DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 14     <-- 14 -->        PDF

- 412 —
Stoji tome na putu štednja u vremenu i u novcu, koja
je u glavnom propovijedano načelo od onih, koji se ogriešuju
0 samostalnost tasatorskih radova i smatraju te radove kao
nješto u opće teretna po blagajnu imovne obdine, a tobože bez
prave svrhe.


Postanak i prestanak novosisačke imovne
obćine.


Napisao Dr, A. Goglia.


(Preštampano iz Mjesečnika prav. društva.)


Kraljevski odpis od 8. travnja 1871. (o ustaaovama
za prelaz obiju varaždinskih krajiško-pukovnijskih kotara,
vojnih obdina Senja, Belovara i tvrdjave Ivanida, zatim
obdine Siska 2. banske krajiške pukovnije iz vojne u gradjansku
upravu) uzakonjen zakonskim člankom sabora kraljevina Dalmacije,
Hrvatske i Slavonije od 30. prosinca 187o, (Sbornik od


g. 1874 kom. IV.) — odredjnje u§ . G., d a se obein a
vojn i Sisa k im a utjelovit i grad u gradjan skom
u Sisku .


Naredbom kr. hrv. slav. dalm. zem. vlade, odjela za unut.
poslove od 31. ožujka 1874. br. 3041. izjavljene su obje sjedinjene
obdine samostalnom gradskom obdiaom grada Siska.


Tim povodom izdana je naredba krajiške zemaljske uprave
od 26. rujna 1872. br. 1489, kojom se odredjuje način, kako
valja postupati kod izlučenja šumskog kompleksa, odpadajudeg
provincijalisiranoj obdini vojni Si^ak od šuma II. banske imovne
obdine. Pošto dioba državnih šuma izmedju države il i banske
pukovnijske obdine u smislu zakona od 8. lipnja 1871. (o
ustanovama za odkup izlučenje prava na drvlje, pašu i uživanje
šumskih proizvoda, šio krajiški stanovnici imaju u državnim
šumama, nalazedih se u vojnoj krajini) jošte provedena bila
nije, — odredjsno je, da se prigodom sastavka segregacijonog
operata takodjer sastavi osnova za izlučenje šumskog diela,
koji odpada na obdinu Sisak.
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 15     <-- 15 -->        PDF

- 4i3 -


Glasom zapisnika mjestnog povjerenstva za
odkup šumskih dužnosti u e. kr. II, banskoj krajiškoj pukovniji
od 26. travnja 1873. ustanovljeno je, da pukovnijska
obćina imade površinu od 106.993 jutara 1088´/jO", a obćina
Novi Sisak 1129 jutara 769 j" ; pukovnijska obdina dobiva
vriednost šumsku u iznosu od 4,221.013 fr. 60 nv.. — odpada
po tom iznos od 39 fr. 4 nov. na jedno jutro ; po tom imade
obćina Novi Sisak dobiti šumsku vrijednost od 44.094 fr.
90 nov.. — Obzirom na to dobiva ta obćina šumsku površinu
od 508 jutara 10240" u reviru Lasinja.


Središnje povjerenstvo u Zagrebu providilo je taj zapisnik
klausulom od 22. siječnja 1874.. pa je cijeli elaborat predložilo
izvješćem od 23. siežnja 1874. br. 29. c. kr. glavnom (vojnom)
zapovjedništvu u Zagrebu.


Glasom zapisnika od 28. siječnja 1874. izjavili su se
zastupnici obćine Novi Sisak zadovoljni dopitanom površinom.


Naredbom c. kr. glavnog zapovjedništva kao krajiške
zem. upravne oblasti u Zagrebu od 26. lipnja 1874. br. 4424
odobrena je upitna segregacija, a naredbom istog zapovjedništva
od 3. srpnja 1874. br. 1839 odredjena je predaja revira „Lasinja
« zastupnicima imovne obćine Sisak.


