DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 3     <-- 3 -->        PDF

BROJ 6. U ZAGREBU 1. LIPNJA 1909. GOD. XXXffl.


ŠUMARSKI LIST


Pretplata^z a nečlanove K 12 na godinu. — Članovi šumar, družtva dobivaju list bezplatno


— Članarina" iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajuće K 20. — Za redovite
članove I. razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za lugarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za.
>Šuni. list« K 4 u ime preplate. — »Lugarski viestnik« dobivaju članovi lugari badava. Pojedini
broj »Šum. lista« stoji I K. Članarinu i pretplatu na list prima predsjedničtvo družtva.
Uvrstbina za oglase: za 1 stranicu 16 K; za */> stranice 9 K; za ´/s stranice 7 K
´/j stranice 6 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.


Kontrola šumsko-računarskog poslovanja
krajiških imovnih obćina.


Mnogi Blučajevi praksom uvedeni i mnoge naredbe u
šumsko-računarskom poslovanju krajiških imovnih obdina nisu
potanko poznate odgovornim računopoložiteljima i to s toga
što nisu nigdje sustavno sabrane i objelodanjene. K tomu pridolazi
još i to, što osobito za kontrolu toga poslovanja imovnih
obdiua ne postoje specificirani propisi, nego se ono, što nije
posebno propisano, ima provesti prema nauci o računoslovju i
obdim propisima za zajedničke državne i zemaljske uredbe.


Da se 8 toga s jedne strane računovodje, odnosno računopoložitelji
imovnih obdina, a s druge strane oni, koji to poslovanje
imaju kontrolirati, uzmognu s tim propisima upoznati,
te time u praksu uvede korektno i jednolično uredovanje,
nastojati demo u toku ove rasprave djelomice te propise sustavno
poredati i obraditi.


Cisti računi pokazuju u gospodarenju, kakav je polučen
uspjeh u stanovitom razdoblju. Čestom se kontrolom ustanovljuje,
da li su računi vodjeni u redu i da li se osnivaju na
istinitim podatcima. Kontrola odkriva oštedenje imovine, koje
je hotimice ili nehotice počinjeno. Valjanim de se pregledanjem
unapred zapriečiti oštedenje imovine, a točnim će se izpitivanjem
računa ustanoviti počinjena šteta.
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 202 —


Pregledavanje imovinskog stanja u naravi na licu mjesta,
naziva se škontracijom.


S jedne strane, da kontrola može u svako doba ustanoviti
izpravno stanje imovine, a s druge strane, da se ne zaboravi,
dužna je blagajna imovne obdine svaki poslovni slučaj,
čim 86 dogodi, odma unieti u blagajnički dnevnik pod posebnim
člankom.


Blagajne su dužne u odredjenom roku predložiti na izpitanje
sve račune, obložene sa izvornim izpravama. Kontrola
preuzimlje prispjele račune na temelju popisa odpreme, te jedan
popis providjen zaporkom preuzeća vraća uredu, koji je predložio
račune.


Za krajiške je imovne obdine uvedena cenzura naredbom
kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove,
od 8. ožujka 1883. broj 9167., te je odredjeno, da gospodarstveni
ured propisane blagajničke dnevnike i to:


A) za imovno-obdinsku imovinu,


B) za tudje novce i druge pologe i


C) za lugarsku mirovinsku zakladu, vodi u dva primjerka,
to jest jedni dnevnici su »pro domo« i drugi dnevnici u čistopisu
ili izvoru.


Mjesečni blagajnički dnevnici u izvoru, koji se na koncu
mjeseca zaključuju i propisno podpisuju, imaju se do konca
svakog narednog mjeseca na kr. zemaljsku vladu, odjel za
unutarnje poslove, odpremati zajedno sa prepisima zapisnika o
doznačivanju drva, žirovine i pase.


Imovno-obdinski dnevnik ima se prije odpreme na meritornu
cenzuru, kod gospodarstvenog ureda kontirati u svrhu
točnog sastavka gospodarstvenog izkaza i računarskog zaključka.


Svi dnevnici se moraju valjano i toČno sa svim odnosnim
spisima (dokumentima) obložiti, a broj priloga na hrbtu
označiti.


