DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 329 —


2em. zaj. postupati imalo. Pošto je zem. zaj. načinila prehvat
ved i na izvanrednom prihodu (78.049*49 — 54.600)
= 23.449 K 49 fil., to je jasno da se niti iznos od 1200 K.
na koji glasi izžriebana obveznica, medju ovlaštenike zem. zaj.


N. razdieliti ne može. (Svršit de se).
I_.ISTA.K:-


Osobne viesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske Slavonije i Dalmacije imenovao
je: Dušana Ostoića šumar, pristava petrovaradinske imovne
obćine; Vladimir a Odžić a šumar, pristava gjurgjevačke imovne
obćine; Živan a Simonović a šumar, pristava petrovaradinske
imovne obćine ;te Dušana Zeca i Petra Vlatkovića šumarske
pristave 2. banske imovne obćine, kotarskim šumarima u X.
činovnom razredu.


Umirovljen je Antun Navara kr. kotarski šumar I. raz. kod
kr. kotarske oblasti u Virovitici.


Premještenja. Kr. ug. ministar poljodjelstva obnašao je u interesu
službe premjestiti: kr. šumarskog nadinžinira Franju Barkoczai a iz
Kosinja u Županju; kr. šumarske inžinire Virgila Boeriu iz Gospića u
Krasno i Avla Melcsiczky-a iz Krasna u Sv. Rok; kr. šumsko-inžinirske
pristave Mihajla Vassanyi a iz Brloga na Sušak, Iliju Stojanovića iz
Udbine u Gospić, Miliajla Fnke-a iz Zagreba u Kosinj, te Šandora Horvatha
iz Sv. Roka u Zagreb; napokon kr. šuraarsko-inžinirskog kandidata
Todora Budisavljevića iz Sušaka na Udbinu.


Umro. Na 28. srpnja t. g u 3 sata u jutro umro je naglom smrću
od srčane kapi Mark o Arčeni n umirovljeni kotarski šumar otočke
imovne obćine.


Društvene vijesti.


Zapisnik spisan dne 9. svibnja 1909. u „Šumarskom domu" u
Zagrebu prigodom obdržavanja sjednice upravljajućeg odbora.


Psisutni: Predsjednik! Marko grof B o m b e 11 e s. I. Podpredsjednik
: Robert Fischbach. II. Podpredsjednik: Josip Havas. Tajnik:
Andrija B o r o š i ć. Blagajnik : Ljudevit Szentgy6rgyi. Odbornici:
Marino de Bona, Vilim Dojković, Ante Kern, Ivan Kolar, Dragutin
L a s m a n, Mile M a s 1 e k, Ivan P a r t a š i August R u ž i č k a,
dočim su se ostali odbornici ispričali.


Predsjednik Marko grof B o m b e 11 e s otvara sjednicu pozdravljajući
srdačno prisutne odbornike, te prije nego li prelazi na dnevni red,
priobćuje žalostnu viest, da su u razdoblju prošle sjednice obdržavane


25
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 330 —


dne 19. prosinca 1908. pa do danas, umrli sliedeći članovi hrv. slav.
šumar, društva i to: utemeljiteljni član dr. Vjekoslav K6rosken y
de felso K6roskeny de Thot Prona, kr. profesor, lektor za praktičnu
ekonomiju na sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu i komandeur srp.
reda sv. Save; nadalje članovi I. razreda: Agji ć Prokop umirov. kot.
šumar. 1. banske im. obćine, Be g n a Antun šumarski vježbenik gradiške
imovne obćine, Jerbi ć Ivan umirov kr nadšumar, Lončari ć
Vinko kr kot. šumar, Moća n Matija nadšumar ogulinske im. obćine
i AViirth Slavoljub umirov. kr. nadšumar, te predlaže da se milim
pokojnikom izkaže počast, a izim loga da se u spomen pokojnom atemeljiteljnom
članu dr. Vj. K6roskenyu i članu I. raz. S. Wurthu
umjesto vijenaca, na odar, pokloni iz družtvene blagajne svota od 50 K


„Pripomoćnoj zakladi hrv. slav. šum. društva".


Prisutni odbornici uzimajući tu žalostnu viest na znanje, prihvaćaju
predlog glede vienaca, te ustajuć sa svojih stolica kliču pokojnicima
,slava" 1


Nakon toga prešlo se na razpravljanje ustanovljenog dnevnog reda.


I.
Čitanje zapisnika prošle sjednice upravljajućeg odbora od 19.
prosinca 1908.
Odbor prima zapisnik nakon pročitanja do znanja, te za ovjerov-
Ijenje istoga izabire odbornike Ivana Kolara i Marina de Bonu.


II.
Izvješće o tekućem poslovanju.
Tajnik A. Borošić izvješćuje na zaključke odbora prošle sjednice
sliedeće:


1. Na točku I/l glede zamoljene podpore pokusne postaje u Mariabrunnu,
za izdanje šumarske bibliografije, da g. prof. Ivan Partaš nije
do danas još svoje pismeno mnienje podnio.
Zaključuje se, da se to požuri.


2. Na točku I´2. glede popunjenja mjesta pazikuće u Šumarskom
domu, da je dosadanjemu pazikući Balzarenu odkazana bila služba sa
1. travnjem t. g., a mjesto njegovo za sada privremeno povjereno podvorniku
šumarske akademije Kolenku, kojemu neka odbor opredijeliti
izvoli nagradu.
Podjedno priobćuje, da je stan pazikuće sada prazan, pa neka se
stoga odluči, dali će se iznajmiti privatnoj kojoj stranki, kojoj bi se
podjedno i dužnosti pazikuće povjerile, ili pako ponuditi zemalj. eraru
za kojeg podvornika šumar, akademije, i napokon da se taj stan svakako
imade prije adaptirati.


Odbor zaključuje, da se predbježno sadanjemu pazikući Kolenku,
obzirom na manje dužnosti pazikuće usljed iznajmljenja daljnih prostorija
zemalj. eraru u nastavne svrhe, imade mjesečno u ime nagrade dati
20 K, te za zimske mjesece nuždni težaci za odgrtanje sniega u i oko
,Šumarskoga doma".
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 331 —


Nadalje da se prazni stan bivšeg pazikuće čim prije iznajmi, budi
zem. eraru, ili kojoj drugoj privatnoj stranki, koja će dužnosti pazikuće
htjeti preuzeti.


Glede stanarine, koja će se imati za taj stan plaćati, a tako i glede
potrebne adaptacije toga stana, prepušta odbor predsjedničtvu da potrebno
odredi, a o posljedku u sliedećoj sjednici izvjesti.


Na točku 1/3 glede stanarine za stan drugog podvornika šumar,
akademije, za koji zem. erar za sada ne plaća stanarinu, akoprem bi
imao to činiti, jer taj stan nije prijašnjimi najamnirai ugovori u najam
dat sa prostorijama, iznajmljenim za šumar, akademiju, priobćuje, da će
se to pitanje riešiti zajedno sa eventualnim iznajmljenjem sada praznoga
stana pazikuće.


Odbor prima priobćenje do znanja te zaključuje, da se to pitanje
svakako što prije riešiti imade, za da se oba stana čim prije iznajme,
ako ih zem. erar nebi htio uz primjerenu stanarinu preuzeti za podvornike
šumar, akademije.


4. Na točku 1/3 glede povratka uredničkog paušala za mjesec
kolovoz g. 1905. po tadanjem uredniku g. prof. Fr. Ž. Kesterčanku,
priobćuje, da je upitni paušal iznosom od 88 kruna 33 fil, koji je pomutnjom
dvaput jedan te isti mjesec izplaćen, po g Kesterčanku vraćen
te pod. čl. GO. ovogodišnjeg društvenog novčanika zaprimljen.
Uzima se na znanje.


5. Na točku 1/5 glede predaje predstavke nadležnom mjestu radi
povišenja zemalj podpore, priobćuje da je dne 30. ožujka t. g. predalo
posebno izaslanstvo, sastojeće se od p. n. gospode I. podpredsjednika
Roberta Fischbacha; tajnika Andrije Borošića; te odbornika
Augusta R u ž 1 č k e, Ivana P a r t a š a i Vinka B e n a k a predstavku
preuzv. g. banu, koji je izaslanike primio vrlo Ijubezno, te u izgled
stavio društvu što veću potporu iz zemaljskih sredstava.
Prima se na znanje.


6. Na točku II. glede nabave vriednostnih papira iz razpoložive
gotovine „Pripomoćne zaklade" i društvene imovine priobćuje : da su iz
razpoložive gotovine „Pripomoćne zaklade" iznosom od 1200 K nabavljene
dvie 47s7o zadužnice hrv. slav. zemalj. hipotekarne banke u Zagrebu
i to: Serija III. br. 147 glaseća na 1000 K i Serija III br. 184 glaseća
na 2000 K ; a iz razpoložive gotovine družtvene imovine u iznosu od
2C00 K, nabavljena je jedna 4727« Zidužnica iste banke i to Serija III.
br. 19:i. glaseća na 2000 K.
Kod toga kupa prištedilo se je odnosno dobilo, pošto su ti vried


nostni papiri nabavljeni uz tečaj od 97 K 75 fli. i to: za „Pripomoćnu


zakladu" 29 K 66 fil., a za društvenu imovinu 49 K 40 fil.


Izim toga zamjenjena je 47o zadužnica pomenute banke Serija I.


br. 966 u nominalnoj vriednosti od 100(» K, vlastničtvo Pripomoćne za


klade, za 4 72 7„ zadužnicu iste banke Serija III, br. 157 u istoj nomi


nalnoj vriednosti; a založnice iste banke, vlastničtvo društvene imovine


i to jedna 47^ Serija III br. 969 i jedna 4´/2 7o Serija III. br. 525


glaseća svaka na 1000 K, zamienjene su za dvie 4Vs7o zadužnice iste


banke i to za Seriju III. br. 155 i 156, glaseće svaka na lOOO K.


Kod te zamjene nije nikakav trošak prouzročen niti Pripomoćnoj
zahladi, a niti društvenoj imovivi. ,
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 332 —


Prima se odobravanjem na znanja, te podjedno predsjedničtvo
opunovlašćuje, da i nadalje na taj način sa razpoloživom ´gotovinom
obih blagajna postupa.


7. Na točku III/l glede izplate dopitanih podpora udovam i sirotčadi
bivših članova iznosom od 450 K iz „Pri pomoćne zaklade" priobćuje,
da su te podpore odmah nakon prošle sjednice strankam dostavljene.
Uzima se znanje.


8. Na točku VI. glede iznajmljenja daljnih prostorija u Šumarskom
domu zemalj. eraru u nastavne svrhe, priobćuje, da je zemalj. erar prihvatio
uvjete pod kojima je hrv. slav. šumar, društvo voljno daljnje
prostorije u Šumarskom domu u nastavne svrhe iznajmiti, da je odnosni
najamni ugovor u smislu zaključka odbora sa erarom jur sklopljen, te
pravo najma toga u Šumarskom domu za zemaljski erar uknjiženo;
dočim doznaka odnosne stanarine počam od 1. travnja t. g. još nije
usliedila.
Uzima se na znanje.


9. Na točku VII/4 glede odpisa dubiosnih dugovina na članarini
priobćuje, da je prema podatcima na exhbr. 13. 14. 15. 27. 33. 44.
i 45 ex 1909. brisano tih dugovina u ukupnom iznosu od 172 krune.
Uzima se odobrenjem na znanje, te predsjedničtvo i nadalje ovlašćuje,
da sve dubiosne dugovine na članarini što prije točno konstatira
i odpiše, za da se stanje družtvenih tražbina uredi.


10. Na točku VIl/5 glede uplate utuženih dugovina na članarini
priobćuje, da te uplate slabo napreduju, pa sloga su ti dužnici ozbiljno
ponovno opomenuti da svoje dugovine do 31. svinja t. g. uplate, jer će
se inače presudjene svote ovršnim putem utjerati.
Prima se na znanje, te predsjedničtvo podjedno opunovlašćuje, da
eventualno zamoljene obročne odplate tih dugovina, dozvoliti može.


11. Na točku VIl/9 glede uspjeha zamoljenog povišenja, odnosno
dopitanja podupirajućeg iznosa od strane krajiških imovnih obćina,
priobćuje, da su odnosna zastupstva votirala sliedeće svote :
brodska imovna obćina . . 400 K (do sada 200 K)
gjurgjevačka imovna obćina . 200 K (do sada 40 K)
križevačka imovna obćina . 200 K (do sada 50 K)
petrovaradinska imov. obćinna
aa 100 K (do sada 60 K)


1. banska imovna obćina 50 K (do sada 20 K)
´2. banska imovna obćina . 80 K (do sada 40 K)
slunjska imovna obćina . . 20 K (do sada -)
otočka imovna obćina . 100 K (do sada
-)
dakle ukupno . lioO K ili za 740 K više —
nego li je do sada bilo u to ime votirano.
Podjedno priobćuje, da se je predsjedničtvo u ime upravljajućegodbora zahvalilo odnosnim zastupstvima krajiških imovnih obćina za
dopitane prinose.


Uzima se na znanje, te zahvala ovime i zapisnički izrazuje.


12. Na točku VIII/1 glede pregledanja „Šumarskog doma" priobćuje,.
da su teineljem zaključka odbora od 19. prosinca 1908. točka VI. iznajmljene
pro.storije u „Šumarkom domu" predane zemalj. eraru, odnosno
zastupanju istoga, pročelniku šumar, akademije g. prof. Ivanu Partašu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 333 —


po upravitelju Šumarskog doma i blagajniku družtva Ljudevitu Szent;
gys6rgyu, te da je sa adaptacijom istih za žumar. akademiju jur zemalj.
erar započeo; ostale pako još društvu preostale prostorije u Šumarskom


domu, pregledati će se prema potrebi u svoje vrieme.


Uzima se na znanje.


Tajnik izvješćuje nadalje.


13. Da je prema odpisu kr. zem. vlade, odjela za bogoštovljenastavu dne 5. svibnja t. g. obavljena primopredaja šumar, muzeja, izuzam
lovačkog odjela u istomu (ptice, životinje i lovačke sprave), u upravu
kr. zemalj. vlade, koju su zastupali dr. Gjuro Korbler, dekan mudroslovnog
fakulteta na sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu i pročelnik kr. šum.
akademije u Zagrebu prof. Ivan Partaš, dočim od strane šum. družtva
bijahu prisutni on kao tajnik društva, te društv. blagajnik Ljud. Szentgy6rgyi.
Glede lovačkog odjela u muzeju zaključiše zastupnici, da se za
taj odjel, pošto je u zadnje doba mnogo predmeta kao bezvriedno odstranjeno,
a opet i novih nadošlo, najprije priugotovi novi inventar,
prema kojemu će se tada primopredaja toga odjela i naknadno obaviti-
Pošto je na to odbornik Ivan Partaš odnosni primopredajni zapisnik,
sastavljen 5. svibnja 1909., pročitao,
zaključuje odbor, da imade prigodom te nove inventarizacije lovačkog
odjela u šumar, muzeju prisutan biti i zastupnik šum. družtva:
te se ovlašćuje predsjedništvo da za to odredi kojeg člana upravljajućeg
odbora. Nadalje zaključuje upravni odbor, neka se u buduće svako izlučivanje
predmeta u šum. muzeju, koji su vlastničtvo šum. društva,
obavi samo u prisuću i sporazumno sa zastupnikom šumarskoga društva.


o čemu neka društveno predsjedništvo vis. zem. vladu shodno obavjesti.
14. Priobćuje da su se prijavila sliedeća gg.
kao članovi I. razreda: Brandstatter Julio vlastel
šumarnik u Vukovaru, K6r6skenypl . Vehmir kr. kot. šumar u Dugomselu,
Ljuština Mihajlo šum. upravitelj u Sr. Karlovcima, Ma noj
lovi ć Petar šum. pristav, otoč. im. obćine, Rogo z Janko župnik t.
Pokupskom, S e k u 1 i ć Milorad šum. vježb. gradiške imovne obćine.
V a s i I j e v i ć Vladimir kr. šumarnik u Zagrebu, Zobundžija Mila
rač. vježb. otoč. imov. obćine, Gerstma n Arnold kr. šum vježb. u
Zlataru, Goderer Albert šum. uprav, u Bizovcu, Hocourek Em;inuel
šum. uprav, u Brčkom.


kao pod u pira j ući članovi: slunjska imovna obćina sa
prinosom od 20 K, otočka imovna obćina sa prinosom od 100 K,
kao predplatnici za Šumarski list: Uprava dobara
Ivanec-Kaniža u Ivancu i izpostava kr. šumarskog ureda u Otočcu.
kao članovi II razreda: prijavljeno je po raznim šumskint
uredima ukupno 86 lugara.
Odbor jednoglasno prima sve prijavljene kao članove društva.