U pogledu ustrojstva imovne obćine izdana je
naredba kr. hrv. slav. dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje
poslove od 9. prosinca 1874. br. 18772, koja medju inima
cdredjuje sliedeće:


»U smislu zakona od 15. lipnja 1873. (o imovnim
obćinama u hrv. slav. vojnoj Krajini) imala bi se po č., 5.,


6. i 7. toga zakona prije svega ustrojiti imovna obćina, t. j .
imalo bi se sastaviti zastupstvo imovne obćine,
koje će, izabrav iz svoje sredine odbor , postaviti gospo darstveni
ured u smislu §. 18. i 19. cit. zakona.
Pošto pako imovna obćina novosisačka svoje zastupstvo
po čl. 5., 6. i 7. birati ne može, niti je obzirom na svoj
maleni šumski posjed u položaju ćlankom 19. propisani
gospod. ured postaviti i uzdržavati, obnašla je kr. zem. vlada
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 414 —


u svrhu reda i uprave imovinom imovne ob(5ine prema duha
i ustanovama reda za obćine u c. kr. hrv. slav. vojnoj Krajini
od 8. lipnja 1871. te cit. zakona od 15. lipnja 1873.
odrediti:


»Zastupstvo imovne obćine imade se sastaviti na temelju
cit. obć. reda od 8. lipnja 1871. tako, da će analogno § 2.
i 3. tog reda imati svi oni punoljetni mužki članovi rečene
imovne obdine, — koji u šumi »Lasinja« pravo na drvlje,
pašu i šumske proizvode po zakonu od 8. lipnja 1871. imadu,


— izabrati iz svoje sredine dvanaest zastupnika. — Ovi zastupnici
izabrat će upravljajući odbor.
Za upravu i nadzor svoje šume može si imovna obćina
uz primjerenu nagradu izabrati šumara; — za vladinog
povjerenik a imovne obćine imenuje se predstojnik žup.
kot. suda u Sisku N. N.«


U smislu te naredbe konstituirana je upitna imovna
obćina.


Godine li^77. prodala je imovna obćina 1000 hrastovih
stabala za 8000 for., koja je dražba odobrena vladinom naredbom
od 30. svibnja 1877. br. 10.323.


Proračun e imovne obdine odobravala je svake godine
kr. zem. vlada.
Tako je n. pr. vladinom naredbom od 24. rujna 1878.
br. 18.600 odobren proračun za godinu 1878.
Medjutim izradjena bi za šumu »Lasinja« gospodar stven
a osnova , koja je odobrena vladinom naredbom od


24. svibnja 1885. br. 9679.
Cim je izdan Naputak A. k zakonu od 11. srpnja 1881.
(kojim se razjašnjuju odnosno preinaćuju neke ustanove zakona
od 15. lipnja 1873. o imovnim obćinama u hrv.-slav. vojnoj
Krajini) imao se je sastaviti katastar pravoužitnika
te imovne obdine.


Nu upravni je odbor tek u sjednici od 21. ožujka 1886.
zaključio, da se imade sastaviti taj katastar. Taj zaključak
odobren je vladinom naredbom od 15. svibnja 1886 br. 13.966,


— a sliedede godine je katastar konačno sastavljen.


ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 415 —


Nekretnine imovne obdine upisane su bile u gruntovnim
listovima br. 303, 399, 402 i 403 obdine Novi Sisak, a
prigodom sastavka grunt. uložaka upisane su u grunt. uložku
br. 303. občine Novi Sisak na ime »Imovna obdina Novog
Siska«.


»Iz spisa vidi se, da su zastupstvo i odbor imovne bo-
dine redovito obavljali nadležne im poslove i da je vlada odobravala
izbore zastupstva, proračune imovne obdine, zaključne
račune, izbore šumara i t. d., dakle da je u toj imovnoj obdini
zavedena bila uprava i gospodarstvo kao i kod ostalih krajiških
imovnih obdina.


Medjutim iza kako je stupio u krijepost zakon od 25.
travnja 1894. (o uredjenju zem zajednica) izdala je kr. zem,
vlada, odjel za unutarnje poslove naredbu od 27. veljače 1899.
br. 9997 slijededeg sadržaja:


»Obzirom na propis §. 2. si. b) cit. zakona od 25. travnja
1894. koji odredjuje, — da se ustanove tog zakona ne protežu
na šume pripale krajiškim imovnim obdinama po zakonu
od 8.lipnja 1871., dok ne pripadnu provedenom diobom zajednicama
ovlaštenika, nastanjenim u području pojedine upravne
opčine ili dijela njezinih (sela, mjesta). —


argumento a contrario, proteže se cit. zakon od 25. travnja
1894 na imovnu opdinu Novi Sisak, budud su šume rečene
imovne obdine provedenom diobom zapale zajednici ovlaštenika
nastanjenih n području upravne obdine«.


Ujedno je tom naredbom odredjeno, da se ta zem. zajednica
imade urediti prema propisima cit. zakona od 25. travnja
1894.


Iz razloženog vidi se da je krajiška
imovna odina Novi Sisak g. 1899. prestala, te
da danas mjesto nje postoji zemalj. zajednica
Novi Sisak.