Kod odašiljanja obloženih dnevnika ima se priložiti odpremni
izkaz, na kojem računarski ured kr. zemaljske vlade
potvrdjuje primitak obloženih dnevnika.
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 203 —


Nadalje ima gospodarstveai ured na meritornu cenzuru


predložiti putem kr. vladinog odjela za unutarnje poslove, obloženi
uporabni izkaz o šumsko-gojitbenim radnjama nakon izvedenja
svih radnja i konštatovanja po upravitelju gospodarstvenog
ureda na licu mjesta u prisustvovanju šumara, da su
sve radnje valjano provedene
Ako je prigodom izvadjanja osnovanih radnja nastala potreba,
da se troškovni proračun prekorači, onda ima gospodarstveni
ured prigodom podneska uporabnog izkaza na cenzuru,
prekoračenje temeljito obrazložiti i pokride izvan proračuna
zatražiti.


Predlaganje izkaza o rukovanju i računskog zaključka, te
našastara o zgradama i prometnim spremištima i inventara o
naŠastarskim predmetima, na izpitanje, ima se takodjer obaviti
putem vladinog odjela za unutarnje poslove i to do konca
travnja za prošlu godinu.


O uspjehu meritorne cenzure blagajničhih dnevnika i inih
računa dostavlja kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove
gospodarstvenom uredu opazke i nadopazke, a ovaj ima
davati razjašnjenja i nadrazjašnjenja u ustanovljenom roku.
U V. (poglavlju) odlomku naredbe od 25. travnja 1906. broj


27.711 odredjuje se ovo:
Da se napose ujednostruči postupak kod izpitivanja mjesečnih
blagajničkih dnevnika i putnih računa članova zastupstva
i gospodarstvenih odbora, kao i činovnika imovnih obdina


o
vanrednom putovanju, odredjuje se još sliedede:
»Računarski ured kr. zemaljske vlade imati će sve opazke
i nadopazke na blagajničke dnevnike i putne račune, dostavljene
mu na izpitanje po kr. zemaljskoj vladi, posebnim dopisom
neposredno priobditi gospodarstvenom uredu dotične imovne
obdine, koji de svoja razjašnjenja i nadrazjašnjenja takodjer neposredno
podnieti računarskom uredu kr. zemaljske vlade
Kada koji blagajnički dnevnik, odnosno putni račun konačno
izpitan i uredjen, odnosno obredjen bude, izvjestiti će
računarski ured o tom kr. zemaljsku vladu, odjel za unutarnje
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 204 —


poslove, koja de to priobćiti gospodarstvenom uredu imovne*
obdine uz povrat blagajničkih priloga, odnosno dotičnog putnog
računa.


Ako izmedju računarskog ureda kr. zemaljske vlade i gospodarstvenog
ureda imovne obćine prigodom izpitanja blagajničkih
dnevnika i putnih računa nastane priepor, koji se ne
može medjusobno izravnati, tada može jedan i drugi ured za
taj slučaj zamoliti posredovanje odnosno dalnju odredbu kr.
zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove".


Proračun je glavna podloga za kontrolu, jer se na toj
osnovi ima ustanoviti, da li su odobrene proračunske stavke
pravodobno i u redu svrhi privedene.


Na kontrolu spada:


I. Izpitivanje računa.
II. Računska parnica.
III. Škontracija t. j pregledanje imovinskog stanja na
licu mjesta.
I. Izpitivanje računa.
Izpitivanje je računa potrebno, da se ustanove pogrieške,
koje nastanu bilo usljed neznanja, ili nehajstva odgovornih računopolagatelja,
bilo hotimice da računopoložitelji neovlašteno
izrabe svoj službeni položaj, te da se okoriste na štetu imovne
obćine.


Cenzuranti moraju posjedovati kvalifikaciju šumarske i računarske
struke, te praktično u svakoj grani sudjelovati, da
mogu uspiešno izpitivati račune.


Cenzura vodi za račune očevidnik, u koji se unašaju svi^
podatci. Računska cenzura izpituje istinitost računskih stavaka
tako, da se dovrši za svaku godinu do konca prvog četvrtgodišta
naredne godine.


