DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1909 str. 41     <-- 41 -->        PDF

- 399 —
Broj 14.203.
Varaždin. 14. rujna 1909.


Prodaja hrastova.


Uslied zakljkučka javne redovite skupštine gradskog zastupstva od


7. rujna t. g. §. 97. točka 16. prodavati će se dne 15. listopada t. g. u
II sati prije podne u gradskoj viećnici u Varaždinu, dražbovnim putem :
primanjem pismenih i ustmenih ponuda, 438 hrastovih stabala, sa redovite
godišnje sječine 1909./1910. gradske šume zvane „Cukovec"
glavnog odjela IX. odsjeka 3. udaljenog 1 kilometar od željezničke postaje
Varaždinske Toplice.
Spomenuta stabla sposobna su za izradbu: 32"04 m´ trupaca I.
vrsti; 499´78 m^ reske robe; 48´28 m´ dužica; 51 20 m° inog tvoriva;
22´05 m^ normalnih željezničkih podvlaka; 12´30 m´ vicinalnih željezničkih
podvlaka; te 222 m^ ogrijevnog drva.


Isklična cijena ovih stabala je 16.480 K 82 fil.


Vlastoručno pisane, potpisane i sa biljegom od 1 K providjene,
te sa 57o žaobinom (od isklične cijene) obložene, valjano zapečaćene
pismene ponude u kojih se dražbovatelj naročito očitovati imade, da su
mu dražbeni uvjeti dobro poznati, te da se njima potpunoma podvrgava,
primaju se do dana 15. listopada 1909. prije podne u uručbenom zapisniku
gradskog poglavarstva u Varaždinu.


Dražbeni uvjeti mogu se uviditi za vrijeme uredovnih sati, kod
gradskog poglavarstva u Varaždinu, u uredu gradskog šumarskog nadzornika.


Gradski
načelnik:
Dr. Jurinac v. r.


Natječaji:


1. Kod petrovaradinske imovne obćine imaju se popuniti
slijedeća mjesta:
a) Jedno mjesto šumar, pristava XI. čin. razreda, sa plaćom
godišnjih 1400 K, odgovarajućom stanarinom, odnosno stanom u naravi,
24 prostm. ogrievnih drva postavljenih u dvorište, te za vrieme službovanja
na šumariji putni paušal od godišnjih 403 K i paušalnim dnevnicama;


b) jedno mjesto šumar, vježbenika sa pripomoći od godišnjih
lOOO K, stanarinom od godišnjih 200 K, 18 prostm ogrievnoga drva postavljenog
u dvorištu, putni paušal kao gore, nu bez prava na dnevnice
za vanjska službovanja ; i


e) jedno mjesto blagajničkog vježbenika sa godišnjom pripomoći
od 1000 K te stanarinom i ogrievnim drvom kao pod točk. b).
Propisno obložene molbe imaju se najkasnije do 15. listopad a


1909. podnijeti gospodarstvenom uredu spomenute imov. obeine.


2. Kod vlastelinstva kneza Odescalchia u Iloku ima se popuniti
mjesto šumarskoga pristava Absolventi šumarske akademije, koji
moraju biti vješti hrvatskom i njemačkom jeziku u govoru i pismu,
neka svoje molbe obložene sa prepisima svjedočaba, podnesu uprav i
vlastelinstva u Iloku.


ŠUMARSKI LIST 10/1909 str. 42     <-- 42 -->        PDF

- 400 —
Natječaj


za podieljenje podpore iz Kdrdškenyeve pripomoćne zaklade — raspisan
je u smislu društvenih pravila do konca mjeseca studena t. g. Pobliže
vidi u priležećem Lugarskom Viestniku.


Zamolba.


u svrhu sastavka šematizma za „Hrvatski šumarsko-lovački kalen-|
dar za g. 1910." učtivo umoljavam p. n. gg. sudrugove, da budu tako 1
Ijubezni, te mi čim prije izvole priposlati popis područnog svog šumar-jskog, lugarskog i lovačkog osoblja. 2


U Zagrebu, mjeseca rujna 1909. \


Andrija Borošić, 1
kr. zem. šumar, nadzornik. I


SADRŽAJ. strana


Skrižaljka prihoda i prirasta za hrastove visoke šume od
prof. Dr. G. Wimmenauer-a. Priredio : Dr. Gjuro Nenadić 361—380
Obračun o novčanoj vriednosti redovitih i vanrednih prihoda
iz šuma zemljištnih zajednica. Piše Gj. Gesarić. (Svršetak) 380—386
Listak: Osobne viesti: Umro 387
Zakoni i naredbe: Sastavak nacrta za novogradnje i


znatnije adaptacije na zgradama imovnih obćina . 387
Iz upravne prakse 387—889
Različite viesti; Nova industrija u Slavoniji — Nove


motke za iskolčivanje. — Šumarska škola i s njom
spojeni Lugarski tečaj u Sarajevu. — Bosanskohercegovački
sakor i šumarstvo. — Krtica kao
dobar prorok vremena. — Ogromna hidroelektrična
centrala u Hrv. Primorju. — Geologijsko povjerenstvo
za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju. —
Sjednica povjerenstva za upravu „Zaklade za uzgoj
djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj
i Slavoniji". — Novo dioničko družtvo za


trgovinu drva 389—393
Trgovina sa drvom .^93—395
Oglasi dražba stabala 396—399
Natječaji 399—400
Zamolba 400


Uredjuje kr. šum. nadzornik .4nte Kern. Tiskara C. Albreeht (Maravie i Deeak),