DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 3     <-- 3 -->        PDF

BROJ U. U ZAGREBU 1. STUDENA !909. GOD. XXXIII.


5 UMAR SKTLIST


Pretplat a za nečlanove K 12 na g:odinu. — Članovi šumar, družtva dobivaju list bezplatno


— Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajuće K 20. — Za redovite
članove I. razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za lugarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za
>Šum. list« K 4 u ime preplate, - »Lugarski viestnik« dobivaju članovi lugari badava. Pojedini
broj »Šum. lista« stoji 1 K. Članarinu i pretplatu na list prima predsjedničtvo družtva.
Uvrstbina za oglase: za 1 stranicu 16 K; za ´/j stranice 9 K; za ´/a stranice 7 K
´/i stranice 6 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.


Gospodarstveno razdielenje brdske šume.


Napisao Petar Manojlović šumar, pristav.


Za šume otočke imovne obdine sastavljene su gospodarstvene
oanove pred kakovih 25 godina, pak stoga se je godine
1907. imalo početi sa drugom desetgodišnjom revizijom tih
osnova. Obzirom ali na okolnost, što unutarnj e
(gospodarstveno) razdielenje šuma nije pri
prvom sastavku osnova bilo valjano provedeno, a u koliko
je i provedeno, postojalo je samo na papiru, dočim u naravi
nije nikada bilo vidljivo označeno; te nadalje s razloga, što je
obzirom na prieborni značaj šuma otočke imovne obdine, po
kr. ze.na. vladi iznimice dozvoljeno, da se one urede po načelima
i propisima odnosnih ustanova „tsaputka za sastav
gospodarskih osnova i programa«, koji je izdan
naredbom kr. hrv. slav. dalm. zemaljske vlade, odjela za unut.
poslove od 23. travnja 1903. broj 23.152., glede sastavka
gospodarstvenih osnova i programa, te godišnjih drvosječnih i
ogojnih predloga po zakonu od 26. ožujka 1894., kojim se
uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje u šumah, stojedih
pod osobitim javnim nadzorom, uslijed Česa moraju se i sve
procjenbene radnje provesti posve na novo, — to se faktično
obavlja glavnarevizija, odnosno sastavljaju se sasvim
nove gospodarske osnove.


Pri tomu poslovanju se u prvom redu ispostavlja, da se
mora provesti ponajprije sasvim novo unutarnje razdielenje
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 402 žurne,
pri čemu ee obzirom na okolnost, što su šume oto6ke
imovne obdine skoro u cijelosti brdske i planinske šume, mora
po danas u tom pogledu valjanim načelima, nastojati, da se
medje sjekoreda, odnosno odjela (glavnih odjela ili okružja)
prilagode oblicima tla, nadalje da se kao takove medje što
vedma upotriebe postojedi izvozni putevi, da se na iste nadovezuju,
ili da im se dade barem takav smjer, kako će se u slučaju
potrebe moći izgraditi kao izvozni putevi. Mora se daklem idi
zatim, da se izbjegavanjem umjetnih crta (prosjeka) što vecma
provede t. z. naravno razdielenje (natiirliche Eintheilung).


O tomu želimo u ovoj raspravici, na temelju jednog primjera
iz naravi, malo obširnije govoriti.


Radi se o uredjajnom razredu br. IX, zvan „Krekovača",
u kojemu su ovoga ljeta provadjane revizionalne radnje. Obrastao
je sa bukvom, kojoj je u njekim odjelima primješan javor
u smjesi od 0 1 — 0´6, a stojbina mu je prema tabelama iz
Gorskoga kotara III. — IV. razreda.


