DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 214 —


bliku treba s toga upoznati sa mislima vodiljama u
šamarstvu , koje su mu tako rekući nješto tipičnoga.


U tu se svrhu prema savjetima Koniga, BurckhardtaWilbranda preporučuje publici šumu otvoriti i slobodnom učiniti,
te tu slobodu ne ograničavati više, nego li to samo šumsko
gospodarstvo i lovstvo bezuvjetno traže.


U velegradovima, u kojima pubLka u liepo doba godine
šumu formalno poplavljuje, treba se za to brinuti, da se o
šumskom gospodarstvu drže pucka predavanja 1 da se svžka
prilika upotriebi, da se i gornje tisude društva, koje o takovim
stvarima sasvim naivne nazore imadu, o bivstvu šumskoga gospodarstva
i 0 granicama, u kojima isto ljepotu šume njegovati
može, upoznaju.


Na ova opća gledišta treba još nješto dodati.


Pod srednjo-europejskim odnošajiraa je gospodarstvena
šuma onaj kulturni (gojitbeni) oblik, koji je najbliži naravnoj
bilinskoj zajednici, pa je to baš ono, što ju toliko privlačivom
čini. Ona je jedan dio naravi. Cim više ju kao takovu držimo,
čim manje u njoj nešto činimo, što bi bilo u protuslovlju sa
njezinim nutarnjim zakonitim poredkom ; čim manje naravi namedemo
nešto, što bi joj imalo njezine prirodjene ideje nadomjestiti,
tim demo se bliže primaknuti k slici Hepe šume.


Tvorevine Čovječje ruke, koje se šumi namedu, moraju
dođi u njekakav sklad sa prirodnom liepotom. Neima bo ništa
odvratnijega, od onoga, što je silom nametnuto.


Svršit de se.


Obilježenje gospodarstvenog iliti unutarnjeg
podijeljenja šuma.


Naš uredjajni naputak izdan naredbom kr. hrv.-slav.-dalm.
zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, od 23. travnja
1903. br. 23.152, glede sastavka gospodarstvenih osnova i programa,
te godišnjih drvosječnih i ogojnih predloga po zakonu
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 215 —


od 26. ožujka 1894., kojim se uredjuje stručna uprava i šumsko
gospodarenje u suma, stojedih pod osobitim javnim nadzorom,
propisuje u tom pogledu slijedede:


§ 5.
Medje odjela imaju se u šumi na to6kah, gdje se križaju
i lome, a na prosjecih u stanovitih razmacih trajno označiti
stupcima, koji se imaju obilježiti tekudimi brojevi i u gospodarstvenom
nacrtu nazpačiti u svrhu, da se kod provadjanja
gospodarstvene osnove huždne izmjere na ove stalne točke nadovezati
mogu.
Povrh toga shodno -je, da še brojevi odjela naznače na
medjašnih stablih.
Kod umjetnog razdijeljenja šume prosjecima smiju se ovi


u cijeloj širini prosjedi tek nakon odobrenja gospodarstvene
osnove (programa).
*


U svrhu usporedjivanja donašam prijevod ono g odlomka
najnovijeg naputka izdanog u Austriji za omedjašenje, izmjeru
i uredjenje gospodarenja u državnim i zakladnim šumama od
godine 1901, koji se bavi takodjer propisima za obilježenje
gospodarstvenog razdijeljenja šuma, te glasi:


Pravila za obilježenje (V e r m arkung) r azdj eljenja.


§ 17.
Podetci i krajevi, sva krstišta (križanja) i dodirišta (Beriihrungspunkte)
dvijuh ili više crta razdieljenja, nadalje najvažnije
točke (kuteva) preloma sjekorednih (Hiebszugs), ili odjelnih
(Abtheilungs) crta, koji su nastali uslijed tvorbe terena, tada
u njihovom toku vidljivo ležede točke visina i križanja puteva,
imaju se stalnima znacima providiti.
Kod umjetnih rastavnica (Trenungslinien - Wirschaft8streifen
und Schneissen*) iraade se ona crta bududeg prosjeka
izkolditi (pikieren), na kojoj de se stalni znaci postaviti.
Ovi se imaju postaviti;


* Prema naSem uredjajnom naputku »glavni« i »pobočni prosjek«.


ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 216 a)
kod pobočnih prosjeka u ravnici kao i u brdu na onoj
strani, koja leži nasuprot opasnoj zračnoj struji ;


(Vidi lik 1. dodatkom, da su u originalu kražidi, te kružide
označujuda slova i brojke karminom odtisnnti. U originalu
stoji na mjesto »opasan vjetar« »Sturzgefahrlicher W)nd« a
mjesto »vjetar sa strane« »FJanken Wind«).


26 25


I.
4
/^. ./S\


M li a M


^»MM^^v Opojan W"´ ^


40 39


JS


Lik 1.
b) kod glavnih prosjeka u ravnici na onoj strani prosjeka,
na kojoj će predvidno dospjeti sastojine prije do sječe ;
c) kod glavnih prosjeka, koji će se protegnuti stranom
(spustom — obrokom, u originalu: Berglehne), ako se isti i
ne će modi upotrijebiti za put, na strani prosjeka, koja leži
višje;
(Vidi po piscu konstruiran lik 2. Crtkani potezi putem
predočuju visu^re. Lik nije sastavljen u mjerilu, jer služi samo
za razjašnjenje).
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 217 —


d) na državnim i zemaljskim medjama, izvan pravca ili
prosjeka (Grundstreifen), koji kao zemaljska medja vrijedi —
dakako ako je takav obilježen i vidljiv.


Udaljenosti, u kojima se imaj a postaviti stalni znakovi,
neka se u pravilu biraju tako, da se prigodom izvadjanja geodetskih
radnja kao i za orientaciju, iz svake izmedju dva stalna


znaka ležede točke jedan znak vidjeti može.
Dopušta se kao najveća udaljenost izmedju dva stalna
znaka duljina od 400 m.
3ia


300


2 30


2S0


S. 70
Lik 2


Na križanjima glavnih prosjeka sa pobočnima prosjecima
smije se postaviti samo jedan stalan znak od kamena, koji
imade biti providjen tekućim brojem glavnog i pobočnog prosjeka,
i to na mjestu gdje se izkolčene (kamenom obilježene,
u originalu : versteinten) crte sjeku.


Na isti način i po istima pravilima imađu se obilježiti i
naravne sjekoredne i odjelne crte.
Označivanje stalnih znakova.
§18.


Za stalne znakove ima se u pravilu upotrijebiti neizklesano
kamenje (nahodi, u originalu : Findliuge), ako se takovo
u blizini nalazi i ako re može izraditi da odgovara svrsi.


17
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 20     <-- 20 -->        PDF

- 218 —
Gdje se takovo kamenje u bliziui ne nalazi, a dovoz bi
takovoga ili izklesanoga kamenja prouzroSio znatne troškove,
imaju ee upotrijebiti drveni stupci po mogućnosti iz hrastovog,
ariševog ili jelovog drva, pod zemljom 06 m sapeti (verankerte),
te 0*4 do 0´6 m iznad zemlje sežudi.


(Vidi lik 3. sa x.)


iM


Krt^^


Na sve stalne znakove imade se broj odjelne crte ili slovo
sjekoredne crte nanjeti kao nazivnik, a vlastiti tekudi broj kao
brojnik i to sa uljenom bojom crveno na bijeloj podlozi.


Slijed brojaka u crtama odjela ravna se prema položaju
istih, pa teče ili od sjevera prema jugu, ili od zapada prema
iztoku.


Na stalnim znakovima imaju biti označene takodjer i brojke
odjela, koji s njima graniče.


Obilje živanje medja izmedju dva šumsk o-g ospodarstvena
kotara (Forstwir8chaft8bezirke).


§ 19.


Medja izmedju dva šumsko-gospodaretvena kotara*, koji se
medjuBobno naslanjaju, imade se — u koliko se ne ima obazrijeti
na propise za ©bilježenje na zemaljskim medjama (§ 14.b,


* Podudara se donjekle sa naSim pojmom »kot. Sumarja I. O.« i >drž šumarija
«, te šumarija njekih vlastelinstva.


ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 2l9 —


der Begrenzungsinstruction*) — već prema njenoj posebnoj
značajki kao crta sjekoreda ili odjela propisno gornjim ustanovama
obilježiti i u nacrtima označiti.