Ne smije izpitivati računa onaj cenzurant,^ koji je u rodbinskom
odnošaju sa računopoložiteljima, ili koji je provea-
Skontraciju imovine.
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 205 —


Prigodom izpitivanja računa valja paziti na:


1. Izpilanje i pregledanje računa sa formalne strane;
2. izpitivanje pojedinih računskih stavaka i zaključaka; i
3. potraživanje zatajenog poslovanja.
1.
Izpitanje i pregledanje računa sa formalne
strane.
Čim prispije račun valja ustanoviti, da li sliedi pravodobno
iza ved prije predloženog računa, da li je na vanjskoj
strani ubilježeno ime, prezime i čin odgovornih raČunopoložitelja,
te broj priloženih dokaznica, da li su brojke čitljivo unesene,
a sadržaj stavaka jasno i uredno napisan, da li je račun
paginiran t. j . da li su listovi označeni rednim brojevima, da
li su svi stupci sbrojeni, da li je račun propisno zaključen i
podpisan po odgovornim računopoložiteljima.


Račun se vrača na preinaku ili dopunjenje jedino onda,
ako su pogrieške takove naravi, da se ne može provesti dalnje
izpitivanje.


2.
Izpitivanje računskih stavaka i zaključaka, te
priloženih izprava.
Ponajprije se ustanovi točnost prenosa imovine. Početni
blagajnički ostatak mora biti točao prenesen iz prije predloženog
računa. To se ustanovi tim, što se žurnalizirana prenosna
stavka sravni sa blagajničkim ostatkom u mjesečnom
zaključku prije predloženog računa. Obnalaz se označi poslovnim
brojem uručbenog zapisnika, pod kojim je izpitan savezni
i pred tim prispjeli račun, te to cenzurant potvrdi vlastoručnim
podpisom.


Nakon toga se kontrolira izneseno stanje sbrojnih iznosa
i prenosa, te medjutim provedenih zaključaka,


Izprave su dvovrstne i to naložne, koje dokazuju pravnost
računske stavke i ovršne, koje dokazuju istinitost računske stavke.
Izpitivanje izprava obavlja se uzporedo sa izpitivanjem pojedinih
stavaka, Biljegovka se prekriži, glavna se obilježja
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 206 pođvuku
virgulom ( \^ ). Pregledavaju se podpisi ovlaste«^
nih OBoba. Pokraj podpisa nepismenih stranaka mora biti znak
križa, te podpis podpisatelja i još jednog svjedoka. Izprave od
maloljetnih stranaka ili onih. koje stoje pod skrbničtvom, moraju
sadržavati privolu ili odobrenje nadtutorstvene ili nadskrbničke
oblasti. Svaka se izprava, koja je izpitana i u redu nadjena,
providi znakom pravosti, naime prevuče ravnom crtom.


Razumieva se, da je strogo zabranjeno rađiranje, kao i
svaki izpravak na dokaznici. Ako se ali u blagajničkom dnevniku
opazi očita pisarska pogrieska, to se može izpraviti tako,
da ostane jasnom prvobitna ubilježba.


Brojevno izkazane stavke moraju biti izpravne i dokazane
sa doznačniih naredbama, ugovorima, namirama i protunamirama.


Osobna se beriva činovnika i službenika gospodarstvenog
ureda i šumarija izplaćuju na temelju izkaza obloženih sa propisno
biljegovanim namirama. Izkazi se za beriva napose sastavljaju
i žurnaliziraju za gospodarstveni ured, a naposeb za
svaku šumariju. Obrazac je za izkaze C. i D. propisan naredbom
kr. zemaljske vlade od 16. prosinca 1882. br. 47652.


Nije opravdano zahtjevati od likvidatora, da obistimbene
zaporke prema propisu i odbitku beriva u likvidacionalnoj
knjigi A stavlja na one namire, koje prileže izkazu. Propisani
je izkaz za beriva blagajnička izprava, a priložene su namire
sastavni djelovi te izprave. Kad je izkaz beriva sravnjen i izjednačen
u pogledu obistinjene izplate beriva i odbitaka u likvidacionalnoj
knjigi A, suvišan je posao još po tredi put na
namiri razvrstano označivati beriva i odbitke pojedince i ukupno,
te nije propisan u naputku C k zakonu od 11. srpnja 1881.


o krajiškim imovnim obdinaraa, a odnosi mnogo vremena. Osim
toga prema §. 69. naputka C ima obistimbena zaporka označiti
i izraziti onu svotu, koja se unaša u blagajnički dnevnik.
Iz toga proizlazi, da mora biti ukupni likvidni iznos u izkazu
beriva jednak onom u blagajničkom dnevniku i obistinhenoji
knjigi H.


ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 207 —


Likvidator sravni izkaz sa propisom beriva i odbitaka
pojedinih učestnika provedenih na listu obistimbene knjige A.
Svaku namiru redom izpita, a to označuje tako, da biljegovku
precrta unakrst i glavne oznake kao svotu, pravni naslov
tražbine, vrieme pripadnosti, naslov blagajne, datum i podpis
podvuče virgulom, te izpod zaključka podpiše svaku izpitanu
namiru. Za manjkavo biljegovane ili oštedenom biljegovkom
providjene namire, sastavi nalaz za prikratu biljegovine i predloži
nadležnom kr. poreznom uredu.


Likvidiranje se obavi zajedno nakon sbrojnog iznosa u zaključku
izkaza od beriva, sa likvidnom zaporkom. Izpod zaključka
se naznače članci dnevnika, pod kojim su zaračunani u primitak
odbitci. Iskaz beriva podpiše osim protustavnika i upravitelj
gospodarstvenog ureda, da ne mora privremenom osoblju
stavljati zaporke na namirama o izpravnosti pogodjene zaslužbine
i trajanja službovanja.


Samo one namire, u kojim se ne slažu potvrdjena beriva
sa unesenim u izkazu, nakon što je sravnjen sa likvidacionalnom
knjigom A, provide se izpod zaključka obistimbenom zaporkom.
Isto se tako stavi obistinbena zaporka, kaa se pojedine
namire odieljeno realiziraju. Zaporka sadržaje list (folio)
knjige A. kvitirani i likvidni iznos, zatim pojedine odbitke.


Svaka promjena ili nova doznaka beriva mora biti dokazana,
s toga se zaključak gospodarstvenog odbora i naredba
kr. zemaljske vlade u ovjerovljenom prepisu priloži prvoj namiri,
koja se realizira.


U beriva šumarskih činovnika spada plaća, stanarina, kad
nema stana u naravi, putni paušal, ili pauial za uzdržavanje
konja, odšteta za deputatno zemljište i za deputatni ogriev. Ako
se daje deputatno zemljište i ogrievno drvo u naravi, tada prestaje
novčani relutum. Plača se i stanarina izpladuje mjesečno,
a paušali i deputati četvrtgodišnje unapried.


Lugari osim plače i stanarine dobivaju kod njekih imovnih
obina putni paušal i paušal za odielo. Osim spomenutih beriva
dobivaju šumarski činovnici i lugari razne druge paušale,
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 10     <-- 10 -->        PDF

- 208 —
kao što su pisaći paušal, stanarina za uredske prostorije, te
odšteta za grijanje i čisdenje takovih. I ova se beriva izpla<$
uju mjesečno unapried.


Odbitci se od beriva moraju pravodobno i izpravno zaračunavati,


Izplata se beriva obavlja na prvi dan svakog mjeseca. Čim
likvidator sravni pojedine izkaze beriva sa propisom beriva i
odbitaka u likvidaeionalnoj knjigi A, unese tada sbrojne iznose u
odredjene stupce svotnog (sumarnog) izplatnog izkaza prema
odtisnutom obrazcu (vidi str. 209.). Kad sve unese, tada sbroji
sumarni izkaz i uruči protustavniku. Polag njega provadja
protustavnik beriva i odbitke u blagajničke dnevnike. U zadnjem
stupcu izkazanu ukupnu svotu izvadi na dan izplate iz glavne
blagajne, razvrsta, te razdieli prema naslovima. Rukovanje je
novčanih vrednota najveće na dan izplate osobnih beriva, osobito
kad pada izplata na uredovni dan, jer onda dolaze i druge
privatne stranke. Sumarni izkaz nije propisan, ali je od velike
praktične vriednosti, jer se prigodom sastavka odkriju i odma
odstrane eventualne pogrieške, ako nastanu prigodom likvidačije.
Zurnalizirauje se obavlja lahkoćom, pošto se uz malu
pažnju ne može uvući pogrieška. S toga je potrebno, da ga
svaki gospodarstveni ured uvede, te da po jedan primjerak
priloži svakog mjesera medju blagajničke priloge, jer će jednako
dobro poslužiti cenzurantu prigodom izpitivanja računa.
Gdje se sastavlja sumarni izk&z, razumieva se, da nije potrebno
u zaključku pojedinog izplatnog izkaza naznačiti članke dnevnika,
pod kojim su odbitci zaračuuani u primitak.


