DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1909 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 389 —


navedenom gruntovnom listu, a da se nema riješiti pitanje, komu da
pripada pravo vlastničtva na ovu česticu, dotično da li tužiteljem samim
pripada pravo vlastničtva na nju.


Pošto pak sveprepore ovlaštenika glede izvršivanja
ovlašteničkog prava riješavaju po §. 52. zakona od 25.
travnja 1894. o uredjenju zemljištniti zajednica upravn e oblasti ,
to je očito nenadležno kr. kotarski sud u G. primio tužbu o smetanju
posjeda od 9. studenoga 1903. M. 906/1—03., te na nju uredovao
pa u stvari samoj konačnu meritornu odluku izrekao, a kr. sudbeni
stol u P. neopravdano žaobu ništovnu tuženika zabacio


Valja zato uvodno navedene sudbene odluke po gore citiranim zakonskim
ustanovama ureda radi ukinut i i tužitelje uputit i na nadležnu
političku oblast.


Razumjeva se, da tužiteljem prosto ostaje ako drže, da njima
samim pripada pravo samovlastničtva na česticu br. 1764/a porezne obćine
G., te ako se uzdaju u svoja prava, postupati redovitim putem
parnice proti zemljištnoj zajednici.


U Mjesečniku p. d. priobčio Fr. Haladi.


Različite vijesti.


Nova industrija u Slavoniji. Dioničko društvo za izradbu liesa u
Budimpešti, nakanilo je uz svoju pilanu u Brodu n/S. osnovati tvornicu
za izradbu gotove buradi. To je kod nas novost na industrijalnom polju,
jer takovih tvornica dosada ne ima samo u Hrvatskoj i Slavoniji, nego
niti u Ugarskoj, dočim nam je u Austriji takva tvornica poznata samo
u Atzgersdorfu kraj Beča.


Podizanjem takove tvornice ne samo da će se pomoći vinogradarima,
koji su uslied nestašice buradi imali ne samo prošle, nego će
i ove godine imati silnih neprilika; nego će se poduprieti i racionalna
izradba i povoljnije unovčenje lošije hrastovine, jer za izradbu ovakove
vrsti duge mogu se uporabiti i manje prikladni dielovi stabala.


Nove motke za iakuićivanje. (Aussteckstabe). Od motaka za iskolčivanje,
koje su ne samo za mjernike, nego i za šumare veoma potrebne
kod raznih izmjera i procjenbenih radnja, jesu u novije doba
veoma obljubljene novije trobridne motke, k.ko ih predočuju si. 1. i 2.


SI. 1.


SI. 2.
ŠUMARSKI LIST 10/1909 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 390 —


Kako se iz slike vidi, jesu te motke rađjene tako, da se po 6 komada
može složiti u jedan svežanj od samo 55 mm. promjera, uslied česa se
ne samo lahko prenašaju, nego su i vanredno zgodne kod putovanja
željeznicom ili kolima. Inače su kao i obične okrugle motke na vrhu
providjene željeznom šiljastom kapom i od 20—20 cm. bielo i crveno
lakirane. Ciena ovakove jedne garniture od 6 motaka iznosi 24 K. U
novije doba su te motke po uputi g. c. i k. agrarnoga nadzornika Gjurana,
po c. i kr. dvorskom mehaničaru Neuhofer i sin u Beču I., Kohlmarkt
br. 8. usavršene time, da je jedna od tih motaka na jednoj strani
trobridne prizme providjena razdiobom u centimetre (vidi si. 2.) uslied
česa se ta motka može veoma dobro uporabiti kod niveliranja i mjerenja
udaljenosti (Distanmessen).


U tu svrhu se ona motka, na kojoj se nalazi spomenuta razdioba,
sa šiljkom okrene gore, a na gornji dio se pričvrsti željezna kapa, koja
podjedno na motki pokazuje mjesto gdje se nalazi 0 (Nullpunkt). Uslied
ove udesbe povisuje se ciena za 8 K, te ciela garnitura od 6 motaka
stoji 32 K. U svrku da se motke čuvaju od oštećenja prigodom putovanja,
preporuča se, da se sprave u vreću (Tragsack) od nepromočivoga
platna, koja zajedno sa remenom stoji iO K.


Spomenute motke priugotavljaju se po spomenutoj tvrdci: Neuhofer
i sin, c. i k. dvorski mehaničar u Beču I. Kohlmarkt 8. i V Ilartmanngasse
5.


