DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 22     <-- 22 -->        PDF

220


neka se u kamene stupce uklešu, a u drvene užežu, te radi
vede jasnode uljenom bojom crn o na bijelo j podlozi oliče.
(Kod unutarnjeg razdijeljenja »crveno« na »bijeloj« podlozi.


Ako se pomno pročitaju propisi jednog i drugog uredjajnog


naputka, opariti de se, da se ti propisi u navedenim odlom


cima medjusobno ne kose, nu da je austrijski uredjajni naputak


u istovjetnim propisima detailniji,


Mnijenc, da bi se ti propisi mogli, ako ne baš u cijelosti,


a ono barem u glavnom prihvat´ti kao komentar ustanovama


§ 5. našeg uredjajnog naputka, da se i u tom smjeru kod ure


djenja šuma i sastavka gospodarstvenih osnova uvede njeki je


dnoličan postupak. Josip Heekner.


Kr. zemaljsko biljevište u Cirkvenici.


Prvi korak sistematskom pošumljenju našeg Primort^kog
krasa učinjen je osnutkom zemaljskog biljevišta u Cirkvenici.
Za sjegurno nigdje nije posumljenje skopčano sa tolikim poteskodama
kao baš u našim kraškim predjelima. Vrlo čestom neuspjehu
pošumljenja uzrokom su mnogi razlozi, nu glavni razlozi
imaju se tražiti u prvom redu u kasnoj sadnji i priličnoj
suši za vrijeme ogojnih radnja. Potonjemu ne može se na put
stati, ali onaj prvi razlog dade se eliminirati.


Dosada smo za posumljenje potrebne biljke crnog bora
(Pinus Lar. var. austr.) dobivali iz biljevišta, koje kr. drž.
nadzorničtvo za pošuiuljenje primorskoga krasa u Senju imade
kod Sv. Mihovila u Senjskoj dragi, te koje oko 600 metara nad
mortm leži. U našem krsju (dolje pri moru) znade čtsto ved i
druga polovica veljače biti prilično topla, a što je glavno
i kišovita, te bi kulture izvedene u ovom mjesecu, sjegurno
dobar uspjeh imale, nu to se do sada nije moglo izvesti
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 221 -
Stoga, što u biljevištu kod sv. Mihovila (u Senjskoj dragi) žesto


još i koncem ožujka leži visoki snieg, tako da uslied smrzaviee


nije mogude već u veljači iz ovog biljevišta biljke vaditi i ot


2>remati na određena mjesta.


Da se ovim neprilikama doskoči, odredila je kr. zem. vlada,


odjel za unutarnje poslove, da se za uzgoj biljka, koje su po


trebne za pošumljenje onoga diela krasa, koji leži uz more, te


za pošumljenje popuzina i vododerina u Vinodolu, osnuje po


sebno šumsko biljevište. U tu svrhu odabrano je zemljište u


prodolu između »Sopoljske« i »Kotora« nedaleko mjesta Cir


kvenice. Tlo ovog prodola je naplavina i to od materijala, ko


jega je bujica »Dubračina« tijekom vremena nanjela i staložila.


Spomenuti prodol vrlo je plodan, te vidimo u njemu vinograde,


vodnjake i drugo kulturno tlo. Izabrano mjesto je javno dobro


te međaši sa sjeverne, južne i zapadne strane privatnim po


sjedom, dok je sa istočne strane omeđaseno spomenutim po


tokom »Dubračina«.


Površina toga zemljišta iznaša 11282 m\ te je kako je ved
i prije spomenuto naplavina, koja je zapuštena i neobradjena,
te obrasla raznim kiselim travama i borovicom. Zemlja je kemijski
analisirana u križevačkom gospodarstvenom zavodu, te
je ustanovljeno da imade 6-797o C« 0, 0 4l7o K, 0, 0 127« P. O5,
0"7%Ni4i27o humusa. Prema ovoj analizi sposobno je ovo
zemljište i bez intenzivnijeg gnojenja za uzgoj pojedinih vrsta
šumskog bilja.


Prema nalogu kr, zemaljske vlade imalo se je kopanjem
ustanoviti, imade li na ovom zemljištu vode temeljnice u svrhu,
da se uzmogne izgraditi bunar, iz kojeg bi voda bila rabljena
za zalievanje biljki. Kopanjem i to u dubljinu od 13 metara
došlo se je do vode, te se je ista do visine od 6 metara digla.
Bunar izgraditi de se ove godine, te je za njegovu izgradnju
doznačena svota od 1000 K.


Nu osim toga instaliran je u biljevištu i vodovod, a kako
je voda cirkveničkog vodovoda dosta topla (16´C), to nije bilo
potrebno izgraditi reservoir za ugrijavanje vode.
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 24     <-- 24 -->        PDF

^ 222 —


Kako je Ye6 spomenuto, trebalo je ovo zemljište privesti
kulturi, te je stoga isto rigolano na 60 cmt. dubljine i pročišćeno
od potočnog valjutka, kojeg je u izobilju bilo. Iza toga
poguojeno je, te je na svaki ar potrošeno 1 m^ stajskog gnoja.
Ove godine započeti ce pokusi umjetnim gnojivom.


