DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 318 —


Čuvanje i čiščenje pušaka. Baratanje s puškama. O kalibru. 0*
nabojima. O strijeljanju. O lovačkoj opremi. Lovačke torbe.
Nathrptenici. Bisage. Opremice za puške i naboje. Paloš i
noževi. Jatagan. Lovački rogovi i sviralice. Lovačke krplje i
rtve i t. d.


IV. Zakoni i propisi odnosedi se na lov i izvršivanje lova
u Hrvatskoj i Slavoniji.
V. Propisi 0 lovačkoj službi napose.
Šumarski pokusi.


Ljetni semestar četvrtoga godišta 4 sata.
Vježbe u šumarskim pokusima, koji zasijecaju u šumskoproizvodnu
i šumsko-upravnu struku.


Strijeljanje.


Ljetni semestar četvrtoga godišta 8 sata.
Vježbe sa sobnom puškom, sa lovačkim puškama, pucanje
11 nišan i na pomične ciljeve. Pucanje na zvjerad i divljač u lovu.


Obračun o novčanoj vriednosti redovitih i
vanrednih prihoda iz šuma zemljištnih
zajednica.


Nakon provedenih segregacija šuma i pašnjaka izmedju
vlastele i pojedinih sela, ustrojiše se urbarske obćine, danas
zvane „zemljištne zajednice*.


Pošto su njeke dobile za sjeČu skroz zrele sastojine, to su^
ih — da na vriednosti ne gube — vedim dielom odmah unovčile,
a utržak ili u cielosti razdieliše medju ovlaštenike, ili diono
ili u cielosti pohraniše koristonosno u kr. zemaljsku blagajnu,
ili dozvolom kr. zem. vlade uložiše u razne štedione, ili tomu
tilične zavode uz stanoviti kamatnjak.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 319 —


Segregacije započeše u šesdesetim i sedamdesetim godinama
prošlog stoljeda, te se i danas još u njekim kotarima
provadjaju, odnosno dovršavaju.


Pošto u ono doba nepostojahu još za šume gospodarstvene
osnove, ili ako su gdje i bile, nije se po njima gospodarilo, to
je onda jasno, da se nakon uzsliedivše prodaje šume, nije nikada
znalo, koji dio prihoda odpada na redoviti, a koji na
vanredni prihod.


Led. poplave, suše i druge prirodne nepogode donašahu
sobom oskudicu hrane koli za ljude, toli i marvu.


U takovoj gladnoj godini obično ucestaju molbe urbarskih
zemljištnih zajednica, za izlučenje stanovitog diela njihovih
šumskih glavnica, u svrhu individualne razdiobe medju ovlaštenike
bez dužnosti povratka, ili se odriču razdiobe kamata
preostale glavnice, do izcieljenja iste na sadanju visinu.


Da se u pojedinim slučajevima neprekorači dospjeli redoviti
prihod, je kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove,
izdala naredbu od 26. svibnja 1898. br 31.735. ob upravi sa
šumskim glavnicama zemljištnih zajednica.


U §. 1. te naredbe navadja se, da sa redovitim prihodom
šuma razpolaže glavna skupština zemljištne zajednice; dočim
zaključak njen, kojim se razpolaže sa izvanrednim prihodom
šume, valjan je tek onda, ako ga nakon saslušanja županijskoga
upravnoga odbora, odobri kr. zem. vlada, odjel za unutarnje
poslove.


U §. 2. tumači se, što se imade smatrati redovitim, a što
izvanrednim godišnjim prihodom. On doslovno glasi ovako:


A) Pod redovitim godišnjim prihodom šume imade se u
smislu navedenog §-a (2) razumjevati popriečni godišnji prirast
ciele, drvljem obrasle šumske površine, koji odgovara u svrhu
bududeg gospodarenja izabranoj obhodnji, vrsti uzgoja i vrsti
drva, te odnosnoj stojbini kod dobroga obrasta sastojine.


