DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 74     <-- 74 -->        PDF

— 353 —


Kotarska šumarija ogulinske imovne obćine, iz čijega područja
tpotiću zapljieiijeni šumski proizvodi, imati će sa prijavnicom dalje propisno
postupati a susjednoj šumariji otočke imovne općine, u području
koje se zaplienjeni proizvodi nalaze, imati će svojedobno priobćiti, da li
te predmete ima dražbovati, te uz koju iskličnu cienu, ili s njima inako


postupati


U slučaju, da se imaju dražbovati, imati će dotična šumarija otočke
imovne općine, kojoj je medjutim njezin lugar izvjestio, da mu je predan
nadzor nad zaplienjenim proizvodima, dražbovati te proizvode prigodom
redovne dražbe inog u njezinom području zaplienjenog materijala, te
sastaviti posebni dražbeni zapisnik, koji ima unesti pod nastalim rednim
brojem u svoj obći dražbeni zapisnik.


Potonji lugar otočke imovne obćine, koji je primio pod nadzor
zaplienjeni materijal, te izvadak prijave već prije unio u svoju službenu
knjigu, imati će na dan dražbe u toj knjizi zabilježiti komu i uz koju
cienu su odnosni proizvodi prodani, te podjedno podpisati i dražbeni
zapisnik. Polučeni utržak imati će spomenuta šumarija dnevnički provesti
i sa položnicom poslati neposredno gospodarstvenom uredu ogulinske
imovne obćine na odobrenje.


Istodobno imati će ta šumarija o tom obavjestiti i kotarsku šumariju
ogulinske imovne obćine, od koje joj je stigla prijava.
Ako ponuda na prvoj dražbi nebi dostigla iskličnu cienu, tad će
se materijal imati ponovno dražbovati.


Ne poluči li se niti onda izklična ciena, imati će dražbu provadjajuća
šumarija gospodarstvenom uredu ogulinske imovne općine, priposlati
dražbeni zapisnik sa odnosnim razpravnim spisima uz priobćenje
razloga, skojih se bolja ponuda polučiti nije mogla, u svrhu, da gospodarstveni
ured uzmogne izhoditi odobrenje dražbenog čina izpod izklične
ciene od kr. zemaljske vlade (§. 94. naputka G od godine 1881/


Gospodarstveni ured ogulinske imovne obćine imati će o odobrenju
dražbe obavjestiti koli onu šumariju otočke imovne obćine, koja je dražbu
provela, toli i dotičnu svoju šumariju, a prvo spomenuta šumarija imati
će nakon toga prodane proizvode certificirati i izdati izvornicu.


Eventualni višak pronadjen kod certifikacije, imati će obračunati,
ubrati i odaslati šumarija otočke imovne obćine, koja je dražbu provela,
svom nadležnom gospodarstvenom uredu.


Analogno imati će se postupati u onim slučajevima, kada lugar
otočke imovne obćine u području ogulinske imovne obćine bude zaplienio
šumske proizvode, koji potiču iz šuma otočke imovne obćine.


Sto se tomu gospodarstvenomu uredu povratkom pod privitih priloga
priobćuje time, da je ova naredba u prepisu dostavljena gospodarstvenom
uredu otočke imovne obćine.


Ta naredba je podjedno znanje i ravnanje radi dostavljena i gospodarstvenom
uredu otočke imovne obćine, a izdana je pako radi
prištednje vremena, a i obično nerazmjerni troškova, koji su bili spojeni
sa putovanjem šumara iz čijega područja su zaplienjeni predmeti poticali,
u područje druge imovne općine u svrhu provedbe dražbe. Akoprem
se ta naredba ne tiče ostalih imovnih obćina, to ju ovdje donašamo´
s toga, što takovih slučajeva može biti i kod drugih imovnih obćina, te
uslied toga mogu i one biti ponukane na slični, postupak.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 75     <-- 75 -->        PDF

— 354 —


,; , Kad se iz j edne zemljištoe ^^ajed^Lce. imadu .putem´


ražgodbe stvoriti dvi.e ili višei zem 1 j:. zajednic^, tada ^^


to ne treba po zem, vladi odobrenog za klj učl^^, jer jej


takav potreban samo za individHalnu diobu nekretnina


zemlj. zajednice. — Prinos k tumačenju §-a 42., 43.»67. i,69. zakona^


0 uredjenju zemljištnih zajednica od 26. travnja l´i94.


. , Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlada, odjel za unutarnje poslove, izdala je


đnie 1. svibnja 1909. pod bc 24.659 slijedeću vrhovnu rješitbu:


,Pošto se u ovoj stvari ne radi o j ndi vi dual no j di o b,i
zajedničkih nekretnina, već se skupštinskim zaključkom od 6. svibnja
1908. traži, da se zemlj. zajednica S.-P. rascijepa tako, da budu nastale
Svije zemljištne zajednice i to jedna zemlj. zajednica S-, a druga zemlj.
zajednica P., to spomenuti zaključak prama § 43. zakona od 25. travnja
1894. o uredjenju zemlj. zajednica ne potpada odobrenju kr. zem.
vlade, pak se stoga odredjuje, da se spomenutim zaključkom iznesena^
mplba imade odstupiti tamošnjem kr. žup. kom^sapionom kao razgod^
benom povjerenstvu na nadležno uredovanj; (§ 67. sl.b) Cjit. zakona".


U Mjesečniku p.d.sdob&ić Fr, Haladi.


