DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1909 str. 3     <-- 3 -->        PDF

BROJ 7. U ZAGREBU 1. SRPNJA 1909. GOD. XXXin.


ŠUMARSKI LIST


Pretplat a za nečlanove K 12 na godinu. — Članovi šumar, družtva dobivaju list bezplatno


— Članarina iznaša za utemeljitelja-K 200. — Za članove podupirajuće K 20. — Za redovite
članove I. razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za lugarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za
>Sum. list« K 4 u ime preplate. -»Lugarski viestnik« dobivaju članovi lugari badava. Pojedini
broj »Šum. lista« stoji 1 K. Članarinu i pretplatu na list prima predsjedničtvo družtva.
za oglase: za 1 stranicu 16 K; za ´/j stranice 9; z
zza
aa ´/
´/´/s
ss stranice K


Uvrstbina K; s´ 7´/4 stranice 6 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.


Naučna osnova kr. šumarske akademije u
Zagrebu.


Kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljska vlada, odjel za bogoštovlje
i nastavu, izdala je svojom naredbom od 13. ožujka 1909. broj
4x45. novi naučni i ispitni red, te novu detailjiranu naučnu
osnovu za kr. šumarsku akademiju, prislonjenu uz mudroslovni
fakultet kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu. Naredbu i
novi naučni izpitni red donasamo u »Listku«, a detailjiranu
t aučnu osnovu moradosmo radi svoje obsežnosti ovdje otisnuti.


Otisnuli smo ju pako u cielosti s toga, što je sama po
sebi veoma zanimiva, nadalje što nam ona pruža jasnu sliku o
tomu, kakova naučna sprema i mnogostrancst ne danas od tumara
zahtjeva u obde, a kakova napose kod nas u Hrvatskoj
1 Slavoniji, te napokon da se koli šumarska, toli i ina publika
ima prilike uvjeriti, da je današnja naučna osnova naše doniHČe
šumarske akademije podpuna i ravna, dapače u mnogočeri
u i podpunija od onih ostalih šumarskih visokih škola tu-
i inozemstva.


Osnova se sastoji iz 3 diel 1. i to:


I. Popis naučnih predirnta;
II. Gradivo; i
III. Pregled predmeta i ntdtir.ih s^ ti j


ŠUMARSKI LIST 7/1909 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 242 —


I. Popis naučnih predmeta.
A) Matematički predmeti i grafičke radnje.
1. Matematika
I. i II.
2. Deskriptivna
geometrija I. i II.
3. Konstruktivno risanje.
4. Geodezija I.
i II.
5.
Tehničko risanje I. i II.
B Prirodoslovni predmeti,
6. Zoologija
I. i II.
7. Botanika
I. i II.
8. Anatomija i fiziologija drvlja.
9. Bolesti drvlja.
10. Mineralogija i petrografija.
11. Opća geologija.
12 Tloznanstvo.
13. Anorganska
kemija.
14. Organska kemija.
15. Agrikulturna kemija.
16. Sumsko-kemijska tehnologija.
17. Eksperimentalna
fizika.
18. Praktična elektrotehnika,
19. Klimatologija.
20. Higijena.
C. Gospodarski predmeti.
21. Opdeno
gospodarstvo.
22. Vodarstvo i vinogradarstvo.
23. Melioracija
tla, kultura livada i pašnjaka.
24.
Ribogojstvo.
». Tehnički predmeti.
25. Opče graditeljstvo I. i II.
26. Tehnička i građevna mehanika,
27. Vodo-
i mostogradnje I. i II.
28. Gradnja cesta i željeznica.


ŠUMARSKI LIST 7/1909 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 243
29. Bujičarstvo.
30. Šumsko
strojarstvo.
31 . Šumska
otpremna sredstva.
E. PraTO-drzavosloTni predmeti.
32. Narodno gospodarstvo i financijaiaa znanost I. i II.
33. Upravno
i privatno pravo I. i II.
34. Trgovačko i mjenbeno pravo.
35. Šumski zakoni i praktična uprava.
36.
Državno računoslovlje.
F) Sumsko-stručni predmeti.
37. Uzgoj šuma I. i II.
38. Čuvanj e
suma.
59. Uporaba
šuma i šumska industrija
40. Procjena
šuma.
41. Računanje vrijednosti šuma.
42. Uređenje šuma.
43. Šumska
statistika i uprava. 44.
Trgovina drvom.
45. Lovstvo
i oružarstvo.
46. Šumarski pokusi.
47. Strijeljanje.
II. Gradivo.
A. Matematički predmeti i grafičke radnje.
M a t m a t i ka I. i II.


Zimski semestar 4 sata predavanja, 3 sata vježbe.


Ljetni semestar 4 sata predavanja, 3 sata vježbe.


Brojni sustavi, razvoj desetinskoga sustava, pojam cijelih,
slomljenih, iracionalnih i imaginarnih brojeva, zatim pojmovi
kompleksnih, pozitivnih i negativnih brojeva. Redovito i skraćeno
računanje. Ne\vtonov binomijalni poučak. Jednadžbe;
rješavanje jednadžbi sa više nepoznanica uporabom determinanata;
jednadžbe prvoga i drugoga stupnja, sastavljene proporcije;
dioba veličina. Aritmetički i geometrijski redovi;
ŠUMARSKI LIST 7/1909 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 244 —


logaritam ; kamatni kamatno-kamatni račan, rente, amortizacija.
Geometrija : trigometrija i njezina uporaba kod rješavanja
trokuta., Kružne geometrijske funkcije ; analitika u ravnini, i
to promatranje točke, pravca, krivulja drugoga reda i cikloide;
promatranje tangente, sekante i promjera; relativni prosjeci,
pojam funkcije, neprekidne i prekidne funkcije, jednostavne i
složene funkcije, limes kvocijenta, limes jednostavnih funkcija
diferencijalni kvocijent, pojam diferenc lala, diferencijal jednostavnih
funkcija, pojam neodređenoga integrala, temeljne formule,
pojam određenoga integrala, odnošaj između određenoga
i neodređenog integrala, obujam kružnoga i paraboličnog stošca,
obujam krnjega stošca.


