DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1910 str. 39     <-- 39 -->        PDF

- 197 ~
kojim se zakonski članak XVI.: 1870. ob uredjenju obćina proteže i na
krajiško područje: „da ovim ostaju netaknute ustanove zakona od


8. januara 1876. glede plaćanja prireza po imovnim obćinama*.
Povodom utoka gospodarstvenoga ureda imovne obćine S., izdala
je kr. zem. vlada, odio za unutarnje poslove, odpisom od 9. augusta 1909.
br. 29.724 sliedeću vrhovnu riešidbu:


Utok gospodarstvenog ureda imovne obćine Š. uvažuje se, napadnuta
se odluka od 18. aprila 1909, Br. B. 2457—4. preinačuje, te
se rečena imovna obćina riešava nametnute joj dužnosti, da plati doprinos
od 164 K 45 fil. za uzdržavanje diela ceste K.—S., a to s razloga,
što se po § 4. zakona od 8. januara 1876. o prirezu, koji se ima plaćati
od državnih i obćinskih šuma u obstojavšoj hrvatsko-slavonskoj Krajini
za pučke učione i obćine, ne može imovnoj obćini S. odmjeriti rečeni
doprinos.


S obzirom na obrazloženje napadnute odluke opazuje se, da § 9.
zakona od 21 juna 1895 ob ustroju gradskih obćina govori samo o
flzičnim osobama, kao i da vladinom naredbom od 30. oktobra 1902.
br. 85.917, kojom se razširuje teritorijalni obseg slob. kr. grada K., nije
mogao biti stavljen van snage više spomenuti zakon od godine 1876
0 prirezu.


U M. p. d. saopćuje tajnik Š m i t.


Kuća, opredieljena za bilježnički stan, za lplaća najamnine, imade se uvrstiti u pravoužitni kataster Krajiške
Imovne obćine tako, da upravnoj obćini pripada samo gradjevno drvo
za uzdržavanje njeno


(Rješitba kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, odjela za unut. poslove
od 11. augusta 1909. br. 30190).


Povodom utoka obćinskoga poglavarstva u F. preinačuje se drugostepena
odluka od 12. februara 1909. br. 143, te se odlučuje, da se kuća
br. 330 u F., vl&stničtvo zem. zajednice F , imade uvrstiti u pravoužitni
katastar imovne obćine G. tako, da za uzdržavanje njeno pripada upravnoj
obćini pravo dobivati gradjevno drvo s razloga, što je ta kuća opredieljena
za bilježnički stan, za koji upravna obćina ne plaća nikakovu
najamninu, a po tom ta kuća služi u obćinske svrhe.


Obzirom pako na propis § 6. si a) Naputka A. k zakonu od


11. jula 1881. (kojim se razjašnjuju, odnosno preinačuju neke ustanove
zakona od 15. juna 1873. o imovnim obćinama u hvr.slav. vojnoj
krajini) ne pripada upravnoj obćini drvo za ogriev za rečeni stan.
U M. pr. dr. Priobćio: Dr. A. G o g 1 i a.


Odmjerenje 20% školskog nameta imovnim obćinama
u području bivše vojne Krajine.


Obćinsko poglavarstvo u 0. propisalo je 207o školski namet za
godinu 1907. petrov. imovnoj obćini prema zemljarini srbsko pravoslavne
crkvene obćine kao najjačeg porezovnika. Protiv tog načina odmjerenja
uložio je gospodarstveni ured rečene imovne obćine na županijski upravni
odbor u V. utok, koji je ali odbijen. Nu spomenuli gospodarstveni
ured uložio je takodjer protiv odluke žup, upr. odbora utok na kr. ze