DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1910 str. 39     <-- 39 -->        PDF

~ 77 —


Za powellizovanje drva zaračunava to družtvo odštetnu nagradu
od 4 šilinga za svakih 100 četvornih stopa drvne površine (I palac debelo),
tako da je ta povišica na cienu priredjenoga drva, prema koristi,
koju drvni materijal tim postigne, razmjerno veoma malena


Medjutioi strogi propisi proti saccharinu u vinskoj trgovini u našoj
državi i u Njemačkoj, u velike su zapriekom, da se powellizovanje i kod
nas uvede. N. P. K—ić.


Društvo gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije


imalo je dne 19. siečnja ove godine svoju prvu ovogodišnju odborsku
sjednicu. Predsjedao joj je društveni predsjednik Gj. pl. 11 i ć, a prisutni
su bili: podpredsjednik Franjo G r o g e r, Našice; tajnik Mladen V u k m i r,
Osiek ; profesor K. 11 i b a š i ć, Zagreb; Stjepan K o p f, Budimci; Gjorgje
M u a č e V i ć, Klisa; Dr. Franjo Poljak, Zagreb i Miroslav S t e i nhausz
, Vukovar Prema izvještaju tajnikovom broji društvo 140 pravih
članova, a imovina društva iznosi 8.102 K 81 f. Zaključeno je, da se
utemeljiteljnim članovima, kojih imade 26, izdadu diplome. Diploma će
se kod jednoga od domaćih umjetnika izraditi dali. Vrlo živahna debata
razvila se kod rješavanja pitanja, da li da društvo izdaje glasilo. Nakon
svestranoga pretresanja jednoglasno je zaključeno, da se list izdaje.
Njegovo izdavanje materijalno je osigurano bez opterećenja članova i
bez tereta za društvo. — Zaključeno je još, da se u visoke vlade imade
zamoliti podpora za izdavanje lista.


Trgovina drvom.


Uspjeh dražba o prodaji stabala obdržavanih tečajem mjeseca
siečnja t. g. a donjekle i u prosincu 1909., u koliko nam je do sada
poznat, bio je sliedeći:


1. Na dražbi održanoj dne 13. prosinca 1909. kod gradskog a
poglavarstv a u Požegi, jest 1325 hrastovih stabala, procjenjenih
na 10.186 K 28 fll. dostao Maks Sessler iz Broda n./S.
2. Za dne 23. prosinca 1909. raspisana dražba 1000 hrastova Iz
šume pl. sudčije Mracli n (Turopolje), ostala je bezuspješna, te je
ponovna dražba bila odredjena za 29. siečnja t. g., nu uspjeh nam
dosada nije poznat.
3 Na dražbi održanoj na 12. siečnja t. g. kod kr. kotarsk e
oblasti u Zagrebu, jest 1000 hrastova iz šume z. z. Sesvete-
G a j i š ć e, procjenjenih na 34.556 K 38 fil, dostala tvrdka Filip a
Deutscha sinovi iz Zagreba za iznos od 34.600 K.


4 Za dne 18. siečnja t. g. razpisana dražba hrastova z. z. JaguplijeiUgarci
(vidi oglas na omotu Šumarskoga lista broj 1 od


t. g) ostala je bezuspješna.
5. Kod dražbe održane na 26. siečnja t. g. kod kr. nadšumarskog
ureda u Vinkovcima je sječinu „Medjustrugove 22 B" kr.
šumarije u Novoj Gradiški, sa 412 hrastovih, 2023 jasenovih, te 200
grabovih i inih stabala, procjenjenih na 92.803 K, dostao IIle s Schlesinger
iz Beča za iznos od 101.888 K; dočim za sječinu „Suše
20 A" kr. šumarije u Raiću, sa 86ii hrastovih, 1275 jasenovih, te 991
grabovih i inih stabala, procjenjenih na 139.221 K, nije bilo ponude
(i. Kod dražbe održane na 28. siečnja t. g. kod kr. šumarsko g
ravnateljstva u Zagrebu, dostali su stabla u kr. šumariji: