DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 416 -
Njeke misli o šumskim štetama.


S nacionalno-ekonomskog gledišta napisao A. Perušić.


Šume su velika, otvorena i ničim nezaštićena dobra. Zato
ih. ošteduje anorganska, a pogotovo organska priroda, u kojoj
J8 najpogubniji štetnik — čovjek, jer on napada najrađe na
samo drvo. Te štete, koje šumi na naša čovjek tim, što si nepovlastno
prisvaja najvrieđniji šumski proizvod — drvo, biti
će predmetom ove rasprave, te o njima želimo raspravljati,
iznašajući pri tomu u glavnim crtama njeke razloge, s kojih
ljudi prave šumske štete, kao i rijekoliko misli o tom, kako bi
se pravljenje šteta po Čovjeku reduciralo na minimum.


Kad promatramo i tumačimo pojav šumskid šteta, treba
da prosuđujuć važnost takovog pitanja, polazimo sa stanovišta
nacionalne ekononije, po kojoj je drvo danas gospodarsko dobro.


U prvim stadijima ekonomije stanovitog naroda bile su
šume slobodna dobra, s kojim se svatko po volji, bez ograničenja
mogao služiti.


Priroda producira drvo, čovjek drvom namiruje svoje
razne potrebe, a usljtd porasta i raznoličnosti čovječjih potreba,
odnosno njihovih zajednica, nastalo je ograničenje u uživanju
slobodnog dobra »šume.« Produkcija drva ovisi o prirodi i
metodama gospodarenja, a kolanje o ponudi i potražbi. Ponuda
ovisi 0 produkciji i kolanju dobra, a potražba o potrebi
pučanstva. U kratko, drvo je, kao i svako drugo gospodarsko
dobro, podvrženo zakonima nacionalne ekonomije. Treba dakle
nastojati, da se šumsko-upravna i gospodarstvena načela dovedu
u sklad sa načelima nacionalne ekonomije.


Postotak šumske površine pi´ema postotku ostalih vrsti
kultura i broju pučanstva nije kod nas tako malen, a da nebl
mogli racionalnom uporabom vlastitih šuma namirivati potrebe
našeg pučanstva. Pa ipak ima kod nas vanredno mnogo slučajeva
šumskih šteta. To nije teško shvatiti, kad pomislimo na
fundamentalne činjenice, da su naše šume, kao i drugdje, nejednako
smještene po zemlji tako, da redovito ima više šuma
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 417 —


tamo, gdje su usljed nepristupačnosti tereaa, pomanjkanja produktivnog
tla, komunikacija, geografskog položaja etc. .. .
uvjeti za razvoj pučanstva nepovoljniji i obratno. Poljskašumska kultura stoji jedna prema drugoj u naravnoj oprieci.
Zato i ne vidimo jednako i jednolično razmještanje šuma po
zemlji, niti njihov paralelni razvoj sa porastom i napretkom
pučanstva. Životne potriebe i nav´ke nisu u svakom kraju jednake,
ali stara bolest na šumskom gospodarstvu, koja je u historiji
mijenjala svoja nazivlja od „uništavanja" i „devastiranja" do
„prekršaja" i „krađe*, prema tomu koliko, tko i u čijoj šumi
je štetu pravio, postoji još i danas


Šumske štete prave ljudi šumi najbliži, više preko zime,
jer se tad radi niže temperature konsumira više goriva, a seljaci
nemaju posla. Veće se ili manje štete prave i periodično u
slučaju nerodice, elementarnih nesreda i. t. d.


Na kakav sve naČin čovjek pravi štetu na drvu, navadja
prilog D. k šumskom zakonu. Cesto posredna šteta nadmašuje
istu vriednost prisvojenog drva, a obično se očituje u tom,
što se ošteduju mladi i srednjo-dobni razredi, dakle stabla u
naponu razvoja i snage, dočim se zrela i starija stabla ne diraju
radi nezgodnosti otuđenja. Koja vrst drva, koji šumovlastnici,
te u kolikoj mjeri najviše trpe, ovisi u glavnom o
mjesnim prilikama, običajima i potrebama naroda, kao i postojećim
sumsko-redarstvenim propisima.