Taj prihod pronači 6e se tako, da se za svaki razred
stojbinske dobrote popriečni prirast posebice izračuni, a onda
sbroji, ili da se ciela šumska površina svede na jedan razred
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 320 —


stojbinske dobrote, pak tako dobivena reducirana površina pomnoži
88 godišnjim popriečnim prirastom po jutru, koji odgovara
opredieljenoj obhodnji.


Taj prirast valja pronađi ili pomoću pokuBuih ploha, ili
ga valja izvaditi iz obeih (Feistmantlovih), ili odobrenih lokalnih
skrižaljka o prihodu za dotični razred stojbinske
dobrote.


B) Ako je usljed toga, što se je u šumi nalazila veda
drvozališna šumska glavnica, nego je potrebita za trajnu proizvodnju
gornjim načinom ustanovljenog redovitog godišnjeg
prihoda, godišnji prihod šume premašio redoviti prihod, tad se
imade razlika izmedju potonjeg i prvog smatrati izvanredni m
godišnjim prihodom.


Ako se šumska površina trajno odtudji šumskoj kulturi,
tad se s utržkom polučenim za odnosnu drvnu zalihu, imade
postupati po propisih §. 28. zakona od 25. travnja 1894. o
uredjenju zemljištnih zajednica.


Ukazala se sječa šume redovitim ili izvanrednim prihodom
u smislu §. 27. zakona ob uredjenju zemljištnih zajednica, svakako
ju valja obaviti pod nadzorom upravne oblasti.


U § 3. navadja se, da se od izvanrednih prihoda šumskih
mora u šumsko — gospodariStvene svrhe zemljištne zajednice
obratiti onaj dio, koji je potrebit za uspostavu prijašnjega prihoda
u šuma, i za trajno namirenje poreza, dočim


§ 4. veli, da se taj dio, odnosno ta glavnica ima ustanoviti
prema troškovima, potrebnima za ponovno pošumljenje
izsječenib površina i šumskih čistina, za njegu šume (čišćenje
i proredjivanje), za čuvanje i upravu šume, te za pokriće poreza
i inih javnih daća od izsječene površine, kao i za predvidljivo
potrebne šumske investicije u. p. odvodajivaaje izvanrednom
sječom izsječenih šumskih površina i t d.


Nakon sto su svi za obračun potrebni propisi navedeni,


idemo dalje, — sve iz prakse.


Glavna skupština zem. zajednice zaključi izlučenje njekojeg


iznosa iz svoje šumske glavnice. Redovitim putem podnesen
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 321 —


je takav zaključak nadzornoj kr. kotarskoj oblasti (§ 50. z.


o. z, z,), koja uzevši u obzir navedene razloge, predlaže ga
županijskom upravnom odboru ili uz preporuku na uvaženje,
ili predloži da se iz stanovitih razloga ne odobri.
Uzmimo slučaj, da županijski upravni odbor ispitav potrebu,
usvoji zaključak glavne skupštine zem. zajednice te da ga
zagovorno predloži kr. zem. vladi na odbrenje.
Kr. zem. vlada u pomanjkanju gospadarstvenih osnova,
vraća spise sa pozivom, da se sastavi obračun o redovitom i
vanrednom prihodu. Stvar postaje interesantna. Odkuda potrebni
podatci ?! — Traže se od kotarske oblasti.


Kotarska oblast ima, a većim dijelom ne ima podataka.
Ako ih ima, obično su manjkavi. Jedino je u svakom slučaju
pouzdan izkaz o stanju šumskih glavnica, kojega podčinjene
oblasti dobivaju polugodišnje od kr. zemaljske blagajne.


Te okolnosti potakle su na ovu raspravu.


Prije pako nego sa par specijalnih primjera stvar rasvjetlim,
pa onda svoju reknem, smatram potrebnim obrazložiti principe
samog sastavka obračuna.


Nije sasvim svejedno, da li postojeće šumske
glavnice potiču od prodaje stabala iz pašnjaka, ili iz šume


Ako se radi o obračanu redavitoga prihoda, unovčenjem
stabala sa drvljem obrasloga pašnjaka, tada ponajprije treba
pomno iztražiti:


1. da li je taj navodni pašnjak prije segregacije bio šuma,
koja je prigodom segregacije zem. zajednici, u pomanjkanju
pravih pašnjaka, dana u ime pašnjačke pripadnosti, ili jej
2. i prije segregacije ^jeć bio pašnjak.
Glede jednog i drugog slučaja mjerodavno je stanje po
stabilnom katastru — naime vrst kulture, kako je u
tom katastru navedena.


