DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1910 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 60 šumi
ima zahvaliti, da je zemlja zadržala Bvoju produktivnost,
jer ona je prepriečila da vode i vjetrovi nisu odnjeli, niti odnašaju
zemlju i humus, a time je opet omogudila, da i nadalje
šuma može uspješno uspjevati. S toga doista i vidimo tu krasnih
šuma i to djelomice čistih jelika ili čistih bukvika, ili
obje vrsti pomješane, dočim je omorika obično samo uštrkana.


Iznimku u tomu čini spomenuti ^Sungerski lug", u kojem
bukva dolazi samo sasvim sporadično, dok je omorika veoma
jako i to u istom razmjeru zastupana kao jela, te obje zajedno
čine veoma gusti sklop.


Kako smo ved napried spomenuli, jesu te obje vrsti drveče
sjene, a takovo drvede u mladosti ima manji prirast u visinu,
nego li drvede svjetla. Drvede sjene u mladosti ima više grmoliki
oblik, kojega jela zadrži do svoje 25, a bukva do 20." godine.
To nam je poznato iz svakdanje prakse, a dade se i sasvim
dobro biološki raztumačiti. Mlada naime biljka, a osobito
ona sjene, mora čim više asimilatornih organa producirati ako
se hode u borbi za opstanak uzdržati. Kasnije ali, naime kada
je u toj borbi pobjedila, što kod jele nastupa obično oko 20
godine, digne se njezin prirast u visinu veoma naglo.


Sasvim drugačije je to kod drveda svjetla (bor, breza, ariš),
koje ved iza trede godine intenzivno u visinu rastu, te u 12. —15.
godini svoj maksimum postigne, nakon koje dobe mu prirast
u visinu naglo pada i to uslied prevelikoga intenziteta svjetla.


Iz toga gliedi da kulminacija tekudeg godišnjeg prirasta
puno prije nastupa kod drveda svietla, nego li kod drveda
sjene, a pogotovo onda, kada se potonje spomenuto drvede
uzgaja u prieborno j šumi. Sasvim je naravno da ovaj prirast
na boljim stojbinama još prije kulminira, nego na lošima


Za proučavanje raznih vrstih prirasta (u visinu i debljinu)


je osobito zahvalan objekt spomenuti Sungerski lug. To je


prieborna šuma u popriečnoj starosti od kakovih 120 godina


(u koliko se naime u opće može govoriti o starosti u priebornoj


šumi). Svi debljinski razredi nisu u njoj zastupani, najviše


ima stabala od 50—60 cm., slabije su zastupani debljinski