DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1909 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 484 —


a) Na 6. kod kr. kotarske oblasti u Djakovu vrhu 251
hrastova z. z. ,Borojevci* sa isklićnom cijenom od 4 000 K; 1441
hrastova z. z „Ma jar " sa iskličnom cijenom od 60.000 K; 737 hrastova
z. z. „Lev. Varoš´ sa isklićnom cijenom od 15.000 K; te 1179
bukovih stabala z, z. „P au čj e" sa iskličnom cienom od 11.539 K 34fil.


b) Na 11. ki3d ravnateljstva biskupskoga vlastelinstva
u Djakovu na onih 16 skupina, koje su na dražbi na 15
studena t. g. ostale neprodane.


c) Na 13. kod petrovaradinske imovne općine u
Mitro vic i vrhu 903 hrasta u „Lošincima" u šumariji Ogar, sa iskličnom
cienom od 34.535 K, te vrhu 628 hrastova u „Kupinskom kutu"
u šumariji Kupinovo sa iskličnom cienom od 3542 K


d) Na 20. kod kr. kotarske oblasti u Daruvaru vrhu 17.696
bukovih i 104 hrastova stabla u šumi z. z. „Koreničani". a iskličnom
cienom od 79.221 K 10 fil. i


e) Na 28. kod kr. šumarskog ravnateljstvauZagrebu
vrhu bukovih i hrastovih stabala u I i II. sječnom poredku kr. šumarije
u Glini , sa iskličnom cienom za I sječni poredak 11.046 K, a za II.
sječni poredak 14.875 K.


Različite vijesti


Izkaz uplaćene članarine I. razreda, te podupirajućih prinosa u
razdoblju od 1. srpnja do 15. studena 1909.


I. U ime dužne i tekuće članarine uplatiše gg. članovi:
Anderka Julio 20 K.
Brausil Makso 5 K, Biskup Ferdo 20 K, Bujan Josip 10 K, Bonel
Julio 30 K, Begna Hinko 10 K, Brnjas Dragutin 10 K, Bubanj Vjekoslav
25 K. .


Crnadak Milan 10 K, Gesarić Gjuro 10 K.


Ceović Ivan 12 K (sa upisninom), Gmelik Vilim 15 K.


Derenčin Zlatko 40 K, Demetrović Gjuro 10 K, Deml Slavoljub
10 K, Duduković Milan 4 K (sa upisninom).
Fay Josip 10 K, Franješ Juraj 10 K, Franješ Andro 10 K, Fuksa
Vaclav 15 K.
Georgiević Tešo 15 K, Gržeta Nikola 10 K, Gjurpkovlć Milan 10 K,
Gođerer Albert 1´2 K (sa upisninom), Granwald .losip (Zagreb) 10 K.


Hantoš Ernest 10 K, Haydu pl. Budolf 5 K, Hohos Ivan .´) K,
Hajek Bogoslav 30 K, llradil Dragutin 40 K, Herak Emil 40 K, Hlavinka
Vincenz 10 K, Havliček Aleksander 20 K.


Janušek Stjepan 5 K, Jančiković Antun 70 K, Jovanovac Antun
10 K, Jasić Dušan 4 K (sa upisninom).


Koprić Andrija 20 K, Kayser pl. Aleksander 5 K, Kundrat Milan
5 K, Krišković Lambert 10 K, Kranjc Bozo 20 K, Kuzma Juho 10 K,
Kovač Petar 10 K, Kiseljak Josip 20 K, K6roskenyi pl Šandor 20 K.


Lahner Dragutin 23 K, Lončarević Andrija 20 K, Laksar Dragutin
10 K.
Marton Gjuro 5 K Masztics Gustav 5 K, Majnarić Jo.«ip 8 K 25 01.,
Marušić Mijo 10 K, Matičević Makso 7 K 50 fil., Matić Jovan 24 K,
ŠUMARSKI LIST 12/1909 str. 47     <-- 47 -->        PDF

^— 485 —


Milutinović Sava 5 K, Murgić Ivan 12 K (sa upisninom), Markić Mihovil


10 K. Maksić Ratislav 10 K. Malčić Vatroslav 14 K, Miinck Teoaor 30 K.


Ncšković Borivoj 17 K.


Ostoić Dušan 5 K.