15. Priobćuje, da seje dosta velika zaliha društvenih diploma pronašla
prigodom primopredaje šumarskog muzeja, te predlaže, da se pozovu
svi članovi, koji tu diplomu žele imati, da se uz uplatu takse jave
a onim, koji su tu taksu već uplatili, a diplomu dosada dobili nisu, da
se ista naknadno dostavi.
Prima se.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 334 —


16. Čita molbu knjižnice građa Zagreba (Braće hrv. zmaja) za bezplatnu
dostavu Šumskoga Lista.
Zaključuje se, da se molbi udovolji.


17. Priobćuje se, da je za društvenu knjižnicu nabavljeno : Die
Bankunde von Franz Titscher und Oskar Schwalb, Wien 1907. uz cienu
od 22 K 94 fil. Bericht uber die VII Hauptversaralung des deutschen
Forstvereines uz cienu od 4 K 80 fil. Dr. Hire Die Jagdfauna der Herschaft
Martijanec 2 K 10 fil. Aster, Villen und Familienhauser uz nabavnu
cienu od 6 K. Schmidt, Forsthauser uz cienu od 18 K Weiss,
Waldbestandestafeln uz cienu od 3 K 60 fil. Mayr, Waldbau auf naturgesetzlicher
Grundlage uz cienu od 18 K. Nadalje je njegova Preuzvišenost
g. kr. ugar. ministar za poljodjeljstvo poklonio družtvu sliedeće
knjige: Kacu, A. Termeszeti emlekek fentartasa— „Uzčuvanje naravnih
spomenika". Dr. 0´ Svath, Egeszžgi tanacsado „Savjeti za uzdržanje
zdravlja". Repassy M., Erdesviri haloszat es halgazazdasdg, „Ribarenje
i ribarsko gospodarenje u slatkovodnim jezerima". Daranji Ignacz
,Osnova zakona o koloniziranju i parceliranju nekretnih dobara".
Nabava se odobrava, a poklon knjiga prima se za zahvalom na
znanje.


18. Priobćuje, da je kr. zemalj. vlada i ove godine dopitala
družtvu i to :
a) u ime zemaljske podpore 1200 K
b) u ime podpore za izdavanje »Lug. Viestnika" 400 K


ukupno 1600 K
Prima se sa zahvalnošću na znanje.


19. Čita molbu društv. blagajnika kao bivšeg stanara u Šumardomu,
koji moli, da mu se odšteti trošak selitbe i ošteta pokućtva,
pošto mu je nakon toga, što je tek 3 mjeseca stanovao u Šumarskom
domu, stan otkazan uslied iznajmljenja tih prostorija zemaljskom eraru
za nastavne svrhe.
Odbor zaključuje, uvidiv opravdanost molbe, da se molitelju u to
ime platež stanarine za mjesec ožujak odpušta.


I. Podpredsjednik Robert Fischbach priobćuje :
20. da je u smislu § 7. „Kućnog reda" obavio dne 8./V. 1909.
škontraciju društvene blagajne i one pripomoćne zaklade, te našav iste
u redu i zaključio:
Društvenu blagajnu sa ostatkom od 6764 K 28 fl.


Pripomoć blagajnu sa ostatkom od 2322 K 84 fl.
Prima se na znanje.
2L Konstatira sa zadovoljstvom, da se je prihod društva izim u


proračunu za ovu godinu jur pređvidjenih svota, povećao još za okruglo


2006 K, i to uslied:
a) povišenog pod točkom II./ll ovog zapisnika navedenog
podupirajućeg prinosa krajiških imovnih
obćina sa iznosom od 740 K


b) dopitane veće podpore zemlje sa iznosom od . . 400 K


c) povišene stanarine za netom iznajmljene prostorije
u „Šumarskom domu" kr. zem. eraru, sa iznosom
od . 866 K


što čini ukupno 2006 K
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 335 —


pa se nada, da će taj prihod društvu i u buduće ne samo osjeguran,


već dapače i još veći biti
Prima se zadovoljstvom na znanje.
Društveni blagajnik Ljudevit Szentgy6rgyi izvješćuje :


22. Da je upravni odbor grada Zagreba dozvolio odpis obćeg
dohodarinskog prireza za g. 1905. Iznosom od 319 K 30 fil, pošto je
kr. finaneijalno ravnateljstvo u Zagrebu uvažilo svojedobnu molbu
upravljajućeg društ. odbora. Podjedno priobćuje da je za god. l´.iOT.
takodjer taj prirez društvu propisan, pošto po prijašnjoj društvenoj
upravi nije u opredieljenom roku predana valovnica gruntovno uknjiženih
tereta na zgradi Šumarskog doma, pa da je uslied toga naknadno
u mjesecu veljači ove godine podnesena predstavka na kr. ugar. ministarstvo
financija u Budimpešti radi odpisa, odnosno brisanja toga propisa,
koji takodjer iznosi 319 K 30 fil. — riešenje na tu predstavku
nije još stiglo.
Uzima se na znanje.


23. Priobćuje, da je dne ll/I 1909. predao poreznom uredu grada
Zagreba valovnicu gruntovno uknjiženih tereta na zgradi Šumarskog
doma za god. 1909.
Uzima se na znanje.


24. Priobćuje, da je dugovina na članarini do konca godine 1908.
sliedeća:
sadanjiutuženibivšičlanovi
članovi I.
„ I.
„ I.
II.
razr.
,


duguju


,
3254 K 30 fl. ]
1660 K — fl. i
1386 K 90 fl. j
1695 K — fl.
ukupno 6301 K 20 fl.
to čini ukupno 7996 K 20 il,


dakle je tečajem ove godine odplaćeno tek okruglo 2000 K, pošto je
ukupna dugovina koncem g. 1908. iznosila okruglo 10.000 K. Što se
tiče ovogodišnje članarine I. i II. razreda, to se ista po osoblju kr. drž.
šumskog erara i njekoliko krajiških imovnih obćina hvalevriednom točnošću
uplaćuje, — dočim se za sada bar nije učinilo od strane ostalih
članova.


Prima se na znanje te zaključuje, da se dugovine čim većom
energijom utjeruju svrsi shodnimi opomenami.


25. Priobćuje, da su njekoji na početku ovoga zapisnika navedeni
preminuli članovi I. razreda ostali na članarini dužni 278 K 20 fl, te
pita, da li se imadu te dugovine ođpisati.
Zaključuje se, da se odpišu.


26. Priobćuje, da je bivši član g. Miladin pl. Štriga kr. nadšumar
u miru, ostao dužan na članarini 120 K. da je taj dug bio utužen po
bivšem blagajniku kod kr. kot. suda I u Zagrebu, nu da je društvo odpućeno
svojom tužbom na mjestni sud; uslied dobivene informacije nije
se ali nadati uspjehu tom tužbom, te pita, da li bi ipak tu tužbu podnio
i parbeni trošak društvu prouzročio.
Zaključuje se, da se taj dug odpiše.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 336 _
III.
Razprava glede obdržavanja ovogodišnje glavne skupštine.


Gita se predlog gospodar, ureda otočke imovne obeine, da se ovogodišnja
glavna skupština održi istodobno, kada će se proslaviti 100godišnjica
Ljudevita Gaja u Krapini.


Nakon odulje i svestrane debate zaključuje odbor jednoglasno, da
se ovogodišnja glavna sknpština održi u Zagrebu na dne 8. kolovoza
1909. a na predlog društvenog tajnika nadalje raključuje, da se sa obdržavanjem
glavne skupštine spoji izlet u šumu „Kotar" grada Petrinje.


