DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 27     <-- 27 -->        PDF

- 225


društvo naposeb, stoga molim g. odbornika Antu Kerna, pobratima i
druga njegovog, da tu zadaću preuzme.


Gosp. A. Kern izrelfao je uz silno ganuće na to spomen slovo, u
kojemu je u općim potezima ocrtao životopis, rad i zasluge vriednoga
pokojnika kao javnoga urednika, stručnjaka i pisca, a naročito kao odbornika
i tajnika lirv slav. šumarskog društva.


Prisutni odbornici nakon rieči g. podpredsjednika, te odbornika g.


A. Kerna, kliču milom i nezaboravnom pokojniku „slava"!
G. predsjedatelj izrekao je zatim sliedeće :
Gospodo! Povodom inicijative gg. članova Dragutina Trčtzera i
Vinka Benaka, koji su predložili, da bi se novac, kojega su štovatelji
pokojnoga A Borošića željeli "izdati za vience na odar pokojnikov, sakupio
i time osnovala posebna zaklada na uspomenu milog i vriednog
pokojnika, nadalje što je i sam presvj. g. predsjednik društva Marko
grof Bombelles, čuvši za tu nakanu, u to ime položio 500 K, koja je
svota prethodno koristonosno uložena u I. hrv. štedioni na uložnicu br.


154.580 zajedno sa ostalimi jur unišlimi prinosi, — to predlažem, da
se po odboru izvoli ustanoviti svrha, kojoj bi ta zaklada imala služiti,
odnosno da se izabere pododbor, koji bi odnosnu zakladnicu izradio, te
da se svojedobno zamoli glavna skupština da u tu svrhu votira takodjer
stanoviti doprinos. Konačno predlaže da se o tome obavjeste putem
Šumar, lista svi članovi sa molbom, da izvole nastojati pribrati što više
prinosa u tu zakladu, a primjećuje, da su za istu izim 500 K, što ih
je presvj. g. predsjednik položio, darovali još gg. Dragutin Trotzer
20 K, Gustav Lach 20 K, Slavoljub Slapničar 20 K, Ivan Grčević 5 K,
te činovnici šumarskoga odsjeka kr. zemaljske vlade ostatak od sabranog
novca za vienac na odar pokojnikov sa 58 K.
Prisutni odbornici uzimajuo pokrenutu namisao te vanredni dokaz
pieteta presvj. g. društvenog predsjednika Marka grofa Bombellesa prema
pokojniku, sa oduševljenjem do znanja, izabiru u pododbor za izradbu
zakladnice gg Antu ICerna, Ivana Partaša i Augusta Ružičku tim dodatkom,
da se tomu pododboru imade prepustiti da ustanovi svrhu
kojoj će upitna zaklada imati služiti.


Konačno odobravaju i predlog g. predsjedatelja glede poziva članova
putem Šumarskog lista, da za tu zakladu sakupe što više prinosa.


Gosp. predsjedatelj saobćuje konačno, da je neumoljiva smrt otela
hrv.-slav. šumar, društvu utemeljitelja p. n. g. Valentina L. člana „Societe
d´ importation de chene", te članove I. razreda Andriju Lončarevića,
kr. kotarskog šumara i Slavoljuba Kozjaka, kr. župan, šumarskog
nadzornika.


Prisutni odbornici ustajuć sa svojih stolica klicu vriednim pokojnicima
i drugovima „Slava*!
Točka II. Čitanje i ovjerovljenje zapisnika prošle sjednice upravIjajučeg
odbora od 7. kolovoza 1909.
Zapisnik se bez primjetbe nakon pročitanja ovjerovljuje, te za pot


pis istoga
izabiru gg. Vinko Benak i Ivan Partaš.
Točka III. Izvješće o tekućem poslovanju.
Predsjedatelj priobćuje:


1. da je dne 18. prosinca 1909. preduzeo škontraciju obijuh blagajna
društva, te tom prigodom zaključio blagajnički dnevnik;