Simpsonovo pravilo za računanje obujmova.


Deskriptivna geometrija I. i II.


Zimski semestar 3 sata predavanja.


Ljetni semestar 3 sata predavanja.


Zadada deskriptivne geometrije i njezine metode. Način
risanja i označivanja u deskriptivno] geometriji. Predočivanje
točke i pravca na dvije ravnice. Uvađanje novih projekcionih
ravnina. Položaj pravca prema projekcionim ravninama; tragovi,
prikloni kutovi pravca sa ravninama projekcije. Rotacija:
a) oko osi vertikalno na jednoj ravnini projekcije, b) oko osi,


koja je usporedna s jednom ravninom projekcije; rotacija natragf.
Udaljenost dviju točaka; udaljenost točke od pravca. Međusobni
položaji pravaca; najkraća udaljenost dviju mimosmjernica.
Predočivanje ravnine, razni položaji ravmn prema ravninama
projekcijž,, prikloni kutovi ravnine prema ravninama projekcija.
Projekcije točke, pravca i mnogokuta koii s i u ravnini; prava
veličina mnogokuta. Neđusobni položaji dvii i ravnina. Probodiste
pravca sa ravninom, predočivanje pra -ca okomitoga na
ravninu, udaljenost točke od ravnine ; udat lost dviju usporednih
ravnina. Prikloni kut dvaju prav ca međusobno i
prema ravnini; prikloni kut dviju ravninH.


Počela nauke o sjenama; bačene nj * točko, pravca i
ninogokuta. Predočivanje polijedara, njih - kontura, vidljivi
ŠUMARSKI LIST 7/1909 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 245 —


i nevidljivi bridovi, ograaičivanje vlastite i bačene sjene. Pre


dočivanje piramide i prizme, vlastita i bačena sjena, presjeci sa


ravninama; mrežotine polijedara. Prodori dvaju polijedara. —


Krivulje drugoga reda : Risanje kruga iz podataka oskulacione


kružnice, rektifikacija kružnice i kružnoga luka (Sivolius).


Najsbodnije konstrukcije elipse, hiperbole i parabole. Ba


čena sjena kruga.


Postanak, plohe, tangenta na plohu, dodirna ploha, nor-


mala na plohu, i normalna ploha.


PredoČivanje čuna i valjka, kao sto i predočivanje kugle,


njihovi presjeci sa ravninom; vlastita i bačena sjena; mreŽa


čuna i valjka Prodori čunova i valjaka međusobora. Rotacioni


elipsoid, hiperboloid i paraboloid; njihovo predočivanje i pre


sjeci sa ravninom; vlastita i bačena sjena.


Predočivanje tjelesa aksouometričkim postupkom. Kotirana


projekcija i njezina primjena za predočivanje topografskih


ploha i kod rješavanja zadatakz o tim plohama.


Počela perspektive


Konstruktivno risanje.


I. Zimski semestar 4 sata.
II. Ljetni semestar 4 sata.
Konstruktivna izradba gradiva, koje je prema naučnoj osnovi
iz deskriptivne geometrije predavano.


Geodezija I. i II.


Zimski semestar 4 sata predavanja, 4 sata vježbe.


Ljetni semestar 4 sata predavanja, 4 sata vježbe.


I. dio zemljomjerstvo. L Uvod u geode-.iju.
Zadada geodezije i njezina rasporedba u nižu i viša geodedju.
Temeljni pojmovi iz matematičke geografije. Pojam horizontale
i vertikale. Pravi i prividni horizont. Depresija. 2. Zadača
zemljomjerstva. Pojam horizontalne projekcije kao temelj geodetskih
mapa i planova. Svrha i vrste izmjera. Mjere za dužine,
mjere jedinice, metrički sustav, duodecimalni stari sustav.


ŠUMARSKI LIST 7/1909 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 246 —


Mjere za površine u starom sustava i metričkom sustasru^
Mjere za kutove, mjera kutna, lučna i trigometrijska. Mjera od
oka i ocjene. Mjerila u geodetskim nacrtima. Linearna i transversalna
mjerila. Sprave za risanje i mjerenje dužina i kutova
na planu. Nonius, njegov sastav i uporaba kod linearnih i
kružnih mjerila. 3. Račun pravokutnih koordinata. Koordinatni.
sustavi. Azimut. Koordinatne razlike. Koordinate. Poligonometrički
račun. Transformacija koordinata. Mapovanje koordinata. 4.
Nauka o geodetskim instrumentima i spravama. Sprave za
određivanje vertikalnoga i horizontalnog smjera. Komila ili
visak, razulje, ovjesni luk, libela. Rektifikacija i točnost ovih
sprava. Signalizovanje i stabilizovanje točaka u svrhu izmjere.
Sprave za mjerenje dužina, motke, lanac, vrpca, kotač. Dioptrički
strojevi i njihovi optički zakoni. Lede. Sferički i hrometrički
otklon leda. Dalekozori astronomski i terestrički. Geodetski
dalekozor, njegov objektiv i okular. Povečanje i zorno«
polje dalekozora. Diafragma i nitni križ u okularu. Os dalekozora.
Pojam i način viziranja. Diopter. Paralaksa. Povećala
ili lupe, njihovi optički zakoni i njihova uporaba. Mikroskopi
i njihovi zakoni. Mikroskopi sa mikrometriČkim vijkom i mikroskopi
sa skalom urezanom na staklenoj pločici od Kensolđta.
Sprave za mjerenje i iskolČivanje pravih kutova. Pravokutni
križ, valjak, zrcalo, prizma. — Teodolit. Temeljna
načela gradnje i uporaba teodolita za mjerenje horizontalnih
kutova. Vrste teodolita. Univerzalni strojevi. Stativ. Sastojine
teodolita: tronoga, obzorni krug (limbus), alhidada. Dalekozor.
Vertikalni krug. Vrtnja teodolita. Osi teodolita. Horizontovanje
i centrovanje teodolita. Postupak kod mjerenja horizontalnih
kutova. Rektifikacija teodolita. Ekscentricitet alhidade. Ekscentricitet
vizure. Pogrješka kolimacione i horizontalne osi. Točnost,
kod mjerenja kutova i neizbježive pogrješke.


Teodolit za repetovanje ili multiplikaciju. Teodolit sa mikroskopima.
Mjerenje vertikalnih kutova. Vertikalni krug. Metode
mjerenja povisnoga kuta i zenitne daljine. Pogrješka indeksa.
Rektifikacija teodolita u pogledu mjarenja vertikalnihi
ŠUMARSKI LIST 7/1909 str. 9     <-- 9 -->        PDF

- 247 —
kutova. Kutomjerne sprave sa busolom. Orijentaciona ili stolna
busola. Šumske busole sa diopterom i dalekozorom. Opis raznih
konstrukcija centričnih i ekscentričnih busola. Busolni teodoliti.
Uporaba busole kod mjerenja kutova i poligona. Mapovanje
obavljene izmjere sa busolom. Točnost i rektifikacija instrumenata
sa busolom. Mjerači stol, načela njegove gradnje i uporaba
kod mjerenja horizontalnih kutova i mapovanja uopče.
Opis mjeraćega stola od Krafta, Starke-a, Ertela i dr. Kutomjerno
ravnalo sa diopterom i sa dalekozorom. Tahimetričko
ravnalo. Rektifikacija kutomjeruoga ravnala. Horizontovanje i
centrovanje mjeraćega stola. Postupak kod mjerenja kutova«
Orijentovanje mjeradega stola. Razne pripadnosti mjeračega
stola. Temeljne operacije sa stolom. Vuči rajone i mjeriti dužine ;
polarna metoda, obodni način mjerenja, kontrola izmjere i izjednačenje
neizbježivih pogrješaka. Vučenje rajona i križanje
njihovo unaprijed Mjerenje sa posebnom osnovkom. Vučenje
rajona i križanje njihovo sa strane. Vučenje rajona i križanje
njihovo natrag. Pothenotova zadada, njezino rješenje direktnom
i indirektnom metodom. 5. Sprave za optičko mjerenje daljina.
Razdioba optičkih daljinomjera. Geodetski daljinomjeri sa letvom.
Reichenbachov daljinomjer, njegova konstrukcija i uporaba.
Konstante. Daljinomjeri sa mikrometrijskim vijkom u okularu.
Daljinomjer od Tiehy-a, Starke-a. Logaritmički daljinomjer od
Tichy-a. Daljinomjer od Stampfera. 6. Temeljne radnje na
polju. Iskolčivanje pravca na preglednom i nepreglednom terenu.
Trigonometričko iskolčivanje pravca. Iskolčivanje kružnih
lukova pomodu pravokutnih koordinata i polarnom metodom.
Mjerenje dužina. Direktno i indirektno mjerenje na horizontalnom
tlu. Redukcija kosih dužina na horizont Mjerenje na
skaline. Mjerenje dužina na kosom tlu. Točnost direktnoga
mjerenja i izjednačenje neizbježivih pogrješaka. Indirektno mjerenja
dužina geometričkim i trigonometričkim metodama. Mjerenje
horizontalnih kutova. Centrovanje kutova i centrovanje
cilja. Točnost mjerenja kutova i izjednačenje neizbježivih pogrješaka.
7. Male izmjere na polju. Izmjera položaja točke na
ŠUMARSKI LIST 7/1909 str. 10     <-- 10 -->        PDF

- 248 -polju;
koordinatna metoda, polarna metoda, poligonalna (obodna)
metoda. Sprave za mapovanje. Trokutna metoda ili triangulacija.
Trigonometričko odsijecanje naprijed i sa strane. Pothenotov
problem. Hansenov problem. Rješavanje trigonometričko
i analitičko sa pravokutnim koordinatama. Izmjera zemaljskih
čestica. Izmjera manje skupine zemaljskih čestica. Easpored
izmjere. Glavne točke i mreže. Grafička izmjera sa stolom.
Trigonometričko-poligonalna ili numerička izmjera sa teodolitom.
Prispodoba numeričke izmjere sa grafičkom izmjerom.


8. Izmjere vedega opsega. Raspored radnja kod večih izmjera.
Triangulacija, načela triangulacije, oblik trokutnih mreža. Grafička
i trigonometrička triangulacija. Samostalna i priključena
triangulacija. Katastralne izmjere u austro-ugarskoj monarkiji,
njihov raspored i svrha. Koordinatni sustavi zemaljskih izmjera.
Razdioba zemalja u četvorne milje i katastralne sekcije. Trigonometričke
triangulacije. Polaganje mreža. Stabilizovanje točaka.
Izbor i izmjera osnovke. Izmjera kutova. Izmjera astronomskoga
azimuta sa podnevnicom i pomodu deklinacije magnetske
igle. IzjednaČivanje kutova trokutnih mreža kod trigonometričkoga
odsijecanja naprijed, natrag i sa strane. IzjednaČivanje
kod trokutnoga lanca i mreže približnim metodama. Trigonometrieki
račun trokutnih stranica. Računanje pravokutnih koordinata
trokutnih točaka. Triangulacija sa dva reda trokutnih
točaka. Postepeno križanje i zamreživanje. Triangulacija sa fingiranom
osnovkom. Triangulacije priključene na zemaljsku katastralnu
izmjeru. Mapovanje trigonometričkih točaka. Raspored
u sekcije. Transformacija koordinata na stranice sekcionoga
pravokutnika.
Grafičke triangulacije sa stolom. Raspored i izvođenje
radnje. Prenašanje trokutnih točaka u sekcije. Orientacione linije
u sekcijama. Izmjera detalja grafičkom metodom sa stolom
i poligonalnom metodom sa teodolitom. Izmjera šuma. Izmjera
potoka i rijeka. Reambulacija međa. 9. Situaciono risanje. Konvencionalni
znakovi. Kopiranje nacrta. Uvedavanje, umanjivanje
nacrta. Pantograf, njegova konstrukcija i uporaba. Vježbe u
ŠUMARSKI LIST 7/1909 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 249 —