Za bolje razumievaoje stvari donosimo na strani 403
gospodarstveni nacrt tog uredjajnog razreda,


Kao sve šume otočke imovne obdine, tako ima i ovaj
uredjajni razred karakter kraškoga gorja. Sa južne strane naglo
se diže iznad sela do najviše apsolutne visine od 842 m, koji
se vis zove Velika Greda, pa onda se prostire prema sjevernoj
strani sa više visova, od kojih su njeki u nacrtu oznadeni u
svrhu, da se lakše uoči nepravilnost terraina. Površina terraina
udnbljena je sa silnim jamama takozvanim »dra g a ma«, koje
su osobita karakteristika krasa, izmedju kojih su prosipane
silne gromade vapnenca, koji u ponekim dijelovima tvori neplodne
čistine, kao što je odsjek 5-i. U vedem dijelu sume
pokrivene su ove gromade vapnenca sa mahovinom, a sitniji
dijelovi tankim humusom, a svojim nagomilavanjem sprečavaju
u mnogim slučajevima slobodniji prolaz čovjeka, tvoreći strme
stijene, a s druge strane opet jame, koje svojim udubinama
povećavaju još više nepravilnost terraina. Površina tih jama
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 5     <-- 5 -->        PDF

ff" .>

ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 404 jedina
je, koja je pokrivena debljom naslagom humusa, a ostalo
sve, bili to vrhovi, njihove strane, ili ravniji dijelovi, pokriveno
je krupnim kamenjem vapnenca. U vehkoj većini slučajeva ne
može se odabrati površina od 1 rali, a da se s njom ne dodje
u jamu ili na stijenu kamenja.


Takav izgleda oblik tla ovoga uredjajnoga razreda i za to
baš, što je taj oblik posve nepravilan, od interesa je u njemu
provesti nutarnje naravno razdijelenje u duhu današnjega modernoga
shvadanja.


Razlika izmedju razdijelenja u starim osnovama i novijega,
sastoji se u tom, što staro razdijelenje nije se ni malo obaziralo
na oblike tla, nego je izlučivalo odjele obzirom na jednoličnost
sastojine. Takav odjel mogao je biti od više stotina
rali sasvim neshodnoga oblika, više puta i po koji kilometar dugačak,
samo ako se njim mogla uhvatiti jednolična sastojina
obzirom na dobu, stojbinu i obrast, a odsjeke sačinjavali su
dijelovi, nastali uslijed presjecanja pojedinih odjela putevima,
čistinama, tudjim posjedima, ili inim prirodnim crtama,
prema čemu su u jednom odjelu svi odsjeci imali jednoličnu
sastojinu.


Vidimo dakle, da je to stanovište posve protivno današnjemu,
gdje se traži, da odjeli budu omedjeni prirodnim
crtama, a u odsjecima da se očituje raznoličnost saetojine u
pojedinom odjelu, obzirom na vrst drveća, sklop, obrast, stojbinu,
gromadu i t. d.


Prema starinskom razdijelenju nisu u šumi u naravi


bile vidljive medje odjela, a bile su vidljive medje odsjeka, što


je današnjem razdijelenju posve protivno.


Osim toga pri starom razdijelenju nisu imali nikakove


temeljne maksimalne niti minimalne veličini odjela niti odsjeka ,


nego su svi mogli biti povoljne veličini i to odsjek ispod 1


rali u svakoj površini, a odjel od 1 rali na više. Novije sta


novište, a i spomenuti naputak za šume stojeće pod osobitim


javnim nadzorom, izključuje takovo razdijelenje, te traži, da


odsjek ne bude manji od 1—4 rali, a odjeli da imaju oko 100
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 405 —


rali. Odsjek ispod 1 rali priključuje se susjedaom većem
odsjeka.


Iz ovoga se vidi, da mi prvašnji način unutarnjega razdijelenja
šume moramo posve zabaciti i da se moramo staviti na posve
novo i protivno stanovište, pa demo sada o provedenju toga
novoga razdijelenja govoriti.


Vidili smo kakav oblik tla vlada u našem uredjajnom
razredu, prema komu se imamo razdijelenjem ravnati, a da ovo
bude sto više prirodnim crtama prilagodjeno.


Birati linije, koje bi se dale za razdijelenje upotriebiti,
tim je teže, što je terrain posve nepravilan, što nemamo posla
sa pojedinim pravilnim kosama, nego sa isprelamanom površinom
pokrivenom sa razbacanim stijenjem vapnenca.