IV. Predloži.
1. Gosp. ured otočke imovne obćine predlaže, da se u društvenom
organu otisne izkaz članova „Pripomoene zaklade´ — s razloga, pošto
bi mnogi željeli u tu zakladu pristupit.
Zaključuje se, da se taj izkaz imade otisnuti u Šumarskom listu i
Lugarskom viestniku, čim bude u istima za to prostora.


2. Ante Kera odbornik i urednik Šumarskog lista predlaže, da se
promijeni dosađanji cienik za oglase u Šumar, listu i to s razloga, što
se sa većim oglasima ima manje posla nego li sa malim, pa stoga
drži opravdano, da bi manji oglasi morali biti razmjerno skuplji, što
ali po dosadanjem eieniku nije, jer se za polovicu strane plaća polovied,
a za četvrtinu strane samo četvrtina oglasnine za cielu stranu, koja iznaša
16 K, a za ´j^ strane dapače samo 5 K 20 fl, dakle niti V3 oglasnine
na cielu stranu.
Predlaže stoga, da uvrstbina za cielu stranu ostane i nadalje 16 K,
za polovicu strane da se ustanovi sa 9 K, za trećinu 7 K, a za jednu
četvrtinu strane sa 6 K. Konačno moli, da se odredi i popust, koji se
ima dati kod višekratnog uvrštavanja, naime koliko postotaka se imade
kod uvrštenja kroz cielu, pol i četvrt godine od normalne oglasnine odpustiti,
odnosno dati.


Odbor prihvaća predlog glede povišenja oglasuine za polovicu
trećinu, i četvrtinu strane — dočim glede popusta, koji bi se imao za
višekratno uvrštivanje jednog te istog oglasa odnosnoj stranki dati, prepušta
uredniku, da to po vlastitoj uvidjavnosti, imajuć interes društve
nog lista pred očima, sam odredi.


3. Ante Kern odbornik i urednik Šumarskog lista priobćuje, da je
u broju 4. lista na zamolbu gdje, Anke ud. Vraničar, dao odštampati
,Oglas za prodaju knjiga", da je taj oglas štampan na 2 stranice, te bi
prema tomu podpuna oglasna pristojba iznosila 32 K.
Pošto je ali rečena gospodja kao udova bivšega mnogogodišnjega
člana umolila, da bi se njoj oglasna pristojba oprostila, ili barem snizila,
to predlaže tu molbu na riešenje, te podjedno predlaže djelo „Die
Holzsaat von G. Beckman, Ghemnitz 1765". koje pomenuta gospodja
društvenoj knjižnici eventualno želi ustupiti.


Odbor zaključuje, da se imade oglasnina za uvrstbu spomenutog
oglasa odpustiti uz uvjet, ako gospodja Anka udova Vraničar dostavljenu
knjigu „Di Holzsaat" društvu beznlatno odstupi.


4. Ante Kern odbornik i urednik Šumar, lista priobćuje, da je u
br. 5 pomenutog lista, na zamolbu gospodje Dragice udove Gvozdanović


ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 337 dao
odštampati oglas o prodaji knjiga, koji je zapremio cielu jednu
stranicu, te bi prema cieniku iznašala uvrstbina 16 K. Gdja. Gvozdanović
nudi za pokriće te oglasnine ma koju knjigu navedenu u izkazu za
prodaju odredjenih knjiga, u odgovarajućoj polovičnoj cieni.


Pošto je ali pokojni šumar Gvozdanović bio član društva, to pita.
da li udova njegova imade za taj oglas platiti i koliko ?


Odbor prihvaća ponudu gospodje Dragice Gvozdanović, te traži u
mjesto oglasnine iznosom od 16 K na prodaju ponudjenu pod tek. br. 1,
izkaza navedenu knjigu i to „Geodezija od Hartner-Wastler-Doležal"
koje polovina dostalne ciene iznosi takodjer okruglo 16 K.


Za ovjerovljenje ovoga zapisnika izabrani su:


Dojkovid V. r. Partaš v. r. I, Podpredsjednik: Fischbach v. r.


Zapisnik spisan dne 27. lipnja 1909. u Šumarslprigodom obdržavanja sjednice upravljajućeg odbora.


Prisutni:


I. Podpredsjednik: Robert Fichbach, tajnik: Andrija Boročić, blagajnik:
Ljudevit Szentgyorgyi, odbornici: Vinko Benak, Vilim Dojković,
Ante Kern, Ivan Kolar, Mile Maslek, Ivan Partaš, Rudolf pl. Rukavina,
Vilim Tolg, i Dragutin Trotzer, kao gost g. Marijan Mihaljković predsjednik
brodske imovne obćine.
Izpričali se


Predsjednik Marko grof Bombelles, II. podpredsjednik Josip Havas
te ostali odbornici.


1. Podpredsjednik Robert Fischbach otvara sjednicu pozdravljajuće
nazočne odbornike, te prije nego li prelazi na dnevni red, priobćuje
žalostnu vješt, da je umro član I razreda Mijo Krlšković nadšumar
ogulinske imovne obćine, te predlaže, da se pokojniku izkaže počast.
Prisutni odbornici uzimajuć tu žalostnu vješt na znanje, ustajuć
sa svojih stolica kliču pokojniku ,slava" !
Nakon toga prešlo se na razpravljanje ustanovljenog dnevnog reda :


I.
Čitanje i ovjerovljenje zapisnika prošle sjednice upravljajućeg
odbora od 9. svibnja 1909.
Odbor prima zapisnik nakon pročitanja na znanje, te za ovjerovljenje
istoga, izabire odbornike Ivana Partaša i Vilima Dojkovića.


II.
Izvješće 0 tekućem poslovanju.
Tajnik Andrija Boročić izvješćuje na njekoje zaključke odbora
prošle sjednice i to:


1. Na točku II./l. da je g. prof. Ivan Partaš danas predao svoje pismeno
mnienje glede molbe pokusne postaje u Mariabrunu za podporu
u svrhu izdanja šumarske bibliografije.
Odbor zaključuje, da se glede te molbe u budućoj sjednici konačno
odluči.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 338 —


2. Na točku II.J2. da se adaptacija stana bivšeg pazijjuće sada
provadja, te da će se valjda sa 1. Isolovozom t. g. iznajmiti moći, ako
ga zemalj erar ne bi htio iznajmiti.
Uzima se na znanje.
Nadalje izvješćuje:


3. da se je kao član I. razreda prijavio g. A. Schlaghamerskv šum.
upravitelj u Bečkom Novom Mjestu, te d: je gospodarstveni ured ogulinske
imovne obćine prijavio 2 lugara kao članove II. razreda.
Odbor prima prijavljene kao članove.


4. da je zastupstvo gradiške imovne obćine povisilo dosadanji svoj
podupirajući iznos hrv.-slav. šumar, društvu od 200 K na 400 K godišnjih,
te da je predsjedničtvo u ime upravljajućeg odbora izrazilo
zastupstvu zahvalu.
Uzima se na znanje, te zahvala ovime i zapisnički izrazuje.
Blagajnik Lj Szentgy6rgyi priobćuje:
5 da je predsjedničtvo od neutjerivih dužnih članarina od


pisalo i to :


glasom priloga k čl 211/1909. članarina 1!. razreda sa 28 K
Exhbr. 156/1908. član. I razreda sa k80 „
„ „ Exhbr. 75/1909. članarina II. razreda sa 4 ,


Ukuplio"- 312 K
Uzima se s odobrenjem na znanje.


6. da je pokojni nadšumar oguhnske imovne obćine Mijo Krišković
ostao dužan ovogodišnju članarinu iznosom od 10 K te pita, da li se
ista imade odpisati.
Zaključuje se, da se odpiše.


7. da bivši članovi društva prema sastavljenom izkazu pod brojem
156/1908. duguju u ime članarine I. razreda ukupni iznos od 1044 90 K,
da je svima opomena za uplatu ponovno poslana tečajem prošlog mjeseca,
nu od tih opomena mnoge su vraćene jer su naslovnici nepoznata
boravišta, njekoji odgovoriše da su davno svoj istup iz društva propisno
najavili, te da nepriznavaju nikakav dug na članarini, dočim ostali
jednostavno niti ne odgovoriše; pita, što će se učiniti s timi dugovinami.
Zaključuje se, da se imadu dužnici ponovno opomenuti, a one
dugovine za koje predsjedničtvo neutjerivost ustanovi — brisati.


