DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 72     <-- 72 -->        PDF

— ^: —


. j , 1^) na 9. srpnja obđržavana prodjaja. od 1802 m´ javorqvinej proćje^^
ji^ ija 8240 ^, na koju su stigle ponuda od: Ivana Weilera iz
Rieke, na 8290 K. Jakova Pleše iz Lokava na 8266 K i »Holzmanufactur"
u„V;rbQvskom na 8310 K. /


´j< b) na 16. lipnja, kod koje je Enianuel flajdin iz Severina, za


III. sjekored kr. šumarije Ravnagora ponudio 65920 K, naprama iskličnoj
cie>>j od 65.181 K; zatim Fra^njo Korošac i sin iz Rieke, koji je za 1. i
li. sjekored kr. šumarije Mrkopalj ponudio 226 800 K, naprama iskličnoj
cieni.od 159.164 K. i konačno J´uliusa Fischera iz Rieke, koji je za isti
objekt bio ponudi«? 192.000 K
Osim toga bijahu obdržavane sliedeće dražbe, od kojih nam
uspjeli nisu poznati.
, a) Kod kr. šumar, ravnateljstva u Zagrebu na 20. srpnja t. g. na
sjiedeće jednogodišnje etate:
.,, 1. U kr. šumariji u Fužinama:
U 1. sjekoredu 1921 m´ jelove i 265 m´ bukove stablovine sa
i^kiičnom cienom od 16.957 kruna.
U 2. sjekoredu 708 m* jelove i 730 pi´ bukove stablovine sa izkličnom
cienom od 4.706 kruna. ,
, ; U 3. sjekoredu 297 m» jelove i 695 m* bukove stablovine sa izkličnom
cienom od 2.777 kruna
tJ 5. sjekoredu 1536 m» jelove i 783 m* bukove stablovine sa izl^
ličnom ciencm od 14-950 kruna.
I , tJ 6. sjekoredu 1354 m´ jelove i 1587 m´ bukove stablovine sa
i^kiičnom cienom od 14.823 krune.


2. U kr. šumariji Ogulin:
U 1. sjekoredu 1604 m´ bukove i 2250 m´ jelove stablovine sa
ižkličnom cienom od 12 452 krune.
U ´2. sjekoredu 715 m^ bukove i 835 m^ jelove stablovine sa ižkličnom
cienom od 5.098 kruna.
U 3 sjekoredu 2732 m´ bukove i 957 m´ jelove stablovine sa ižkličnom
cienom od 6.541 krunu.
U 4. sjekoredu 5426 m* bukove i 6702 m´ jelove stablovine sa iz*
kliĆhom cienom od 48 049 kruna.


3. U kr. šumariji Ravnagora:
´ ´ * U 4 (1/B) sjekoredu 4314 m´ bukove i 3598 m´ jelove stablovine
sa ižkličnom cienom od 26.635 kruna.
´ ´ b) Kod kr. kotar, oblasti u Delnicama na 27. srpnja t g. prodavkiid
je iz šuma zem. zajednice Li č 386 jelovih stabala sa drvnoni
grb´rtiađom od l0:^l-81 m» gradjevnogi 585"32 m´ ogrievnog drva u pro,
ojenbenoj vriednosti od 9710 K. 88 fil.


j c) Kod kr. oblasti u Požegi na 31. srpnja t. g prodavano je 2072
hrastova u šumj z. z. Alilovac sa 616066 m´ gradje i 22274 m*
po4ylaka, sa iskličnom cienom o,d 82352 K 60 fll.; zatim 1926 hrastova
U šumi i pašnjaku z. z. Pbdgorje sa 4457 97 m´ gradje i
17,2-85 m´ podvlaka sa iskličnom cienom od 37.449 K 75 fll.; te konačno
625 hrastov^ pa pašnjaku z. z. Bešipa c sa 817"39 m´ gradje
i 5B|^6,6 m´ ppdvlaka sa iskličnom cienom od 9.343 K 86 fil.