Ovakove crte razdieljenja povuku se u tekude brojčano,
odnosno slovčano označivanje onog šumsko-gospodarstvenog kotara,
koji leži na strani prosječenog (holzleeren) prosjeka, koja
nije obilježena.


Istomu se šumsko-gospodarstvenom kotaru i kod umjetnih,
prosjeka priračuna cijela površina tih prosječenih prosjeka tako,
da se dakle imade obilježena strana medjnog prosjeka za pravo
smatrati medjašnom crtom.


Postupak nakon ustanovljenja prostornog
r a z d i j e 1 j e n j a.


§ 20.


čim su crte prostornog razdijeljenja ustanovljene i obilježene,
imade uredjajnik procrt mreže razdijeljenja sa stojbinama**
i brojevima stalnih znakova sačiniti i upravi šuma i domena
predati.


U ovom procrtu imaju se crte, koje se tek imaju prosjeci,
označiti točkastim crtama.


* *


Niti naš niti austrijski uredjajni naputak nije propisao širine
i debljine stupaca, koji kao stalni znaci gospodarstvenog
razdieljenja služiti imadu, već su to ostavili na volju upravi
šuma, odnosno uredjajniku.


Nije ništa iztaknuto niti glede veličine slova i brojaka,
kojima se stalni znakovi gospodarstvenog podijeljenja obilježiti
imadu.


Ovdje bi se dale uporaviti ustanove § 8. (naslov : Grenzzeichen)
austrijskog uredjajnog naputka, gdje se propisuje, da
veličine brojaka odnosno slova, neka iznašaju circa 6 cm. te


* Radi opsežnosti tog paragrafa naslova, te jer ne spada pod naslov gornjeg članka,
a bez toga se na razumjevanju članka ne gubi, buduč nije sa njime u izravnom sa
vezu — sada se ne iznaša.
** U originalu sloji; Standorten, što bi u nazočnom slučaju bolje odgovaralo
našem izrazu »stajalište«. *
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 22     <-- 22 -->        PDF

220


neka se u kamene stupce uklešu, a u drvene užežu, te radi
vede jasnode uljenom bojom crn o na bijelo j podlozi oliče.
(Kod unutarnjeg razdijeljenja »crveno« na »bijeloj« podlozi.


Ako se pomno pročitaju propisi jednog i drugog uredjajnog


naputka, opariti de se, da se ti propisi u navedenim odlom


cima medjusobno ne kose, nu da je austrijski uredjajni naputak


u istovjetnim propisima detailniji,


Mnijenc, da bi se ti propisi mogli, ako ne baš u cijelosti,


a ono barem u glavnom prihvat´ti kao komentar ustanovama


§ 5. našeg uredjajnog naputka, da se i u tom smjeru kod ure


djenja šuma i sastavka gospodarstvenih osnova uvede njeki je


dnoličan postupak. Josip Heekner.


Kr. zemaljsko biljevište u Cirkvenici.


Prvi korak sistematskom pošumljenju našeg Primort^kog
krasa učinjen je osnutkom zemaljskog biljevišta u Cirkvenici.
Za sjegurno nigdje nije posumljenje skopčano sa tolikim poteskodama
kao baš u našim kraškim predjelima. Vrlo čestom neuspjehu
pošumljenja uzrokom su mnogi razlozi, nu glavni razlozi
imaju se tražiti u prvom redu u kasnoj sadnji i priličnoj
suši za vrijeme ogojnih radnja. Potonjemu ne može se na put
stati, ali onaj prvi razlog dade se eliminirati.


Dosada smo za posumljenje potrebne biljke crnog bora
(Pinus Lar. var. austr.) dobivali iz biljevišta, koje kr. drž.
nadzorničtvo za pošuiuljenje primorskoga krasa u Senju imade
kod Sv. Mihovila u Senjskoj dragi, te koje oko 600 metara nad
mortm leži. U našem krsju (dolje pri moru) znade čtsto ved i
druga polovica veljače biti prilično topla, a što je glavno
i kišovita, te bi kulture izvedene u ovom mjesecu, sjegurno
dobar uspjeh imale, nu to se do sada nije moglo izvesti