III.
Rasprava glede glavne skupštine.


Tajnik Andrija Borošić predlaže poziv i dnevni red na dne 8.
kolovoza t. g. obdržavati se imajuće glavne skupštine u Zagrebu, te
program za izlet u šumu ,Kotar" vlastničtvo grada Petrinje, nadalje
zaključni račun o blagajničkom poslovanju društvene uprave u godini
1908. te proračun za god 1910.


Odbor prima i odobrava bez primjetbe.


IV.
Predloži:
1. Odbornik Ante Kern predlaže, da se izda kazalo k šumarskim
listovima od god. 1877.—1910.


ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 339 —


Prima se time, da se potreba za to izdanje ima naknadno uvrstiti
u proračun za god. 1910.


2. Odbornik Vilim Dojković predlaže sliedeće:
Gledom na okolnost, što im du njeke kr. kot. oblasti već gotove
stampigli´e, kojima na šumskim prijavnicama kao presudu udaraju „ukor
i platež", akoprem ustanove § 62. i 67. š, zakona predvidjaju i druge
vrsti kazna za pojedine slučajeve, počem se gornjim postupkom vriedjaju
postojeći zakonski propisi, ter usljed takovog sumarnog postupka oštrijim
kaznama izmiču i oni šumoštetnici, koji se čine krivim težjih prekršaja,
to se stavlja predlog, da se kr. kot. oblastima uporaba gornjih štampiglia
zabrani, odnosno da se odmjerena kazan mora svagda izpisati,
ako se već štampiglia u gornju svrhu upotriebljuje.


Zaključuje se, da predlagatelj svoj predlog pismeno obradi i predloži.


3. Odbornik Ante Keru predlaže, da se glede dužnih članarina od
vremena do vremena stvore shodni zaključci glede brisanja članova iz
društva, koji nemarno članarinu uplaćuju, a tako i glede odpisa tih
članarina — da radi toga ne trpi naklada i izdavanje Šumar, lista.
Prima se.
Za ovjerovljenje ovoga zapisnika izabrani su:


Fischbach v. r. Ivan Partaš v. r.
Borošić V. r. Vilim Dojković v. r.


Fripomoćnoj zakladi utemeljenoj na uspomenu nadšumara
Vladoje Koroskenva, pristupio je kao član g. Bartol
Plešk o kr. kotar, šumar I razr. u Krapini, uplativ u to ime cieli
prinos od 10 K.


Izvješće 0 redovitoj XXXIIi. glavnoj skupštini hrvatsko-slavonskoga
šumarskoga društva, koja je obdržavana na 8 kolovoza 1909. u Zagrebu.


Ta skupština obdržavana je u društvenim prostorijama u Šumarskom
domu pod predsjedanjem I. društvenog podpredsjednika vel,


g. kr. odsječnog savjetnika Roberta Fischbacha, a u prisutnosti nješto
preko 40 društvenih članova.
Nakon što je predsjedatelj prisutne skupštinare najsrdačnije pozdravio,
predstavio je gg izaslanike stranih društava, koje je skupština
pozdravila sa srdačnim živio, — proglasio je skupštinu otvorenom.


Po predlogu predsjedatelja izabran je perovodjom skupštinskoga
zapisnika g. kr. račun, revident Vjekoslav Stublić, a za ovjerovitelje zapisnika
gg. članovi Stevan Petrović kr. zem. šum. nadzornik II. raz. i
Antun Renner šumarnik-procjenitelj.


Nakon toga pročitao je društveni tajnik izvještaj o djelovanju
upravljajućega odbora društva u minuloj godini 1908/9., koji doslovce
glasi ovako:


Slavna skupštino!


0 djelovanju upravnog odbora u minuloj poslovnoj godini čast
mi je slavnoj skupštini podnieti sliedeće izvješće:


Upravljajući odbor obdržavao je od posljednje glavne skupštine
ukupno 4 redovite sjednice, i to: 19. prosinca 1908. te 9 svibnja, 27.
Hpnja i 7. kolovoza 1909.


Najvažniji predmeti i zaključci, koji bijahu u tim sjednicama
raspravljeni i stvoreni jesu sliedeći:
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— 340 —


Povodom obnove cielokupnog upravnog odbora u prošloj glavnoj
skupštini nastupila je promjena u uredničtvu društvenoga organa Šumar,
lista i Lugar, viestnika, te je urednikom tih listova izabran odbornik


g. Ante Kern kr. zem. šumar, nadzornik, a upraviteljem Šumarskog doma
društveni blagajnik g. Ljudevit Szentgy6rgyi kr. šumar, povjerenik; —
Prigodom primopredaje društvene uprave od prijašnjega predsjedničtva
primljena je društvena blagajna sa gotovinom od 5701 K 83 fli., a blagajna
»Pripomoćne zaklade* sa gotovinom od 2196 K 70 fil.
U provedbi zaključaka prošlogodišnje glavne skupštine čast mi je
izvjestiti, da je razjašnjeno pitanje glede pomutnjom po drugiput izplaćenog
uredničkog paušala za mjesec kolovoz 1905. te je isti u društvenu
blagajnu vraćen. Što se pako tiče mjesta pazikuće u Šumar, domu, to
ono dosada nije popunjeno, jer su sa kr. zem. vladom bili povedeni
pregovori, da ona taj stan preuzme za eventualnog 3eeg podvornika
šumar, akademije. Usljed toga poslove pazikuće privremeno obavlja
jedan podvornik spomenute akademije. Glede stanarine pako, koju bi
imao kr. zemalj. erar plaćati za stan drugog, a bivšeg zajedničkog
podvornika, nije još pala konačna odluka, nu ne bude li to pitanje po
naše društvo povoljno rješeno, to će se i taj stan drugoj kojoj stranci
iznajmiti tako, da će interes društva podpuno zaštićen biti Buduć je
prošlogodišnja glavna skupština dala svoju privolu na to, da se uz stanovite
uvjete društveni muzej preda u upravu vis kr. zem. vlade, to
mi je čast izvjestiti, da je i taj zaključak glavne skupštine izvršen i da
je šumarski muzej predan u upravu kr. zemalj. vlade, odjela za bogoštovje
i nastavu — izim lovačkog odjela, za koji se glasom primojjredajnog
zapisnika od 5. svibnja 1909. ima sastaviti novi inventar.
Čim taj inventar sastavljen bude, predati će se i taj dio muzeja u upravu
vis. kr. zem. vlade, zajedno sa odnosnom osjegurateljnom policom, jer
će kr. zemalj. vlada za cieli muzej u buduće osjegurninu sama plaćati.


Povodom slavljenog upita kr. zemalj. vlade, odjela za bogoštovje
i nastavu, da li bi šumar, društvo bilo voljno iznajmiti kr. zemalj. eraru
u nastavne svrhe u Šumarskom domu još i dal)ne prostorije, naime
prostorije prizemno na iztočnoj i zapadnoj strani i u II. katu na iztočnoj
strani — zaključio je upravni odbor u svojoj sjednici obdržavanoj dne


19. prosinca 1908., da je voljan tražene prostorije, koje su dosada nosile
3634 K godišnje; iznajmiti uz godišnju najamninu od 4500 K, nadalje
je stavljen uvjet, da zemalj. erar sve nuždne adaptacije u tim prostorijama
provede na svoj trošak, te da iste nakon izminuća najamnog
vremena, opet stavi u ono stanje, u kojemu su se nalazile u času iznajmlenja.
Kr. zemalj. erar obvezan je nadalje da preuzme trošak za
potrošenu vodu, razsvjetni materijal, najamni novčić te manje popravke
u tim prostorijama. Najamni rok teće počam od 1. travnja 1909. pa
do 31. srpnja 1918., t. j . do onog roka, do kojega .su ugovorima od
22./3. 1898. i 15./9. 1901. već iznajmljene neke prostorije u Šumar,
domu kr. zemalj. eraru za šumarsku akademiju.
Kr. zemalj. erar prihvatio je te uvjete, pa je uslied toga sa istim
sklopljen odgovarajući najamni ugovor, a odnosno najamno pravo je
uknjiženo na korist zemalj. erara.


