DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 75     <-- 75 -->        PDF

— 354 —


,; , Kad se iz j edne zemljištoe ^^ajed^Lce. imadu .putem´


ražgodbe stvoriti dvi.e ili višei zem 1 j:. zajednic^, tada ^^


to ne treba po zem, vladi odobrenog za klj učl^^, jer jej


takav potreban samo za individHalnu diobu nekretnina


zemlj. zajednice. — Prinos k tumačenju §-a 42., 43.»67. i,69. zakona^


0 uredjenju zemljištnih zajednica od 26. travnja l´i94.


. , Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlada, odjel za unutarnje poslove, izdala je


đnie 1. svibnja 1909. pod bc 24.659 slijedeću vrhovnu rješitbu:


,Pošto se u ovoj stvari ne radi o j ndi vi dual no j di o b,i
zajedničkih nekretnina, već se skupštinskim zaključkom od 6. svibnja
1908. traži, da se zemlj. zajednica S.-P. rascijepa tako, da budu nastale
Svije zemljištne zajednice i to jedna zemlj. zajednica S-, a druga zemlj.
zajednica P., to spomenuti zaključak prama § 43. zakona od 25. travnja
1894. o uredjenju zemlj. zajednica ne potpada odobrenju kr. zem.
vlade, pak se stoga odredjuje, da se spomenutim zaključkom iznesena^
mplba imade odstupiti tamošnjem kr. žup. kom^sapionom kao razgod^
benom povjerenstvu na nadležno uredovanj; (§ 67. sl.b) Cjit. zakona".


U Mjesečniku p.d.sdob&ić Fr, Haladi.


Da li ovlaštenik zemljištne zajednice smije prodavati
doznačeno mu ogrievno drvo?


Odlukom kr. kot. oblasti u V. G. od 26 travnja 1908. br. 2971
odobren je zaključak glavne skupštine ovlaštenika zem. zajednice P. g.
od 12; ožujka 1908. kojim je zaključeno, da ovlaštenici zemlj. zajednice
ne smiju doznačeno im ogrievno drvo izvan sela i neovlaštenicima
prbdavati pod prietnjom kazne i zapljene drva.


Odlukom upravnog odbora župahije Z. od 11. srpnja 1908.
bh 11.106 potvrdjena je prvostepena odluka. i^


Rješitbom kr. zem. vlade, odjela za unutarnje pošlove^
od 24. listopada 1908. br. 56.856 preinačene su dolnjostepene odluke,,
te ukinut spomenuti zaključak od 12. ožujka 1908. i to s razloga, što
ne postoje zakonski propisi, kojima bi ovlaštenik upitne zemlj. zajedniee
bio ograničen u slobodnom raspoloženju sa ogrievnim drvima, koja su
mu doznačena kao njegov dio skupnih užitaka zemlj. zajednice (§ 14.
pravilnika zemlj, zajednice), pa stoga nije zemlj. zajednica vlastna takova
ograničenja zaključiti.


i; ,V K: \ f r <´.\ V, Mjesečniku p. d. priobčio: Dr. A, Goglia^ i


i iN a če 1 ni k u p r a V ne o b ćin e n e može biti izabran
za glavara zemljištne zajednice nalazeće se u obsegu
dotične upravneobćine.


U sjednici zastupstva zemlj. zajednice P. od 28. ožujka 1908.
izabran je glavarom zemlj. zajednice M. P., načelnik upravne obćine P.


Odlukom kr. kotarske oblasti u 0. od 17. travnja 1908. br. 5l46i
ukinut je taj zaključak zastupstva s razloga, jer sa službom načelnika
nije spojiva služba glavara zemlj. zajednice. ^- Pošto po §-u .50. zakoha´
od 25. travnja 1894. (o uredjenju zemlj. zajednica) dolazi načelnik u
položaj kontrolnog organa prema zemlj. zajednici. »i > ´ ´ - ;, ´