d) Kođi kr. kot. oblasti u Djakovu na 12. kolovoza t. g. prodiavani
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 73     <-- 73 -->        PDF

~ 352 —


je 251 hrast iz šume z. z. Bor o j e vci uz iskličnu cienu od 4000 K;
nadalje 1441 hrast iz šume z. z. Maj ar uz iskličnu cienu od 60.000Ki
zatim 3737 hrastova iz šuine z. z. Lev. varoš uz iskličnu cienu bd
15 000 K., nadalje 1179 bukava iz šume z. z. JPaučje uz iskličnu
cienu od 11.089 K 34 fil.; te konačno 1028 hrastova iz šume z. z. Trna
v a, uz iskličnu cienu od 40.250 K.


Dalnje dražbe osim onih, koje su u ovom listu oglašene posebnim
oglasima, odredjene su sliedeće:


a) Kod šumarije Irenova c vlastelinstva Kutjevo prodavati će se
na 3. rujna t. g. 1225 hrastova i 37 886 bukava. Uvjefi dražbe mogu
se doznati u uredu trgovačko-obrtne komore u Zagrebu.


b) Kod kr. kotar, oblasti u Slatin i prodavati će se na 3. rujna


t. g. 438 hrastova sa posjeda z. z. Macut e uz iskličnu cienu od
9.636 K.; zatim 117 hrastova sa posjeda z z. Bazje dol. uz iskličnu
cienu od 3800 K, te 47 hrastova sa posjeda z. z Suhomlaka uz
iskličnu cienu od 804 K 52 fil.
c) Kod uprave vlastelinstva Mir. grofa Kulmera u Šestinam a
prodavati će se na 15. rujna t. g. 9705 bukava sa 14.067 m» gradje i
1J705 prostor, ogrieva; zatim 1696 jelovih stabala sa 1.442 m´ gradje i
400 prostm. ogrieva, nadalje 310 javora sa 381 m´ gradje i 150 prostm.
ogrieva, te napokon 141 briestovo stablo sa 207 m´gradje i 200 prostm.
ogrieva.


d) Kod gosdodarstvenog ureda otočke imovne obćine u
Otočcu prodavati će se na 15. rujna t. g. 6900 jelovih i omorikovih
stabala u šumskom predjelu ,Kriva draga" sreza Bačinovca, procjenjenih
na 16.416 m´ gradje, uz iskličnu cienu od 1( 5.390 K 72 fil., ili 6 K
42 fil. po 1 m´.


Iz upravne prakse


Zamjenićko podupiranje imovnih obćina kod dražbovanja zapijenjenih
šumskih proizvoda.


Kr. hrv. slav. dalm. zemaljska vlada, odjel za unutar, poslove izdala
je 18 lipnja t. g. pod brojem 63.052 ex 1908., na gospodarstveni ured
ogulinske imovne obćine u Ogulinu slijedeću naredbu :


Riešavajući izvješće od 3. studenoga 1908. broj 2248, vidjeno pod
brojem 796 zvp. glede postupka, kojega je gospodarstveni ured u sporazumku
sa gospodarstvenim uredom otočke imovne obćine ustanovio
za provedbu dražbe onakovih šumskih proizvoda, koji potiču iz šuma
ogulinske imovne obćine, a zaplienjeni su u području otočke imovne
obćine ili obratno, odredjuje se sliedeće :


Kada srieski lugar ogulinske imovne obćine tragom progoni i dostigne
kriomčareni šumski proizvod na teritoriju otočke imovne obćine,
biti će dužan takav proizvod zaplieniti, svojim kvarnim čekićem propisno
pretući, na sjegurno mjesto pohraniti i radi dalnjega nadzora
zajedno sa izvađkom prijavnice predati onom lugaru otočke imovne obćine,
u čijem području je zapljena usliedila. Svojoj pako nadležnoj
šumariji imati će predložiti propisnu prijavnicu, a u popratnom izvješću
podjedno naznačiti ime onoga susjednog lugara otočke imovne obćine,
kojemu je povjerio daljni nadzor nad zaplienjenim proizvodima.