šumarska škola i s njom spojeni Lugarski tečaj u Sarajevu.
PrimiU smo prvi izvještaj, koji je o toj školi izdan mjeseca lipnja
godine 1909.
Iz toga izvještaja, koji je tiskan djelomice latinicom, a djelomice
ćirilicom, vadimo sliedeće podatke.


Odredbom c. i kr. zajedničkog ministarstva financija od 21. lipnja
1907. broj 7336/B. H., je mjesto opstojale, ali koncem školske godine
1906./7, napuštene „Tehničke srednje škole", aktivirana „Šumarska
škola´ i snjom spojeni „Lugarski tečaj" u Sarajevu.


Šumarska škola otvorena je 1. listopada 1907. govorom odjelnoga
predstojnika g. Koste Hormanna, a u prisutnosti šumar, savjetnika g.
Gustava Zechela, te učiteljskoga zbora i djaka te škole i to u prostorijama
bivše tehničke srednje škole, od koje je takodjer primila i učila
i zbirke, u koliko su za nju nuždne bile. Profesorima imenovani su
profesori bivše tehničke srednje škole dipl. šumar Ferdinand Holl, kojemu
bje podjedno povjerena uprava te škole, te dipl. šumar Emil jStribrnv
i Hinko Bubak.


Svrha ove škole je odgojivanje šumskog osoblja za čuvanje šuma
i za šumsko-tehničku pomoćnu službu u Bosni i Hercegovini, dakle ne
šumare za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva
, kakovi se pod riečju „šumar ´ razumijevaju u Hrvatskoj
i Slavoniji, nego pomoćn o osoblj e koje danas Niemci nazivlju
„Forster", a naše upravu vodeće šumare nazivaju oni „OberfSrster" ili
„Forstverwalter´.


Obuka traje 3 semestra, te se kreće u onim granicama, koje su
potrebne da absolventu omoguće nakon dvogodišnje prakse kod bos.herceg.
zemalj. vi de položiti ispit za šumsko-tehničku pomoćnu službu.
ŠUMARSKI LIST 10/1909 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 391 —


Uvjeti primanja naznačeni su već u br. 7 ovogodišnjega Š. L. na
strani 272.
Naukovanje počima u zimskom semestru sa 1. listopada, te svršava
na kraju drugog zimskog semestra.
Poslije svršetka trećeg semestra počinje u četvrtom semestru (ljeti)
tečaj za lugare, koji traje 3^2 mjeseca.


Koncem mjeseca veljače zaključen je bio šumarski tečaj, te je 15.
ožujka otvoren lugarski tečaj, koji je trajao 37a mjeseca, a zaključen
je koncem mjeseca lipnja t. g. Svrha mu je, da natjecatelji za lugarska
mjesta u tom tečaju postignu onu naobrazbu, koja je potrebna za čuvare
šuma u bosansko-hercegovačkoj državnoj šumarskoj službi.


Uslovi za primanje u ovaj tečaj jesu:


1. Doba od najmanje 23 godina.
2. Dokaz da je molitelj služio kao vojnik.
3. Podpuna tjelesna sposobnost za službu u planinama.
4. Da molitelj zna čitati, pisati i računati.
5. Dokaz 0 bosan-hercegov., austrijskoj ili ugarskoj pripadnosti.
6. Dokaz o dobrom ćudorednom vladanju.
Školarina se ne plaća. Natjecatelji bez novčanih sredstava mogu
dobiti podporu od zem. vlade.
Nastavnici na tom tečaju bili su profesori šumarske škole dipl.
šumari F. HoU i M. Stiiben^, dočim je asistent na zemaljskoj bolnici
Dr. Milivoj Kostić na ovom tečaju, kao i na šumarskoj školi predavao
„0 prvoj pomoći u nezgodi".


Polaznika na tom tečaju bilo 13.


Bosansko-hercegova5ki sabor i šumarstvo. Bosansko-hercegovačka
zemaljska vlada spremala je već 2 godine predradnje za segregaciju
šuma, sa kojom se je imalo ove godine odpočeti. Pošto je ali medjutim
Bosna i Hercegovina anektirana, te će doskora biti uveden ustav,
to je ovo pitanje odgodjeno, te će koli ovo pitanje, toli i mnoge druge
zakonske osnove, tičuće se šumarstva, koje je vlada već pripremila, imati
riešiti novi bosan.-herc. sabor.


