DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 26     <-- 26 -->        PDF

- 224 —
Društvene vijesti.


Za ovogodišnju glavnu skupštinu hrvat, slavon. šumarskog društva


i sa istom spojeni izlet u šume z. z. Draganić, te korporativno prisustvovanje
društvenili članova II. internationalnom lovačkom kongresu
u Beču, je prema zaključku uprav, društvenog odbora od 17. svibnja t. g.
ustanovljen sliedeći program: dne 2. rujna t. g. glavna skupština u
Zagrebu; dne 3. rujna t. g. izlet u šume z. z. Draganić i povratak u
Zagreb, te isti dan u večer, odnosno za one, koji žele po danu putovati
dne 4. rujna do podne polazak u Beč, gdje se dne 5. rujna t.


g.
u jutro sastaju.
Potanji program o tome priobćiti će se za vremena naknadno.
Ona p. n. gg. članovi društva, koji bi željeli prisustvovati II. internationalnom
lovačkom kongresu u Beču u razđobju od 5 — 7. rujna t g.
umoljavaju se, da to do 1. kolovoza t. g. podpisanomu predsjedničtvu
najaviti izvole.
Odbor za taj kongres pozvao je naše društvo da tomu kongresu
u što većem broju prisustvovati izvoli, pak jer se tim podjedno omogućuje
posjet prve medjunarodne lovačke izložbe, to je društveni upravljajući
odbor zaključio, da se društvo tomu pozivu imade odazvati.


Predsjedništvo hrv.-slav. šumar društva.


Zapisnik spisan dne 19. prosinca 1909. u Šumarskom domu u
Zagrebu, prigodom obdržavanja sjednice uprav, društvenog odbora.


Prisutni: I. podpredsjednik: Robert Fischbach; II. podpredsjednik:
Josip Havas; blagajnik: Ljudevit Szentgy6rgyi, te odbornici: Vinko
Benak, Marino đe Bona, Ante Kern, Ivan Partaš, August Ružieka i Rikarđ
Schmidinger. Izpričali su se: predsjednik presv. gosp. Marko grof
Bombelles te ostali odbornici.


Točka I. Podpredsjednik Robert Fiscsbach u zastupanju gosp.
predsjednika otvara sjednicu, pozdravlja prisutne odbornike, te ustajuć
sa svoje stolice i umoliv prisutne odbornike da to isto učine, reče
sliedeće:


Gospodo! neumoljiva smrt potražila je opet u redovima našega
društva svoju žrtvu — lišila je naime u prvom redu hrv.-slav. šumarsko
društvo revnoga i požrtvovnoga njegovoga tajnika, a cielo hrvatsko
šumarstvo vrstnoga i spremnoga pobornika i zastupnika „Andrij u
B 0 r 0 š i ć a".


Predsjedništvo hrv.-slav. šumar, društva obavjestilo je o tome
brzojavno sve društvene vanjske odbornike, te upravitelje i izvjestitelje
svih javnih šumskih ureda, uslied česa je odziv saučešća prigodom pogreba
bio vanredan, a od onih, koji toj posliednjoj pošti milom pokojniku
htjedoše, a nisu mogli prisustvovati, izraziše svoju sućut ustmeno,
brzojavno ili pismeno: šumarsko osoblje ogulinske imovne općine, otočke
imovne općine, 1. banske imovne općine i šumarije Morović, zatim kr.
šumarski nadinžinir Garmello pl. Zajc, županijski šumarski nadzornici:
Gjuro Gesarić, Dragutin Matizović, Petar Puljević-Nikolić i Rikarđo Schmidinger
te župan. šum. izvjestitelj Gjuro Demetrović.


Gospodo! meni je veoma teško dostojno opisati sve vrline i zasluge
milog i vriednog našeg pokojnika po hrvatsko šumarstvo i naše
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 27     <-- 27 -->        PDF

- 225


društvo naposeb, stoga molim g. odbornika Antu Kerna, pobratima i
druga njegovog, da tu zadaću preuzme.


Gosp. A. Kern izrelfao je uz silno ganuće na to spomen slovo, u
kojemu je u općim potezima ocrtao životopis, rad i zasluge vriednoga
pokojnika kao javnoga urednika, stručnjaka i pisca, a naročito kao odbornika
i tajnika lirv slav. šumarskog društva.


Prisutni odbornici nakon rieči g. podpredsjednika, te odbornika g.