Gdje ima stanovitog dobra u obilnoj mjeri, tamo se ono
često i neracionalno troši, i obratno. Zato če se radi drva
šumske štete praviti dok bude šuma i ljudi. Stati im se na
put posve ne može, ali zato treba raditi o tom. da se šumske
štete, koje još danas mjestimice ugrožavaju opstanak mnogih
šuma, naročito onih imovnih općina i zemljištnih zajednica,
reduciraju na stanoviti minimum


Prije svega moramo točno upoznati i odrediti uzroke pravljenju
šteta, jer nam tad neće biti teško izabrati prevent:vna
sredstva, a to je svakako najvažniji posao.


3r
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 418 —


Pravljenje šumskih šteta jest vedinom lokalnog značaja,
kako demo niže razabrati iz činjenica, koje prouzrokuju šumske
štete.


Izvan svake je dvojbe, da je gorivi materijal^ bilo u kojoj
formi, jedan od uvjeta opstanka čovječanstva, nalazilo se ono
na ekvatoru ili na polovima. Tu nam je potrebu donijela ved
najprimitivnija civilizacija. Suvišno je, da raspravljamo ovdje
0 tom, jeli to bila potreba ili možda navika. Po treb a postoji
i ona* je jedna od 1-vih razloga za pravljenje šumskih šteta.


Gdje su uvjeti za namirenje tih potreba vrlo povoljni (n.
pr, u šumovitim krajevima), tamo su običaji naroda i način
života, a prema tomu i način porabe gorivog materijala, prilagođeni
lakšem ili težem načinu dobave te vrsti drvnog materijala.


Gdje nema šuma, služi se narod drugom vrsti goriva,
drvnim i kamenim ugljenom, tresetom, briketima, slamom i
inim gorivim surogatima, a za građu služi mu željezo, beton,
kamen etc. Takvi su krajevi u novije doba proviđeni skladištima
drvne i željezne građe, drvnog i ine vrsti goriva, dok
obratno toga u šumovitim krajevima nema, ili samo u vrlo
neznatnoj mjeri. Jedno isključuje drugo.


Prema tomu imat demo na umu isključivo takove krajeve,
gdje se šumske štete i prave t. j . gdje ima šuma. Iz šume
namiruje narod direkte ili indirekte, isključivo ili najvedim
dijelom, sve mogude potrebe na građi, tvorivu i gorivu. Gdje
je isključena mogudnost dobave takovog materijala iz javnih
skladišta ili trgovina, mora se ta potreba namiriti iz okolišnih
šuma, pa ako i eliminiramo odavle umišljene potrebe, što su
ih uslijed obilja šuma pnlike stvorile (n. pr. upotrebom drva
tamo, gdje bi se ono možda dalo zamijeniti drugim materijalom,
loženje drva na takav način, kojim se potroši silna
množina topline, a tek se neznatni dio upotrijebi, kao kod
otvorenog ognjišta i t. d.), to de u takvim slučajevima još
uvjek biti znatne lokalne potrebe. Gdje narod ne ima nikakova
prava na okolišne šume, (ako su one n. pr. privatne ili
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 4193—
državne), tu će si narod potrebno drvo dobaviti ili poštenom
narudžbom, kupom na lokalnom trgu, ili direkte od seljaka,
sto se ali vrlo često događa na štetu kojeg šumoposjednika;
ili nedozvoljenom šumskom kradjom, koja se tim većma dogadja,
čim je narod siromašniji, nemarniji i nekulturniji.


Takav narod svoje potrebe na drvu obično namiruje pravljenjem
šumskih šteta, a vrlo često zahvaljuje šumi svoju eksistenciju,
te iz nje kradjom i preprodajom često namiruje i svoje
životne potrebe (nabava živeža, namirenje javnih daća i t. d )
Osim toga namiruju razni obrtnici, koji se služe isključivo
drvnom surovinom, često na ovako nedozvoljeni način sve svoje
potrebe, a pogotovo tamo, gdje šumoposjednik ne 6e da u interesu
tih obrtnika uzima u obzir njihove zbiljne potrebe, kojim
oni inače ne mogu udovoljiti, a u koliko mogu, trpe neraz


mjerne troškove.
Nije mnogo bolje ni u takvim krajevima, gdje ima narod
izvjesna prava na šume, ili na njezine užitke.