Uslied nepovoljnih tržnih ciena za hrastovu gradju u minuloj
godini, našao se upravljajući odbor prinukanim, da putem predsjed
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— 34] —


ničtva društva stavi kr. zemalj. vladi, odjelu za unutarnje poslove predlog
(odtisnut u Šumar, listu br. 11. i 1^. ex 1908.), da se sazove mješovita
enqueta u svrhu, da to pitanje načelno raspravi, nu do sastanka ove
enguete do sada još nije došlo.


Imajuć pred očima slabo materijalno društveno stanje bila je povrh
toga glavna briga upr odbora, da društvo financijalno podigne. U tu
svrhu obratila se je društvena uprava posebnim obrazloženim predstavkama
na sve gospodarstvene urede krajiških imovnih obćina molbom,
da prigodom zasjedanja imovno-općinskih zastupstva stave predlog, da
društvo po mogućnosti što izdašnije novčanim prinosima podupru,
odnosno da svoje dosadanje prinose povise. Toj molbi odazvale su se
sve imovne obćine, povisiv svoje dosadanje prinose od 610 K na 1550 K,
dapače je gospodar, ured gjurgjevačke imovne obćine u novije doba
priobćio, da će podupirajući iznos imovne obćine u godini 1910. povišen
biti od 200 K dapače na 400 K.


U ime našega društva čast mi je ovim zastupstvima naših krajiškie.
imovnih obćina izraziti najtopliju zahvalu, a isto tako i vis. kr. zemalh
vladi, koja odobrenju odnosnih zaključaka nikakovih zaprieka stavljala nijj.


Uslied silnih dugovina na članarini, našao se je upravljajući odbor
prinukanira, da se obrati izravno na sve upravitelje gospodar, ureda
krajiških imovnih obćina, te na sve urede kr. drž. šumske uprave molbom
za posredovanje, da se te dugovine uplate Hvalevriedaim nastojanjem
pomenutih upravitelja i ureda, dielom su te dugovine jur uplaćene, a
dielom podmirba istih odplatom osjegurana.


Uslied slabog materijalnog društvenog stanja, kao i okolnosti, što
su kr. zemalj. vladi one prostorije u Šumar, domu, u kojem je smješten
šumarski mu;:ej, predane na bezplatnu porabu, našao se je društveni
upravni odbor prinukanim, da se posebnom predstavkom obrati na
Preuzvišenog gospodina bana molbom za povišenje godišnje zemaljske
podpore, koja je do sada iznosila 1200 K. — Ovu predstavku predalo
je Preuzv. gosp. glavaru zemlje posebno izaslanstvo društva, koje je
Njegova Preuzvišenost izvoljela najljubeznije primiti, te staviti u izgled
povišenje dosadanje zem. podpore. Za god. 1909. dopitana je pako
društvu dalnja podpora od 400 K.


Na tom plemenitom činu čast mi je sa ovog mjesta u ime našeg
društva Njegovoj Preuzvišenosti izjaviti najsmjerniju zahvalu.


Glede novčanih podpora razdieljenih u minuloj godini medju udove
i sirote bivših članova našega društva, čast mije slavnoj skupštini izvjestiti,
da je iz „Pripomoćne društvene zaklade´ razdieljeno po 50 K udovam
i siročadi bivših članova te zaklade i to: Draginji Lajtmanović, Petri
Simić, Milki Giirtler, Marici Vrbanić, Jelki i Vladimiru Šipek, Marti
Radošević, Mariji HerzI, Mariji Furlan i Juliani Kordić — dakle u
ukupnom iznosu od 450 Kruna.


Broj društvenih članova danas je sliedeći:


a) začastnih članova imade .


b) utemeliiteljnih članova 61


c) podupirajućih članova 18


d) članova I. razreda . . . 312


e) članova II. razreda . . . 886


IJkupno . 1284
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 342 —


Prema izkazu članova za god. 1907. povećao se je broj članova
titemeljiteljnih za 1, I. razreda za 23, II. razreda za 8, a podupirajućih za
1 člana; dočim Šumarski list imade 43 predplatnika a Lugar, viestnik 85.
Prema tomu se sada tišće: Šumarski list u 570 primjeraka, a Lugarski
viestnik u 1830 primjeraka.


Sa raznim domaćim i stranim društvima podržaje naše društvo
iste odnošaje kao i do sada, te u tu svrhu kao i za zamjenu raznih
časopisa razašilje se do 40 primjeraka Šumar, lista bezplatno.


Sto se tiče uplate društvenih članarina, čast mi je izvjestiti, da ove
sada mnogo urednije pritiču nego dosele, na čemu imamo u prvom redu
zahvaliti vriednim predstojnicima ureda drž. šumske uprave i krajiških
imovnih obćina.


Nu uza sve to jest današnje stanje dužnih članarina sliedeće:
bivši članovi I. razreda duguju . . . 2148´90 K
sadanji članovi I. razreda duguju . . 4804*65 „
članovi II. razreda duguju ... . 1425´— „


Ukupno . . 8378-55 K
Društvena imovina je danas sliedeća:


I. A k t i V a :
Šumarski dom 228.000-— K
Društveni muzej 10.890´— „
Društvena knjižnica 7.160´— „
Pokućtvo i ini inventarni predmeti 1.400´— „
3 kom. 47^"/^ zadužnica hrv.-slav. zemalj. hipo


tekarne banke u Zagrebu, i to:


Ser. III. br. 155 glaseea na 1000 K ]
Ser. III. br. 156 „ „ 1000 „ \ 4.000-— „
Ser. III. br. 192 , „ 2000 „
Gotovina u Cheque knjižici komercijalne banke


u Zagrebu sa 66458 „
Gotovina uložena u I hrvat, štedioni na uložnicu


br. 139.142 sa 4.400´— „
Gotovina u blagajni 332´41 „
Dug na članarini 8.37855 ,


Ukupno 265.225-54 K


II. Pasiva;
Dug brodskoj imovnoj obćini sa 88.725-69 K
Dug „Pripomoćnoj zakladi" sa 9.815-12 ,
Ukupno 98.540-81 K
Odbije li se od I. Aktiva sa 265 22554 K


II. Pasiva sa
98.540-81 „
pokazuje
se današnja čista društv. imovina sa 166.684-73 K
Imovina „Pripomoćne zaklade" iznosi danas:
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 65     <-- 65 -->        PDF

— 343 —


I. Aktiva:
Dug šumarskog društva za gradnju Šumar, doma 9.815´12 K
3 kom. 4yj*´/o zadužnica hrv.-slav. zemalj. hipotekarne
banke u Zagrebu, i to:
Ser. III. br. 147 glaseća na 1000 K ]
Ser. III. br. 157 „ „ 1000 , 1 2.200´— K
Ser. III. br. 184 „ „ 200 „ |
Gotovina u I. hrv. štedioni u Zagrebu na uložnicu
br, 103.876 sa 239-24 K
što čini ukupno 12.254 36 K


II. Pasiva: neima.
Slavna skupštino !


Konačno smatram si dužnošću izvjestiti slavnoj skupštini, da je
neumoljivom smrću naše društvo njekoUko vriednih članova izgubilo, i to:
Pavla Barišića odbornika društva i nadšumarnika petrovaradiuske
imovne općine;
Dr. Vjekoslava K6r6skenya utemeljiteljnog člana društva i kralj,


profesora, te lektora na sfeučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu:
Prokopa Agjića umirovljenog kot. šumara I. ban imovne obćine;
Antuna Begnu šumar, vježb. gradiške imovne obćine;
Ivana Jerbića kr. nadšumara u miru ;
Vinka Lončarića kr. kot. šumara I. razreda;
Matiju Moćana nadšumara ogulin. imovne obćine ;
Dragutina Wurtha kr. nadšumara u miru; i
Miju Kriškovića nadšumara ogulin. imovne obćine.
Pokojnicima kličemo doličnim načinom „Slava!".
Time sam u kratko izvjestio slavnu ovu skupštinu o radu upravnog


odbora u prošlom godištu, te molim slavnu skupštinu da to izvješće
izvoli uzeti do znanja.
Nakon što je skupština to izvješće uzela do znanja, prešlo se je
na 3. točku dnevnoga reda, naime na pretres proračuna za god. 1910.