Pleško Bartol 10 K, Peičić pi. Viktor 10 K, Prpic Petar 10 K,
Popović Dušan 5 K, Puljević-Nikolić Petar 10 K, Pichler Milan 10 K,
Philippović pl. Vjekoslav 20 K.
Ružička August 5 K, Rosmanith Albert o K, Rohr Petar 10 K,
Rukavina pl. Rudolf 10 K.


Stromszkv Lađislav 5 K, Simonty Akoš 23 K 73 fll., Steller Edo
5 K, Svoboda Bogdan 10 K, Stanić Jovan 16 K 08 fil., Staničić Dane
7 K, Stivićević Nikola 10 K.


Simunović Živan 40 K.


Tordony Emil 5 K, Thuransky pl. Bela 5 K, Turkalj Zlatko 10 K.


Ugrenović Aleksander st. 8 K.


Vasiljević Vladimir 7 K (sa upisninom), Vidmar Vilko iO K,
Vlatković Petar 7 K (sa upisninom), Vezić Nikola iO K.
Zezulka Ivan 10 K, Zec Dušan 8 K.
Žibrat Milan 5 K, Žegarac Pavle 30 K, Živanović Živko 10 K.


II. U ime podupirajudeg prinosa uplatiše:
Grad Križevac 20 K, Otočka imovna obćina 100 K.
Uplaćeno sveukupno 1394 K 56 fil
Državni ispit za samostalno vodjenje šumske uprave. Ovaj ispit


održan je kod kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje
poslove u Zagrebu počara od 23.-29. listopada t. g. K ispitu je bilo
pripušteno 12 kandidata, nu faktično ih je pristupilo samo U i to
sliededa gg : Milan Crnadak, šumar, vježbenik ogulinske imovne
obc´ine; Milan Duduković, šumar, vježbenik II. banske imovne
obćine; Josip Fey, šumar, pristav vlastelinstva dolnjomiholjačkoga;
Alfons Kauders, kr. šumar, vježbenik u Girkvenici; Petar Kovač,
šumar, vježbenik gjurgjevačke imovne obćine; Aptun Levaković,
šumar, vježbenik brodske imovne obćine; Mihovil Markić , šumar,
vježbenik slunjske imovne obćine; Milorad Sekulić, šumar, vježbenik
gradiške imovne obćine; Zlatko Turkalj, šumar, vježbenik ogulinske
imovne obćine; Nikola Stivičević, kr. šumar, vježbenik u Draganiću
i Vilko Vidmar, šumar, vježbenik gradiške imovne obćine.


Ispit je održan pod predsjedanjem kr. vlad. odsječnog savjetnika i
zem. šumar, izvjestitelja vel. g. Roberta Fischbacha, dočim su kao
ispitni povjerenici fungirala gg. Franjo Groger, vlast, šumar, nadzornik;
Franjo Kesterčanek, profesor kr. šumarske akademije, te Emil Tordony,
kr. drž šumar, savjetnik.


Pismene radnje izradjivali su kandidati na 23. i 24. listopada t. g.,
a imali su odgovoriti na sliedeća pitanja.


1. Koji su u nas običajni šumski nuzužitci? Kako se oni u pravilu
uživaju? Koje su prednosti i štetne posljedice, kojima pojedini njih
upliva na glavni užitak — drvo, uzgoj kojega se imade smatrati glavnom
svrhom gospodarstva.
2. Njeka šumsko-gospodarstvena jedinica sastoji se iz sliedećih
šumskih odsjeka:


ŠUMARSKI LIST 12/1909 str. 48     <-- 48 -->        PDF

- 486


a) 150 rali 3 god. branjevine (drvna gromada ne izkazuje se za sada),
b) 40 „ 25 „ „ sa drvnom gromadom po rali od 40 m^
c) 120 60 „ sastojine „ „ „ „ „ „ ItO „
d) 200 , 85 „ . , , „ , , , 150 ,
e) 160 „ 130 „ „ „ „ , . „ „ 210 ,
f) 80 , 200 , „ , „ „ , . „ 200 „


Ukup, 750 rali
(riedka stabla) ima podmiadka.
" Ova će se šuma urediti. polag Cottine metode (razšestarenje na
jednake periodične sječive površine), gojiti kao visoka hrastova šuma u
obhodnji od 140 god. Sastojine imaju se dopitati pojedinim gospod.
periodama, a po tom izračunati sječivi prihodi za prve tri 20gođišnje
gospod. periode. Stojbina IV. raz. po Feistmantlu.
Ili se gornja šuma ima urediti za potrajao gospodarenje tako, da se
osjegura jednakost periodičkih i godišnjih prihoda bar za prve 2 gospod
periode (40 god.).


