DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 221 -
Stoga, što u biljevištu kod sv. Mihovila (u Senjskoj dragi) žesto


još i koncem ožujka leži visoki snieg, tako da uslied smrzaviee


nije mogude već u veljači iz ovog biljevišta biljke vaditi i ot


2>remati na određena mjesta.


Da se ovim neprilikama doskoči, odredila je kr. zem. vlada,


odjel za unutarnje poslove, da se za uzgoj biljka, koje su po


trebne za pošumljenje onoga diela krasa, koji leži uz more, te


za pošumljenje popuzina i vododerina u Vinodolu, osnuje po


sebno šumsko biljevište. U tu svrhu odabrano je zemljište u


prodolu između »Sopoljske« i »Kotora« nedaleko mjesta Cir


kvenice. Tlo ovog prodola je naplavina i to od materijala, ko


jega je bujica »Dubračina« tijekom vremena nanjela i staložila.


Spomenuti prodol vrlo je plodan, te vidimo u njemu vinograde,


vodnjake i drugo kulturno tlo. Izabrano mjesto je javno dobro


te međaši sa sjeverne, južne i zapadne strane privatnim po


sjedom, dok je sa istočne strane omeđaseno spomenutim po


tokom »Dubračina«.


Površina toga zemljišta iznaša 11282 m\ te je kako je ved
i prije spomenuto naplavina, koja je zapuštena i neobradjena,
te obrasla raznim kiselim travama i borovicom. Zemlja je kemijski
analisirana u križevačkom gospodarstvenom zavodu, te
je ustanovljeno da imade 6-797o C« 0, 0 4l7o K, 0, 0 127« P. O5,
0"7%Ni4i27o humusa. Prema ovoj analizi sposobno je ovo
zemljište i bez intenzivnijeg gnojenja za uzgoj pojedinih vrsta
šumskog bilja.


Prema nalogu kr, zemaljske vlade imalo se je kopanjem
ustanoviti, imade li na ovom zemljištu vode temeljnice u svrhu,
da se uzmogne izgraditi bunar, iz kojeg bi voda bila rabljena
za zalievanje biljki. Kopanjem i to u dubljinu od 13 metara
došlo se je do vode, te se je ista do visine od 6 metara digla.
Bunar izgraditi de se ove godine, te je za njegovu izgradnju
doznačena svota od 1000 K.


Nu osim toga instaliran je u biljevištu i vodovod, a kako
je voda cirkveničkog vodovoda dosta topla (16´C), to nije bilo
potrebno izgraditi reservoir za ugrijavanje vode.