DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 72     <-- 72 -->        PDF

— ^: —


. j , 1^) na 9. srpnja obđržavana prodjaja. od 1802 m´ javorqvinej proćje^^
ji^ ija 8240 ^, na koju su stigle ponuda od: Ivana Weilera iz
Rieke, na 8290 K. Jakova Pleše iz Lokava na 8266 K i »Holzmanufactur"
u„V;rbQvskom na 8310 K. /


´j< b) na 16. lipnja, kod koje je Enianuel flajdin iz Severina, za


III. sjekored kr. šumarije Ravnagora ponudio 65920 K, naprama iskličnoj
cie>>j od 65.181 K; zatim Fra^njo Korošac i sin iz Rieke, koji je za 1. i
li. sjekored kr. šumarije Mrkopalj ponudio 226 800 K, naprama iskličnoj
cieni.od 159.164 K. i konačno J´uliusa Fischera iz Rieke, koji je za isti
objekt bio ponudi«? 192.000 K
Osim toga bijahu obdržavane sliedeće dražbe, od kojih nam
uspjeli nisu poznati.
, a) Kod kr. šumar, ravnateljstva u Zagrebu na 20. srpnja t. g. na
sjiedeće jednogodišnje etate:
.,, 1. U kr. šumariji u Fužinama:
U 1. sjekoredu 1921 m´ jelove i 265 m´ bukove stablovine sa
i^kiičnom cienom od 16.957 kruna.
U 2. sjekoredu 708 m* jelove i 730 pi´ bukove stablovine sa izkličnom
cienom od 4.706 kruna. ,
, ; U 3. sjekoredu 297 m» jelove i 695 m* bukove stablovine sa izkličnom
cienom od 2.777 kruna
tJ 5. sjekoredu 1536 m» jelove i 783 m* bukove stablovine sa izl^
ličnom ciencm od 14-950 kruna.
I , tJ 6. sjekoredu 1354 m´ jelove i 1587 m´ bukove stablovine sa
i^kiičnom cienom od 14.823 krune.


2. U kr. šumariji Ogulin:
U 1. sjekoredu 1604 m´ bukove i 2250 m´ jelove stablovine sa
ižkličnom cienom od 12 452 krune.
U ´2. sjekoredu 715 m^ bukove i 835 m^ jelove stablovine sa ižkličnom
cienom od 5.098 kruna.
U 3 sjekoredu 2732 m´ bukove i 957 m´ jelove stablovine sa ižkličnom
cienom od 6.541 krunu.
U 4. sjekoredu 5426 m* bukove i 6702 m´ jelove stablovine sa iz*
kliĆhom cienom od 48 049 kruna.


3. U kr. šumariji Ravnagora:
´ ´ * U 4 (1/B) sjekoredu 4314 m´ bukove i 3598 m´ jelove stablovine
sa ižkličnom cienom od 26.635 kruna.
´ ´ b) Kod kr. kotar, oblasti u Delnicama na 27. srpnja t g. prodavkiid
je iz šuma zem. zajednice Li č 386 jelovih stabala sa drvnoni
grb´rtiađom od l0:^l-81 m» gradjevnogi 585"32 m´ ogrievnog drva u pro,
ojenbenoj vriednosti od 9710 K. 88 fil.


j c) Kod kr. oblasti u Požegi na 31. srpnja t. g prodavano je 2072
hrastova u šumj z. z. Alilovac sa 616066 m´ gradje i 22274 m*
po4ylaka, sa iskličnom cienom o,d 82352 K 60 fll.; zatim 1926 hrastova
U šumi i pašnjaku z. z. Pbdgorje sa 4457 97 m´ gradje i
17,2-85 m´ podvlaka sa iskličnom cienom od 37.449 K 75 fll.; te konačno
625 hrastov^ pa pašnjaku z. z. Bešipa c sa 817"39 m´ gradje
i 5B|^6,6 m´ ppdvlaka sa iskličnom cienom od 9.343 K 86 fil.


d) Kođi kr. kot. oblasti u Djakovu na 12. kolovoza t. g. prodiavani