Kod imovnih općina jest zbiljna potreba pravoužitnika na
gorivu kud i kamo veća, nego li je pravoužitnička katastrom t. j .
zvanično odredjena potreba. Razliku izmedju jedne i druge
nadoknade ovlaštenici pravljenjem šteta Pod plaštem ovlašteničtva
brinu se oni i za nepravoužitnifee, jer je velika razlika
između »kvara« i »krađe«.


Ovakove štete, koje nastaju iz pravih, umišljenih, često i
kulturnih potreba pospješuje borba za opstanak, napučenost
krajeva, nemogućnost nabave gorivih surogata, blizina lokalnog
trga, kakvoća i kolikoća komunikacija, mjestimično blizina, obilje i
slabo čuvanje šuma, rodnost godine, glad, elementarne nesreće,
klimatski odnošaji i t. d.


Ovo su najopćenitije, najčešće, najraširenije i najpogubnije
šumske štete. Neprestano se nastavljaju, njegdje i njekad rastu,
riedko padaju,a taj proces ide uporedo sa životnim prilikama čovjeka.


Dalnji razlog šumskih šteta je porast pučanstva.
Uslijed porasta pučanstva raste i potreba produktivnog
polJT^kog tla, odnosno proizvodnje dobara. Ova je vezana na
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 22     <-- 22 -->        PDF

- 420 —
površinu, a ima svoje granice i uz najsavršenije melioracije.
Nastaje i veda potreba na gorivom i građi, kojoj se obično
udovoljava ua gorespomenuti poznati uačin. Gdje ponestaje
poljsko-produktivnog tla, tu se po naravnom i neumoljivom
principu o populaciji, ide dalje na štetu relativnog šumskog
tla, ako se ono u blizini nalazi. Zato su i veoma česti slučajevi
usurpaeije šumskog tla.


Nuzgredno ovdje spominjem, da je kod nas porast pučanstva
prilično vtlik (u Slavoniji doduše samo uslijed useljivanja), jer su
mu uvjeti za opstanak i razvoj vrlo povoljni. Seljak se u gospodarstvenom
i socialnom pogledu sve više individualizira Tim
raste i potreba na drvu.


Odatle i vede šumske štete.
Savezno sa gornjim razlaganjem o potrebi i porastu pučastva
opaža se paralelno s tim, da se i sa drvnim gorivom
njegdje bar nješto, a njegdje iLnogo racionalnije postupa nego
prije. Goriva se snaga naime sve koristnije izrabljuje tako, da
«5e možda s vremenom posve racionalna upotreba gorivog drva,
odnosno gorivih surogata, paralizovati i vedu potrebu na gorivu
drvu.
Dalnji razlog mnogim šumskim štetama je još uvjek v elika
nekulturnost našega naroda.
Danas su nazori našeg seljaka o šumi i šumskom gospodarstvu
većinom još dosta primitivni. Pa i mnogo naše inteligencije
smatra šumu isto onako općim dobrom, kao što
vodu, zrak, svjetlo, što je sam3 posljedica stoljetnoga ratovanja,
a stoga i nekulturnosti našega naroda i iz njega nikle
inteligencije. Usljed takvog općenitog shvatanja kao da našem
seljaku nisu posve bistri pojmovi o tuđem i zajedničkom šumskom
vla-tništvu. Seljaku je posve čista savjest i ne smatra
nemoralnim, kad sretno umakne s ukradenim drvom, O i to do
zgode opet mirne savjesti ponavlja. I pomanjkanje kulture
prouzrokuje dakle šumske štete.
Dalnji razlog velikim šumskim štetama jest nesposob nost
lugara.
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 421 —


Naš seljak se dosta boji savjestnih, poštenih i energičnih
čuvara šume. Stoga kada bi oui bili svi sposobni i savjestni,
a uz to i energični, bilo bi i manje šumskih šteta. Nu eneržija
i neustrašivost u službi jest vrlina individualne naravi,
koja je prirodjena, te se neda naučiti. Ima stoga dosta lugara
koji su savjestni i pošteni, nu kojim manjka eneržija, pak
stoga nisu sposobni za valjano čuvanje šume. Njihovu naime
mlitavost štetočinci odmah uvide i izrabe ju u svoju korist.


