,
u interesu dobre stvari sada, nakon što je po tomu naputku
radiOj — objelodani svoja iskustva glede propisa toga
naputka i glede one svojedobne tvrdnje »da su naši šumarski
tehničari kod političke uprave položili viši državni ispit, da s toga
oni moraju znati i znadu sastavljati valjane gospodarstvene
osnove, i da je radi toga posebni procjenbeni odsjek u krilu
vladinoga šumarskoga odsjeka ne samo nepotreban, nego da
bi bio na očitu štetu kr. kotar, šumara, kojima bi vladini
šumarski činovnici oduzeli glavni dio privrede."


XJISTA.:K:_


Osobne viesti.


imenovanje. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao
je apsolvente šumarske akademije zagrebačke Mihovila Pećinu
Petra Marijana privremenim šumar, vježbenicima otočke imovne


općine.


Društvene viesti.


Sjednica upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumar, društva održana je
dne 24. rujna t. g. u oči ovogodišnje glavne društvene skupštine.


Na toj sjednici je u povodu pretstavke, koju su na društveno pretsjedničtvo
upravili kr. nadlugari političke uprave, te kojom mole za posred