U takovom terrainu bi sa velikim trudom i gubitkom
vremena skopčano bilo trasiranje prosjeka, a same prosjeke
ne bi ni odgovarale svrsi, koja se postavlja na unutarnje
razdijelenje u šumi. Znamo naime, da unutarnje razdijelenje
mora uzimati takove linije, kojima će se olahkotiti izvoz drva
na najlaglji i najjeftiniji način, linije, koje su uvijek same od
sebe stalne t. j . za koje ne treba nikakova umjetnoga učvršćivanja
i uzdržavanja da osiguravaju pravilni poredaj i smjer
sječina u budućem gospodarenju, da se razdijelenjem stvori
čvrsti okvir, u kojem će se kretati gospodarstvo, a da pri tom
bude uvažena i estetiČna strana, te da ne izvodimo prosjeke,
koje bi tekle jednim smjerom bez ikakova obzira na oblik terraina,
a napose u našem slučaju, gdje je uz veliku nepravilnost
terraina u opće teško položiti liniju od 200 m, koja ne
bi naišla na stijenje, kamenje i jame. Dakle mi se takovima
prosjekama ne možemo služiti, pak stoga da udovoljimo onim
svima zahtjevima, koji se pri ovom unutarnjem razdijelenju
šume stavljaju, moramo tražiti prirodne, stalne, čvrste linije, a
to su u našem slučaju samo putevi. Drugih linija mi ne možemo^
imati.


Postupak pri provađanju ovoga unutarnjega razdijelenja
bio bi ovaj:
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 406 -
Prije izlaska u terrain priredimo iz starih gospodarstvenih nacrta
novi nacrt na jednoj sekciji, obično u mjerilu 1´ =l60n" ,
u koga unesemo sve iz staroga nacrta, te onda pantografiranjem
prenesemo unj iz vojničkih mapa mjerila 1 : 25000, puteve,
glavnije slojnice, označene visove i udubine jama, tako da tim
donjekle dobijemo sliku o konfiguraciji terraiha.


Kada smo napravili ovakav situaeioni nacrt, prijeđemo
onda na podijelu u odjele. Pri tom najprije upotriebimo postojeće
puteve iz staroga nacrta u kombinaciji sa putevima iz
vojničkih mapa, a kada ni ovi ne dodječu, onda polažemo ravne
ili lomljene linije prema dobivenom situacionom nacrtu, pazedi
pri tom na oblik i veličinu odjela.


Kada smo u nacrtu obavili razdijelenje, izlazimo u šumu,


da ga tamo provedemo.


Pri tom ćemo u šumi najprije potražiti one puteve, koji
su u vojničkoj mapi ucrtani, a u starom nacrtu nisu skinuti,
uvjerimo se o njihovom smjeru, padu i stanju pa ako u glavnom
odgovaraju traženim uslovima, koji se za unutarnje razdijelenje
šume postavljaju, uzeti ćemo ih u podijelu.


Dalje istražujemo one puteve, koji nisu u vojničkoj mapi,
a niti u nacrtu sadržani, ispitujemo njihove smjerove, skiciramo
ih u naš nacrt, pazeći pri tom, da li se približno pokrivaju sa
našim položenim linijama, a ako ne, tada moramo iztražiti, da
li oni u vezi sa prvim putevima u nacrtu, tvore željene veličine
i oblike budućih naših odjela.


Poznato je, da se za podijelenje ne mogu upotrijebiti takovi
putevi, koji prave mnoge i velike zavoje, stoga ćemo takove
iz podjele posve izlučiti, a interesovati se samo za one,
koji teku prilično u jednom smjeru i to onim, koji našem raz
dijelenju odgovara.


Razumljivo je, da pri tome rekognosciranju terraina moramo
imati uza se čovjeka, koji dotični šumski srez na svima
stranama dobro pozna, te koji će nam moći davati potrebne
informacije, što je od velike koristi za cio rad.