3. Koji zareznici su jelovim sastojinama najpogibeljniji? Opišite
njihov način života, način kojim oni štetno djeluju, te način kako se
tamane.
4. Na temelju kojih propisa, tko, kada i kako izabire zastupnike
i odbornike krajiških imovnih obćina, koliko ih se ima izabrati i tko
može biti izabran? Što spada u djelokrug i dužnosti zastupstva, a što
u djelokrug i dužnosti gospodarstvenoga odbora?
5. Za osušenje tla jednog močvarnog sreza imade se izvesti odvodni
kanal, koji nalazi odpad u obližnjem potoku, u koji se kanal uljeva.
Kako će se obaviti geodetsko-tehničke predradnje na polju, da se
uzmogne sastaviti osnova za naumljeni odvodni kanal, poimence: trasiranje
kanala na polju, sastav položajnoga nacrta, izmjera uzdužnog i
popriečnih profila, njihovo počivanje na planu i odredjenje nivelete ?
Kako se izračuna kubatura zemljoradnja (iskopa) zasnovanoga kanala?


6. Valja opisati sve poznate u šumi običajne metode umjetnog
(ručnog) pomladjivanja, uz opis njihovih imena i prednosti.
Nakon pismenih ispita održan je na 25. listopada t. g. u šumi
„Dužici" kod Siska ispit u šumi, a 27., 28. i 29 listopada ustraeni
ispit u dvorani.


Ispit su položili svi kandidati i to sa veoma dobro jedan, sa dobro
dvojica, a sa dovoljno osam kandidata.


Dar društvenom šumarskom muzeju. G. Franjo Ser. Križ,
trgovac i veleposjednik u Čabru, darovao je spomenutom muzeju
nadjenutoga krasnoga „Kozoroga alpinskoga". Plemenitom darovatelju
zahvalilo se je na tom liepom daru predsjedničtvo hrv-slav.
šumar, društva. Ugledali se u taj liepi primjer naročito društveni članovi
šumari, koji najčešće dolaze u priliku, da se sjete muzeja svojega šu
marskoga društva.


Akad. društvo Hrvata agronoma ,Lipa" u Beču izabralo je za
godinu 1909./10. sliedeći upravni odbor: Predsjednik: Ante Gelegin,
cand. for. ing.; podpređsjednik: Jozo M. Pilar, stud..cult. techn.; tajnik:
Petar Fočie-Peričević, stud. for, ing.; blagajnik: Dragutin Radimir,
ŠUMARSKI LIST 12/1909 str. 49     <-- 49 -->        PDF

„´ 487 —


stud. for. ing.; knjižničar: Asim Ugljen, slud. for.; odborski zamjenici:
Mahmud Mehmedbašić, stud. agr. i Stjepan Kušan, stud. for.; revizori:
Mato Peičić, cand. cult. techn. i Roman Sarnavka, cand. for. mg.


Kr. kotarska oblast u Cirkvenici 22. studena 1909.


Broj 11289.


Predmet: Dražba jelovih stabala z. z. Sv. Jakov Silj.


Oraieba stabala«


Ne temelju odpisa upravnoga odbora županije modruško-riečke od


15. studena 19o9. broj 2924. obdržavati će se na dne 11. prosinca 1909
u Vs´^ sati prije podne u uredu kr. kotarske oblasti u Cirkvenici dražba
od 360 jelovih stabala z. z. Sv. Jakov Siljevica u šumskom predjelu
„Oko Lokve".
Cjelokupna drvna gromada iznaša 907,71 m´, od toga 685.51 m´
sposob;iih za gradju a 222.20 m´ za ogriev, te je procjenjena na 6966
kruna 20 fll. te se ponude izpod ove izklične cijene neće uvažiti.


Dražba obaviti de se samo zatvorenim sa biljegom od 1 kr biljegovanim
ponudama, koje moraju biti obložene sa 107o ^^ ponudjene
svote i to bud u gotovom ili ovozemnim državnim ili inim u kraljevinama
Hrvatskoj i Slavoniji zakonitu pupilarnu sigurnost imaju> im vrijednostnim
papirima.


Ponude imadu biti predane na dan dražbe do ´/sl^ sati prije
podne kod uručbenog zapisnika ove kr kotarske oblasti.