Prema §. 7. zakona od 11. srpnja 1881. obvezani su šumarski
činovnici prigodom prvog namještenja i prigodom svakog
promaknuća u veću plaću, ostaviti jedan dio plaće, u korist
zajedničke mirovinske zaklade. Ovakav se ostavak odmjeri kod
prvog namještenja sa jednom trećinom ostatka plaće preostalog
nakon odbitka svote od 600 K; a kod svakog promaknuća
sa jednom trećinom iznosa, kojim je plaća povišena. Odplata
je redovno u 12 jednakih mjesečnih obroka, a iznimice na
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 11     <-- 11 -->        PDF

- 209
at


M


N


03


o


S


-


1 «.,d. .„3


.


-


To;iqpo inđn^fi


-


p "i !ujBSnj sqoiL)


W


«t-i


sonuđ iniopag


M


souuđ inCi3in9x


P % !
ca o Aonip sonuj ´^^


N


8nBjqBZ =*
9n3qpn8


bd


B^mAonip ^-H


9qo[0


i
i
t^


«M


-Aonij 9inA9praBf


i
i
biil


Ct-I


BnuTJAioax u;


o P » !


>
co «AU9q =*-!
qpi?n8iđ BpBn^B^j


M


BAOJ e+H
đn2[ez Bz souuj !^


npB[đ 130 i´^
Binfnpgid ^BJAOJ iVij


1


:^8ncij feSBig


1 1


.... —


1


Bqrojsuj — ´3


1 t 1


o


i ´^
o i:] a 3
a


a,


a


P lA


1,1
1,1
-o
o 11
1
i
i


a
>o
03
« .2,
-H


1 1 i


< s


Bžojud Cojg (
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 12     <-- 12 -->        PDF

- 210 —
.il^ippBiMllwMt>p


molbu pojedinca može kr. zemaljska vlada dozvoliti uplatu «20
mjesečnih obroka, Odplatui se obroci uztežu redovno oplaće, te koncem mjeseca sa unišlim globama činovnika odpremaju
u kr. hrv.-slav. zemaljsku blagajnu. Osim ovih prinosa
doprinašaju ircovne obdine u rečenu zakladu 107o izoos sveukupnih
činovničkih plada, koji se svake godine u proračuna
osigura i najednom uplati u kr. hrv.-slav. zemaljsku blagajnu
u Zagrebu.


Činovničkom mirovinskom zakladom upravlja kr. zemalj.
vlada istim načinom, kao i učiteljskom obskrbnom zakladom..


Službene se takse činovnika i službenika imaju odpisati,
ako državni ili zemaljski činovnik ili službenik umre, bude
umirovljen, ili u obde iz službe izstupi (§. ii. odpisa financijalnog
ministarstva od 4. kolovoza 1858. sadržan u drž. zak.
listu br. 116. g. 1868. str. 116. nar. kr. zem. vlade, odio
unutarnji broj 11503. ex 1886.).


Takse (odredbine) ne plaćaju privremeno namješteni činovnici
(Dopis kr. financijalnog ravnateljstva u Zagrebu od


1. svibnja 1872. broj 6079. Naredba kr. zem. vlade, odio unutarnji
br. 1691. ex 1872.)
. Svi su šumarski činovnici dužni polag ustanove §. 9. citiranog
zakona položiti jamčevinu u iznosu jednogodišnje plaće.
Usljed molbe se iznimice rieše dužnosti polagati jamčevinu šumarski
pristavi dodieljeni taksaciji, obzirom na okolnost, što obavljaju takove
poslove, koji ne stoje u savezu sa novčanim rukovanjem. (Naredba
kr. zem. vlade, odio unutarnji broj 5685 i 95236 ex 1904.;
broj 11468 i 20620 ex 1905., te br. 14401 ex 1906.).


