DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 229 —


kopiranje t. zv. „Kopierbuch" i k tomu potrebne preše sa potroškom
od 20—25 K.
Predlog so prima i nabava dozvoljava.


4. Odbornik i urednik društvenog organa g. Ante Kern predlaže,
da se u buduće bolje, te važnije razne viesti, koje dolaze u „Listak"
društvenog organa, honoriraju isto kao i članci sa 3, odnosno 2 K po
strani, a to obzirom na to, što se tiskaju sa sitnijim slovima nego li
članci, dakle i puno više stane na jednu stranu — i to s razloga, što
dosadanjemu nehoriranju takovih viestih prigovaraju pisci i to po mnienju
predlagatelja sasma opravdano, jer akoprem sastavak istih n. pr. o štetama
od kukaca, poplave i dr.; kritike izašlih knjiga; specialna izvješća
o trgovini; o kojoj novoj cesti, željeznici, žicari i slično — što ne može
urednik znati i napisati -^ zadaje dosta posla, to se ipak ne mogu
tiskati kao članci, a prema tomu nisu se do sada niti honorirali.
Odbor prihvaća predlog u cielosti.


5. Odbornik i urednik društvenog organa g. Ante Kern predlaže,
da se za nacrte n. pr. Manojlovićev na str. 403. ovogodišnjeg Šumar,
lista, zatim nacrte o zgradama, sastojinski nacrti i slično, koji se kao
sastavni dio rasprava tiskaju u društvenom organu, a sastavljaju u manjem
mjerilu, te kojih izradba zadaje vooma mnogo posla i truda za
buduće honorar ustanovi prema uloženom trudu sa 5—7 K po jednoj
strani.
Predlog se prima.


6. Odbornik g. Ante Kern piedlaže, da se udovi bivšeg društvenog
tajnika Andrije Borošića, koja stanuje u društvenom domu, odpusti stanarina
za mjesec prosinac t. g. i to s razloga, što je uslied smrti pokojnog
supruga na dan 80. studena t. g. ostala bez suprugove plaće za
prosinac t. g. a uz .=ilne bolničke i liećničke troškove, te konačno što
je i onako na stanarini t. g. znatno više unišlo, nego li je proračunom
bilo predvidjeno.
Predlog se jednoglasno prima uz uvjet, ako skupština naknadno
to odobri.


Pošto daljnjih predloga nije bilo, te je dnevni red bio iscrpljen,
zaključio je predsjedatelj današnju sjednicu, a ovaj zapisnik podpisan
je po za to izabranim odbornicima.


Fischbach
v. r. Szentgy6rgyi v. r.
Ružička v. r.
Schmidinger v r.


Zaklada „Andrije Borošića". Dodatno k viesti u 1. i 3. bioju
„Šumarskog lista" od ove godine, stigli su za tu zakladu da´nji darovi
i to od sliedeće p. n. gospode i korporacija: slunjske imovne obćine
50 K; Stjepana Frkića, nadšumarnika u Karlovcu 20 K; Gjure Polovica
, oficijala gospodarskog ureda slunjske imovne obćine u Karlovcu
10 K; Mihovila Markića , šumarskog vježbenika u Karlovcu
JO K; Teodora B a s a r e, šumarnika u Glini 20 K; Stjepana Prpića,
protustavnika u Glini 10 K; Gedeona Ogrizovića , kot. šumara u
Glini 10 K; Rade Dmitrovića , šumarskog pristava 10 K; Jovana
Matica, nadšumara u Moroviću 5 K; Save M i 1 u t i n o v i ća, kot
šumara u Kuzminu 4 K; Zivana Simunovića, kotar, šumara u Mo