3. Ako se radi o pašnjaku, tada treba ne temelju segregacionalne
osudu iztražiti, jeli je :
a) drvna gromada na pašnjaku, u pomanjkanju dovoljne
drvne gromade u sami, dana zem. zajednici za podmirenje
drvarije, ili
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 2,i2 —


b) nije možda u obde uzeta u račun.


U stučaju pod 1. radi se o šumi u smisbi zadnje alineje


§. 3. zakona od 26. ožujka 1894., te glede obračuna o vrsti


prihoda ne ima nikakove razlike od onoga za šume, te dok


se zakonom inače ne odredi, ili ne dozvoli pretvorba u drugu


vrst kulture, ima i nadalje šuma ostati.


U takvim slučajevima, kojih najviše ima u Gorskom ko


taru i u Primorju, morali bi barem šumari konsekventno iz


bjegavati skroz pogriešni naziv 5>pašnjak«, te rabiti uvjek


naziv »šuma dana u ime pašnjačke pripadnosti".


U slučaju pod 2./a) nije zem. zajednica nakon posjeka stabala
dužna taj pašnjak ponovno pošumiti, nego ga može pretvoriti
u goli pašnjak, nu pošto je onaj dio drvne glavnice,
koji se je na njemu nalazio i koji je sastavni dio segregacijom
dobljene drvne glavnice, posvema otudjila, to utržak
pretstavlja izvanredni prihod, od kojega se kamati imaju trajno
upotrebljavati za uspostavu prijašnjega drvnoga prihoda —
naim6 da se ona drvna gromada, koju preostavša šuma manje
producira, može svake godine kupovanjem namaknuti.


U slučaju pod 2/b radi se o pašnjaku n smislu alinje
§. 2. §. 3. zakonn od 26. IV. 1894., te o drvnoj gromadi
koja je zemljištnoj zajednici poklonjena.


U tom slučaju ima se postupati prema propisima eventualno
postojećeg, ili sastaviti se imajućega gospodarstvenoga
programa, a za slučaj da taj pašnjak ne leži na apsolutnom
šumskom tlu, te da je za pašu blaga potreban, pak stoga da se
na njemu nalazeda se drvna gromada ima užiti, tada ne nastaje
izvanredni prihod, kako je to u slučaju 2./a), nego po našem
mnijenju prehvat, koji dolazi na uživanje kroz onoliko godina,
koliko bi odgovarala visini one obhodnje, uz koju bi se i
nadalje mogla trajno podržavati sadanja drvna gromada.


Mnogi za takav slučaj zastupaju mnijenje da tu ne ima
prehvata, nego da z. z. stim drvom, odnosno dobivenim
utrškom može u svako dooa raspolagati kao sa redovitim prihodom.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 323 —


Ja to ne držim ispravnim. I ako je to poklonjena drvna
gromada, ne smije se ona. ua jednom utrošiti, nego samo tečajem
jedne obhodnje, nu pošto se ne mora nova šuma uzgojiti,
odnosno ne mora se sačuvati glavnica za uspostavu prijašnjega
prihoda kao u slučaju 2/a), to se drvna gromada odnosno
utržak ne mora sačuvati, nego se kao prehvat može tečajem
dospjevajudih godina podpunoma potrošiti.


Prelazim sada na praktične primjere, koji bi sastavljačima
obračuna mogli biti kažiputom u sličnim slučajevima i koji su
sastavljeni u smislu §§. 2., 3. i 4. jur navedene naredbe kr.
zem. vlade


U niže navedenim primjerima jesu postotci gradje i ogrieva,
te ciene po kubičnom metru, koje sve oline znatno variraju
već prema vrsti, kvaliteti i starosti drva, udaljenosti sume od
prometila i t. d., uzete prema mjestnim prilikama.