Osnova proračuna, kako ju je predložio društv. upravljajući odbor
(vidi stranu 262. i 263. ovogodišnjega Šumar, lista br. 7) prihvaćena je
u cielosti sa jedinom tom preinakom, da je na predlog društv. tajnika
u razhod uvrštena nova stavka sa iznosom od 150 K u ime eventualnog
doprinosa šumar, društva za obću šumsku bibliografiju, koju kani izdati
internacionalni savez šumarskih pokusnih postaja.


Pošto su dva odbornička mjesta bila izpražnjena, to su kao takovi
izabrani gg. članovi Jovan Metlaš i Rikardo Šmidinger.
U revizionalni odbor za ispitanje društvenih računa izabrani su
gg. članovi Ivan Grčević i Albert Rosmanith.


Nakon ustanovljenja mjesta, u kojem će se obdržavati buduća
glavna skupština, bijaše obzirom na to, što nisu stigli nikakovi predloži,
dnevni red izcrpljen, te je predsjedatelj prije nego li je skupštinu zaključio,
stavio predlog, da se obljubljenom i visoko štovanom društvenom pred
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 66     <-- 66 -->        PDF

— o44 —


sjedniku presv. g. Marku grofu Bombellesu, koji je uslied narušenoga
zdravlja bio zapriečen ovoj skupštini predsjedati, pošalje brzojavni
pozdrav, što je skupština sa burnim „živio predsjednik" prihvatila.


Pošto je time dnevni red skupštine bio izcrpljen, zahvalio se je
predsjedatelj prisutnim skupštinarima srdačnim riečima na mnogobrojnom
posjetu, te je skupštinu zaključio.


Izlet članova hrv.-slav. šumarskoga društva u grad Petrinju i
njegovu šumu „Kotar".


Prema ustanovljenom programu odputovali su skupštinari na dan
skupštine t. j . 8. kolovoza t. g. popoldašnjim brzim vlakom u Petrinju,
kamo su prispjeli poslie 4 sata po podne.


Na kolodvoru bijahu dočekani po gradonačelniku gosp. Draganu pl.
Šimončiću i gradskom viečniku Josipu Ivandiji. Na peronu pozdravio je
izletnike najsrdačnije gosp. gradski načelnik, na čemu se je u ime izletnika
zahvalio društveni tajnik gosp. Andrija Borošić.


Nakon što su se izletnici u kolima, koja su im po gradjanima bila
poslana na kolodvor, odvezli u grad i porazmjestih u priredjene im
stanove, sastali su se u 6 sati u veoma prostranoj i krasnoj (medju
inim i historičkim uspomenama) ukrašenoj gradskoj viećnici, gdje je
gosp. kr. zem. šumar, nadzornik Andrija Borošić pred vanredno brojnim
slušateljstvom držao zakazano predavanje „0 uredjenju šumskog
gospodarstva u obće, a naročito obzirom na gospodarenje
i uredjenje u šumama, koje stoje pod osobitim
javnim nadzorom".


Ovo vanredno poučno i obzirom na sutrašnji izlet u gradsku šumu
upravo aktuelno predavanje našeg priznatog stručnjaka u uredjajnim
poslovima, potrajalo je preko sat i pol, te je od zahvalnih slušatelja
bilo nagradjeno sa osobitim priznanjem i zahvalom.


U 8 sati na večer bio je u grad.skom svratištu ,K lavu" uz sudjelovanje
domaće vatrogasne glasbe vanredno animirani društveni
sastanak, kojemu je prisustvovao i liepi broj gradskih zastupnika i
uglednih gradjana.


Dne 9. kolovoza iza 6 sati u jutro krenula je mnogobrojna povorka
izletnika kolima u gradsku šumu „Kotar", gdje su im vodici i
tumači bili gg. zem. šumar, nadzornik Andrija Borošić i nadšumarnik
Vinko Benak, koji potonji vodi stručnu upravu u toj šumi.


U ovu šumu već je jednom naše šumarsko društvo učinilo izlet i-
to god. 1890., te će cienjeni čitatelji o tadanjem stanju te šume naći
obširan opis na strani 291.—oOl. Šumar, lista od god. 1890.


Danas su gospodarstveni odnošaji u toj šumi kud i kamo bolji,
nego li prije 19 godina. Dapače abstrahirajući od njekih propusta uzgojne
naravi, koji su vjerojatno učinjeni radi pomanjkanja za to svojedobno
potrebnih novčanih sredstava, može se pozitivno ustvrditi, da je
šuma „Kotar" posmatrana sa šumarskog stanovišta, jedna od najljepših
hrastovih šuma u Hrvatskoj i Slavoniji. Ona nam, kao riedko koja šuma,
predstavlja skoro skroz normalnu hrastovu šumu, u kojoj su skoro
jednako zastupani svi dobni razredi. U njoj doduše neima starih hrastova
onih ogromnih dimenzija, kakovi su se nalazili u šumama dolnje Posavine,
ali za to u njoj ima sječivih sastojina, u kojima po 1 rali ima
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 67     <-- 67 -->        PDF

"´*"** ´ -^´^ ´


345 —


s


´izbrojenih 105 hrastovih´^stabala vanredno čistoga i jedroga debla i^:
vanredne visine, te od prsnoga promjera oka 70 cm. Takovih sastojir^
biti će veoma malo u Hrvatskoj i Slavoniji. t-


A sada da se vratimo na prekinutu nit, te da nastavimo opis ^


napried spomenutom izletu f
Izletnici su ponajprije dospjeli do humke broj 48 u okružju (odjel)^
iXII., koji se u jednom đielu bud sadnjom pod motiku, bud sadnjoi^


hrastovih biljka imade iz sitne (nizke) šume pretvoriti u visoku šumtf;
[Odsjeci pako 2. i 5. i djelom 1. sa ukupnom površinom od 127-8;3 jutra*
jgdje je i onako kesten mah preoteo, namjenjeni su za prelazno gospof
darenje za proizvodnju palica, koji način .gospodarenja je za sada, 4
ibiti će vjerojatno još za njeki niz godina veoma unosan — 1000 koB^
prodaje se po 26-10 K. 1
: Odavle krenuše izletnici u okružje (odjel) VIII. I ovdje ima se vtodsjecima
1, 2, 3, 5, 7 i 8 sa površinom od 6673 jutra voditi prelazirj).
gospodarenje za proizvodnju palica, odsjek 6. sa površinom o& 6´C^´
jutara je čisti hrastov mladik, koji se ima gojiti kao visoka šuma, a tf
odsjeku 4 sa površinom od 71-90 jutar^, ima se provesti temeljito sna-;
ženje porastline od grmlja i manje vriednQg drvlja, te sadnjom hrastovilt
biljaka na liehe ili žira pod motiku, ima se uzgojiti hrast. .,


Odavde predjoše izletnici u okruž|e XIII. gdje su imali prilikvt
vidjeti da je u odsjecima 1, 3, 4, i 6, preoteo mah grab sa bukvom |
kestenom, a hrast umjesto da je vladajuća vrst drva, nalazi se sam«
uštrkan — valjda posljedica pravodobno neizvedenih uzgojnih mjera.


Nakon što su još izletnici imali prilike vidjeti liepe hrastove mladike^
u okružjima (odjelima) XIV. i XV., koji im se veoma svidjahu, dospjeli*´
su do liepog šumskog vrela zvanog „Stubalj", gdje je bio odredjen pol-"
isatni odmor i gdje se okriepiše hladnim jelom i pićem.


Poslije odmora krenuše izletnici kroz okružje X., XI,, VII,, i II vš
okružje V. zvano „Potrena kosa", gdje su se izletnici u odsjecima ´2. i


3. zvani »Stanište" imali prilike diviti izvanrednoj krasoti hrastovih;
sastojina, a u odsjecinja 1. 4. i 5. vidješe veleprodaji namjenjenih, obilje^
ženih i procjenjenih 5846 hrastovih stabala, koja se zajedno sa onima
;u okružju XL „Medurov kut" i VII. „Hladna voda" imaju prodati u
isvrhu, da se tim načinom namaknu znatna novčana sredstva potrebna
za mnogobrojne, a doista nuždne investicije grada Petrinje, u prvom
redu za neobhodno nuždnu kanalizaciju i vodovod.
Time je izvid šume bio dovršen, pak pošto je medjutim sunce,
prigrijalo u punoj mjeri, to su se izletnici oko 2 sata po podne odpu--"
tili k nedalekoj šumskoj kući, gdje je eielo društvo u jednoj grupi fotografski
snimljeno, i to kako se iz slike na slijedećoj strani vidi tako
uspješno, da se svaka osoba lahko razpoznaje.


