DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1909 str. 3     <-- 3 -->        PDF

BROJ 12. U ZAGREBU 1. PROSINCA 1909. GOD. XXXlri.


ŠUMARSKI LIST


Pretplata za nečlanove K 12 na godinu. — Članovi šumar, družtva dobivaju list bezplatno


— Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajuće K 20. — Za redovite
članove I. razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za lugarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za
»Šum. list« K 4 u ime preplate. — »Lugarski viestnik« dobivaju članovi lugari badava. Pojedini
broj »Šum. lista« stoji 1 K. Članarinu i pretplatu na list prima predsjedničtvo družtva.
Uvrstbina za oglase: za 1 stranicu 16 K; za ´/^ stranice 9 K; za ´/» stranice 7 K
´/i stranice 6 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.


Oidium na hrastovim šumama.


Napisao dr. Petračić.


Svrha je šumskog gospodarstva, da u najkrade vrijeme,
sa što manjim izdatcima, uzgojimo što vrijednije šume. Da to
polučimo, moramo s jedne strane rabiti sva sredstva i načine,
da prirast šuma povečamo, a s druge strane braniti šume od
svih nepogoda, koje umanjuju njihov prirast. Težedi za tim
ciljem, šumar je u mnogo težjem položaju od gospodara, jer
dok ovaj gnojenjem povedava prirod na raznim plodinama, a
naplavljivanjem umnožava prirod svojih livada, dok se vinogradar
brani proti peronospori štrcanjem sa modrom galicom,
a sumporenjem proti oidiumu i t. d., dotle ima šumar razmjerno
malo sredstava, da prirast šuma poveća raznim uzgojnim
sredstvima, a još manje, da od njih suzbije uzročnike
raznih bolesti, kojih ima šuma veliku množinu.


Izvanredno veliki gubitci, koje su pretrpjele šume od zareznika,
nižih bilina (gljiva), od nepovoljnog utjecaja škodljivih
sastojina zraka i tla i t d., bili su uzrokom, da su šumari
počeli već odavna proučavati te bolesti, te tražiti načine, kako
da šume očuvaju od tih ošteta. Do danas je nauka o čuvanju
šuma i bolesti drvlja dosta obsežno obradjena; poznati su nam
mnogi uzročnici raznih bolesti i ošteta, a pronadjena su i
njekoja sredstva obrane od istih. Takova se profilaktična
sredstva upotrebljuju u napriednijim zemljama, osobito onim,
ŠUMARSKI LIST 12/1909 str. 4     <-- 4 -->        PDF

__ 442 —


ša pretežnom množinom četinjastih suma mnogo više, nego kod
nas, jer je tamo drvo skuplje, upravni kotari manji, a prema
tome i nadzor šuma laglji. No kako i kod nas Dapreduj"- šumarstvo
u svakom pogledu, nadati se je, da ćemo i mi u
skoroj budućnosti početi procjenjivati ne samo zbiljnji godišnji
prirast, nego takodjer i manjak na prihodu, nastao uslijed
raznovrsnih ošteta šuma. Kad demo se kod toga uvjeriti, da
smo uslijed koje oštete ili bolesti pretrpjeli na malom kompleksu
štetu od njekoliko hiljada kruna, početi demo jamačno
te bolesti proučavati i računati, bili nam se ižplatio trošak za
obranbeua sredstva, pa ih prema tome i upotrebljavati.


Minule vegetacijone periode imali smo u mnogim sastojinama
osjetljivih Jteta. Ved u prvom proljetnom izboju zatekao
je sume oštar kasni mraz, koji je izbojke, osobito od mladih
branjevina, uništio tako, da su takove površine izgledale sve
do pod konac srpnja kao požarom uništene. Mnoge starije
hrastove sastojine pretrpjele su veliku štetu od gubara i četnjaka,
koji ih tako obrstiše, da su još koncem lipnja bile sasma gole.


K ovim kalamitetima pridružio se ove godine novi zatornik
hrastovih šuma, a to je jedna vrst oidiuma. Dok smo
ga do sada sporadički našli ovdje ili ondje, razširila se ta
bolest ove godine kod nas u mnogim sastojinama u takovoj
jakosti, da nam je ved ove godine nanjela štetu od njekoliko
hiljada kruna, a pojavi li se opet do godine, bit de šteta
još veda.


Osobito su ove godine poharane ovim parasitom one sastojine,
koje eu bile proljetos obrštene od gusjenica. Baš u vrijeme,
kada su obrštene sastojine potjerale nove mladice, nadošlo je
vlažno vrijeme sa ljetnim maglama, koje su po našem mnijenju
pogodovale razprostranjenju o\e gljive. U par dana bile su
cijele sastojine bijele od konidija ove gljive, koje su lice svega
lišda rek bi posule. Jedva razvito mlado lišde smotalo se i kao
uvenulo visjelo na granama, te je ved koncem kolovoza odpalo
sa drveda. Ovogodišnji izbojci takovih stabala ostali su slabi.
ŠUMARSKI LIST 12/1909 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 443"ne
odrvenjeni, jedva 4—5 cm. dugi, te će vjerojatno ove 7ime
pozebsti. ´


Kod šumarije banovojaruške bio je ove godine najjače zaražen
srez Certak, Jirastova sastojina od 50—70 godina. Kako
će do godine opet biti u istom srezu mnogo gusjenica, koje će
uništiti i onako slabo lišde, bojati se je, da se mnoga stabla
ne posuše, ako se i do godine poslije gusjenica pojavi oidium.