1. primjer: Predpoftava. Zem. zaj. N. prodala je čistom
sječom n a jedno m sva za tehničku porabu sposobna stabla,
te želi, da joj se na razdiobu doznači ved dospjeli iznos. Od
doba segregacije nije se ništa doznačivalo, osim možda koja
izvala, ili stablo lih za ogriev sposobno. Obračun datira od godine
1902.
Zem. zaj. N. ima šume ´23´42 kat. jutra. Iz te šume unovčeno
je 1900. godine 485 hrastova za 9.200 K. U šumi imalo
bi se u buduće voditi sitno (nizko) šumarenje sa 40 god. obhodnjom,
pak bi se prema tomu sa novom sječom moglo započeti
tek god. 1940.*


Segregacija obavljena je god. 1874.
Nizka šuma modi de dati redoviti prihod godišnje
23-42 X 2 m´ = 46-84 m´.


* Možda de u ovom iznimnom slučaju modi ovlaštenici čekati 40 godina, dok
se opet bude počelo u šumi sa sječom. U praksi ali držimo, da de se u večini slučajeva
stvar udesiti tako, da de se sa sječom nizke šume početi ved n 20. godini,
te da de se u prvoj obhodnji, umjesto 40—80 godina stare sastojine, sječi 20—60
godina stare, i to s razloga, što de šuma ved u toj starosti biti sposobna za proizvodnju
ogrievnoga drva, te što de ovlaštenici tim načinom za 20 godina prije doći
do ogrieva. (Opazka uredničtva).


ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 46     <-- 46 -->        PDF

~ 324 —


Sjedi će se u dobi od 41—80 god., stog 30% gradje,
70% ogrieva,


14-05 m3 a 10 K = ... 140-50 K


32-79 m´ a 1 K = . .^ 32-79 K
Prema tomu je vriednost 1 g. etata sitne šume 173-2a K, a vriednost
svih etata za vrieme obhodnje od 40 g. je 173"29 x 40 =
6931 K 60 fil.


Ako uzmemo, da je vriednost svakogodišnjega etata do
sada dospjelih prihoda (naime uštednje*) od godine 1874.
(doba segregacije) do godine 1900. (doba prodaje, naime kroz
26 god. bila barem isto tolika kao izračunana vriednost etata
nizke šume, to bi na tih 26 godina odpalo 173 29 X ^^ =
4493 K 54 fil.


Prema tomu bi na dosadanju ustednju i na 40 godišnji
prehvat (za koji će svaka sjeća biti sistirana) odpadalo
11425 K. 14 fil., a to je više nego li nam iznosi utržak dobiven
za hrastova stabla. S toga ne smijemo s tim iznosom
računatif nego moramo za podlogu računa uzeti utržak od


9.200 K., te ovaj razdieliti na spomenuto vrieme od 66 godina,
te obzirom na to dobijemo kao vriednost jednogodišnjeg zbiljnog
redovitog prihoda 9200:66 = 139 K 39 V, fil.
Od tog dospjelo je na užitak od g. 1874.—1902. (kada
je obračun sastavljen) 28. dielova sa 3903 K
dočim na prehvat na redovitom užitku za g. 1902. do
1930. odpada 38 dielova sa . 5297 K


Ukupno . . . . 9200 K
Iznos od 5297 K dospjevao bi na užitak u godišnjim
alikvotnim djelovima po 139 K 39 fil.


* 0 ovakovim uštednjama može ae po doaadaajoj praksi govoriti i računati
aamo kod onih postojećih šamskih glavnica, koje su nastale prije mnogo godina,
dočim ako se tek radi o prodaji starih zaliha, ili o utršclma nastalima nakon izdanja
naputka za sastav gospodarstvenih osnova i programa (t. j . počam od g. 1903.),
tada se ima zauzet stanovište zakona od 26. III. 1894. i spomenutoga naputka,
prema kojemu se gospodarstvena osnova ima sastaviti prema sadanjem stanju
šume. To stanovište ne poznaje prištednje, koje se redovito ne mogu nedvojbeno
dokazati, ali su se isticale i uzimale u račun samo zato, da se od utrška što više
može medju ovlaštenike razdjeliti. (Opazka uredničtva).


ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 325 —


´3. Primjer. Predpostava: Zemlj. zaj. N. posjedovala je visoku
hrastovu i bukovu šumu. Iz te šume drvarila se je zem,
zaj. od doba segregacije.


U šumi nalazeći se hrastovi prodani su najednom, vadjeni
su dakle neurednim pre bornim s jek om. Gospodarenje
voditi de se i u buduće kao visoka šuma sa 80 godišnjom
obhodnjom.


Stanje kao i obrast šuma bilo je prema tlu i položaju
raznovrstno. Zem. zaj. zamolila je, da dobi na ruke prištednju
redovitog prihoda. Kr. zem. vlada traži obračun, koji je proveden
god. 1906.


Šuma zaprema površinu od .385 jut. 280n".
Segregacija provedena je g. 1881.
Gospodarstvena osnova, niti unutarnje gospodarstveno raz


dieljenje šuma ne postoji.
Visoravan obraštena je hrastom na % površine ili okruglo
230 jutara.
Od te površine ođpada 10 jutara na hrastik u dobi od
30—50 godina. Obrast 0-8.
Na preostahh 220 jutara nalazi se 20 god. hrastov pomladak
sa nadstojnim hrastovima od 100 do 120 godina. Obrast


1. Od preostale */5 t. j . od 165 jut. 280n" odbito je na čistine i
puteve 5 jut. 280D". Preostala površina sa 150 jutara odpada
na bukovu sastojinu, od tog 20 jutara sa obrastom 1. na
sumu cjelicu, koja je zastupana sa dva dobna razreda t. j .
prvi sa 100—120 god., a drugi sa 40—60 god.
Na površini od 130 jutara vodjene su sječine vadee stariji
dobni razred tako, da su na toj površini preostale bukve
od 40 do 60 godina sa obrastom 0´4.


Iz tih sjecina crpilo se je godišnje 770 m´´´ drva.
Stojbina za bukovu visoku šumu ustanovljena je kao II.
razr. po F., a za visoku hrastovu šumu kao III. razr. po F.
Iz ukupne šumske površine prodano je godine 1905.
7716 hrastovih stabala sa sadržajem od 9450 m´ za iznos od


188.888 K. Prema čemu vriedi 1 m"´ gradje 26 K; dočim
ogrieva 1 K 35 fil.


ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 326 —


Uz gornju predpostavu, kako su pojedini djelovi šuma sa
odnosnim površinama obrašteni, obračunao sam drvnu gromadu
tako, da sam položio pokusne plohe u bukovoj sastojini i to
u onom djelu, gdje su se godišnje sječine vodile t. j . na površini
od 130 jutara.


Druge pokusne plohe položene su u šumi cjelici t. j . na
površini od 20 jutara.
Treće položene su u mladoj hrastovoj sastojini bez pomladka
na površini od 10 jutara.


Napokon četvrte pokusne plohe položene su na površini
od 220 jutara, koja je obraštena sa 20 godišnjim pomladkom
i umetnutim starim hrastovima.


I. Obračunanje drvne mase na površini, od 130 jutara.
Po jutru drvna gromada nadjena je sa 43 m^ osim umetnutih
hrastova, koji su unovčeni; dakle na cieloj površini
,5590 m´,
od tog odpada na gradju 20´´/o ili 1118 m^ dočim
na ogriev 4472 m^.


II. Obračunanje drvne gromade na površini od 20 jutara
t. j . u čistoj bukovoj šumi cjelici.
Po jutru pronadjena je drvna gromada sa 220 m^ ili
4400 m^ na cieloj površini. Od toga odpada na gradju 25% ili
1100 m^, dočim na ogriev 3300 m^.


III. Obračunanje drvne gromade na površini od 10 jutara
t. j . u hrastiku od 30—50 god. bez pomladka.
Po jutru nadjena je drvna masa, izuzev hrastove za prodaju,
sa 45 m^, ili na cieloj površini 450 m^; od čeg odpada
na gradju 47°/^ ili 211 m^, dočim na ogriev 239 m^.


