DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1910 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Broj 1420 ex 1910.


Natječaj.


Na temelju naredbe kr. hrv.slav. dalm. zemaljske vlade, odjela za
unutarnje poslove od 14. ožujka 1910. broj 13219, imade se kod ove
tmovne obćine popuniti jedno mjesto šumarskog vježbenika, sa godišnjim
adjutumom od 1000 K te u proračunu sistemiziranim putnim troskotima,
kada bude obavijao vanjska službovanja.


Za popunjenje toga mjesta razpisuje se ovim natječaj do 5. svibnja
godine 1910.


Natjecatelji imadu svoje propisno obložene molbe predati kod
ovoga ureda do gore odredjenog natječajnog roka, u koliko se nalaze u
službi, putem svoje predpostavljene oblasti, inače neposredno. Molbe
imadu biti obložene:


1. Absolutorijem šumarske akademije zagrebačke.
2. Krstnim listom.
3 Domovnicom.
4. Svjedočbom o moralnom ponašanju.
5 Liečničkom svjedočbom o flzičnoj sposobnosti za šumarsku
službu
u gorskim krajevima.
Na kasnije prispjele i dobro neobložene molbe neće se obzir uzeti.


Šumsko-gospodarstveni ured ogulinske imovne obćine.


U Ogulinu, dne 8. travnja 1910.


SADRŽAJ.
strana


Zakon o pošumljenju krasa. Napisao Stevan Petrović, kr.
zem. šum. nadzornik. (Svršetak) 163—182


Pročišeenje gustih bukovih mladika i bukovih nasada iz sjemena.
Od šumarnika i si. Tiemana u Gottingenu. —
Preveo Nikola Pleša-Kosinjković, šumar. 182—195


Listak. Osobne viesti: Imenovanja
195—196


Iz upravne prakse: K tumačenju zakona od 8 januara
1876. o plaćanju prireza po imovnim obćinama, te
§ 9. zakona od 21. juna 1895. ob ustroju gradskih
obeina u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji. —
Kuća, opredieljena za bilježnički stan, za koju
upravna obćina ne placa najamnine, imade se uvrstiti
u pravoužitni kataster Krajiške imovne obćine
tako, da upravnoj obćini pripada samo gradjevno
drvo za uzdržavanje njeno. — Odmjerenje 20´´/o
školskog nameta imovnim obćinama u području


bivše vojne Krajine 196—19S
Knjižtvo 198—199
Trgovina drvom . 199—200
Različite viesti: Pokusi sa sadnjom ,B!ue—gum-a´ . 200
Oglas dražbe 200