DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1910 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 63 —


za dažnost, ta svoja opažanja cienjenim sudrugovima priobditi,
i to tim više, što sam baš u našem krasu našao gore spomenute
tvrdnje ne samo utvrdjene, nego dapače našao sam takove
pojave, koje su me dovele do zaključka, koji je još jače
u oprieci sa dosadanjim nazorima o postanku krasa.


U lanjskoj razpravi pokušao sam dokazati, da nije sječa
šuma po Mljetčaaima, ni po bivšoj upravi vojne Krajine, a
niti devastacija šuma po sadanjim kraškim stanovnicima, skrivila,
da je „debela naslaga plodne zemlje" sa vapnene podloge
odplavljena i time da se je na površini ukazao vapnenac —
,da je nastao kras".


Za naš budući rad oko kultiviranja krasa neima doduše
nikakove praktične važnosti riešenje toga pitanja, jer se taj
budući rad mora bazirati na gotovoj činjenici »da je kras tu«;
ali je ipak makar sa znanstvenoga gledišta vriedno znati, što
je u istinu na stvari s tom bajoslovnom zemljom.


Dokaže li se naime, da gore spomenuto bajanje nije izpravno,
to će prestati ono vječito naricanje za plodnima ravnicama
i bujnim travnicima, koji su navodno njekada sadanji
goli kamen prekrivali.


Dokaže li se to, tada će nestati i antagonizma izmedju
kultivatora krasa i kraškoga žiteljstva, kojemu se najviše postanak
krasa u grieh upisuje.


Kultivator krasa nede tada stajati visoko nad siromašnim
krašanom, nego če mu se približiti i izpitati načine, kojima se
je on uz svoja čedna materijalna sredstva branio od kraških
nepogoda, pak će te načine obrane svojim stručnim znanjem
usavršiti i pon-odu, što no bi graničar rekao „carske kase*,
izvesti.


Naprotiv gore spomenutoj tvrdnji uztvrdio sam, da je
zemlje sa gologa krasa, ako je gore kada i bila, moralo nestati
negdje u quartaru, dakle još u predhistorijsko doba. Za
tu tvrdnju našao sam u Lici još sliedede dokaze: U okolici
Jablanca ima vrlo puno starih, već davno razrušenih zidova,
kojima si je staro kraško žiteljstvo nasade od bure branilo,