situacionom risanju sadržane su u tehničkom risanju II. dio
(tlocrtno risanje). 10. Računanje površina. Računanje pojedinih
likova i čestica, geometričko i pomodu planimetra od Adlera i
polarnoga planimetra. Tačaost i kontrola računanja površina iz
izravno i grafički izmjerenih dužina. Izjednačivanje neizbježivih
pogrješaka. Računanje površine u skupinama zemaljskih čebtica.
Upliv promjene papira na računanje površina. Dioba čestica
i ispravak međa kod jednakoga i različitog boniteta tla.


II. dio: Visinomjerstvo. Općenita načela kod mjerenja
visina. Obzor. Absolutna i relativna visina. Uočivanje
visina na planu. Geometrijsko mjerenje visina. Trigonometričko
mjerenje visina. Depresija i refrakcija, Barometrijsko mjerenje
vidina. -Instrumenti za barometrijsko mjerenje visina; barometar,
aneroid. Metode barometrijskoga mjerenja visina. Hipsometričke
tablice. Nivelacija; zakoni nivelacije. Razalne letve. Instrumenti
za nivelovanje bez dalekozora, razalna vaga, razalni diopter od
Vege. Rektifikacija dioptera. Instrumenti za nivelovanje sa dale
kozom sa čvrstom libelom na dalekozoru, sa preložnim dalekozorom
i sa dvostrukom libelom. Stampferov instrument za
nivelovanje i trigonometrijsko mjerenje visina sa mikrometričkim
vijkom. Rektifikacija instrumenata za nivelovanje. Univerzalni
instrumenti različitih konstrukcija i sustava. Postupak kod nivelovanja.
Metode nivelovanja. Upliv depresije. Generalna i detaljna
nivelacija. Precizna nivelacija. Nivelacija i crtanje uzdužnih
i poprečnih prosjeka cesta. Nivelacija i crtanje uzdužnih
i poprečnih prosjeka vodotoka. Plošna nivelacija pomodii
uzdužnih i poprečnih profila. Uočivanje plošne nivelacije u
planu. Kotirani nacrti. Konstrukcija razilica (krivulja jednakih
visina). Tehničke uporabe nivelacije Tahimetrija. Svrha i metode
tahimetrije, Instrumenti za tahimetriju. Kružni tahiraetri.
Postupak kod tahimetričke izmjere na polju. Računanje tahimetričke
izmjere. Logaritmička ravnala. Tahimetričko ravnalo.
Mapovanje tahimetričke izmjere. Tahigrafi. Izradba kotiranoga
nacrta
i konstrukcija razilica.
Vježbe se obavljaju u sobi, i to: mapovanje grafičkompoligonalnom metodom uz potrebite trigonometričke i poligo
ŠUMARSKI LIST 7/1909 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 250 —


nometričke račune; zatim Be izračunavaju površine i obavljaju
diobe i regulacije međa. Risanje uzdužnoga profila, konstrukcija
razilice.


Na polju se obavljaju male vježbe sa instrumentima kroz
cijelu godinu, a a ljetnom se semestru obavlja sa slušačimavelika
14-dnevna geodetska ekskurzija u Zagrebačkoj okolici.


Tehničko risanje I. i II,


I. Prostoručno risanje.
Zimski semestar prvoga godišta 4 sata.
Prostoručno risanje s osobitim obzirom na linearno risanje
8 perom. Risanje predložaka i modela od sadre s olovkom,
kredom, perom i bojama.


II. T 1 0 c r t n o r i s a n j e.
Zimski semestar trećega godišta 6 sati.
1. Tlocrtno risanje. Risanje konvencijonalnih znakova u
katastralnim mapama s osobitim obzirom na šumarstvo. Izradba,
tlocrtne slike a koloriranoj maniri. Vježbe u pismu,
koje se upotrebljava na planovima i mapama. — 2. Tereno
risanje. Predočivanje neravnosti tla pomodu kotiranoga plana,,
pomodu slojnica i profila. Šrafiranje i sumiranje topografskih
mapa po Lehmannovoj metodi.
B)
Prirodoslovni predmeti.
Z 0 0 1 0 g i j a I. i II.
Zimski semestar 3 sata predavanja, 2 sata vježbe.
Ljetni semestar 3 sata predavanja, 2 sata vježbe.
Opda zoologija; 1, Opdeniti pojmovi. 2. Počela
životinjskoga tijela: životinjska stanica, oblik stanice i njezini
dijelovi. 3. O staničevlju: krv, staničnina kože, staničnina žlijezda
; medjustanični prostor. Mišična staničnina, živčana staniečnina,
kostovna staničnina i hrskovična staničnina. 4. Organi
i njihovo djelovanje: koža, organi gibanja, osjedanja, hranidbe,,
cirkulacije, dihanja, izlučivanja. 5. Rasplod.
Specijalna zoologija: 1. Sistematska razdioba
životinja. 2. Opis životinjskih odjela: a) Sistematska razdioba
sisavaca i potanji opis ovamo spadajudih po šumarstvo važnih
ŠUMARSKI LIST 7/1909 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 251 —


vrsta, b) Op<5enito obilježje ptica i poznavanje u ovaj razred
spadajućih za lovstvo i šumarstvo najvažnijih vrsta, c) Kratka
karakteristika reptilija. d) Karakteristika amfibija. e) Karakteristika
riba, kratki opis i poznavanje najvažnijih vrsta, f) Karakteristika
mekušaca i kratki opis nekih za gospodarstvo
važnih vrsta, g) Karakteristika crva i opis i razvoj nekih najvažnijih
crva nametnika.