Jamčevine se podmiruju u gotovom novcu ili u vriednostnim
papirima, sposobnim za jamčevine te prema burzovnom tečaju
od dana njihovog položenja,


Vriednostni se papiri poput ostalih žurnaliziraju u nominalnoj
vriednosti i pohranjuju u glavnoj blagajni imovne obćine.
Na molbu pojedinca može kr. zemaljska vlada dozvoliti,
da se podmiri službovna jamčevina ostavci od plaće u 36 jed-nakih
mjesečnih obroka.
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 13     <-- 13 -->        PDF

- 211 —
Tražbine krajiške imovne obdine protiv njenih činovnika,
koje se izvode iz službenog odnošaja, imadu se utjerati administrativnim
putem i bez utjecaja suda u smislu zadnje alineje
spomenutog §. 9. u savezu sa previšnjim riesenjem od 8. kolovoza
1834., proglašenim odpisom dvorske komore od 1. prosinca
1834. i previšnjeg riepenja od 11. prosinca 1841., proglašenog
odpisom dvorske komore od 3. siecnja 1842. broj
60G93. (Naredba kr. zem. vlade, odio za unutarnje poslove od


1. prosinca 1907. br. 68195).
Prema zakonu o stegi ovršnog prava kod ovrha radi novčanih
tražbina od 18. siečnja 1883. (Vidi: Sbornik 1883.
komad VI. str. 237,) mogu se u ovrhu uzeti plaće i mirovine
do jedne tredine, uz ograničenje, da ovršeniku ostane u
pladi netaknut godišnji dohodak od 1600 K., a kod mirovina
dohodak od 1000 K. Gospodarstveni ured ima prosuditi, da
li se ovrha prema zakonu može provesti ili ne, te na temelju
sudbene odluke provesti dozvoljenu ovrhu, a ne treba čekati´
posebnu molbu vjerovnika za realiziranje ovrhe.


Ovrha radi uzdržavanja supruge, djece ili roditelja ovrše


nikovih čini iznimku, te se može dužnikova plada zaplie


niti do 600 K., a mirovine bez svakog ograničenja.


Za suspendirane činovnike ima se u slučaju razstave,


ovrha za suprugu izvadjati od alimentacije (Naredba kr. zem.


vlade, odio unutarnji od 9. travnja 1906. broj 19627.).


Suspendiranom šumarskom činovniku pripada odšteta za


izradbu i dovoz deputatnog ogrievnog drva, jer je to sastavni


dio stanarine, pa kad ostaje ciela stanarina, tad ga ide i taj


accessorium. Relutum za deputatno zemljište daje se uredniku,


da lakše drži konja, te je u uzkom savezu sa paušalom za uz


državanje konja. Suspendirani urednik ne uživa paušal za uz


državanje konja, ni deputat za zemljište, s toga to pripada


njegovom zamjeniku (Naredba kr. zem. vlade, odio unutarnji


od 2ii. listopada 1899. broj 63174.).


Svaka imovna obdina, osim petrovaradingke. ima svoju´
lug irsku mirovinsku zakladu. Aktivnom je proglašena jedino
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 212 —


lagarska ruirovinska zaklada gjurgjevačke imovne obćine, te
se lugarima i njihovim udovama i sirotama odmjeruje ob^krbnina
po zakladnim statutima. Dok se ostale zaklade ne proglase
aktivnima, odmjeruje se u području ostalih imovnih
obdina obskrbnina po zakonu od 10. ožujka 1892, o umirov-
Ijivanju i obskrbi zemaljskih urednika i službenika u kraljevinama
Hrvatskoj i Slavoniji, te njihovih udova i sirota. Lugari
upladuju u zaklade prema statutom temeljnu glavnicu jednom
za uviek u iznosu od 100 do 200 K i redovne mjesečne prinose
po 2 do 4 K. za vrieme aktivnog službovanja, Obročni
se prinosi uztežu redovno od plade, te se sa eventualnim lugarskim
globama zaračunavaju u dnevnik 1 ugarske mirovinske
zaklade. — Imovne obćine u proračunu osiguravaju različito
ustanovljen prinos i svake godine uplaćuju najednom u takovu
zakladu. -^ Savezno je sa ustanovom §. 32. zaa. čl. XXIX .


