DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 215 —


od 26. ožujka 1894., kojim se uredjuje stručna uprava i šumsko
gospodarenje u suma, stojedih pod osobitim javnim nadzorom,
propisuje u tom pogledu slijedede:


§ 5.
Medje odjela imaju se u šumi na to6kah, gdje se križaju
i lome, a na prosjecih u stanovitih razmacih trajno označiti
stupcima, koji se imaju obilježiti tekudimi brojevi i u gospodarstvenom
nacrtu nazpačiti u svrhu, da se kod provadjanja
gospodarstvene osnove huždne izmjere na ove stalne točke nadovezati
mogu.
Povrh toga shodno -je, da še brojevi odjela naznače na
medjašnih stablih.
Kod umjetnog razdijeljenja šume prosjecima smiju se ovi


u cijeloj širini prosjedi tek nakon odobrenja gospodarstvene
osnove (programa).
*


U svrhu usporedjivanja donašam prijevod ono g odlomka
najnovijeg naputka izdanog u Austriji za omedjašenje, izmjeru
i uredjenje gospodarenja u državnim i zakladnim šumama od
godine 1901, koji se bavi takodjer propisima za obilježenje
gospodarstvenog razdijeljenja šuma, te glasi:


Pravila za obilježenje (V e r m arkung) r azdj eljenja.


§ 17.
Podetci i krajevi, sva krstišta (križanja) i dodirišta (Beriihrungspunkte)
dvijuh ili više crta razdieljenja, nadalje najvažnije
točke (kuteva) preloma sjekorednih (Hiebszugs), ili odjelnih
(Abtheilungs) crta, koji su nastali uslijed tvorbe terena, tada
u njihovom toku vidljivo ležede točke visina i križanja puteva,
imaju se stalnima znacima providiti.
Kod umjetnih rastavnica (Trenungslinien - Wirschaft8streifen
und Schneissen*) iraade se ona crta bududeg prosjeka
izkolditi (pikieren), na kojoj de se stalni znaci postaviti.
Ovi se imaju postaviti;


* Prema naSem uredjajnom naputku »glavni« i »pobočni prosjek«.