U našem slučaju postojali su u nacrtu putevi na sjevernoj
strani uređajnoga razreda i to između odjela 1 i 2 cesta, 2 i 3,
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 407 —


5 i 6, 4 i 5, 7 i 14, 14 i 15, 13 i 14, 15 i 16, 18 i 19, 19 i 20 te
20 i 21 stara cesta. Ostali svi pute vi skidam su iz naravi. Put
između odjela 3 i 9, 4i9 te4i8 lijep je šumski put širok 2 m,
izgrađen pri exploataciji šume. Putevi između odjela 10 i 11,
9 i 10, 8 i 10 te 11 i 12 označeni su u vojničkoj mapi, a ne
bijahu u nacrtu, a ostali izim ovih i onih, što su od prije u
nacrtu postojali, izgrađeni su dijelom pri prvim exploatacijama
šume, ili su nastali od saobradaja naroda na njihove posjede
u šumu. Ovakovi su putevi uski, obična volovska kola voze po
njima, ali su stalni, te bi se popravcima mogli privesti u potpunu
uporabu. Put između odjela 16 i 17 posve je vidljiv i
učvršćen s oba kraja do zavoja u sredini, koji prolazi kao nogostup
takozvani „javnik" i oba ova kraja puteva spaja. Baš
u tom kraju nalazimo velike, nepravilno porazbacane stijene kamenja,
pa bi n. pr. upotrebljena prosjeka u tom smjeru puta
s jedne livade na drugu, kao međa ovih dvaju odjela bila posve
neizvediva, te zato smo je morali izbjedi i poslužiti se kombinacijom
puta i nogostupa, tim više, što je nogostup kratak, a
uz to stalan, jer spaja oba puta kao izabrani i uglavljeni
prečac. Ovakovi slučajevi u nepravilnom terrainu nastupaju
cesce.


Cesto puta i sama stoka (krupna) u ovakovima predjelima
prinukana je na stalni prolaz progonom od jednoga kraja šume
na drugi, pri čemu izabere onakove trase, koje su najmanjega
uspona, a koje su ujedno najkraće linije između dvaju dijelova
šume. To su onda stalne linije, u šumi uvijek održavane, te
za slučaj potrebe, dao bi se ovakovim linijama posve lijepo izgraditi
put. Znamo naime, da kada nam za podijelu ne dotječu
prirodne linije, onda u krajnjem slučaju moramo priteci umjetnim
linijama, koje ali trebaju u sebi imati sva obilježja, koja
se u opće postavljaju na mrežu podijelenja. Mi moramo trasirati
onakove linije, po kojima bi se dao izgraditi put, koji bi
u podijelenju bio upotrebiv za transport drva, a naprijed istaknute
trase mogu tom dobro poslužiti,


Kada smo konačno ovako istražili cijeli terrain, u nacrtu
napravili privremenu skicu prema utvrđenoj podijeli u šumi, onda
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 408 —


pređemo na izmjeru puteya, odnosno međa naših odjela, što se
obavlja obično buzolom. Za vrijeme izmjere zatesivamo odmah
i međašna stabla, na kojima ćemo pisati brojeve odjela, a da
podijela i u naravi bude vidljiva,


Kada smo snimili sve puteve, koji do sada ne bijahu u
nacrtu, onda prema podatcima izmjere nanesemo ih na papir,
naročito onakove puteve, koji su nam u šumi izgledali nejasnijega
smjera, te onda ih unesemo u naš nacrt na temelju dvijuh
stalnih točaka. Dobro je u opde u nacrt unijeti sve izmjerene
puteve, pri čemu konačno uglavimo stalno unutarnje podijelenje,
gdje demo jasnije upoznati veličinu i oblik odjela, a znatno de
nam to koristiti kod kasnijega izlučivanja odsjeka.