Na brzojavne kao i kasnije predane ponude ne uzima se obzir.
Odnosna procjena kao i dražbeni uvjeti stoje za vrieme uredovnih
sati na uvid u uredovnici kr. kotarskoga šumara.


Kr. kotarski predstojnik :


Kr, kotarska oblast u Dol. Miholjcu 24. studena 1909.
Broj 8351. — 1909.
Predmet Lacić zemljištne zajednice prodaja hrastova i inog drvlja.


Oglas dražbe hrastowa.


Temeljem dozvole kr. zemaljske vlade odjela za unutarnje poslove


od 30. listopada 1909. broj 60.551. obdržavati će so u uredu kr. ko


tarske oblasti u Dol. Miholjcu dana 13. prosinca 1909 u 10


sati do podne putem pismenih ponuda dražba od 1660. hrastova,


80 brestova, 14 cerova te 21 inih stabala, ukupno od 1775 stabala


nalazećih se na pašnjaku zemljištne zajednice Lacić a procjenjenih na


12024 kruna.


Unovčuje se sveukupno drvo, dočim kupac imade stabla iskopati


a jame zasuti.


Rok izradbe i izvoza do konca lipnja 1910.


Kupovnina imade se platiti: prva polovica 14 dana nakon oba


vještenja 0 odobrenju dražbe a ostatak 3 mjeseca nakon uplate prvog


obroka.
ŠUMARSKI LIST 12/1909 str. 50     <-- 50 -->        PDF

- 488 —
Pismene ponude sa izjavom ponuditelja, da su mu dražbeni uvjeti
poznati i da jira se podvrgava sa jamčevinom od 107o ^^ isklične ciene
imadu se predati kod predstojničtva ove oblasti najdulje dana 13. prosinca
do 10 sati do podne. — Ponude izpod izklične ciene te brzojavne
ponude neuvažuju se.


Pobliži dražbeni uvjeti mogu se za vrijeme uredovnih satih uviditi
u uredu kr. kotarske oblasti u Dol. Miholjcu te kod šum. tehničara kr.
kotarske oblasti u Osieku.


Kr. kotarski^ upravitelj


u z Šimek


Kr. kotarska oblast u Našicama dne 22. studena 1909.


Broj 15.706/09.


Predmet: Gazije, Razboište i Vukojevci z. z. prodaja stabala.


Oglas dražbe.


Temeljem dozvole kr. zemaljskog vladnog unutarnjeg odjela u
Zagrebu od 31. srpnja 1909. broj 44566 i od 28. veljače 1909. broj
1B194 zatim dozvolom upravnoga odbora županije virovitičke u Osieku
od 8, prosinca 1907. broj 2356 obdržavati će se u uredu kr. kotarske
oblasti u Našicama dne 18. prosinca 1909. u 11 sati prije podne dražba
pismenom ponudom i to:


1. iz zajedničkog posjeda z. z. Gazije na 546 hrastovih i 2132
bukovih stabala, procienjenih na 15.030 K odaljeno od kolodvora Našice
12 klmt. a od feričanačkog 8 klmt.
2. iz šurne z. z. Razboište 79 hrastovih, 32 briestovih.i 3 jasenovih
stabala, procienjenih na 3913 K; odaljeno od kolodvora Našice 15 klmt.
3. iz pašnjaka z. z. Vukojevci 180 hrastovih stabala, procienjenih
na 3976 K a odaljeno od kolodvora Našice 2*5 klmt.
Obći dražbeni uvjeti:


1. Dražba će se obaviti lih primanjem pismenih ponudah, koje
imaju najkasnije do 11 sati prije podne po uredskom satu na dan dražbe
kod uručbenog zapisnika kr. kot, oblasti predane biti.
2. Ponuda providjena sa biljegom 1 K imađe biti obložena 10%
jamčevinom od ponudjene svote, a to ili u ovozemnim državnim ili
inim u kraljevinam Hrvatske i Slavonije zakonitu pupilarnu sigurnost
imajućim vriednostnim papirima.
3. Nudioc imade u svojoj ponudi navesti, da su mu dražbeni
uvjeti poznati, i da im se bez primjetbe podvrgava.
Potanki dražbeni uvjeti stoje svakomu interesentu za vrieme uredovnih
sati u uredu kr. kot. oblasti u Našicama na uvid.


Kr. kotarski upravitelj:


D. Murat v. r.
Uređjuje kr. šum. nadzornik Ante Kern. Tiskara C. Albreeht (Maravić i Deeak).