DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 30     <-- 30 -->        PDF

- 228


Točka V. Pročelnlčtvo zbora nastavnika kr. šumarske akademije


u Zagrebu priobćilo je dopisom od 27. studena 1909. broj 201-, da će


šumarska akademija trebati predvidljivo u skoro vrieme stan u II. katu


Šumarskog doma, u kojem stanuje sada obitelj pokojnog društvenog


tajnika i kr. zem. šumarskog nadzornika Andrije Borošića. Da pako to


pročelničtvo u tom pogledu uzmogne kr. zemaljskoj vladi staviti shodan


predlog, to moli da mu se saobći od kojega roka i uz koju cienu bi


se taj stan mogao dobiti.


Nakon svestrane rasprave zaključuje odbor, da je voljan tečajem


godine 1910. iznajmiti u nastavne svrhe traženi stan, nalazeći se u II.


katu na zapadnoj strani Šumarskog doma, uz godišnju najamninu od


1600 kruna i uz uvjete, pod kojima su zemaljskom eraru jur iznamljone


u istu svrhu i ostale prostorije u Šumarskom domu. Podjedno prepušta


predsjedništvu da ono najamni rok sporazumno sa pročelničtvom i go


spodjom udovom Borošić ustanovi, — te da o provedbi toga iznajmijenja


u svoje vrieme izvjesti.


Točka VI. Razdioba podpora iz „Pripomoćne zaklade*.


U svemu je stiglo 18 molba za podielenje potpora dielom iz „Pri


pomoćne zaklade", a dielom opet iz društvene imovine.


Nakon svestranog preizpitanja stigavših molba, podieljuje odbor
iz ,Pripomoćne zaklade" u ime potpore za god. 1909. : Mariji Furlan
60 K: Anki Vraničar 60 K; Jelki i Vladimiru Šipek 80 K; Milki Gurllcr
50 K; Petri Simić 50 K; Juliani Kordić 50 K; Evici Murgić 50 K;
Staki Bobić 50 K; Siavi Brosig 50 K; dočim ostale molbe nije mogao
uvažiti, jez supruzi moliteljica nisu bili članovi „Pripomoćne zaklade",
odnosno jer u društvenom proračunu za godinu 1909. nije za potpore
nišla predvidjeno.


Točka VII. Eventualni predloži gg odbornika.


1. Društveni blagajnik predlaže da se glede tiska, broširanja i odpreme
Šumarskog lista i Lugarskog viestnika zd buduće sklope pogodbe
uz stalne ciene sa kojim tiskarom i knjigovežom, jer sada takove pogodbe
ne postoje, te se odnosni računi ne mogu propisno obredjivati,
nego ih se onako kako budu predočeni mora i isplatiti.
Predlog se prima, te predsjedništvo ovlašćuje, da te pogodbe na
temelju jefdmbe sklopi, te o posljetku svojedobno odbor obavjesli.


2. Odbornik g. Vilim Dojkovič predlaže, da se zamoli kr. zemaljska
vlada, da otvori tečaj za naobrazbu lugarskog i lovozaštitnog osoblja, i
time odb je svako koncessioniranje takvoga tečaja, te da se izabere pododbor
od tri lica, koji će to pitanje svestrano pretresti, ter u predmetu
podnjeti svestrano motiviranu pismenu predstavku.
Pošto je pako u prošloj redovitoj sjednici lovozaštitnog društva
stavio isti predlog, to moli da bi predsjedništvo šumar^skoga društva
poradilo u predmetu sporazumno sa predsjedništvom lovozaštitnog
društva.


Predlog se prima, te u pododbor izabiru gg. Vilim Dojković, Ivan
Partaš i Dragutin Trotzer.


3. Odbornik i urednik društvenog organa Ante Kern predlaže, da
se za porabu urednika Šumar, lista dozvoli nabava jedne knjige za