Entomologija : Karakteristika i razdioba antropoda
(člankonožaci). a) Kukci, morfologija, razvoj i gospodarska
važnost kukaca, štetni i korisni kukci, b) Sistematska razdioba
kukaca, c) Kornjaši, njihova sistematska razdioba, pobliže razmatranje
osobito onih familija i vrsta, koje su za šumarstvo važne,
njihov način života, rasplod, štete i koristi, d) Karakteristika
i sistematska raadioba opnokrilaca (Hymenoptera), pobliže
promatranje onih familija i vrsta, koje su za šumarstvo štetne
ili korisne (Cjnipidae, Icbneumonidae, Tenthredinidae, Uracevidae).
e) Karakteristika i sistematska razdioba lepira (Lepidoptera),
pobliže promatranje onih familija i vrsta, koje su za
šumarstvo štetne, f) Dvokrilci (Diptera). Karakteristika i sistematska
razdioba dvokrilaca i pobliže promatranje rasploda
i života onih familija i vrsta, koje su za šumarstvo štetne ili
korisne, g) Rilaši (Rhyunhota). Karakteristika i sistematska
razdioba rilaša, pobliže promatranje rasploda i života onih familija
i vrsta, koje su za šumarstvo štetne (osobito Phjtophthires).
g) Mrežokrilci (Neuroptira) i h) Pseudonoptera. Kratka
karakteristika i rasplod najvažnijib vrsta, i) Ravnokrilci (Orthoptera).
Karakteristiha i sistematska razdioba ravnokrilaca,
pobliže promatranje familija i vrsta, koje su za šumarstvo
važne, k) Kratka karakteristika i sistematska razdioba stonoga
)Myriapoda), pauSnjaka (Arachnoidea i korepnjaka (crustacea).


Botanika I. i II.


Zimski semestar 4 sata predavanja, 6 sati vježbe.
Ljetni semestar G sata predavanja, 6 sati vježbe.
ŠUMARSKI LIST 7/1909 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 252 I.
Uvod. Pojam vrsta živih bića. Biliaski i životiaski
svijet.
Darvinizam. — Uautarnja morfologa. Nauka o stanici ;
konstrukcija stanice, razni oblici i razvoj. — Staničevina:
postanak staničevine, razne vrsti staničevine, prvotno i drugotno
staničevlje, razvoj unutarnjega ustrojstva biline. —Vanjska
morfologija. Oblici biline prema genetičkom redu, talus, kornus,
simetrijalni odnošaji, sustav razgranjivanja, razvoj pupa i njegove
promjene, list, oblici lista, položaj lista, promjene, korijen
i njegove promjene, rasplođivanje i organi za rasplod ; spolno
i nespolno rasplođivanje, mijena oplodnili organa, rasplod
cvijetnih bilina, pojedini dijelovi cvijetaj klica i njen razvoj,
plod. — Fiziologija. Hranjenje: sastavni dijelovi bilinske materije,
hrana bilina, asimilacija, uporaba gotovoga hraniva i
njegov tok, mijenjanje bilinske tvari, produkti, dihanje, rast
bihoe, kretanje,
II. Bilinski sustavi, umjetni i prirodni bilinski sustavi.
Kriptogame s osobitim obzirom na gljive; fanerogame s osobitim
obzirom na šumarstvo. — Anatomija ifiziologija drva. Elementarni
sastavni dijelovi drva i o tvari drva uopde; konifere i lisnato
drvede. Anatomski razvoj drva, postanak godova, rastavljanje
elementarnih sastavnih dijelova, uzgojni i anatomski odnošaji,
upliv klime i stojbine (tla), razmatranje po šumarstvo važnoga
drva prema anatomskim grupama. — Fitopatologija: Poviest i
današnje stanje fitopatologije. Razvoj i način života gliva, upliv
parazitnih gliva na gospodarske biline i o obrani uopde, sistematsko
poznavanje po šumarstvo važnih od gljiva nastalih bolesti
drvlja. Fanerogame kao nametnice. Upliv atmosfere (toplina,
svjetlost, oborine, grom) i bolesti, koje odtuda potiču;
štetne tvari (sumporov kis, klija za gusjenice itd.), upliv tla,
posljedice kod ozljede krošnje, kore, korijena i drva.
Anatomija i fiziologija drvlja.
Zimski semestar 2 sata predavanja, 2 sata vježbe.
Detaljno poznavanje anatomskoga ustrojstva raznih vrsta
drvlja na temelju slika i mikroskopskih preparata. — Tumačenje
i praktično poznavanje raznih fizioloških pojava.
ŠUMARSKI LIST 7/1909 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 253 -
Bolesti drvlja
Ljetni semestar 2 sata predavanja.
Razne bolesti šumskoga drveća i vodaka, njihovo raspro^stranivanje
i djelomičao poznavanje svih bolesti uz pokazivanje
raznih oblika ovako oštedenoga drva.