A. Kerna, kliču milom i nezaboravnom pokojniku „slava"!
G. predsjedatelj izrekao je zatim sliedeće :
Gospodo! Povodom inicijative gg. članova Dragutina Trčtzera i
Vinka Benaka, koji su predložili, da bi se novac, kojega su štovatelji
pokojnoga A Borošića željeli "izdati za vience na odar pokojnikov, sakupio
i time osnovala posebna zaklada na uspomenu milog i vriednog
pokojnika, nadalje što je i sam presvj. g. predsjednik društva Marko
grof Bombelles, čuvši za tu nakanu, u to ime položio 500 K, koja je
svota prethodno koristonosno uložena u I. hrv. štedioni na uložnicu br.


154.580 zajedno sa ostalimi jur unišlimi prinosi, — to predlažem, da
se po odboru izvoli ustanoviti svrha, kojoj bi ta zaklada imala služiti,
odnosno da se izabere pododbor, koji bi odnosnu zakladnicu izradio, te
da se svojedobno zamoli glavna skupština da u tu svrhu votira takodjer
stanoviti doprinos. Konačno predlaže da se o tome obavjeste putem
Šumar, lista svi članovi sa molbom, da izvole nastojati pribrati što više
prinosa u tu zakladu, a primjećuje, da su za istu izim 500 K, što ih
je presvj. g. predsjednik položio, darovali još gg. Dragutin Trotzer
20 K, Gustav Lach 20 K, Slavoljub Slapničar 20 K, Ivan Grčević 5 K,
te činovnici šumarskoga odsjeka kr. zemaljske vlade ostatak od sabranog
novca za vienac na odar pokojnikov sa 58 K.
Prisutni odbornici uzimajuo pokrenutu namisao te vanredni dokaz
pieteta presvj. g. društvenog predsjednika Marka grofa Bombellesa prema
pokojniku, sa oduševljenjem do znanja, izabiru u pododbor za izradbu
zakladnice gg Antu ICerna, Ivana Partaša i Augusta Ružičku tim dodatkom,
da se tomu pododboru imade prepustiti da ustanovi svrhu
kojoj će upitna zaklada imati služiti.


Konačno odobravaju i predlog g. predsjedatelja glede poziva članova
putem Šumarskog lista, da za tu zakladu sakupe što više prinosa.


Gosp. predsjedatelj saobćuje konačno, da je neumoljiva smrt otela
hrv.-slav. šumar, društvu utemeljitelja p. n. g. Valentina L. člana „Societe
d´ importation de chene", te članove I. razreda Andriju Lončarevića,
kr. kotarskog šumara i Slavoljuba Kozjaka, kr. župan, šumarskog
nadzornika.


Prisutni odbornici ustajuć sa svojih stolica klicu vriednim pokojnicima
i drugovima „Slava*!
Točka II. Čitanje i ovjerovljenje zapisnika prošle sjednice upravIjajučeg
odbora od 7. kolovoza 1909.
Zapisnik se bez primjetbe nakon pročitanja ovjerovljuje, te za pot


pis istoga
izabiru gg. Vinko Benak i Ivan Partaš.
Točka III. Izvješće o tekućem poslovanju.
Predsjedatelj priobćuje:


1. da je dne 18. prosinca 1909. preduzeo škontraciju obijuh blagajna
društva, te tom prigodom zaključio blagajnički dnevnik;


ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 226 a)
društvene imovine sa ostatkom od ... . 9671 K 01 fil,
b) pripomodne zaklade sa ostatkom od .. . . 2499 K 24 fil.


2. da je uslied smrti društvenog tajnika Andrije Borošića, društvena
knjižnica predana društvenom blagajniku g. Ljudevitu Szentgy6rgiu, da
je toj predaji prisustvovao društveni odbornik g. Ante Kern, a od strane
udove pokojnika gg. Ivan Muravić, šurjak pokojnikov i dr. Gjuro Nenadić,
i napokon da je o toj predaji spisan iscrpivi zapisnik dne 7.
prosinca 1909. i zaprimljen pod br. 130. uručb. zapisnika.
Odbor prima to na znanje i odobrava postupak, dočim povodom
povedene rasprave glede konačnoga uredjenja kataloga i eventualne nove
numeracije knjiga zaključuje, da preuzimatelj u narednoj odborskoj sjednici
svoje predloge stavi.