g. 1875. odredjeno naredbom kr. z maljske vlade od 21. prosinca
1900, broj 85122, da gospodarstveni ured tečajem siečnja
svake godine predloži nadležnom kr. poreznona uredu izkaz u
dva primjerka, u kojem valja navesti ;
a) Ime i prezime urednika i službenika, te umirovljenika


i udova. Čije redovne plaće mirovine i milostinje dosižu ili


premašuju iznos od 200 K godišnje;


b) iznos godišnje plaće ili mirovine; i


c) iznos odmjerene tecivarine.


Odmjerena se. tecivarina ima odbitkom od plaće ili miro


vine u jednakim mjesečnim obrocima ubrati i koncem svakog
mjeseca kr. poreznom uredu uz protunamiru odpremiti, dočim
propisivanje iste u likvidacionalnoj knjigi ima usliediti na temelju
jednog primjerka izkaza, kojeg će porezni ured nakon
odmjerenja povratiti gospodarstvenom uredu. Glede nastalih
promjena svake godine ima se glavnom izkaza priklopiti pripisni
i odpisni izkaz, Podjedno imaju gospodarstveni uredi, da
ovjerovljeni prepis obredjenog izkaza priposalju računarskom
uredu kr. zemaljske vlade službene porabe radi.


Putne pristojbe članova gospodarstvenog odbora i zastup.
stva imovnih obćina, te šumarskih činovnika i lugara uredjene
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 213 —


su posebnim propisima, a ne napominju se s razloga, što su
vrlo različite, te što je nade, da de se na.skoro poboljšati i jedinstveno
urediti prema današnjim poskupljenim životnim namirnicama.


Predujmovi se u ime putnih troškova izpladuju zaokruženo
u čitavim krunama do Vs aproksimativno proračunanih troškova.
Privremene namire za predujmove vidimuje upravitelj
gospodarstvenog ureda u znak doznake.


Zaslužbine se dnevničara za pisarniČke poslove u gospodarstvenom
uredu i šumarijama, te lugarskih pomodnika ili
zamjenika za odsutne lugare, bilo radi vojne dužnosti ili dopusta,
ustanovljuju pogodbom obzirom na sposobnost i mjestne
prilike. Ovakove se zaslužbine izpladuju uz namire, koje se
unesu u redovni mjesečni izkaz beriva, a kada se napose izpladuju,
ima upravitelj gospodarstvenog ureda za namještenike
u gospodarstvenom uredu i upravitelj kotarske šumarije za
namještenike u području šumarije, zaporkom u namiri potvrditi
izpravnost pogodjene zaslužbe i obavljenog službovanja.


Stvarni se izdatci preliminiraju svake godine u proračun
pod naslovom redovne potrebe, kao za pisade stvari, za ogriev
i razsvjetu, za najamninu uredskih prostorija, za nabavu pokudtva,
za nabavu knjiga i tiskanioa, za podmirbu pristojba za
oglas dražba, jeftimba i natječaja i t. d. Stvarni se izdatci realiziraju
na temelju razredno biljegovanih namira. Sve račune


o nabavljenim ili popravljenim predmetima ima urednik, koji
ih naruči, ili organ, kojemu su predani na porabu, u zaporki
potvrditi, da su predmeti u redu prispjeli, te naznačiti redni
broj našastara, pod kojim su uneseni. Ovlašteni urednik jamči
imovnoj obdini ovom potvrdom za kolikodu, kakvodu i točnost
preuzeda.
Pristojbe za poštarinu izpladuju se na dostavnu knjigu, u
koju su unesene i potvrdjene uredovnim pečatom i podpisom
poštanskog činovnika.