Nadalje je u mnogo slučajeva, osobito kod zemljištnih zajednica,
uzrokom šumskih šteta to, što su lugari upravo preneznatno
plaćeni, te oni ako hode materijalno obastati, često
svoju službu vrše, a pravo rekudi i moraju vršiti pristrano´
odnosno držati se one poslovice »kakva plaća takva služba«.


Takav lugar ili ne vrši službu, nego se bavi svojim gospodarstvom,
ili ju vrši tako, da si diferenciju izmedju plaće
i zbiljne mjesečne potrebe, nemakne zloporabom svojeg položaja
na štetu svog poslodavca.


I tako se i na ovaj način u velike podupire šumska šteta.


Daliiji razlog velikim šumskim štetama je kasno presudjivanje,
slabo kažnjen je štetočinaca i mlitavo
utjerivanje šumskih odšteta.


Da su se podnesene prijavnice brzo raspravile i presudile,
štetočinci kaznili zatvorima, a dosudjene odštete brzo i energično
utjerale, nebi se danas govorilo o tolikim šumskim štetama.
Ovako ali ne samo da te štete nisu jenjale, nego se one
sve to većma nistavljaju i čini se, da će dužne odštete narasti
iia upravo ogromne iznose. Na više se mjesta zbilo tijekom
prošlih decenija šumsko-redarstvenih prekršaja u tolikoj mjeri,
da je kod mnogih političkih oblasti usljed nagomilanja prijava,
nastao zastoj u provađanju rasprava, nastale zagode, a do ovršonja
presuda, osim kazni zatvorom i ukorom, nije većinom došlo.


Pri tom štetuje okrivljeni i oštećeni.


Okrivljeni nije kažnjen odmah iza počinjenog prekršaja.
Nije dakle u pravo vrijeme osjetio nuždne i brze kazne, čim
bi se polučio neki moralni uspjeh i narod u´gaJHO. Nije na
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 422 —


dalje platio šumovlasniku određenu odštetu, a to je opet rađalo
neugodnom posljedicom, da je štetočinac svoj stari posao
nastavljao, a dug se gomilao na štetu njegovu i 08te*5euoga.


Oštećeni sumoposjednik mora naime i nadalje, a možda i
u vedoj mjeri da podnaša ruiniranje svog gospodarstva, a kapital,
koji se godimice dosuđuje u njegovu korist, leži rastresen
u neznatnim djelovima i ne nosi mu nikakve koristi, ved se
smanjuje usljed izgubljenih kamata i poduzetne dobiti. On nadalje
ima štetu uslied toga, što mora povećavati broj šumskog
personala, postavljati ovrliovoditelje, posebne pisare, zatim što
mnoge tražbine zbog slučaja smrti, izselenja, dioba i t. d. postanu
neutjerive, te što ugled njegovog upravnog i čuvarskog
personala trpi pred narodom.


Preveliki šumski kotari i šumski srezovi indirekte
takodjer u velike podupiru šumske štete. Šumar i lugar
može u stanovitim okolnostima upravljati, odnosno usčuvati
samo određenu minimalnu površinu. Ako je ta veda, a na žalost
u mnogo slučajeva, osobito kod imovnih opdina i zem-
Ijištnih zajednica je tolika, da prvi uz svoje redovito poslovanje
nedospiju na intenzivno nadziranje lugara, a ovi potonji
uz šumsko-tehničke pomodne radnje (kulture, čisčenja, prorede,
pomaganje kod procjena, doznaka i premjera i t. d.) nedospiju
da intenzivno čuvaju šumu. Čime se dakako u velike podupire
pravljenje šumskih šteta.