Društveni blagajnik i zamjenik tajnika priobeuje :


3. da su se kao članovi I razreda prijavila sliedeća gg.: Petar
Vlatković kot. šumar 2. ban. i. o.; Milan Dudukovlć, šum. vježbenik 2.
ban. i. o.; Dušan Jasić, šum. vježbenik 2. ban. i. o.; Ivan Ceović, šum.
vježbenik gjurgjevačke i. o.; Gjuro Muller, šum. nadzornik kneza Schaumburg
Lippea u Virovitici; Gjuro Strapajević, vlast, šumar u Trnavi i
Franjo Pirkmaier, vlast, šumar u Vukovaru.
Primaju se kao članovi.


4. da je kr. financljalno ravnateljstvo u Zagrebu uvaživ predstavku
predsjedništva, dozvolilo odpis nepripadno propisanog obćeg doliodarinskog
prireza za g. 1907. iznosom od 319 K 30 fil.
Prima se na znanje.


5. da je trgovac i veleposjednik g. Franjo Križ u Oabru poklonio
društvenom muzeju krasan primjerak nadjenutoga »Kozoroga alpinskog´,
te da se je predsjedništvo društva veledušnom darovatelju u ime hrv.slav.
šumar, društva pismeno na daru zahvalilo
Prima se na znanje i zaključuje, da se zahvala i zapisnički izrazi.


6. čita molbu kluba hrv. šumar, akademičara u Zagrebu, da mu se
dopita
bezplatna dostava Šumar, hsta u god. 1910.
Zaključuje se, da se molbi ima udovoljiti.


7. čita molbu člana I. razreda Svetozara Drenovca, šum vježbenika
ogulinske
imovne obćine, da mu se oprosti dužna članarina za g. 1P09.
Zaključuje se, da se ta dugovina odpiše.


8. da je predsjedništvo prema Exhb. 129|1909. te izkazu pod br.
156 1908. brisalo dužne članarine I. razreda u iznosu od 998 K 40 fll.
pošto su neutužive i neutjerive.
Odobrava se.


9. odnosno na točku II.;4. sjedničkog zapisnika od 7. kolovoza 1909.
da je Pavao Gložić, dnevničar kod kralj. zem. vlade namješten kao pazikuća
u Šum. domu, te podjedno predlaže njegovu molbu, da mu se u
ime nagrade za obavu poslova pazikuće, doznačeni mu stan u Šumarskom
domu sasma bezplatno prepusti.
Prima se na znanje i dozvoljuje da se pazikući P. Gložiću, do
dalnjeg dade bezplatan stan u Šumarskom domu, a on da zato imadc
bez ikakove^dalnje odštete sve poslove pazikuće točno vršiti po nalogu
upravitelja Šumar, doma, a ne bude U tomu udovoljavao, da mu se
imade služba i stan bez oklievanja na 30 dana odkazati.
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 29     <-- 29 -->        PDF

- 227


10. na točku II.]?, sjedničkog zapisnika od 7. kolovoza 1909. da
kr. zemaljska vlada, odjel za bogoštovje i nastavu nije htjela preuzeti
dužnost plaćanja stanarine za stan bivšeg zajedničkog podvornika, te
da je uslied toga isti iznajmljen jednomu podvorniku šumarske akademije
počam od 1. prosinca 1909. uz mjesečnu stanarinu od 25 kruna.
Prima se na znanje, te postupak odobrava.


11. da je pokojni član I. razreda Slavoljub Kozjak ostao dužan
na članarini 23 K 20 fil., a Andrija Lončarević 47 K, te predlaže, da
se te dugovine brišu.
Dozvoljava se odpis tih dugovina.


12. da je stanje dužnih članarina danas sliedeće:
stare dugovine na član. I. raz K 3923´—
ovogodišnje članar. I. raz . . K 1286-—
stare dugovine na član. II. raz. . K 1720´—
ovogodišnje članar. II. raz . . K 228´—
Ukupno . . . K 7157-—


Prima se na znanje te zaključuje, da se imadu brisati kao članovi
društva svi oni, koji svoje dugovine na članarini od g. 1908 i natrag,
najdulje do 30. lipnja g. 1910. ne uplate, pošto bi takovi članovi nadalje
društvu samo na teret bili. Predsjedništvo se ovlašćuje da u tom
pogledu shodna učini, te da izkaz brisati se imajućih članova nakon
prije ustanovljenog roka, odboru predloži.


18. da je zastupstvo ogul. imovne općine dopitalo društvu u ime
podupirajućeg prinosa za god. 190i). iznos od 50 K., te i daljnu redovitu
godišnju podporu u istom iznosu u izgled stavilo.
Prima se na znanje i zaključuje, da se imade koli zapisnička, toli
i pismena zahvala od strane društva zastupstvu izzaziti.


