DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 238 —


plaćom, da obćina isplati streljarinu za ubijene grabežljivce i da se
postavi 15 tabla sa oznakom ,da je zabranjen lov".


Izvršba ove odluke imala se je odmah provesti, nu pošto su odnosna
obćinska zastupstva po svojim obćinskim poglavarstvima uložila
proti njoj utok, to je taj interesantan slučaj o zabrani lova došao i na
vrhovno riešenje kr. zemaljskoj vladi.


Pošto će mnogoga kolegu interesirati ta vrhovna riešitba, to ju
za ravnanje u sličnim slučajevima, donašarao kako sliedi:


Predlog kr. kotarske oblasti u . . . od . . . broj . .
da se odredi zabran a lov a na koristnu divljač, na neizvjestno
vrieme u uzakupljenim obćinskim lovištima upravne obćine N. N. u N,
da se na trošak upravne obdine N. namjeste dva lovna nadziratelja sa
godišnjom plaćom od 180 K po osobi, isplata streljarine za ubijene
grabežljivce i 15 tabla sa oznakom zabrane lovišta — se odbija .


Predlog kr. kotarske oblasti u zakonu ne ima upravo nikakvog
temelja.
Po zaključku zastupstva upravne obćine N. dade se zaključiti, da
su lovišta dana u zakup do 1. rujna 1916.


Za vrieme toga zakupa imadu se poštovati prava dosadanjih zakupnika,
pa se ne smiju poduzimati nikoje mjere, koje nisu u zakonu
naročito osnovane. Bude li kr. kotarska oblast pripazila na to, da lovozakupnici
vrše one obveze, koje su sa zakupom preuzeli, bude li pripazila,
da se u cielosti točno vrše ustanove zakona o lovu to neće doći
do potrebe stavljanja takovih predloga, koji u zakonu nisu osnovani.


Svoju skroz protuzakonitu odredbu, ima kr. kotarska oblast za
48 sati opozvati. Priobćio: Gašo Vac.


status državnih šumarskih činovnika koji podpadaju pod kr. ug
ministra poljodjelstva. — Prema „Erdeszeti Lapoku´, svezak XXII. od
godine 1909. je kr. ugarski ministar poljodjelstva listom od 8, listopada
1909. obavjestio predsjedništvo ugarskog šumarskog društva, da je ministar
financija pristao na to, da se status državnih šumarskih činovnika
u pojedinim činovnim razredima uredi onako, kako je to ustanovljeno
za ostale kategorije državnih činovnika sa visokoškolskom naobrazbom,
naime da u V. čin. razred dodje l7oi u VI. čin. razred 97o. u VII. čin.
razred 207o´ u VIII. i IX, čin. razred po 25"/o a u X. činovni razred
207M- Pri tomu imaju tim činovnicima i nadalje ostati dosadanji deputati
za drvo i zemljište, jer da to zahtjevaju interesi službe. Za tu regulaciju
statusa potrebna veća sredstva uvrstiti će se u tri jednaka obroka u
proračune za godinu 1910., 1911. i 1912.


Po tomu bi državni šumarski činovnici u Ugarskoj i Hrvatskoj u
godini 1912. imali takav status da nebi bili nijednoj struci zapostavljeni,
te bi im se i u tomu smjeru priznala jednakopravnost i jednakovriednost
sa svim ostalim strukama sa visokoškolskom naobrazbom.


Na tomu doista liepom uspjehu čestitamo našim sudruzima od
državne šumske uprave najsrdačnije.


Status austrijskih državnih šumara. — U „Centralblatt fiir das
gesamte Forstwesen´´ svesku 1. od g. 1910. čitamo, da bi po osnovi proračuna
za g. 1910., koji je predložen carevinskom vieću, status državnih
gumara raznih grana u Austriji, imao biti sliedeći.