IV. Obračunanje drvne gromade na površini od 220 jutara
t. j . 20 godišnji hrastov pomladak sa nadstojnima hrastovima
od 100—120 godina.
Uzev u obzir, da de_ se izsjekom u prodaju povučenih hrastova
sklop od 1. sniziti na 07 ; tad iznaša drvna masa po
jutru 36 m^ ili na cieloj površini 7920 m^, koja je sva u
ogriev zaračunata.


Iz navedenog resultira, da se na cieloj šumskoj površini
osim prodanih hrastova, nalazi još 211 m^ hrastove gradje i
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 327 —


8159 m^ hrastovog ogrieva, docim na bukovu gradju odpada
2218 m^ a bukovog ogrieva 7772 m*^.
Vriednost ove drvne gromade iznaša u novcu:


211 m´´ hrastove gradje a 10 K 2.110 K
2218 m* bukove gradje a 12 K . . 26.616 K
8159 m^ hrastovog ogrijeva a 1 K 35 fil. 11.014 K
7772 m´ bukovog ogrijeva a 4 K 31.088 K
Ukupno 70.828 K
Vrijednost prodane drvne mase 188.888 K
Ukupna vriednost . 259.716 K
Zem. zaj. N. od doba segregacije 1881. do 1906. uživala
je redovito 770 m´, starijeg dobnog razreda bukov ne, dakle kroz
25 godina, ili 770 put 25 = 19250 m´ ili u novcu računav
25% gradje: 4812 m´ gradje a 12 K . . . . 57.744 K
te 14.438 m´ ogrijeva a 4 K . ..... . 57.752 K


Ukupno \ \ \ 115.496 K
Odnosno godišnje 115.496 : 25 = 4620 K
Uzev vrijednost sadanje mase u šumi i vrijednost prodanih


hrastova sa 259.716 K
k tomu već uživanu drvnu gromadu u vrijednosti 115.496 K


Ukupno ^. \ 375.212 K
pa predpoBtaviv, da de se i nadalje šuma kao visoka sa 80
godišnjom obhodnjom gojiti, to bi iznašao godišnji poprečni
prihod glavnog užitka u novcu :


375.212 : 80 = 4690 K, odnosno za prošlih 25 god.
4990 put 25 = 117.250 K.
Pošto se ovlaštenici kroz ovih 25 godina crpili korist
na glavnom užitku u novcu godišnje 4620 K, to se ukazuje
dosadanja godišnja prištednja sa 70 K, odnosno za 25 godina
750 K, koja bi se izlučiti mogla.


3. Primjer.
Pretpostava : Zem. zaj. N. prodala je čistom sječom svu
za sječu zrelu šumu na jednom. Jedan dio šumske glavnice
razdieljen je medju ovlaštenike. Preostatak sastoji se u vrijednostnim
papirima pohranjenima kod zemaljske blagajne.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 50     <-- 50 -->        PDF

~ 328 —


Izžriebana je obveznica, glaseća na 1200 K Ovlaštenici
upitani, kakove 6e si vrBti novih papira za taj iznos nabaviti,
zaključiše da se novac medju nje razdijeli. Kr. zem. vlada
traži obračun. Obračun je sastavljen 1909.


Šuma imade površinu od 138 kat. jut. Segregacija je provedena
god 1879. Osnova nije postojala, ved je god. 1880/81.
sve za tehničku porabu sposobno drvo unovčeno za iznos
od 178.000 K.


Sadanje stanje glavnice pohranjene kod kr. zem. blagajne
iznaža 99.950 K 51 fil., što dokazuje, da je zem. zaj. izcrpila
do sada 78.049 K 49 fil. U šumi će se imati uvesti nisko
šumarenje sa 30 god. obhodnjom.
Računajud kod nizkih šuma popriječno god. prirast sa S m^
po jutru, to bi redoviti god. prihod iznašao 188 X 3 m* 414 m´^


od kojih po prilici odpada lO^/o na gradnju . . . 41 m^
90% na ogriev . . . 373 m*
Računajud u novcu 1 m^ a 8 K . . . . . . 328 K
1 m^ a 4 K 1492 K
Ukupno godišnje . . . 1820 K.
redovit i prihod , odnosn o cieli 30 god.
prihodiznaš a 54600 K