14 predlaže sravnitbu zbiljnog prihoda i razhoda do danas sa
onim preliminiranim u proračunu za g. 1909. prema kojoj je do danas
faktično primljeno 27.067 K. 94 fil.
a izdano 17.496 K. 93 fil.
odnosno da je cijelo novčano gospodarenje povoljno.


Prima se na znanje.


15. da je kr. zemaljska vlada, odjel za unutar, poslove odpisom
od 14. studena 1909. br. 46.778 pozvala predsjedništvo, da označi dva
člana hrv.-slav. šumar, društva, od kojih će jedan funkcionirati kao
povjerenik, a drugi kao njegov zamjenik u upravi „Zaklade za uzgoj djece
šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji u budućem
školskom trogodištu 1910/11. 1911/12 i 1912/13.
Izabire se kao povjerenik g. Ivan Partaš profesor u šumarskoj
akademiji, a njegovim zamjenikom g. Dragutin Trotzer vlast, šumarnik
u Zagrebu.


Točk a IV. Predsjedatelj priobćuje da je povodom smrti društvenoga
tajnika Andrije Borošića nastala potreba, da se tajnički poslovi
do naredne glavne skupštine drugomu povjere, te predlaže da se ti poslovi
povjere društvenom blagajniku Ljudevitu Szentgy6rgyu, koji ih
faktično jur i vodi i to uz nagradu od polovice sadašnjeg tajničkog
paušala.


Predlog sG prima.
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 30     <-- 30 -->        PDF

- 228


Točka V. Pročelnlčtvo zbora nastavnika kr. šumarske akademije


u Zagrebu priobćilo je dopisom od 27. studena 1909. broj 201-, da će


šumarska akademija trebati predvidljivo u skoro vrieme stan u II. katu


Šumarskog doma, u kojem stanuje sada obitelj pokojnog društvenog


tajnika i kr. zem. šumarskog nadzornika Andrije Borošića. Da pako to


pročelničtvo u tom pogledu uzmogne kr. zemaljskoj vladi staviti shodan


predlog, to moli da mu se saobći od kojega roka i uz koju cienu bi


se taj stan mogao dobiti.


Nakon svestrane rasprave zaključuje odbor, da je voljan tečajem


godine 1910. iznajmiti u nastavne svrhe traženi stan, nalazeći se u II.


katu na zapadnoj strani Šumarskog doma, uz godišnju najamninu od


1600 kruna i uz uvjete, pod kojima su zemaljskom eraru jur iznamljone


u istu svrhu i ostale prostorije u Šumarskom domu. Podjedno prepušta


predsjedništvu da ono najamni rok sporazumno sa pročelničtvom i go


spodjom udovom Borošić ustanovi, — te da o provedbi toga iznajmijenja


u svoje vrieme izvjesti.


Točka VI. Razdioba podpora iz „Pripomoćne zaklade*.


U svemu je stiglo 18 molba za podielenje potpora dielom iz „Pri


pomoćne zaklade", a dielom opet iz društvene imovine.


Nakon svestranog preizpitanja stigavših molba, podieljuje odbor
iz ,Pripomoćne zaklade" u ime potpore za god. 1909. : Mariji Furlan
60 K: Anki Vraničar 60 K; Jelki i Vladimiru Šipek 80 K; Milki Gurllcr
50 K; Petri Simić 50 K; Juliani Kordić 50 K; Evici Murgić 50 K;
Staki Bobić 50 K; Siavi Brosig 50 K; dočim ostale molbe nije mogao
uvažiti, jez supruzi moliteljica nisu bili članovi „Pripomoćne zaklade",
odnosno jer u društvenom proračunu za godinu 1909. nije za potpore
nišla predvidjeno.


Točka VII. Eventualni predloži gg odbornika.


1. Društveni blagajnik predlaže da se glede tiska, broširanja i odpreme
Šumarskog lista i Lugarskog viestnika zd buduće sklope pogodbe
uz stalne ciene sa kojim tiskarom i knjigovežom, jer sada takove pogodbe
ne postoje, te se odnosni računi ne mogu propisno obredjivati,
nego ih se onako kako budu predočeni mora i isplatiti.
Predlog se prima, te predsjedništvo ovlašćuje, da te pogodbe na
temelju jefdmbe sklopi, te o posljetku svojedobno odbor obavjesli.


