DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1909 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 388 —


Kr. hrv-slav.-dalm. stol sedmorice izdao je dne 20. veljače ITOB.
pod brojem H34. slijedeee rješenje


U predmetu parnice smetanja posjeda Imbr^ B. kao kućegospodara
istoimene zadruge kbr. 92 iz G. i drug., proti Miji B. kbr. 62. iz G. i
drug , u kojoj je kr. sndbeni pristav i upravitelj kr. kotarskog suda u


G. N. N. odlukom od 11. studenoga 1903. m 906/2—03. izrekao, da
s e tužiteljice zadruge B. kbr. 92 i 93 iz G., zastupane po svojim kućegospodarima
Imbri i Pavlu B. štite u posjedu livade, „Pra1
ište ´ zvane, u kojem su ih posjedu tuženi Mijo i Štefo B kbr. 62,
zatim zadruga B. kbr. 41, te zadruga B. kbr. 32. iz G. smeli time, što
su dana 2. studenoga godine 1903. Mijo i Štefo B. zatim Janko i Andro
B.. te napokon Ivan, Jandre i Mate B. ova potonja petorica kao kućegospodari
i članovi svojih zadruga, izkopali prostor označen crvenilom u
nacrtu razpravnom zapisniku priklopljenom, te mulj nabacili po livadi
tužiteljskoj, pa da se s toga imadu u buduće kanit i svakog dalnijega
smetanj a pod prijetnjom globe od 600 K ili 60 dana zatvora za
Miju i Šlefu B., te kućegospodare zadruge B. kbr. 41. i 32., za svakog
od njih, te podjedno, da su dužni tužiteljem solidarno nadoknaditi sudbeno
na 39 K 10 f. obredjene troškove pod prijetnjom ovrhe u roku
od 8 dana ;
akr. sudben i stol u P. rješitbora svojom od 31. prosinca
1903. S. 1 4/2—03. žalbu ništovnu tuženih Janka B. kbr. 41.
Ivana B. kbr. 32, kao kućegospodara istoimenih zadruga, te Mije B.
kbr. 62, zabacio;


obnašao je kr. stol sedmorice povodom zamolnice kr. hrv.slav.-
dalm. zemaljsk e vlade , odjela za unutarnje poslove od 8. veljač
e 1908. broj 70.480 od god. 1907. obzirom na ustanovu č 1. 7.
zakona od 28. veljače 1874. o vlasti sudačkoj po § 47
gradj. sudovnika sporazumno sa kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljskom vladom
izreći, da u gore navedenom parbenom predmetu nije bilo mjesta
postupku sud b en 0 m, nego da su za rješenje ovog prepora po §§
50.—53 zakona od 25. travnja 1894. o uredjenju zemljištnih zajednica
nadležne upravne oblasti, pa doslijedno tomu ukinuti gorenavedene
sudbene odluke sa cijelim postupkom do uključivo odluke izdane
na tužbu primljenu u zapisnik kod kr. kot. suda u G. od 9. studenoga
1903. br. M. 906/1—03., te tužitelje odputit i na političku
oblast s razloga slijedećih:


Ustanovljeno je sa izvidnimi spisi političke oblasti prve molbe kr.
kot. oblasti u G , da su tužitelji i tuženici gorenavedene parnice smetana
posjeda ovlaštenici zemljištne zajednice G. Isto tako je vještačkim
očevidom preduzetun po političko; oblasti ustanovljeno, da je preporno
.Pralište" upisano kao čest. br. 1764 a u grunt. listu br. 446. obćine


G.
na zeuiljištnu zajednicu mjestne obćine G.
Nepreporno je napokon, da se u ovom slučaju samo radi o tom,
da li tuženim kao ovlaštenikom zemljištne zajednice G. pripada
zajedno sa tužiteljem i suovlaštenikom iste zemljištne zajednice pravo
suuživanja, odnosno suuporabe upitnog „Prališta", odnosno mlake za
pranje rublja, nalazeće se na čestici kat. br. 1764/a upisanoj u gore