Mineralog i jaipetrografi ja.
Zimski semestar 3 sata predavanja, 2 sata vježbe.
Opda mineralogija. Najvažnije iz morfologije. Od
fizikalnih svojstava; spec. težina, kalavost, lom, tvrdoća, optička
svojstva. Iz minerogeaije : postanak ruda, rastvorba i trošenje
ruda te karakt r proizvoda trošenja.
Iz fiziografije i sistematike ruda one hrpe^
koje su ili same bitni sastavni dijelovi zemaljske kore ili su
sastavine kamenja, u prvom redu one, koje su temeljem kod
tvorbe miner. tla. Hrpa kremena, glinenaca, zeolita, tinjaca,
amfibol i angita, (olivina, milovke i klorita) te gline, zatim
hrpa karbonata, sulfata, halida. Po bilje štetne rude.
Iz opde petrografije: Postanak i karakter eruptivnoga
te klastičnoga kamenja, trošenje kamenja
Iz sist. petrografije: Eruptivno kamenje i klastično
kamenje s osobitim obzirom na kamenje, što sastavlja zemaljsku
koru Hrvatske i Slavonije.
Vježbe : Jednostavne metode za određivanje pojedinih
svojstva ruda, mikroskopijsko pretraživanje izbrusaka.


Opda geologija.
Ljetni semestar 3 sata predavanja, 2 sata vježbe.
Zadaća geologije i opseg njenog razmatranja. Geogenijageofizika. Rade kao sastavni dijelovi kamenja. Eruptivno, taložno
i metamorfno kamenje. Tvorenje i preobrazba kamenja.
Vulkani, voda, atmosferilije, upliv organičkoga života.
Sastav t rde zemaljske kore. Kratki pregled povijesti naše
zemlje
Kod vježbi; mikroskopske određivanje kamenja. Geološke
mape. Praktični zadaci, kao opskrba pitkom vodom i t. d.
ŠUMARSKI LIST 7/1909 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 254 —


Tloznanstvo.
Ljetni semestar 2 sata predavanja, 3 sata vježbe.
Razmatra u opde odnošaj između tla i bilinskoga svijeta,
:a osobito fizikalno i kemijsko stanje stojbine i njihove promjene.
Sa ovoga stanovišta predaje se:


1. Postanak tla. Fizikalni i kemijski faktori, rastvorba,
tlo kao mješavina raznih vrsta ruda i kamenja rastvorenog;
tlo kao spremište raznih hranivih čestica, koje kod rastvorbe
raznih ruda i kamenja nastaju.
Sastavni dijelovi tla, koji su organskog porijetla; stvaranje
humusa, uloga i znamenovanje organskih čestica u tlu.
Odnošaj tla prema vjetru i tekučoj vodi.


2. Fizikalna svojstva tla. Ustrojstvo tla, kapilarnost, ugrijavanje
i ohlađivanje tla, ovlaživanje i osušenje tla, upliv
šuma kod padanja oborina na tlo, konzerviranje oborina vrela,
tlo i zrak kao i razne druge sastavine zraka, pojavi absorbcije.
3. Kemijska svojstva tla. Pokusno odgajanje bilina pomodu
raznih kemijskih hraniva (vodene kulture), bezuvjetno
potrebna hraniva, hraniva bez kojih može bilina živjeti i eventualna
hraniva. Rastvorene i nerastvorene hranive čestice, prirodno
i umjetno gnojivo, tabelarno poznavanje ruda i kamenja,
kao što i kemijskih sastavina tla.
4. Vrste tla. Temeljna načela kod razdiobe, razne metode
ustanovljivanja vrsta tla, sprave, opis tipičnih vrsta tla.
5. Znamenovanje nauke o tlu sa stanovišta opdega narodnog
gospodarstva.
Tloznanstvene vježbe: Ove vježbe obdržavaju se prema
potrebi u laboratoriumu, na polju ili u šumi.


Anorganska kemija.
Zimski semestar 4 sata predavanja, 5 sati vježbe.


I. 1. Definicija i razdioba kemije. Historijski razvoj kemije
do I^avoisiera. Jednostavne i složene tvari, kemijski pojavi
i temeljni stehiometrijski zakoni. Izgradnja tvariLiz atoma
i molekula. Određivanje atomne i molekularne težine. Kemijski


ŠUMARSKI LIST 7/1909 str. 17     <-- 17 -->        PDF

-- 255 —


znakovi, formule i jednadžbe. Valjanost atoma, ekvivalencija i
Tezanje atoma. Alotropija i izomerija. Konstitucija anorganskih
spojeva. Aditivna, koligativna i konstitutivna svojstva tvari.
Snošaji fizikalnih svojstava tvari naprama njihovoj molekularnof
težini i izgradnji molekula. Snošaji fizikalnih i kemijskih svojstava
elemenata prama njihovoj atomnoj težini. Prirodni ili Mendelejev
sustav. Svojstva rastopina (plinaste, krute, kapljevitei razređene
rastopine). Vrste, tok i uzroci kemijskih procesa. Pretvorba
energije i snošaji među kemijskom energijom, mehanijskom,
toplinskom, električnom i svjetlenom energijom.