Nastaje sada glavno pitanje, kako da šumskih šteta nestane,
odnosno kako da se smanje?


Šumskih šteta posv e nestati ne de nikada, ali se one
mogu postepeno umanjiti dotle, dok se ne svedu na minimum.


Kod ispitivanja uzroka pravljenju šumskih šteta, naveli
smo kao glavne uzroke: 1. potrebu, 2. porast pučanstva, 3.
nekulturnost naroda, 4. nesposobnost lugara, 5. kasno presudjivanje,
slabo kažnjenje štetočinaca i mlitavo utjerivanje odšteta
i 6. preveliki upravni kotari i lugarski srezovi. S timi
razlozi mora računati svaki sumoposjednik, kojem šumske štete
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 25     <-- 25 -->        PDF

- 423 —
podgrizavaju gospodarstvo, te on mora u vlastitom interesu
nastojati odkloniti barem one, liojih odstranjenje o njemu ovisi.


U tom smjeru bismo preporučili sliedeće:


Adi . U koliko se šumske štete prave radi nužne egzistentne
naravne potrebe, uključiv ovamo osim potrebe na drvu i ine
opravdane i neodklonive potrebe (n. pr. pasa za vrieme iznenadne
poplave ili osobite nerodice krme, potreba na vinogradskom
kolja, sitnijoj gradji za domadu porabu i t. d.) treba
nadi neki modus vivendi i takovu potrebu sjedne strane predviđeti
u drvosječnoj osnovi, a s druge strane omoguditi narodu
da ih u pravo vrieme podmiriti može.


Treba narodu pružiti zgodu, da na dozvoljen način dođe
do potrebnog građevnog i gorivog drva, ako to ikako dozvoljavaju
gospodarstvene okolnosti, te da mu se učini pristupnim
uz mali novac kup suhadi, drvnih odpadaka, kopanje panjeva,
da mu se dade zgoda zarade, da se uzgaja stanovita najzgodnija
vrst drveda i za gorivo i za građu i da se podignu nužna
skladišta za gorivo i građu.


Napose je dužnost državne šumske uprave, a pogotovo i
u većem stilu dužnost je uprave imovnih opdina, koje su same
po sebi javno narodno dobro, da na gore nabačen način narodu
pomognu, a kod sebe štetu umanje. Ostali pako sumoposjednici
de raditi samo u vlastitom dobro shvadenom interesu, ako budu
tako postupali. Privatnicima mora se to preporučiti iz istih
razloga,


Ad 2) Kako da šumska uprava uzme obzir na
porast pučanstva? Kao što je teško spriečavati naravni
razvoj pučanstva, isto je tako teško spriječiti i povećanje poljsko-
produktivnog tla na štetu šumskog relativnog tla Tom naravnom
i neumoljivom principu populacije pokorili su se ved
davno sumoposjednici u naprednim zemljama, te n. pr. danas
u Njemačkoj nalazimo šume samo na apsolutnom šumskom tlu.
Moramo se dakle i mi s tim sprijateljiti, te se zadovoljiti
time, da uščuvamo samo šume na apsolutnom šumskom tlu,
a da one šume, koje leže na tlu sposobnom za koju drugu
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 424 —


vriedniju kulturu, pomalo krčimo i prepustimo inim granama
gospodarstva.


Dakako da su na to u prvom redu pozvani oni sumoposjeđuici,
čije šume nisu obterećene sa šumskim služnostima.
Nu i za ove potonje šumoposjednike (krajiške imovne opdine
i zem. zajednice), koji su radi podmirenja potreba svojih pravoužitnika,
odnosno ovlaštenika na drvu, dužni svoj šumski
posjed ne samo neokrnjen održati, nego ga radi podmirenja potreba
svojih pravoužitnika odnosno ovlaštenika na drvu, po mogučnosti
i povećavati, nadati će se veoma često prilika, da od privatnika
kupe šume ležeće na apsolutnom Šumskom tlu, te da u
zamjenu za njih izkrče i u drugu kulturu pretvore mnoge
svoje u ravnici na plodnom tlu ležede šume


Takovih slučajeva dešavalo se je u novije vrieme u vedem
broju kod njekih zem. zajednica (n. pr. u ludbrežkom kotaru),
a morati de se stim početi baviti i mnoge imovne obdine po
ravnoj Slavoniji.