Starijem i jačem lišdu, koje nije od gusjenica ili mraza
nastradalo, nije oidium ove godine naškodio, te je takovo lišde,
akoprem je bilo puno konidija, ostalo do konca vegelacijone
periode na stablu, nije se kovrčalo, niti prije posušilo.


Prema izvješdu wurttenberške postaje za zaštitu bilja u
Hobenheimu* pojavila se ta bolest (MeUtaukrankbeit, Oidium
du Chene, le blauc du Chene) u vedoj mjeri godine 1907. u
srednjoj i zapadnoj Franceskoj, a godine 1908. pojavila se
ved tpidemički. Iz Fraiiceske su nam dakle stigle prve pobliže
vijesti 0 štetnom djelovanju gljive, koja tu bolest prouzrokuje,
a koju u Franceskoj nazvaše oidium du Chžne ili
le blanc du Chene. Tamo je napala ta bolest najprije 1—2
godišnje mladice sitnih i nizkih hrastovih šuma, poglavito
izbojke iz panjeva, koji su se posušili kao poslije mraza, te
su se novi pupovi razvili istom u stanovitoj udaljenosti od
vrha mladice. Godine 1908. zahvatila je ne samo mlade biljke
i izbojke, nego i lišde starijeg drvlja tolikom snagom, da se
mnogo lišde u mjesecu lipnju i srpnju osušilo i odpalo. E. Bure
au kaže, da šuma dobije uslijed bijelog i sivog nahuka zakovrčanog
lišća abnormalnu boju, a štetno djelovanje da se na
izbojcima najbolje raspoznaje. Godine 191)7. oboljeli izbojci
izgubili tu vršne pupove, a iz postranih pupova, koji su se
sa kratkim internodijama naslagali, razvile se sitne i slabe
nove grančice, kojih je mlado lišde opet bolest zarazila tako,
da je isto odpalo, a grančica ostala gola, te je njen rast završio
sa zakržljalim pupom. Prema istom piscu najviše su


* Dr. 0. Kirohner: Die Mehltaukrankheit der Eiche. AUg. F. & J. Z. Mai 1909
*
ŠUMARSKI LIST 12/1909 str. 6     <-- 6 -->        PDF

- 444 —
stradali od te bolesti Q,uercu8 Toza Bose, Querou8 pedunculata
i Quercus cerris. Kod Quercu8 sessiliflora, rubra i palustris
uništi oidium samo lišće ovogodišnjih izbojaka, dok ga na
starijim granama ne zarazi, pa radi toga zadrže ove vrsti
hrasta svoje ljetno zelenilo kroz cijelu godinu. Quercus suber
i castaneu vesca ne napada ova bolest, dok kod bukve znade
oštetiti mlade izbojke iz panjeva.


U Njemačkoj se ova bolest pojavila godine 1908,, te se
iste godine brzo rasširila po svim predjelima gdje hrast raste.
U njekojim šumarijama pojavila se već u mjesecu svibnju,
njegdje u lipnju, a u najviše slučajeva istom u mjesecu srpnju.
Gdje se pojavi, razširise vrlo brzo tako, da sn nakon dvije do tri nedjela
cijeli srezovi zaraženi sa istim simptomima, kao i u Franceskoj.


Iz prijašnjih godina imademo zabilježeno o »Mehltauepidemiji
« na hrastu godine 1878. od F. ´>^. Thiimen-a ,
koji spominje, da se bolest pojavila na Quercus robur u Portugalskoj,
te na drugom hrašču u Dolnjoj Austriji, a kao začetnika
bolesti navadjaju mnogi gljivu Phyllactina corjlea
Korst. Dali je ta ili koja druga gljiva začetnik današnje zaraze,
ne može se stalno redi. Do danas su poznate samo konidije
na hrastu, pa je zato njeki Francezi nazivlju oidium
quercinum. Hario t dolazi do zaključka, da začetnik ne
spada radi oblika svojih konidija medju Phjllactinae, pa je
stavlja kao što i N e g e r bliže vrsti Microsphaera, koje ua
amerikanskim vrstima hrasta dosta često dolaze. Nadati se je
da demo naskoro i o tom biti na čisto.


Do danas ne znamo još izvjesno, pod kakvim se utjecajima
atmosfere ova gljiva najbrže širi. Dok jedni misle, da
razvitku pogoduje vlažno vrijeme, dotle drugi drže bas suho
vrijeme pogodnije za »prašenje gljive«.


Kao preventivno sredstvo proti ovoj bolesti preporuča se
za šumske vrtove sumporenje, koje kao i kod oidium Tuckeri
na vinovoj lozi vrlo dobro djeluje. Odrasle šume ne možemo
proti toj bolesti obraniti, pa bi se moglo jedino preporučiti
kupljenje listinca, na komu konidije zimuju.