Mi doduše več u naravi nakon točnoga poznavanja terraina,
možemo prema upotriebljenim linijama zaključiti na oblik i veličinu
odjela, u opče na shodnost cijeloga razdijelenja, ali za
izlučivanje odsjeka dobro je, ako imamo u nacrtu vjernu sliku
podijelenja, čim smo dobili iz naravi u nacrtu nekoliko stalnih
točaka, koje prije ne imadosmo, a što je također važno i za
kasniju procjenu sastojina polaganjem pokusnih ploha.


Kada smo tako u naravi i u nacrtu riješili pitanje podiele
u odjele, obilježavamo naše linije brojevima na međašnim
stablima na obje strane, Brojeve obično mcćemo u udaljenostima
40 — 50 m i to na stabla vis a vis stoječa. Ovo je najjednostavniji
način obilježavanja na kori ili na zatesanom drvu sa
uljenom crnom bojom. To se upotrebljava kao najbrži i najjeftiniji
način, koji se kod listača daje prilično dobro provesti, dočim
kod četinjača teže, pošto se ovi brujevi napisani na zateseima
stabala, već kroz godinu dana zaliju smolom i treba ih godimice
obnavljati. Stoga bi se tome donjekle pomoglo, da se zatesci
ostave njeko vrijeme, dok se iz njih smola prilično iscjedi, pa
onda od ove očiste, oliČe bijelom bojom, te na ovom napiše broj
raeđašnoga odjela.


Nu ovo obilježavanje u šumi ima svladati rđave običaje
naroda, koji u opće sa velikim nepovjerenjem gleda ove radove
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 409 —


smatrajući, da bi se tim mogli oštetiti njegovi interesi služnosti
u šumi, napose, da bi moglo doći do zabrane paše, te iz tih
razloga a i iz objesti pastira bude ovakovo opisivanje u šumi
uništeno za ujekoliko dana, te da se očuva, mora se ponavljati,
što daje dosta troška i nepotrebnoga poslovanja*.


Provedenim našim razdijelenjem u odjele došli smo na
svima razkršćima puteva do stalnih točaka, koje su u naravi
vidljive, čime nam je olakšana svaka buduča izmjera, naročito
odbadanje sječina, što kod starog razdijelenja nije bio slučaj.


Kada smo tako obavili unutarnje razdijelenja u odjele u
terrainu i prenijeli ga u nacrt, prelazimo na izlučivanje odsjeka.
Poznato je, kakova je svrha izlučivanja odsjeka, pa ćemo
ovdje samo iznijeti naš postupak pri tom.


Naprijed smo istaknuli, da je staro razdijelenje li odjele
izlučivalo samo jednolične sastojine, sa koga stanovišta mi danas
polazimo u izlučivanju odsjeka. Nama danas ne treba ništa
više, nego da dijelove ispresjecanih starih odjela novim našim
razdijelenjem, koliko leže od pojedinih starih odjela u našim
novim odjelima, smatramo današnjim našim odsjecima . U
starom su nacrtu n. pr. odsjeci 18e, 12b, lld, lOd, 9f
i 3d sačinjavali jedan odjel, koji nije imao nijednoga odsjeka,
jer nije bio presječen nikakovom prirodnom linijom. Danas su
ti djelovi toga jedinstvenoga staroga odjela u našim novim odje


* Glede te vidljive obilježbe u naravi držimo, da je zatesivanje stabala
ne samo radi smole, nego i radi toga, što se stabla time ozliedjuju, neahođno i za
modernoga šumara nedostojno. Sasvim je dovoljno da se na glatkoj kori n. pr.
bukve, bez svakoga priređjivanja metne oznaka sa uljenom bojom, dožim hrapava
kora da se strugačem dovoljno izgladi, a zatim metne oznaka Time će se kod četinjača
izbjeći zalievanju od smole, a stabla nede biti niti najmanje ozliedjena.
Glede same pako oznake preporučili bi, da se provede onako, kako je to učinjeno
u novije doba u šumi zem. zajednice Gračani u Zagrebskoj gori. Tu se oznake
odjela n.alaze na stablima u takovoj visini, da ih čovjek ne može niti rukom, niti
sjekirom sa tla dosegnuti. To u prvi čas zadaje malo više posla, nu ima tu prednost,
da oznake nisu izvrgnute oštedivanju, čime se priitedjuje posao i troškovi obnavljanja.