2. Odbornik g. Vilim Dojkovič predlaže, da se zamoli kr. zemaljska
vlada, da otvori tečaj za naobrazbu lugarskog i lovozaštitnog osoblja, i
time odb je svako koncessioniranje takvoga tečaja, te da se izabere pododbor
od tri lica, koji će to pitanje svestrano pretresti, ter u predmetu
podnjeti svestrano motiviranu pismenu predstavku.
Pošto je pako u prošloj redovitoj sjednici lovozaštitnog društva
stavio isti predlog, to moli da bi predsjedništvo šumar^skoga društva
poradilo u predmetu sporazumno sa predsjedništvom lovozaštitnog
društva.


Predlog se prima, te u pododbor izabiru gg. Vilim Dojković, Ivan
Partaš i Dragutin Trotzer.


3. Odbornik i urednik društvenog organa Ante Kern predlaže, da
se za porabu urednika Šumar, lista dozvoli nabava jedne knjige za


ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 229 —


kopiranje t. zv. „Kopierbuch" i k tomu potrebne preše sa potroškom
od 20—25 K.
Predlog so prima i nabava dozvoljava.


4. Odbornik i urednik društvenog organa g. Ante Kern predlaže,
da se u buduće bolje, te važnije razne viesti, koje dolaze u „Listak"
društvenog organa, honoriraju isto kao i članci sa 3, odnosno 2 K po
strani, a to obzirom na to, što se tiskaju sa sitnijim slovima nego li
članci, dakle i puno više stane na jednu stranu — i to s razloga, što
dosadanjemu nehoriranju takovih viestih prigovaraju pisci i to po mnienju
predlagatelja sasma opravdano, jer akoprem sastavak istih n. pr. o štetama
od kukaca, poplave i dr.; kritike izašlih knjiga; specialna izvješća
o trgovini; o kojoj novoj cesti, željeznici, žicari i slično — što ne može
urednik znati i napisati -^ zadaje dosta posla, to se ipak ne mogu
tiskati kao članci, a prema tomu nisu se do sada niti honorirali.
Odbor prihvaća predlog u cielosti.


5. Odbornik i urednik društvenog organa g. Ante Kern predlaže,
da se za nacrte n. pr. Manojlovićev na str. 403. ovogodišnjeg Šumar,
lista, zatim nacrte o zgradama, sastojinski nacrti i slično, koji se kao
sastavni dio rasprava tiskaju u društvenom organu, a sastavljaju u manjem
mjerilu, te kojih izradba zadaje vooma mnogo posla i truda za
buduće honorar ustanovi prema uloženom trudu sa 5—7 K po jednoj
strani.
Predlog se prima.


6. Odbornik g. Ante Kern piedlaže, da se udovi bivšeg društvenog
tajnika Andrije Borošića, koja stanuje u društvenom domu, odpusti stanarina
za mjesec prosinac t. g. i to s razloga, što je uslied smrti pokojnog
supruga na dan 80. studena t. g. ostala bez suprugove plaće za
prosinac t. g. a uz .=ilne bolničke i liećničke troškove, te konačno što
je i onako na stanarini t. g. znatno više unišlo, nego li je proračunom
bilo predvidjeno.
Predlog se jednoglasno prima uz uvjet, ako skupština naknadno
to odobri.


Pošto daljnjih predloga nije bilo, te je dnevni red bio iscrpljen,
zaključio je predsjedatelj današnju sjednicu, a ovaj zapisnik podpisan
je po za to izabranim odbornicima.


Fischbach
v. r. Szentgy6rgyi v. r.
Ružička v. r.
Schmidinger v r.


Zaklada „Andrije Borošića". Dodatno k viesti u 1. i 3. bioju
„Šumarskog lista" od ove godine, stigli su za tu zakladu da´nji darovi
i to od sliedeće p. n. gospode i korporacija: slunjske imovne obćine
50 K; Stjepana Frkića, nadšumarnika u Karlovcu 20 K; Gjure Polovica
, oficijala gospodarskog ureda slunjske imovne obćine u Karlovcu
10 K; Mihovila Markića , šumarskog vježbenika u Karlovcu
JO K; Teodora B a s a r e, šumarnika u Glini 20 K; Stjepana Prpića,
protustavnika u Glini 10 K; Gedeona Ogrizovića , kot. šumara u
Glini 10 K; Rade Dmitrovića , šumarskog pristava 10 K; Jovana
Matica, nadšumara u Moroviću 5 K; Save M i 1 u t i n o v i ća, kot
šumara u Kuzminu 4 K; Zivana Simunovića, kotar, šumara u Mo