Želji i potrebi za povečanjem kulturnoga tla dade se pomodi
i na taj način, da se šumoposjednici posluže sa pogodnosdu
ustanova §. 3. šumskog zakona, po kojemu šumoposjednik
nije dužan smjesta pošumiti iskrčenu površinu,
ved najduže za vrijeme od 5 godina. Taj se broj godina može
vrlo korisno upotrijebiti za poljsko ili šumsko-poljsko gospodarstvo,
što se na vise mjesta s uspjehom i čini. Zato ce i
šumoposjednik, u koliko dopuštaju šumsko-gospodarstveni odnošaji
(vrst drveda, vrst tla, ine okolnosti), modi toj nacionalnoekonomskoj
potrebi na produktivnom tlu, usljed porasta pučanstva,
udovoljiti na taj način, da .šumske krčevine prije zagajenja
dade u zakup. Svakom zgodom trebalo bi nadalje direkte
u narodu djelovati, da što racionalnije postupa sa gorivom,
odnosno da nabavlja štednjake, moderne pedi, da pali
kameni i drveni ugljen i ostale surogate, da se u zgradarstvu
služi željezom i betonom. Isto tako da što racionalnije izrabljuje
kulturno-poljodjelsko tlo upotrebom gospodarskih strojeva
i melioracijama.
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 425 —


Takovo krčenje, odnosno pretvaranje šume u drugu kulturu,
mogu šumari kod nas tolerirati tim prije, što mi imamo
preko 1,400 000 jutara šume na apsolutnom šumskom tlu,
što k tomu imamo ogromni prostor kraških površina, koje se
sada već pošumljuju, a obzirom na to, što za inu unosniju kulturu
niša sposobne, pošumiti će se, makar i sa velikim troškovima,
po vremenu u cielosti i tim povećati produkcija drva.


Ad 3 Naš narod je u velikom dielu zaostao ne samo u obćoj
kulturi, nego je on nenepredan i u svom poljskom i kućnom
gospodarstvu, pa dosljedno tomu u mnogim krajevima veoma
rastrošan i sa drvom.


U pogledu obće kulture ne može šumarsko osoblje mnogo
učiniti. Na to su pozvani drugi faktori, nu ono može i treba
da narod upućuje na razumnu štednju sa drvom, uvadjanjem
štednjaka umjesto dosadanjih otvorenih ognjišta te takovih pećih,
koje uz manje drva daju dovoljnu toplinu, a tamo gdje ima
ugljena i drugih drvnih surogata, da i ove upotriebljuje za
ogriev.


Naročito treba šumarsko i lugarsko osoblje da upućuje
narod, da si tečajem ljeta nabavlja ogrievno drvo, kako to čini
narod u Gorskom kotaru, a ne da tek onda, kada zima pritisne,
pomišlja na dobavu drva. Tada su putevi obično neprohodni,
a ležika je pod sniegom te se ne može naći.


Pošto veliki dio naše inteligencije potiče iz naroda, to
ona u velikom dielu ima o šumi isto onako krive pojmove
kao i sam narod, naime smatra šumu kao njekakovo slobodno
dobro, koje se ne može nikada izcrpiti, to bi trebalo raspravama
u dnevnim listovima, posebnim brošurama, te u obće
svakom danom zgodom inteligentnije slojeve podučavati o ispravnim
načelima glede šumskoga vlastničtva, šumskoga prekršaja,
kradje i t. d., ne bi li po vremenu došli do toga, da
nas ti slojevi budu shvaćali i podupirali, a ne kao do sada,
gdje su obično na strani šumoštetnika, a proti šumoposjednicima.


ad 4) Valjano Čuvanje šuma u prvom redu ovisi u lugarskom
osoblju, kojemu je to jedna od glavnih njegovih duž
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 426 —


nostih. Ako to osoblje ima za svoju službu dovoljno spreme,
ljubavi i volje, te ako je ono materijalno obezbiedjeno, tako da
ono hoće i može, te u istinu i vrši svoju čuvarsku službu pošteno,
ne će ga narod doduše ljubiti, ali će ga štovati i od
njega se bojati, a to 6e bezuvjetno imati za posljedicu smanjenje
šumskih šteta.