Kod šumske kuće dao je gostoljubivi grad Petrinja izletnicima
prostrti obilan stol, uz koji su se izletnici, kojima je medjutim bio
stigao telefonski pozdrav iz Varaždina od sudrugova gg. R. Šmidingera,


S. Reymana i J. Grunwalda (u šumsku kuću u šumi „Kotaru" uveden
je naime ove godine telefon), uz mnoge liepe i zanosne zdravice te
pjesmu zabavili do na večer, dok nije kucnuo čas za polazak na željeznicu,
a time podjedno i na povratak izletnika u njihova službena sjedišta.
26
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 68     <-- 68 -->        PDF

— 547 —


Zapisnik XXXIII. redovite glavne skupštine hrv. slavon. šumar´tskoga
društva, obdržavane u dvorani Šumarskog doma dne 8. kolovoza
.god. 1909


I. Podpredsjednik vel. g. odsj. savjetnik Robert Fischbach u zastupanju
presv. g. društvenog predsjednika Marka grofa Bombellesa´
otvara skupštinu pozdravljajuć sakupljenu gg. članove, priobćujuć, da
na ovoj glavnoj skupštini zastupaju:
Zem. ugarsko šumar, društvo pr. g. min. savj. Josip Havas: kranjsko
primorsko šum. društvo g. Ferdo Zlkmundovski; hrv. slav. gospodarsko
društvo gg. grof Kulmer, dr. Metelka i dr. Poljak, slavonsko gospodarsko
društvo gg. podpredsj. Robert Fishbach i tajnik A. Borošić.
Skupština pozdravlja ih sa „Živili". Predsjedatelj po tom proglašuje


XXXIII. glavnu skupštinu hrv. slav. šumarskog društva otvorenom moleć
gosp. Vjekoslava Stublića da vodi zapisnik današnje glavne skupštine,
-a gg. članove Stevana Petrovica i Antuna Renera da zapisnik izvole
stante sessione ovjeroviti. Poziva društvenog tajnika da pročita izvješće
0 djelovanju upravljajućeg odbora u minuloj godini 1908/9.
Društveni tajnik g. Aijdrija Borošic čita izvješće o tom djelovanju,
kojega glavna skupština prima na znanje.


III. točka dnevnoga reda je pretres proračuna za godinu 1910.
Društveni tajnik čita osnovu (proračuna, kako prihoda tako razihoda,
te konačno stavlja predlog, 4la se kao nova stavka razhoda uvrsti
iznos od 150 K u ime eventualnog doprinosa hrv.-slav. šum. društva za
obeu šumsku bibliografija, što ju Kani izdati internacionalni savez šumarskih
pokusnih postaja.


Glavna skupština prihvaća predloženi proračun kao i predlog
društv. tajnika, da se gornja svota kao nova stavka razhoda u prorračun
uvrsti, te ustanovljuje proračun za 1910. sa prihodom 30200 K


razhodom 29350 „
viškom 850 K
Proračun društvene pripomoćne zaklade prihvaća glavna skupština
sa prihodom od 500 K i razhodom od 500 K.


IV. Točka dnevnoga leda je izbor dvojice odbornika u upravljažjući
odbor društva. G, podpredsjednik prekida sjednicu, da se gg. članovi
ob izboru sporazumiju. Za skrutatore imenuje g. predsjedatelj gg.
članove Rudu Rukavinu i Vinka Hlavinku.
Nakon obavljenog skrutinija proglašuje g. predsjedalelj sliedeći
resultat


Od predanih 40 glasovnica dobio je g. Rikard Šmidinger 40 glasova,
a g. Metlaš 35 glasova. Prema tomu izabrana su ova gospoda u
upravljajući odbor šum društva.


V. Točka: Izbor dvojice članova u odbor ad hoc za izpitanje ra
ćuna i imovine društva za godinu 1908. i 1909.
G. predsjedatelj predlaže u taj odbor gg. članove Ivana Grčevića
i Alberta Rosmanitha, što skupština per „aclamationem" prima.
VI. Točka: Ustanovlienje mjesta, gdje će se obdržavati buduća
glavna skupština.
Društveni odbornik g. Dojković predlaže, da bi se sa glavnom skupštinom
spojio izlet u šume z. z. povoljene obćine Draganić, a član g.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 69     <-- 69 -->        PDF

— 348, —


L. Adamek, da bi 3e glaVna skupšttna obdržavala´ u svrhu proslave 50
godišnjice križevačkog zavoda u Križevcih.
Nakon kratke razprave zaklučuje skupština da se buduća glavnaskupština
obdržava u Zagrebu i u smislu predloga odbornika g. Dojkovića
spoji sa izletom u šume zem. z. Draganić.


VII. Predsjedatelj priobćuje, da za ovu glavnu skupštinu nisu
stigli nikakovi predloži, te poziva g. društv. tajnika, da pročita prispjeli
brzojavni pozdrav skupštine člana D. Lasmana, koji skupština pozdravlja
sa „Živio"
Nakon toga stavlja g, predsjedatelj skupštine predlog, da se iz´
sredine skupštine pozdravi žicom društveni predsjednik presv. g. Marko
grof Bdmbelles, koji predlog skupština sa burnim ,Živio predsjednik"
prihvaća.


Zahvaljujući gg. skupštinarima za mnogobrojni polazak ove skupštine,
zaključuje g. predsjedatelj ovu glavnu skupštinu. Po tom bude
zapisnik pročitan i stante sešsione ovjerovljen.


Stevo Petrović v. r. R. Fischbach v. r.


A. Renner v. r. V. Stublie v. r.
Zakoni i naredbe.
Troškovi izviđa u svrhu izdavanja izvoznica za drva sječena u
privatnim šumama.


Kr. zem. vlada, Odjel za unutarnje poslove izdala je dne 8. srpnja
1909. pod brojem 14.143 ex 1909., na kr žup. oblasti sUedeću naredbu:.


Naredbom od 23. siečnja 1887. br. 48.412 ex 1886. odredjeno je,
da se za izvide obavljene u svrhu izdavanja izvoznica za drva sječena
u privatnih šumah stranci nemaju zaračunati nikakove pristojbe niti;
troškovi, već da se ti izvidi imaju po obćinskim i šumarskim organima
bezplatno obaviti.


Narfdbom pako od 19. kolovoza 1908. broj 45 530 odredjeno je,
da obćinskim činovnikom pripadaju putne pristojbe za sva uredovanja
u mjestu, koje je od uredovnog sjedišta udaljeno preko 3 5 kilometra.


Pošto se prema uvodno citiranoj naredbi kao i prema naravi same
stvari nebi smjeli za spomenute izvide uračunati stranci nikakovi troškovi,
to se poziva kr. županijska oblast, da pozove podredjene kr. kot. oblasti,
da do dalnje odredbe k očevidom odnosećim se na izvoz drvah iz privatnih
šuma ne odredjuju obćinskog bilježnika, nego bližnjeg selskog
starješinu, koji će to u svom naravnom djelokrugu obaviti bezplatno,
pošto je i onako u takovom povjerenstvu odlučno sudjelovanje strukovnjaka
šumara, a ne obć. izaslanika. Stoga se podjedno odredjuje, da,
svaku izvoznicu za drva prodaji namienjefna ima izdati obć. poglavarstvo,
te ju uz obć. činovnika supodpisati šumar i lugar, koji su doznaki prisustvovali,
a ima ju n evidenciji držati ono obć. poglavarstvo u području
kojeg šuma leži.


Šumar imade izvoznicu vidirati, ako sam doznaku obavio nije,
nego je ovlastio kojeg pouzdanog lugara, da bez njega doznaku obavi.


Putni troškovi ot)ćinskih činovnika nastali u ovom predmetu nakon
primitka naredbe od 19. kolovoza 1908. br. 45.530. do dana primitka
ove naredbe imadu se prema naredbi br. 45.530 ex 1908. obrediti i.
izplatiti iz blagajne dotične upravne obdine.