2. Vodik. Načini dobivanja vodika. Svojstva vodika. Vodikov
superoksid, njegovo dobivanje i određivanje.
3. Prva skupina prirodnoga sustava. Plemeniti plinovi.
Helij, neon, argon, kripton i ksenon. Njihova svojstva i spektri.
4. Druga skupina prirodnoga sustava. Elementi: litij, natrij,
kalij, rubidij, cezij bakar, srebro i zlato. Karakteristika alkalija.
Kalijski spojevi i njihova nalazišta. Kalijaka lužina, salitra
i karbonat. Fabrikacija baruta i dobivanje pepeljike (potaše),
Kalijske soli, koje služe kao umjetna đubra. Natrijski
spojevi. Nalazišta natrij skih soli. Natrijski klorid i načini dobivanja
istoga. Natrijska ili čilenska salitra i gospodarstvena
važnost toga spoja. Natrijski karbonat ili soda. Načini fabrikacije
i upotreba sode. Nalazišta, načini dobivanja i svojstva
bakra. Slitine bakrene. Bakarni sulfat ili modra galica. Talioničko
dobivanje srebra. Sastav srebrnih predmeta. Neke srebrne
soli i njihova svojstva s obzirom na djelovanje svjetla
(fotografija). Galvansko posrebrivanje. Zlatna nalazišta i načini
dobivanja zlata. Sastav zlatnih predmeta. Galvansko pozla4Živanje.
5. Treča skupina prirodnoga sustava. Elementi: berilij,
magnezij, kalcij, cinak, stroncij, kadmij, barij, živa i radij.
Najvažniji magnezijski spojevi i njihova upotreba. Kalcij i
njegova svojstva kao i svojstva važnijih njegovih spojeva. Paljeno
gašeno vapno. Cementi, sadra. Fabrikacija stakla. Cinak
i njegovi važniji spojevi. Živa i njezina nalazišta. Dobivanje
žive i najvažniji spojevi.
ŠUMARSKI LIST 7/1909 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 256 —


Amalgami. Svojstva radijskih spojeva i radio-aktivnost.


6. Četvrta skupina prirodnoga sustava. Elementi: bor,
aluminij, skandij, galij, itrij, indij, lantan, cer, neodim, praseodim,
tulij, iterbij, gadolinij i talij.
Svojstva aluminija i važnijih njegovih spojeva. Njegovi
oksidi (korund, rubin, safir). Stipsa. Fabrikacija glinene robe
(porculana, kamenine, fajence, majolike, lončarske robe i opeka).
Ultra marin.


7. Peta skupina prirodnoga sustava. Elementi; ugljik,
kremik, titan, germanij, cirkon, kalaj, olovo i torij.
Nalazišta i svojstva uglika. Alotropne njegove modifikacije
(diamant, grafit, čađa). Pougljivanje drva i rasvjetni plin. Spojevi
uglika sa vodikom (metan, etilen i acetilen). Uglikovi
oksidi, način postanja i svojstva istih. Karbonati i cijanidi. —
Kremik i njegovi spojevi. Silikati, teoretička dedukcija silikata.
Rastvorba silikata i produkti rastvorbe. — Kalaj (kositar),
njegova nalazišta, metode dobivanja i upotreba. Svojstva nekih
važnijih spojeva. — Olovo, njegova svojstva i upotreba (olovne
cijevi, sačma (špriha) (akumulatori). Važniji olovni spojevi
(olovna gleda, asetat, bjelilo, minij.) Rijetke zemlje i njihova
upotreba za Auerove žarulje.


8. Šesta skupina prirodnoga sustava. Elementi; dušik,
fosfor, vanadij, arsen, niob, antimon, tantal, bizmut
Nalazišta dušika, njegova svojstva^ proizvodnja i upotreba.
Važniji njegovi spojevi. Dušični oksidi i kiseline. Po^ttanak
(nitrifikacija) nitrata, njihova važnost i upotreba. — F 8f)r,
njegova nalazišta i načini dobivanja. Fosforne soli, fo-f ti i
njihova upotreba. Fosforna đubra (guano, superfosfati, tomasova
zgura (drozga). Arsen i njegova svojstva. Važaiji spojevi
arsenovi. — Marshov aparat za dokazivanje arsena. Bizmut i
karakteristika njegovih slitina (legura).


9. Sedma skupina prirodnoga sistema. Elementi: ki-^i^,
sumpor, krom, selen, molibden, telur, wolfram, uran.
Kisik, njegova nalazišta, svojstva i proizvodnja. Gorenje
u kisikovoj, vodikovoj, klornoj atmosferi i u svjetledemu plinu.
ŠUMARSKI LIST 7/1909 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 257 —


Uloga kisika u prirodi: koa stmranja zemaljske kore, kod
bilina i životinja. Disanje i truhljenje. Ozon, svojstva i dobivanje
ozona. Postanak vode i njena tri agregatoa stanja. Fizikalna
svojstva vode u pojedinome agregatuome stanju. Tvrde, meke
vode. Mineralna i morska voda. Pitka (zdrava i nezdrava) voda.
Sastavni dijelovi uzduha. Opredjeljivanje sastavnih dijelova
uzduha eudiometričke metode. — Sumpor, njegova nalazišta,
svojstva i proizvađanje. Polimorfizam Bijološka važnost sumpora.
Najvažniji njegovi spojevi. Sumporovodik u analitičkoj kemiji.
Sumporni dioksid 1 trioksid. Fabrikacija sumporne kiseline i
njena upotreba. Najvažniji sulfati. — Neki važniji kromovi i
molibdenovi spojevi. — Uranovi spojevi u toliko, u koliko
imadu važnost za dobivanje radijskib preparata.


10. Osma skupina prirodnoga sistema. Elementi: flenor,
klor, mangan, željezo, kobalt, nikalj, brom, ruten, rodij, palatij,
jod, osmij, iridij i platina.
Karakteristika halogenih elemenata. — Nalazišta, svojstva
i dobivanje klora. Važnije soli. Fabrikacija solne kiseline.
Klorati i perklorati. — Svojstva fluora i njegovo djelovanje
na staklo, O bromu i j idu općeuit . Spomenuti važnost nekih
bromida i jodida. — Mangan, njegova svojstva i svojstva njegovih
važnijih spojeva (knl jski permanganat). — Nalazišta
željeza. Dobivanje željeza (sirovo, kovko željezo, čelik). Važnije
soli željezne i njihova upotreba. Otpaci kod fabrikacije čelika
(tomasova zgura ili drozga). — S»čojstvo platine nalazišta i
upotreba. Važnije soh.