Samo pako označivanje provedeno je na taj način, da je ponajprije bielom
nije om bojom nalieea jedan četverokut, kojega stranice su velike 10—15 centimetara,
a u tomu četverokutu je sa crvenom uljenom bojom napisan dotični broj. Tim
načinom je označivanje več iz daleka veoma vidljivo, a k tomu veoma lijepo i van-
rćđno ugodno za oko. Uredništvo
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 410 —


lima portali odsjeci. Dakako da nam još preostaje istraživati
kao kod obične revizije, nisu li se stanja tih odjela promijenila,
tim više, što je od sastava starih osnova proteklo mnogo
vremena.


Za bolje i sigurnije orijentiranje U izlučivanju odsjeka, naročito
ako su susjedni odsjeci slični, potrebno je, da imamo u
nacrtu točno unesenu izmjeru podijele u odjele. N. pr. dolazim
li u odsjek 4 c od raskršda puteva između odjela 4, 8 i 9,
lahko mi je okularno zaključiti na udaljenost do odsjeka i
prosuditi, da li se faktično u njemu nalazim.


Kako je u šumama od vremena sastava starih osnova do
danas, vtć nekoliko puta sječeno, razumljivo je, da se ne de
modi svagdje dielovi tih starih odjela pridržati kao odsjeci, nego
da de biti raznih promjena. Tako n. pr, odsjeci 7e i 7i bili
su prije izlučeni kao jednolične sastojine u jedan odjel, dočim
sada je u 7i sječom nastalo to stanje, da je obrast 0-5, po 1
rali ima 72 m^ bukve i 24 m^ javora, dočim u odsjeku 7e nije
bila sječa, te je obrast 0´9 a po 1 rali ima 204 m´ bukve. Izlučenje
ovih dvaju odsjeka uslijedilo je na osnovu ucrtanih sječina
iz staroga gospodarskoga nacrta, pri čemu se mora oprezno
postupati, jer ove se medje sječina u naravi i nacrtima u
dosta slučajeva nepokrivaju, čemu leži razlog u tom, što u starim
nacrtima ne bijaše vidnih stalnih taČaka, na koje bi se
izmjera sječina oslanjati mogla.


U našem uredjajnom razredu, kako se na slici vidi, služile
su nam pri unutarnjem podijelenju pojedine čistine i tudji
posjedi kao karike u vezanju puteva. Odjele dobili smo uz
svu nepravilnost terraina vedinom prilično pravilna oblika, a
prosječna im je veličina oko 150 rali, što nas u našim prilikama
može posve zadovoljavati.


Odjeli koji su vedi, vedinom su obrašteni bezvrijednom
sastojinom, kao odjeli 19, 20. i 21, dočim kod drugih opet
pojedini njihovi odsjeci tvore takove bezvrijedne komplexe,
kao n. pr. odsjeci na južnim okrajcima šume do sela, prema
Čemu su ovakovi odjeli vedi, a sve te površine tih bezvrijednih
sastojina ne dolaze u opdu porabnu osnovu i tako je prosječna
veličina upotrebljive površine pojedinih odjela znatno ispod 150 rali.
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 13     <-- 13 -->        PDF

~ 411 —


Postupajući ovako posve u duhu naprijed citiranoga današnjega
shvadanja o nutarnjeoa razdielenju šume, proveli smo
u našem uredjajnom razredu gospadarstveno razdielenje samim
putevima, kako se to vidi na slici i tim stvorili trajni i čvrsti
okvir našem bududem gospodarenju.


Ovo bi bili glavni vanjski radovi na razdielenju šume,
te oni odnose najviše vremena, a onda bi bili još vanjski radovi
procjene, koji su se u našem uredjajnom razredu sastojali u
polaganju pokusnih ploha od 1 rali u svima odsjecima krupnijih
sastojina, a u sitnijim sastojinama u okularnoj procjeni.