Da li ovlaštenik zemljištne zajednice smije prodavati
doznačeno mu ogrievno drvo?


Odlukom kr. kot. oblasti u V. G. od 26 travnja 1908. br. 2971
odobren je zaključak glavne skupštine ovlaštenika zem. zajednice P. g.
od 12; ožujka 1908. kojim je zaključeno, da ovlaštenici zemlj. zajednice
ne smiju doznačeno im ogrievno drvo izvan sela i neovlaštenicima
prbdavati pod prietnjom kazne i zapljene drva.


Odlukom upravnog odbora župahije Z. od 11. srpnja 1908.
bh 11.106 potvrdjena je prvostepena odluka. i^


Rješitbom kr. zem. vlade, odjela za unutarnje pošlove^
od 24. listopada 1908. br. 56.856 preinačene su dolnjostepene odluke,,
te ukinut spomenuti zaključak od 12. ožujka 1908. i to s razloga, što
ne postoje zakonski propisi, kojima bi ovlaštenik upitne zemlj. zajedniee
bio ograničen u slobodnom raspoloženju sa ogrievnim drvima, koja su
mu doznačena kao njegov dio skupnih užitaka zemlj. zajednice (§ 14.
pravilnika zemlj, zajednice), pa stoga nije zemlj. zajednica vlastna takova
ograničenja zaključiti.


i; ,V K: \ f r <´.\ V, Mjesečniku p. d. priobčio: Dr. A, Goglia^ i


i iN a če 1 ni k u p r a V ne o b ćin e n e može biti izabran
za glavara zemljištne zajednice nalazeće se u obsegu
dotične upravneobćine.


U sjednici zastupstva zemlj. zajednice P. od 28. ožujka 1908.
izabran je glavarom zemlj. zajednice M. P., načelnik upravne obćine P.


Odlukom kr. kotarske oblasti u 0. od 17. travnja 1908. br. 5l46i
ukinut je taj zaključak zastupstva s razloga, jer sa službom načelnika
nije spojiva služba glavara zemlj. zajednice. ^- Pošto po §-u .50. zakoha´
od 25. travnja 1894. (o uredjenju zemlj. zajednica) dolazi načelnik u
položaj kontrolnog organa prema zemlj. zajednici. »i > ´ ´ - ;, ´
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 76     <-- 76 -->        PDF

— 355 —


: Odlukom kr. žup. oblasti u 0. od 29. lipnja 1908. br. 913^
polvrđjena je prvostepena odluka.


Rješenje m kr. zem. vlade, odjela za unut. poslove, od 19.
rujna 1908. br. 61 271 potvrdjene su dolnjostepene odluke, jer su obzirom*
na ustanove §§ 50. i 34. al. 8. cit. zakona od 25. travnja 1894. osnovane.


U Mjesečniku p. d. priobčio : Dr. A. Goglia.


Različite viesti.


Društvu gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonijei
u Osijeku pristupili su kao utemeljiteljni filanovi: Njegova Preuzvišenost
tajni savjetnik Gustav grof Norm ann-Ehre n fe 1 š ki, vlastelin
bizovački sa iznosom od 500 K, te vlastelinstvo Nuštar sa
iznosom od 200 K. Društvenoj pako podpornoj zakladi dopitala je »Hr-^
vatska poljodjelska banka u Zagrebu" iznos od 50 kruna.
Društvena uprava izriče svima usrdnu hvalu.


Pakračko vlastelinstva prodano. Kako u novinama čitamo je ovo
vanredno veliko šumsko vlastelinstvo, koje je do sada bilo vlastničtvo
šumsko-industrijalnog društva budimpeštanskoga, kupio poljski grof
Borzowski. Ovo je za zadnjih 10 godina peta prodaja toga vlastelinstva.


Status besan, hercegovačkih šumarskih činovnika u godini 1911Gin.
Broj mjesta 1
razred sada u g. 1911.


VI.
2 2
VII. 2 5
. VIII. 15 21
IX.
34 25
X.
29 29
XI:
18 18
100 100
šumarski vježbenici čim polože državni ispit za samostalno vodjenje
šumskoga gospodarstva, biti će prema obećanju imenovani šumar,
pristavima.
To je uspjeh deputacije bosansko-hercegovačkih šumar, činovnika,
koja je u tom poslu bila proljetos u audienciji kod zajedničkoga ministra
financija u Beču.


Izkaz 0 uplaćenoj članarini i upisnini p. n. gg. članova I. razreda i
članova podupirajućih, te uplaćene predbrojnine za Šumarski list, u
razdoblju od I. travnja do 30. lipnja 1909.


Članovi I. razreda: Althaler Franjo 10 K; Adamek Ladislav
10 K; Boeriu Virgil 10 K; Bionđić Josip 10 K; Brausil Makso
2 K 50 fll. Bauer Vjekoslav 10 K; Bujan Josip 30 K; Begna Antun 10 K;
Brandstetter Julio 12 K; Benak Vinko 6 K; Gop Andrija 10 K; Dvoržak
Rafael 20 K ; Dean Stjepan 6 K; Drnić Milan 10 K; DugačGregor 10 K;
Dremil Oskar 6 K; Frkić Stjepan 10 K; Frusie Andrija 10 K; Groždanić
Milan-»10 K; Georgiević Tošo 5 K; Gulin Josip 20 K; Haydu pl.
Rudolf 2 K 50 fil. ; Hohoos Ivan 2 K 60 fil.; Hradil Dragutin 50 K-,