DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1909 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 387 —


LISTA_JEC.


Osobne viesti.


Umro. Dne 30. kolovoza t. g. umro je u Iloku nakon duge i teške
bolesti Andrija Lončarević, kr. kotarski šumar I. razreda. Pokojnik
rodio se u Županji g. 1865. Nakon svršenih 5 gimnazijalnih razreda u
Oiieku otišao je na više šumarsko-gospođarsko uč liste u Križevcima,
gdje je školske godine 1886./7. absolvirao šumarstvo. Viši državni šumarski
ispit položio je u Zagrebu g. 1893. U javnu službu sfupio je
kao šumarski vježbenik ponajprije kod 2. banske imovne obćine, od kuda
je prešao k brodskoj imovnoj obćini, gdje je postao šumarskim pristavom,
a godine 1896. u mjesecu veljači prigodom reorganizacije šumarstva
kod političke uprave u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji, imenovan
je kr. kotarskim šumarom I. raz. kod kr. kotarske oblasti u
Jaski, sa sjedištem u Kostanjevcu. — Slava mu!


Zakoni i naredbe.


Sastavak nacrta za novogradnje i znatnije adaptacije na zgradama
imovnih obćina. Kr. hrv slav. dalm. zem. vlada, odjel za unutarnje poslove,
izdala je dne 22. svibnja 1909. pod brojem 31.301 na sve gospodarstvene
urede krajiških imovnih obćina, sliededu naredbu:


Pošto se je opetovano dogodio slučaj, da se gradjevni operati za
novogradnju il znatniju adaptaciju na zgradama gospodarstvenih ureda,
kotarskih šumarija i stanovima činovnika i službenika imovnih obćina, radi
raznih nedostataka nisu mogli odobriti, nego su se morali vratiti na
preradbu, čime se imovnim obeinama prouzročuju suvišni troškovi, to
se ovim odredjuje, da se u buduće za izvedenje ovakovih radnja imaju
najprije sastaviti i ovamo na ispitanje i odobrenje predložiti samo procrti
(skize), a tek na temelju tih odobrenih procrta imati će se sastaviti,
te na konačno odobrenje ovamo predložiti detaljni nacrti i proračuni
troškovi.


Za bana:


kr. banski savjetnik


Varda v. r.


Iz upravne prakse


Prepore ovlaštenika glede izvršivanja ov laste ničkog
prava suporabom nekretnina zemljištne zajednice,
rješavaju nadzorne upravne oblasti, a ne sudovi,
prema zakonu o smetanom posjedu od 8. svibnja 1890. —
Prinos k tumačenju §. 50—53. zekona o uredjenju zem. zajednica od
25 travnja 1894. i članka 7. zakona od 28. veljače 1874. o vlasti sudačkoj
i §. 47. gr. sudovnika.