U § 11. točki 2. spomenutoga naputka odredjuje se, da
se drvna zaliha u sječivim sastojinama, koje obično dolaze do
sječe u I. do III. gospodarstvenom razdoblju, odredi pomoću pokasnih
ploha, koje da iznose 5—107o površine dotičnoga odsjeka.


U našem uredjajnom razredu položili smo u svemu 50 pokusnih
ploha. U svakom odsjeku krupnije sastojine po jednu,
u njekim po dvije, a u 5a i 10b po tri iz kojih podataka
izvadimo aritmetičke sredine i tim dobivamo konačne reprezentantiee
odnošaja u odnosnim odsjecima.


To smo činili u onim odsjecima, gdje su odnosi uslijed
veće nepravilnosti terraina nejednaki, napose po udubinama
u sastojinama boljega, apostranamairavnijim dijelovima slabijega
sklopa, a da doijemo do popriječnoga stanja, polagali smo plohe
na pojedina zastupana tipična mjesta.


Našim brojem pokusnih ploha odgovorili smo posve propisima
spomenutoga § 11. i izveli smo svakako sa dovoljnom
točnošću procjenu, tako da će bududa revezija u tom pogledu
biti zaatno olakšana.


Napomenuti nam je, da bi dobro bilo, obavljati na terainu
odmah i proračunavanje pojedinih pokusnih ploha, čim
bi se u znatnoj mjeri postizavalo vježbanje oka u procjeni sastojina,
jer kasnijim proračunavanjem u pisarni kubature pojedinih
debljinskih razreda, izgubi se posve slika odnosne
plohe u naravi, uslijed česa ne stičemo vještine procjene od
oka u najjednostavnijim slučajevima. Ovo bi naročito vrijedilo
za nas mladje radniki;.
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 14     <-- 14 -->        PDF

- 412 —
Stoji tome na putu štednja u vremenu i u novcu, koja
je u glavnom propovijedano načelo od onih, koji se ogriešuju
0 samostalnost tasatorskih radova i smatraju te radove kao
nješto u opće teretna po blagajnu imovne obdine, a tobože bez
prave svrhe.


Postanak i prestanak novosisačke imovne
obćine.


Napisao Dr, A. Goglia.


(Preštampano iz Mjesečnika prav. društva.)


Kraljevski odpis od 8. travnja 1871. (o ustaaovama
za prelaz obiju varaždinskih krajiško-pukovnijskih kotara,
vojnih obdina Senja, Belovara i tvrdjave Ivanida, zatim
obdine Siska 2. banske krajiške pukovnije iz vojne u gradjansku
upravu) uzakonjen zakonskim člankom sabora kraljevina Dalmacije,
Hrvatske i Slavonije od 30. prosinca 187o, (Sbornik od


g. 1874 kom. IV.) — odredjnje u§ . G., d a se obein a
vojn i Sisa k im a utjelovit i grad u gradjan skom
u Sisku .


Naredbom kr. hrv. slav. dalm. zem. vlade, odjela za unut.
poslove od 31. ožujka 1874. br. 3041. izjavljene su obje sjedinjene
obdine samostalnom gradskom obdiaom grada Siska.


Tim povodom izdana je naredba krajiške zemaljske uprave
od 26. rujna 1872. br. 1489, kojom se odredjuje način, kako
valja postupati kod izlučenja šumskog kompleksa, odpadajudeg
provincijalisiranoj obdini vojni Si^ak od šuma II. banske imovne
obdine. Pošto dioba državnih šuma izmedju države il i banske
pukovnijske obdine u smislu zakona od 8. lipnja 1871. (o
ustanovama za odkup izlučenje prava na drvlje, pašu i uživanje
šumskih proizvoda, šio krajiški stanovnici imaju u državnim
šumama, nalazedih se u vojnoj krajini) jošte provedena bila
nije, — odredjsno je, da se prigodom sastavka segregacijonog
operata takodjer sastavi osnova za izlučenje šumskog diela,
koji odpada na obdinu Sisak.