DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 14     <-- 14 -->        PDF

- 412 —
Stoji tome na putu štednja u vremenu i u novcu, koja
je u glavnom propovijedano načelo od onih, koji se ogriešuju
0 samostalnost tasatorskih radova i smatraju te radove kao
nješto u opće teretna po blagajnu imovne obdine, a tobože bez
prave svrhe.


Postanak i prestanak novosisačke imovne
obćine.


Napisao Dr, A. Goglia.


(Preštampano iz Mjesečnika prav. društva.)


Kraljevski odpis od 8. travnja 1871. (o ustaaovama
za prelaz obiju varaždinskih krajiško-pukovnijskih kotara,
vojnih obdina Senja, Belovara i tvrdjave Ivanida, zatim
obdine Siska 2. banske krajiške pukovnije iz vojne u gradjansku
upravu) uzakonjen zakonskim člankom sabora kraljevina Dalmacije,
Hrvatske i Slavonije od 30. prosinca 187o, (Sbornik od


g. 1874 kom. IV.) — odredjnje u§ . G., d a se obein a
vojn i Sisa k im a utjelovit i grad u gradjan skom
u Sisku .


Naredbom kr. hrv. slav. dalm. zem. vlade, odjela za unut.
poslove od 31. ožujka 1874. br. 3041. izjavljene su obje sjedinjene
obdine samostalnom gradskom obdiaom grada Siska.


Tim povodom izdana je naredba krajiške zemaljske uprave
od 26. rujna 1872. br. 1489, kojom se odredjuje način, kako
valja postupati kod izlučenja šumskog kompleksa, odpadajudeg
provincijalisiranoj obdini vojni Si^ak od šuma II. banske imovne
obdine. Pošto dioba državnih šuma izmedju države il i banske
pukovnijske obdine u smislu zakona od 8. lipnja 1871. (o
ustanovama za odkup izlučenje prava na drvlje, pašu i uživanje
šumskih proizvoda, šio krajiški stanovnici imaju u državnim
šumama, nalazedih se u vojnoj krajini) jošte provedena bila
nije, — odredjsno je, da se prigodom sastavka segregacijonog
operata takodjer sastavi osnova za izlučenje šumskog diela,
koji odpada na obdinu Sisak.