Za uspješno vršenje današnje lugarske službe, gdje to osoblje uz
ičuvanje šuma, mora obavljati mnoge tehničko-pomodne poslove,
ne dostaju više 4 razreda pučke škole, nego bi bilo potrebno
ustrojenje lugarskoga tečaja, kakovi su u naprednijim zemljama
osnovani vec davno, a u novije doba otvorio se takav tečaj
dapače u susjednoj nam Bosni i Hercegovini — vidi o tomu
viest u Šum. listu broj 10. od t. g. na strani 390. i 391.


Glede plada pako je upravo nevjerojatno, što se u tom
pogledu kod njekih zem. zajednica i privatnika radi. Ima tu
na žalost primjera, da plaća lugara nije niti tolika, da bi lugar
kod marljivog čuvanja šume bio kadar s tom plaćom podmiriti
troškove za nabavu odiela i obuće, što ju u službi podere.


O kakovoj pravednoj i primjerenoj naplati tu ne ima ni
govora, Nu i kod onih zemljištnih zajednica i privatnika, gdje
je lugarsko osoblje nješto bolje plaćeno, ali ne ima mirovine,
teško je dobiti skroz valjana lugara, a to stoga, što radi po
manjkanja mirovine, svaki iole bolji lugar nastoji, da dobije
iiamještenje kod državne šumske uprave ili kod imovnih obćina-


Uvidjavan i radin šumar ne će dakako u tom pogledu
moći čudesa stvarati, nu ustrajnim i spretnim radom moći će
barem po gdjekojega šumoposjednika uvjeriti, da je štednja u
tom smjeru samo na štetu šumoposjednika, te ga stoga sklonuti
na uvidjavnost i poboljšanje materijalnoga položaja svojih
lugara,


Ad 5) Glede bržega raspravljanja šumskih prijavnicaoštrijega kažnjenja naročito notornih šumokvarnika, ne mogu
šumoposjednici ništa učiniti. Pomoći tu mogu jedino nadležni
faktori tim, da podčinjene oblasti ponovno upozore na mnogobrojne
i veoma dobre u tom pogledu postojeće naredbe, te da
h pozovu da se tih naredaba drže.
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 427 —


Time bi dotične oblasti u veliko radile samo sebi u prilog.
Sada mnoga kr. kotarska oblast dobije po više tisuda
prijavnica za raspraviti. Naravno da to zadaje svu silu posla.
Nu da 8U se ved nazad mnogo godina šumske prijavnice brzo
raspravljale, a dosudjene šumske odštete brzo i energično utjerale,
bio bi narod uvidio da se šumske štete ne mogu počinjati
nekažnjeno, a posljedica bi bila ta, da bi se narod odučio
od pravljenja šumskih šteta, uslied česa bi danas kot. oblasti,
umjesto na hiljade prijavnica godišnje, imale jedva koju stotiuu
za raspraviti.


Glede utjerivanja pako dosudjenih šumskih odšteta mogu
fli šumovlastnici pomoći time, da zatraže da im se dozvoli postavljanje
vlastitih ovrhovoditelja. Time u proračunu prouzročeni
vedi izdatak je tako neznatan prema koristi, koja se tim
polučuje, da nije vriedno o njemu niti govoriti. On se naime
obilno nadoknadjuje sa utjeranim tražbinama, eventualno sa
uslied toga mogudim sniženjem čuvarskog osoblja, a naročito
sa moralnim uspjehom u pogledu uzgoja naroda.


Kod krajiških imovnih obdina i zemljištnih zajednica je na
žalost i u tom pogledu teorija u protimbi sa praksom.


Zastupnici naime tih korporacija umjesto da podupru nastojanja
svoga šumarskoga činovničtva u tom pogledu, rade na
žalost obično protivno, te nastoje, bud da se utjerivanje obustavi,
bud da se u obde dužne šamske odštete brišu.