Krtica kao dobar prorok vremena. Više manje sve životinje kao
što i sam čovjek više puta slute, kakove će biti vrieme skorih dana.
Kod krtice je taj pojav za svaki slučaj siguran. Kišu, vjetar, oluju, dapače
i buduću sušu pokazuju krtice sigurno. Tako n. pr.: 1 ruju li
plitko ispod površine tla, to znači vjetar; 2. ako pri tome pravi male
kupice, to znači kišu i vjetar; 3. pravi li mnoge i velike kupice, to
znači dugotrajnu i jaku kišu; 4. riva li na stare hrpice novu zemlju, to
navješta osobito nevrijeme; 5. napušta li pri tom hrpice (kupice), to
znači oluju; 6. pred solikom i tučom ide na površinu u travne busene,
rujući samo kroz žilje; 7. kod buduće trajne suše putuje u niže ležeća
polja.


Da li ona sve to čini po svojoj naravi, ili je na to prisiljena
električnim ttrujam zemlje, da razno vrijeme unapred nagovješta, nije
još protumačeno.


Vazda je ali zanimivo i poučno za gospodare, a i nas od zelene
struke, da spomenuto dogodice znamo upotrebiti. N P. K—ić.
ŠUMARSKI LIST 10/1909 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 392 —


Ogromna hidr; električna centrala u Hrv. Primorju. Pieraa suglasnim
viestima domaćih i stranih novina obdržavana je nedavno u gubernijskoj
palači na Rieci pod predsjedanjem guvernera grofa Nako a
konferencija stručnjaka i zastupnika francezke novčane skupine, koja je
stekla koncesiju za uporabu vode iz Švičkoga jezera kod Otočca, u svrhu
osnutka ogromne hidroelektrične centrale kod Senja. U ovoj je konferenciji
stvoren zaključak, da se imaju pozvati gradovi i mjesta u ličkokrbavskoj
i modruško-riečkoj županiji, te susjednoj Istri, da se izjave,
da U bi bili voljni preuzeti stanovitu množinu električne energije. Pitanje
konsuma struje imalo bi se riešiti što većim pospješenjem, da se
što prije može pristupiti izvedbi ove epohalne gradnje.


Izvedenje ovoga diela imalo bi vanredno znatan upliv i na ukorišćenje
šuma otočke imovne obćine i držav. šumskog erara osobito u
Velebitu, gdje se šume do sada nisu mogle primjereno izcrpljivati radi
pomanjkanja šumsko-industrijalnih poduzeća i modernih prometila


Stoga sa šumskoga stanovišta moramo namjeravano ogromno poduzeće
najrađostnije pozdraviti i želiti, da se čim prije ostvari.


Geologijsko povjerenstvo za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju. Kr. hrv.slav.-
dalm. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove izdala je dne
3 srpnja 1909. pod brojem 111. A 2275 (vidi Sbornik zakona i naredaba
valjanih za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju godine 1909.
komad IV., izdan i razposlan dne 29. srpnja 1909.) naredbu,
kojom se izdaju ustrojne ustanove spomenutoga geološkoga povjerenstva.
To povjerenstvo sastoji od dviju sekcija: mo nta ngeol ogij ske i
a groge ologij s ke. Zadatak geologijskoga povjerenstva je proučavati
montangeološke, dotično agro geološke prilike Hrvatske i
Slavonije, a rezultate publicirali u obliku odnosnih karata sa odgova


Slavonije mjerilu 1: 75.000, koja je karta ujedno izljev sveueilištnog


rajućim tekstom.
1. Montangeologijsko jmati :
sekcij i j e zadata k sni a)
geologijske prijegledn e kart e kraljevine Hrvatske i


ugeološkog rada, te onoga s ovim spojenog geolog.-paleontol. odjela narodnog
muzeja u Zagrebu.


b) snimanje detaljne geologijske karte iste kraljevine u
mjerilu 1 : 25.000, koja će se snimati samo česlimično prema lokalnim
potrebama zemlje i da se njima objasne tekuća znanstvena pitanja.


2. Agrogeologijskoj sekciji je zadatali snimati
agro-geol, karte, te prijegledn a mjerila 1 : 20.000 dotično
detaljne, već prema obćenoj ili lokalnoj potrebi zemlje, a po uzoru
radnja inozemnih zavoda, naročito pako analogno radnjama kr. ug. državnog
zavoda u Budimpešti stoga, da se poluči jedinstvena slika agrogeoloških
prilika zemalja krune sv. Stjepana.
Sjednica povjerenstva za upravu „Zaklade za uzgoj djece
šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji", obdržavana
je na 7. kolovoza t. g. u šumarskom odsjeku kr. zem. vlade,
pod predsjedanjem p. n- g. Roberta Fischbacha kr. odsječ savjetnika,
te članova povjerenstva p. n. gg: Stevana Petrovića kr. zem. šum