11. Kod kemijskih vježbi u ovom semestru raspravlja se u
kratko o kvalitativnoj kernjsUioj analzi, zatim se poduzimlju
najjednostavnije kemijske operacije. Ispituju se pojedina svojstva
najvažnijih elemenata i -pojevn,. Kušnju se opredijeliti kvalitativno
važniji kationti i anionti.
O r g ;i n s k a k e rii i j a.


Ljetni semestar 4 sina fted ivniia 5 sati viežbe.


I.
Razdioba kemij* >\ ar^ ti-kn i anorgansku (Lemery^
20


ŠUMARSKI LIST 7/1909 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 258 —


Berzelius). Prvi organski spoj, koji je sintetičkim putem dobiven
(W6kler). Razvoj organske kemije (Dumas, Laurent, Liebig
i t. d.) Svojstva ugljika, valencija i sposobnost međusobnoga
vezanja. Izomerija, tantomerija, fizikalna izomerija, Btereoipome


rija. Konstitucija, konfiguracija organskih spojeva. Optička
svojstva. Homologija i homologni redovi. Radikali i razdioba
ugljikovih spojeva Nomenklatura.
A) Derivati metuna. Alifatički spojevi.
1, Ugljikovodici, zasideni ugljikovodici, olefini, acetileni


i t. d. — 2. Haligeni substitucioni produkti ugljikovodika (Kloroform,
jodoform). — ´6. Jednovaljani alkoholi, (sekundarni i tercijarni).
— 4. Derivati alkohola esteri i eteri, fosforni, arsenovi i
kovinski spojevi alkoholnih radikala. — 5. Primarni aldehidi i
ketoni (formaldehid, kloral, akreolin, geranial, acetton). — 6-Jednobazične
kiseline (mravinja, octena, propionova itd.) kiselina i
njihovi važniji derivati. — 7. Viševaljani alkoholi (glikobol, glicerin,
uitroglicerin, masti ulja, sapuni itd.) — 8. Viševaljane
jednobazične kiseline (glikohol, mliječna kiselina, lenin itd). — 9.
Dvobazične kiseline (Oksalna kiselina i njena fabrikacija, jantarna,
jabučna, asparagniska, vinska, grozdena, sluzna i t, d.
kiselina).— 10. Višebazične kiseline. — ll.Cijanski spojevi (u koliko
nijesu kod anorganske kemije spomenuti). — 12. Derivati
ugljične kiseline (esteri, kloridi, amidi.) — 13. Ugljikohidrati: a)
Pentoze (arabinoza, ksiloza itd.); b) Hekroze (monosaharidt)
njihovo držanje prama reagencijama, sintetičke metode (Fischer),
njihov sastav ; c) Bioze, (disaharidi) (saharoza, njegovo dobivanje
i svojstva. Melitoza itd.) i d) Polisaharidi. (Stvaranje, sastav,
dobivanje škroba; celuloza. Fabrikacija celuloze, uporaba celuloze,
papir, pergamenat, celuloid, pušćani pamuk, kolodij,
umjetna svila. Lihenin, dekstrin, ksilanit). — 14. Prijelaz k aromatičnim
spojevima, (tri-, tetra-, pentametilen, furan, piral,


tiofen, pirazoli i t. d).


B. Derivati benzola.
1. Razlike izmedju alifatičkih i aromatičkih spojeva. Konstitucija
benzola. Nalazišta benzolovih derivata i način dobi


ŠUMARSKI LIST 7/1909 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 259 —


-vanja. — 2. Benzal, tolnol, ksilol, kumol, durol, cimol i t. d. — 3.
Halogen´ntra, amido i amiao derivati. — 4. Điazo i azoapojevi.
Hidraziaii Hidroksilamiai. — 5. Aromatičke sulfo-kiseline. — 6.
Fenoli. Jedno i više vrijedni fenoli. Kinoni. — 7. Aromatički alkoholi,
aldehidi i ketoni. — 8. Aromatičke kiseline (bezoeva, salicilna,
galna, digalna kiselina, tanin, ftalna kiselina i t. d. — 9.
Defenil, trifenil i dibencilna grupa. — 10. Naftalin i važniji
njegovi derivati. — 11. Antracen i fenantren. Važniji njihovi
derivati, antrakinon, alizarin. — 12. Indigo i važniji njegovi derivati.
13. Pinidinova grupa. (Katran od kostiju. Pikolin, pipe


ridin.) — 14. Kiaolinova i akridiuova grupa. —15. Alkaloidi (koka,
solanum, opium, kina, strihnos-bare. — 16. Terpeni i kamfori,
njihova svojstva, sastav i dobivanje. — 17. Smole, glukosidi itd.
(amigdalin, salicin, populin, eskulin, komiferin) aloin, kantaddin,
9antonin,klorofil, lakmus itd. — 18. Bjelančevine. Nalazišta,
sastav, eventualna konstitucija i razdioba bjelančevina. — 19. Produkti
intermediarne izmjene tvari.


II. Kod kemijskih vježbi u ovome semestru poduzimlju se
destilacije, kristalizacije i sublimacije. Kvalitativno opredieljenje
elemenata ugljičnih spojeva (ugljika, dušika, halogenih elemenata,
sumpora i fosfora) a da se slušači upoznaju i sa sintetičkim
metodama poduzimlju se i neke lakše sinteze.
Agrikulturn-a kemija.


Zimski semestar 2 sata predavanja, 4 sata vježbe.


I. Razvoj i razdioba agribulturne kemije. Tvorba organske
tvari iz anorganske u klorofilnim stanicama. Redukcioni procesi.
O svjetlu kao uslovu za rast bilja. Prvi produkt asimilacije.
Pretvorba organske tvari u bilju. Disanje bilja. Najvažniji termani
sastavni dijelovi bilja i njihove fiziološke i biološke
funkcije (slador, škrob, celuloza, inulin, masti, voski, smole,
eterična ulja, balzami, bilinske boje, treslovine, glikoridi i
kiseline).
(Svršit će se).