Ad 6") U tom pogledu postojali su u prijašnjim decenijima
mjestimično skroz abnormalni odnošaji. Dovoljno je ako spomenemo
da tomu nije bas osobito dugo, što je kod jedne imovne
obdine jedan šumarski činovnik uz pripomod samo jednoga pisara,
upravljao sa kotarskom šumarijom od preko 40.000 rali
šume, a lugarski srezovi u veličini od koje hiljade rali nisu još
niti danas prevelika riedkost u gornjoj Krajini. Da u takovim
prilikama nedospije niti upravno niti čuvarsko osoblje, da podpunoma
vrši svoju dužnost glede očuvanja šumskoga dobra, jasno
je samo po sebi, a dotični šumoposjednik sam si je kriv, ako
mu radi toga šuma propada.
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 30     <-- 30 -->        PDF

428 —


Pitaaje šumskih šteta je u Hrvatskoj i Slavoniji aktuelno,
a modi de se riešiti na svestrano zadovoljstvo samo vremenom
i samo uz djelotvornu suradnju svih na to pozvanih faktora.


IL.ISTA.;K:.


Osobne viesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije ime
novao je Gjuru Cesarić a kr. žup. šum. nadzornika II, raz. u IX čin.
razredu kod kr. županijske oblasti u Osieku, kr. župan, šumarskim nadzornikom
I. raz u VIII. ćiaovnom razredu, ostaviv ga i nadalje na dosadanjem
mjestu službovanja.


Kr. ugar. ministar za poljodjelstvo imenovao je Josipa Hagen a
i Stjepana Bevelaqu a kr. ugar. šumarsko-inžinirskim vježbenicima kod
kr. šumarskog ureda na Sušaku.


Umro. Pri zaključku lista doznajemo, da je na 27. listopada t. g.
nakon kratke ali teške bolesti u 51. godini života umro Slavolju b
K o z i a k, kr. žup. šumarski nadzornik I. razreda u Požegi.


Pokojnik rodio se je godine 1859. u Sidu. Šumarstvo je svršio na
opstojalom gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima, a bio je njeko
kratko vrieme i izvanrednim .slušateljem c. kr. visoke škole za zemljoteštvo
u Beču. Dne 2. prosinca 1887. nastupio je službu kod brod. imov.
općine kao procjenbeni pristav, od kuda je godine 18S4. prešao k ogulinskoj
imovnoj općini kao šumski procjenitelj. U ožujku godine 1889.
imenovan je županijskim nadšumarom u Gospiću, a dekretom od 16.
siječnja 1897. kr. županijskim šumarskim nadzornikom, te ujedno premješten
u Osijek, a godine 1904. u Požegu, gdje ga je sada zatekla
smrt. — Slava mu !


70. godišnjica. — Na 18. listopada t. g. slavio je svoj 70. rodjendan
vrli, te opće poznati i štovani šumarski profesor dr. Adolf vitez
Guttenberg , koji je i mnogim nam hrvatskim šumarima, kao bivši
njihov profesor, u veoma ugodnoj uspomeni.
Dvorski savjetnik profesor dr. A. vitez Guttenberg rodio se je na


18. listopada 1839 u Taraswegu u Solnogradskoj (Salzburg). Nakon
svršenih gimnazijalnih nauka otišao je na šumarsku akademiju u Ščavnici,
te je nakon njezinog apsolviranja stupio u praktičnu službu najprije
na gospo5tiji Hradeck u sjevernoj Ugarskoj, odkuda je stupio u
državnu službu, a godine 1877. bio je za profesora pozvan na ces. kr.
visoku školu za kulture tla u Ikču, gdje do danas predaje šumskouredjajne
predmete, te gdje si je kao takav stekao upravo svjetki glas.
Profesor Guttenberg radio je mnogo i na književnom polju, a osobito
se je iztakao svojim djelom ,Die Forstbetriebseinrichtung", koje je
izdao u Beču godine 1903.


Opće obljubljenom i štovanom svečaru čestitamo najsrdačnije.