Samo biljeviš´e razdjeljeno je u 14 polja, od kojih je
u prošloj godini njih 8 sa površinom od 3243 m* zasijano
šumskim sjemenjem. Duž cijelog biljevišta vodi dva metra široki
put, kojeg presjecaju 1´2 m široki putevi, koji istodobno
dijele jedno polje od drugoga.


Pojedina polja razdjeljena su u gredice, koje su 25 cmt.
uzdignute nad putevima i 20 cmt. jedna od druge razmaknuta.


U godini 1909. zasijano je sjemenja sliededih vrsti: Pinus
Laricio (Var. A.ustr), Pinus maritima, Robinia pseudoacacia,
Fraxinus cinerea amer. i Ailanthus glandulosa.


Crni bor (Pin. Lac.) sijan je na površini od 1674 m´^ te
je potrošeno 51 kg. sjemenja, morski bor sijan je na površini
od 194 m´^, te je zasijano 10 kg., bagrema je zasijano 29 kg.
i zaprema površiau od 1375 m^.


Ostale vrste sijane su u minimalnoj mjeri. Prije sijanja
ispitana je klijavost sjemenja, te je za crni bor ustanovljena
sa 667o, za morski bor sa 40"l„, a za bagrem sa 62"!„.


Samo sijanje obavljeno je na sljededi način. Gredice su
očiščene od kamenja, te su u razmaku od 10 do 10 cmt. u
istima iskopani 2 cmt. duboki jarčidi (Rillen). Sjemenje bora
sijano je rukom, a nakon toga pokrito zemljom.


Zasijane gredice pokrite su pokrivalima, da se klijajude
sjeme naglo ne isuši i da se očuva od ptica. Sjemenja crnog
bora zasijano je na jedan ar oko 5 kg. koje je iza četrnajst
dana počelo klicati. Mlade biljke, kojih je do konca vegetacione
periode 1909. bilo oko 900.000 dobro su razvijene, te
de kao dvogodišnje biljke t. j . u g. 1911. biti presađene.


Na isti način sijano je i sjeme morskog bora, te je i ovaj
vrlo dobro uspio. Morskog bora imade oko 95.000 biljki, koje
su sve ved ove godine presađene u kraško područje ovog kotara.
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 25     <-- 25 -->        PDF

- 22B -


Lijep uspjela imađe i bagrem, od kojega je u biljevištu
bilo do 80.000 komada, te koje su presađene u bujično područje.


Ove godine biti 6e uređena cijela površina, te 6e se
osim prije spomenutog sjemenja sijati još i slijedeće: Pinus
Halepensis, Pinus Corsicana, Pinus Bangsiana i Pinus Calabrica,
Cedrus deodara, Celtis Auatralis, Alnus incana i glutinosa,
Quereu8 Ilex, Fraxinus ornus i još neke druge vrsti.


Sjemenje naručeno je od tvrdke J. Steiner u Kormendu,
čija je ponuda bila najpodesnija.


Kako je već i prije spomenuto, međaši biljevište i sa potokom
»Dubracina«, te je ovaj dio po uputi kr, zem. šum. nadzornika
S. Petrovida očuvan kamenim vodobranima tako, ako
bi za velikih kiša ovaj potok i nabujao, da voda ne poplavi
kulture. Vodobrani nisu do sada uz cijelu dužinu provedeni,
nego 6e sa to ove godine napraviti.


Cijelokupni troškovi u godini 1909. za uređenje biljevišta
iznašaju 1909. g. 11.000 K. A.Kauders.


IL1JXS´ J-´,.r3.IE^-


Osobne viesti.


Imenovanja. Ban kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao
je šumar, vježbenika Milana Dudukovića šumar, pristavom u XI.
činovn. razredu kod 2. banske imovne obćine, sa sustavnim berivima.


Umro. Dne 13, svibnja t. g. u 472 sata poslije podne umro je
u Zagrebu nakon kratkog bolovanja Luka Ratković , kr. šum. isplaćujući
računovodja u. m u 75. godini. Pokopan je na skupnom groblju
u Zagrebu dne 15. svibnja t. g. u 4 sala po podne uz brojno
saučešće rodbine i prijatelja, a naročito činovničtva kr. šumarskoga
ravnateljstva u Zagrebu.


Vriedni pokojntk nije bio šumar po zvanju i naobrazbi, ali je
kao šumar, računovodja ipak bio sa šumarstvom u njekom užem doticaju
i dodiru, te su ga stoga mnogi šumari kroz dugi niz godina
njegove službe ne samo upoznali, nego su ga obzirom na to,
što je kao činovnik bio veoma čestit, savjestan i marljiv, a kao čovjek
značajan, mio i ugodan, veoma cijenili i štovali.


Slava mu i vječni pokoj!