DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1910 str. 21     <-- 21 -->        PDF

- 59


i*ouajprijt! moraui u kratko uavesti iiješto o geogaoetičkim
i biljno-geografskim prilikama ovih predjela Gorskoga kotara,


„Suugerski lug´ protegnuo se je izraedju Bitorajskog gorskog
sklopa i sklopa što ga tvori „Mrzla draga*, te leži na
plateaux-u pred Mrkopaljskim poljem.


Geološki je Sungerski lug karakteriziran gornjim Jurom i
tamnim vapnencima, koji se ali baš u ovom kraju nigdje osobito
ne ističu i to s razloga, što su oni pokriti diluvialnim
pieskom, na kojemu je opet naslaga 60—70 cm, liumosnog
tla. Za taj Sungerski lug moglo bi se skoro redi da je tresetnoga
značaja i to s razloga, što u njemu vidimo reprezentante
onih mahova i ostaloga bilja, koje susrećemo na tresetištima,
a k tonui mora i-te još uvažiti, da je ovaj kraj bogat na oborinama
(oko 2600 mm.), a humus se uslied niske temperature
(srednja godišnja temperatura iznaša 7" C.) ne može osušiti.


Usprkos toga, što je ovaj kraj bogat na oborinama, ne
vidimo nigdje živih vrela. Sve se naime atmosferske vode kao
i u cielom kraškom području, uslied nepropustnosti samoiga
tla, izgube u bezbrojnim uvalama, te se tek na sasvim drugim
udaljenim mjestima opet pojave.


Od spomenutoga predjela je sasvim različna bliža okolica
mjesta Delnice, koja se je protegla do rieke Kupe, koja ju sa
sjeverne strane omedjašuje. Karakteristika toga gorskoga pre
djela je skoro posvemašnje pomanjkanje kontinuirano se protežučih
dolina, te doline naliče većinom uvalama, ili imadu oblik
više ili manje udubljenih kotlova ili lievaka, što je medju inim
jedna od glavnijih značajka naših kraško-alpinskih predjela.
Delnički kraj spada u sjeverozapadni dio hrvatskog visočja, te
leži oko 8()0 ra. nad morem. U njemu se nalazi Drgomeljski
gorski sklop, u kojem se nalaze šume vlastelinstva Brod n/K.,
u kojima su po vlastelinskom šumarskom osoblju pravljene
studije 0 debljinskom prirastu crnogorice.


Geološki je taj kraj karakterisan dolnjim triasom, zatim
Verfenskim škriljevcera, Gutenšteinskim vapnencem i dolomitom
Cieli Gorski kotar je izrazito šumski predjel, te se jedino