Prva god. sječina odpočela je god. 1880., te se prema tom
ukazuje za sada (god. 1908.) 28 god. prištednja na redovitom
prihodu, koja iznosi 50.960 K, koji bi se iznos mogao ovlaštenikom
na ruke izplatiti, što je i učinjeno,
jer im je na ruku razdieljeno 78049 K 49 f..
Drvna gromada prodana je kako je navedeno za 178000 K
Od tog odpada na 28 god. prištedaju . . 50960 K
na dvogodišnji prehvat iznos od 3640 K, koji bi se kroz dalnje
2 godine imao u jednakim dospjevajnćim obrocima iznosom
od 1820 K izpladivati zem. zajednici kao novčana vrijednost
godišnjeg prihoda njezine niske šume.


Nakon tog ostatak od (178.000 — 54.6000)= 123.400 K
predstavlja izvanredni prihod, s kojim bi se
prema §. 27. al. 2. i §. 28 zakona od 25./4. 1894. o uredjenju
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 329 —


2em. zaj. postupati imalo. Pošto je zem. zaj. načinila prehvat
ved i na izvanrednom prihodu (78.049*49 — 54.600)
= 23.449 K 49 fil., to je jasno da se niti iznos od 1200 K.
na koji glasi izžriebana obveznica, medju ovlaštenike zem. zaj.


N. razdieliti ne može. (Svršit de se).
I_.ISTA.K:-


Osobne viesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske Slavonije i Dalmacije imenovao
je: Dušana Ostoića šumar, pristava petrovaradinske imovne
obćine; Vladimir a Odžić a šumar, pristava gjurgjevačke imovne
obćine; Živan a Simonović a šumar, pristava petrovaradinske
imovne obćine ;te Dušana Zeca i Petra Vlatkovića šumarske
pristave 2. banske imovne obćine, kotarskim šumarima u X.
činovnom razredu.


Umirovljen je Antun Navara kr. kotarski šumar I. raz. kod
kr. kotarske oblasti u Virovitici.


Premještenja. Kr. ug. ministar poljodjelstva obnašao je u interesu
službe premjestiti: kr. šumarskog nadinžinira Franju Barkoczai a iz
Kosinja u Županju; kr. šumarske inžinire Virgila Boeriu iz Gospića u
Krasno i Avla Melcsiczky-a iz Krasna u Sv. Rok; kr. šumsko-inžinirske
pristave Mihajla Vassanyi a iz Brloga na Sušak, Iliju Stojanovića iz
Udbine u Gospić, Miliajla Fnke-a iz Zagreba u Kosinj, te Šandora Horvatha
iz Sv. Roka u Zagreb; napokon kr. šuraarsko-inžinirskog kandidata
Todora Budisavljevića iz Sušaka na Udbinu.


Umro. Na 28. srpnja t. g u 3 sata u jutro umro je naglom smrću
od srčane kapi Mark o Arčeni n umirovljeni kotarski šumar otočke
imovne obćine.


Društvene vijesti.


Zapisnik spisan dne 9. svibnja 1909. u „Šumarskom domu" u
Zagrebu prigodom obdržavanja sjednice upravljajućeg odbora.


Psisutni: Predsjednik! Marko grof B o m b e 11 e s. I. Podpredsjednik
: Robert Fischbach. II. Podpredsjednik: Josip Havas. Tajnik:
Andrija B o r o š i ć. Blagajnik : Ljudevit Szentgy6rgyi. Odbornici:
Marino de Bona, Vilim Dojković, Ante Kern, Ivan Kolar, Dragutin
L a s m a n, Mile M a s 1 e k, Ivan P a r t a š i August R u ž i č k a,
dočim su se ostali odbornici ispričali.


Predsjednik Marko grof B o m b e 11 e s otvara sjednicu pozdravljajući
srdačno prisutne odbornike, te prije nego li prelazi na dnevni red,
priobćuje žalostnu viest, da su u razdoblju prošle sjednice obdržavane


25