DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1909 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 387 —


LISTA_JEC.


Osobne viesti.


Umro. Dne 30. kolovoza t. g. umro je u Iloku nakon duge i teške
bolesti Andrija Lončarević, kr. kotarski šumar I. razreda. Pokojnik
rodio se u Županji g. 1865. Nakon svršenih 5 gimnazijalnih razreda u
Oiieku otišao je na više šumarsko-gospođarsko uč liste u Križevcima,
gdje je školske godine 1886./7. absolvirao šumarstvo. Viši državni šumarski
ispit položio je u Zagrebu g. 1893. U javnu službu sfupio je
kao šumarski vježbenik ponajprije kod 2. banske imovne obćine, od kuda
je prešao k brodskoj imovnoj obćini, gdje je postao šumarskim pristavom,
a godine 1896. u mjesecu veljači prigodom reorganizacije šumarstva
kod političke uprave u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji, imenovan
je kr. kotarskim šumarom I. raz. kod kr. kotarske oblasti u
Jaski, sa sjedištem u Kostanjevcu. — Slava mu!


Zakoni i naredbe.


Sastavak nacrta za novogradnje i znatnije adaptacije na zgradama
imovnih obćina. Kr. hrv slav. dalm. zem. vlada, odjel za unutarnje poslove,
izdala je dne 22. svibnja 1909. pod brojem 31.301 na sve gospodarstvene
urede krajiških imovnih obćina, sliededu naredbu:


Pošto se je opetovano dogodio slučaj, da se gradjevni operati za
novogradnju il znatniju adaptaciju na zgradama gospodarstvenih ureda,
kotarskih šumarija i stanovima činovnika i službenika imovnih obćina, radi
raznih nedostataka nisu mogli odobriti, nego su se morali vratiti na
preradbu, čime se imovnim obeinama prouzročuju suvišni troškovi, to
se ovim odredjuje, da se u buduće za izvedenje ovakovih radnja imaju
najprije sastaviti i ovamo na ispitanje i odobrenje predložiti samo procrti
(skize), a tek na temelju tih odobrenih procrta imati će se sastaviti,
te na konačno odobrenje ovamo predložiti detaljni nacrti i proračuni
troškovi.


Za bana:


kr. banski savjetnik


Varda v. r.


Iz upravne prakse


Prepore ovlaštenika glede izvršivanja ov laste ničkog
prava suporabom nekretnina zemljištne zajednice,
rješavaju nadzorne upravne oblasti, a ne sudovi,
prema zakonu o smetanom posjedu od 8. svibnja 1890. —
Prinos k tumačenju §. 50—53. zekona o uredjenju zem. zajednica od
25 travnja 1894. i članka 7. zakona od 28. veljače 1874. o vlasti sudačkoj
i §. 47. gr. sudovnika.
ŠUMARSKI LIST 10/1909 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 388 —


Kr. hrv-slav.-dalm. stol sedmorice izdao je dne 20. veljače ITOB.
pod brojem H34. slijedeee rješenje


U predmetu parnice smetanja posjeda Imbr^ B. kao kućegospodara
istoimene zadruge kbr. 92 iz G. i drug., proti Miji B. kbr. 62. iz G. i
drug , u kojoj je kr. sndbeni pristav i upravitelj kr. kotarskog suda u


G. N. N. odlukom od 11. studenoga 1903. m 906/2—03. izrekao, da
s e tužiteljice zadruge B. kbr. 92 i 93 iz G., zastupane po svojim kućegospodarima
Imbri i Pavlu B. štite u posjedu livade, „Pra1
ište ´ zvane, u kojem su ih posjedu tuženi Mijo i Štefo B kbr. 62,
zatim zadruga B. kbr. 41, te zadruga B. kbr. 32. iz G. smeli time, što
su dana 2. studenoga godine 1903. Mijo i Štefo B. zatim Janko i Andro
B.. te napokon Ivan, Jandre i Mate B. ova potonja petorica kao kućegospodari
i članovi svojih zadruga, izkopali prostor označen crvenilom u
nacrtu razpravnom zapisniku priklopljenom, te mulj nabacili po livadi
tužiteljskoj, pa da se s toga imadu u buduće kanit i svakog dalnijega
smetanj a pod prijetnjom globe od 600 K ili 60 dana zatvora za
Miju i Šlefu B., te kućegospodare zadruge B. kbr. 41. i 32., za svakog
od njih, te podjedno, da su dužni tužiteljem solidarno nadoknaditi sudbeno
na 39 K 10 f. obredjene troškove pod prijetnjom ovrhe u roku
od 8 dana ;
akr. sudben i stol u P. rješitbora svojom od 31. prosinca
1903. S. 1 4/2—03. žalbu ništovnu tuženih Janka B. kbr. 41.
Ivana B. kbr. 32, kao kućegospodara istoimenih zadruga, te Mije B.
kbr. 62, zabacio;


obnašao je kr. stol sedmorice povodom zamolnice kr. hrv.slav.-
dalm. zemaljsk e vlade , odjela za unutarnje poslove od 8. veljač
e 1908. broj 70.480 od god. 1907. obzirom na ustanovu č 1. 7.
zakona od 28. veljače 1874. o vlasti sudačkoj po § 47
gradj. sudovnika sporazumno sa kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljskom vladom
izreći, da u gore navedenom parbenom predmetu nije bilo mjesta
postupku sud b en 0 m, nego da su za rješenje ovog prepora po §§
50.—53 zakona od 25. travnja 1894. o uredjenju zemljištnih zajednica
nadležne upravne oblasti, pa doslijedno tomu ukinuti gorenavedene
sudbene odluke sa cijelim postupkom do uključivo odluke izdane
na tužbu primljenu u zapisnik kod kr. kot. suda u G. od 9. studenoga
1903. br. M. 906/1—03., te tužitelje odputit i na političku
oblast s razloga slijedećih:


Ustanovljeno je sa izvidnimi spisi političke oblasti prve molbe kr.
kot. oblasti u G , da su tužitelji i tuženici gorenavedene parnice smetana
posjeda ovlaštenici zemljištne zajednice G. Isto tako je vještačkim
očevidom preduzetun po političko; oblasti ustanovljeno, da je preporno
.Pralište" upisano kao čest. br. 1764 a u grunt. listu br. 446. obćine


G.
na zeuiljištnu zajednicu mjestne obćine G.
Nepreporno je napokon, da se u ovom slučaju samo radi o tom,
da li tuženim kao ovlaštenikom zemljištne zajednice G. pripada
zajedno sa tužiteljem i suovlaštenikom iste zemljištne zajednice pravo
suuživanja, odnosno suuporabe upitnog „Prališta", odnosno mlake za
pranje rublja, nalazeće se na čestici kat. br. 1764/a upisanoj u gore