DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1909 str. 31     <-- 31 -->        PDF

- - -269 -


Ispitne se pristojbe diele na jednake dielove medju ispitivače tako,
da za svaki predmet, što ga ispituju, dobiju po jedan dio, a predsjednik
kao takav takodjer jedan dio.


§ 9


Ovime se izvan krieposti stavlja naredba kr, hrv.-slav.-dalm.
zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove i za bogoštovlje i nastavu od


7. listopada 1900. broj 24.484 kojom je izdan naučni i ispitni red za
slušače kr. šumarske akademije, prislonjene uz mudroslovni fakultet kr.
sveučilišta Franje Josipa I, u Zagrebu, kao i naredba istih zemaljskih
vladinih odjela od 30. rujna 1907. broj 111. A. 2903/4 o naučnom redu
te akademije.
Ova naredba stupa početkom drugoga semestra naučne godine
1908,/9. na snagu.


Iz upravne prakse


Dostalac nekretnina na javnoj dražbi stiče i ovlaš´enlčko pravo,
icoje je s istima skojčano. — Prinos k tumačenju §§ 6, 9. i 22 zakon
1 od 25 travnja 1894. o uredjenju zemljištnih zajednica i §-a 442


0. g. z. Kr. hrv. slav, dalm. zem. vlada, odjel za unutarnje poslove,
izdala je dne 20. ožujka 1909. pod brojem 13.033 sliedeću vrhovnu
rješitbu.
„Uvažanjem utoka J. F. preinačuje se odluka županijskog upravnog
odbora u Z. od ^9. prosinca 1908 broj 18592, te se potvrdjuje odluka
kr. kotarske oblasti u Z. od 10. srpnja 1908. broj 6132 iz sliedećih
razloga.


U zemljištnim zajednicama, što ih tvore bivši oodanici, kojim su
u ime prava drvarije i paše zapale putem segregacije šume i pašnjaci,
spojeno je prema § 6. zakona od 25. travnja 1894 o uredjenju z e m-
Ijištnih z a j ednica, o vla štenič tvo sa selištnim posjedom
i to u razmjeru, kako je prigodom pravomoćne provedbe segregacije
ustanovljeno (§ 9. cit. zakona).


Po tome je nedvojbeno, da je ovlašteničko pravo imanentni dio
nekretnina, glede kojih je propisanim načinom po zakonu i po k zakonu
izdanim provedbenim naredbama ustanovljeno, da su ovlaštene.


U pnpornom slučaju dokazano je, da nekretninama, upisanim


u grunt. uložku broj 455 porezne obćine V. g., pripada ovlašteničtvo u


razmjerju 1/8 u zemlj. zajednici V.—K,


Ta ze Ijištna zajednica uredjena je prema propisima citiranog za


kona i provedbenih naredaba, pak je dotično ovlaštenje prema propisu


§ 16. zakona i evidentirano u navedenom gruntovnom uložku prove


denom zabiljfžbom spoja ovlašteničkoga prava.


Nepreporno je, da je spomenute nekretnine Ive G. na javnoj
ovršnoj dražili dne 31. prosinca 1905. pravomoćno dostao J. F. iz Z.,
te da je negovo pravo vlastničtva u grunt. ul. br. 455 porezne obćine


V. g. i uknjiženo.
Gledom na propis § 44?. o, g. z. stekao je dostalac s vlastnosti
spomenutih m kretnina i prava, koja su skopčana s istima. Stoga
obzirom na tu zakonsku ustanovu nije potrebno bilo, da se u dražbenim