DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1910 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 79 —


3. Na 7. feljače kod kr. šumarskoga ravnateljstva u
Zagreb u vrhu jelovih i bukovih stabala sa 10 475 m´´ bukovine i
9.121 m" jelovine u IV. sjekoredu kr. šumarije u Ogulinu, uz
iskličnu cienu od 69.009 K.
4. Kr. nadšumarski ured u Vinkovcima oglasio je prodaju hrastovih
stabala maloobrtnicima i to iz područja trgovačko
obrtne komore u Osieku (županija požežka, virovitička i sriemska). Prijave
imaju se spomenutom uredu podnjeti do konca mjeseca ožujka t
g., te u njima točno navesti količinu hrastovine, koju žele kupiti, te
svrhu u koju će istu upotriebiti.
5. Konačno je gospodarstveni ured brodske imovne obćine
u Vinkovcim a za 14. veljaču t. g. raspisao pismenu jeflimbu za
dobavu mekane gradje i letava postavljenih na sliedecim skladištima:
1. u Garčinu 23.U00 letava, 2. u Samcu 30.000 letava i 269-91 m*
gradje, 3. u Vinkovcima 20.000 letava i 226*58 m^ gradje i 4. u
Rajevuselu 12.500 letava.
Popis knjiga tvrdo vezanih iz ostavštine iza pokojnog kr. kot
šumara Vinka Lončarića, koje se nudjaju na prodaju i to:


1. šumarski listovi od godine 1877., 1878, 1880., 1882, 1883. do
1887., 1890., 1891., 1892., 1894.-1898. Ciena 2 krune po godištu.
2. Gentralblatt fiir das gesamte Forstwesen od god. 1881,-1887.
Ciena po komadu 3 krune.
3. Waldhutte. Ilustrirtes Familienblatt fiir Forst- und "VValdmaner.
1. Jahrgang — ciena 1 krunu.
4. der Waldbau von Dr. Karl Gayer, izdano god. 1880. — ciena
4 krune.
5. Dobner´s Botanik fiir Forstmanner, vierte Auflage, vollstandig
neu bearbeitet von Dr Friedrich Nobbe, izdano godine 1882. — ciena
4 krune.
6. Lehrbuch der Baumkrankheiten von Robert Hartig, izdano 1882.
— ciena 4 krune.
7. Die Forsteinrichtung von Dr. Friedrich Judeich, dritte verbesserte
Auflage od 1880. — ciena 4 K.
8. Šumski zakon od F. Ž. Kesterčaneka od god. 1898. — ciena
80 filira.
9. Zakon i naredbe tičuće se Šumske uprave, od Andrije Borošića
i Dr. Antuna Goglie — ciena 3 krune.
10. Šumski zakon i zakon o lovu izdao F. Ž. Kesterčanek od god.
1887. — ciena 1 krunu.
. 11. Zakon o zemljištnih zajednica i zakon od 1. svibnja 1895. o
uredjenju plemenite obćine Turopoljske, uredio Franjo Haladi — ciena
1 krunu.


12. Lovačko-Ribarski vjestnik od god. 1897. uz cienu od 2 krune.
Tko želi koju od navedenih knjiga kupiti, neka se izvoli obratili
na gdju. Hermenegildu ud. Lončarić, Karlovac, Pekarska ulica Jjr. 12.
ŠUMARSKI LIST 2/1910 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 80 Natječaji.


Kod gospodarstvenoga ureda petrovaradinske imov. obćine ima se
popuniti novoosnovano mjesto akcesiste . Molbenice obložene krstnira
listom, liečničkom svjedočbom i svjedočbom o dosadanjem službovanju,
imaju se rečenom uredu podnijeti do 10. veljač e 1910.


Kod brodske imovne obćine imaju se popuniti 2 mjesta šumarskih
vježbenika. Molbenice obložene sa krstnim listom, liečničkom
svjedočbom, svjedočbom o naucima svršenima na kojoj šumarskoj
akademiji, sveučilištu ili inoj visokoj školi, svjedočbom o ćudorednom
ponašanju, te uredovnom ispravom da je molitelj zavičajnik kraljevine
Hrvatske i Slavonije, imaju se do 10. veljač e t. g. podnjeti gospodarstvenom
uredu spomenute imov. obćine u Vinkovcima.


Broj 1065.
PREDMET : Dobrakuća z. z. prodaja hrastovih,
cerovih i orahovih stabala.
Daruvar, 25. siečnja 1910.


Oglas dražbe.


Temeljem odpisa kr, zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od
11 prosinca 1909, broj 69 785, obdržavati će se u uredu kr. kot. oblasti
u Daruvaru dne 21. veljače 1910. u pol 11 sati prije podne javna pismena
dražba 581 kom. hrastovih, cerovih i orahovih stabala z. z. Dobrakuća.


Pomenuta stabla procienjena su na svotu od 11.335 K 5 fil.


Izpod prociene kao izklične ciene stavljene ponude se neće uvažiti.


Vlastoručno po nudiocu ili njegovom punomoćniku podpisane ponude,
obložene sa 10°lg žaobinom, imadu se predati do 10 sati u jutro
rečenoga dana.


Ponude imadu biti zapečaćene i providjene naslovom: „Ponuda
na 581 stabala iz šume z. z. Dobrakuća, koja će se prodavati dne 21.
veljače 1910. kod kr. kotar, oblasti u Daruvaru".


Kr. kotarska oblast.


Krzno od divljači


kupuje od gg. šumara i lovaca uz najviše dnevne cijene


Dragutin Mocnaj


šumarnik u. m.
Zagreb, Trg Franje Josipa 15.


Uredjuje kr. šum. nadzornik .Ante Kern. Tiskara C. AIbreeht (Maravie i Dečak )