Najamnine za uredske proistofije izpladuju se na temelju
najamnih ugovora, koje je sklopio gospodarstveni odbor, a pO´
tvrdila kr. zemaljska vlada.
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 214 —


Šumsko gojitbene radnje, radnje oko reambulacije i taksacije,
obavljaju imovne obćine u vlastitoj upravi, te se podmiruju
gotovinom, a insolventni štetočine! odradjuju u naravi
za odpis njihove dužne šumske odštete. — Izplata se provadja
na temelju uporabnih izkaza sastavljenih u smislu §. 41. naputka
C i prema novim obrazcima, propisanim naredbom od


16. veljače 1898. broj 1468. Uporabnim izkazima prilažu se propisane
dokaznice kao platežniee, odradtii izkazi, namire i pohvalbeni
zapisnici, ili potvrdnice odobrenja.
Gradnje šumskih puteva, zgrada i drugih prometila izvadjaju
poduzetnici prema sklopljenim ugovorima sa gospodarstvenim
odborom, koje ugovore odobrava kr. zemaljske vlada.
Zaslužbina se izpladuje prema ugovorenim uvjetima na temelju
obračuna, kojem se prilaže pohvalbeoi zapisnik o valjanosti
izvedenih radnja.


Državni porez dospijeva na platež u prvoj polovici svakog
četvrtgodišta. Na uplate se prije dospielog roka priračunavaju
naknadni kamati, a za podmirbu iza dospielog roka prirezuju
se zatezni kamati. Na naknadu zateznih kamata imaju se prigodom
cenzure pritegnuti odgovorni raćunopoležitelji, koji propuste
pravodobno podmiriti poreznu dužnost. Državni porez
uplaćuje se u blagajnu kr. poreznog ureda na temelju uredovnih
namira ili poreznih knjižica, u kojima je za svaku godinu označena
porezna dužnost, Sve dotle, dok se ne propiše
tekuda porezua dužnost, vrijedi za temelj odplate lanjska
rezna dužnost.


Propis i podmirba obdinskog i školskog prireza opisana
je ved u posebnom članku u broju 11. i 12. Šumarskog lista
za prosinac 1908.


Kako se odmjeruje i podiže obskrbnina imovno-obdinskih
činovnika, službenika, njihovih udova i sirota, opisano je u
Šumarskom listu za lipanj i srpanj 1907. Isto tako je biljegovanje
opisano u Šumarskom listu za prosinac 1906., a odtisnuto
je i u Šumarsko-lovačkom koledaru, kojeg izdaje i uredjuje
kr. zem. šumarski nadzornik I. razreda Andrija Borošid.
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 215 —


Stipendije se i podpore podieijuju na temelju zaključka
gospodarstvenog odbora, kojeg potvrdjuje kr. zemaljska vlada.
Doznacna se naredba priloži u ovjerovljenom prepisa prvoj
namiri, na koju je štipendij izpladen. Takovu namiru kao i
naredne vidimuje nadležno ravnateljstvo u znak, da stipendista
napreduje u nauku, jer mu se u protivnom slučaju obustavi
dalnje uživanje stipendije.


Stipendije se izplačuju mjesečno unapred na razredno bi-
Ijegovanu namiru stipendiste, a mogu se izplatiti na uredovnu
namiru ravnateljstvu zavoda za cieli semestar. Ravnateljstvo
tada obavlja mjesečnu izplatu na biljegovane namire. Obustavili
se stipendija tečajem semestra, ma bilo s kojeg razloga,
tad se uz protunamiru ostatak odpremi u blagajnu gospodarstvenog
ureda.


U primitak se imaju za dobe zaračunati svi propisani
prihodi i eventualni zatezni kamati.


Šumske pristojbe za prodane proizvode, gradju, gorivo,
pašu i žirovinu zaračunavaju se na temelju doznačnih zapisnika,
u kojima je naznačena količina i novčana vriednost prodanih
šumskih proizvoda. Doznačni zapisnici izpitaju se u brojevnom
pravcu, a u pokrajnom se stupcu stavaka naznače svote i
Članci blagajničkog dnevnika imovno-obdinske imovine, pod
kod kojim su zaračunane u primitak.


Utržci polučeni dražbenim putem od zaplienjenih šumskih
proizvoda, zaračunavaju se u dnevnik imovno-obdinske imovine
na temelju dražbenih zapisnika.


Provadjanje dražbenih razprava propisuje § 94 naputka


C. Svaki dražbeni zapisnik osim šumara i lugara podpisuju i
dostalci. Dražbeni se zapisnik mora providiti zaporkom odobrenja.
Gdje je ponuda ravna ili veda od izklične ciene, vlastan
je gospodarstveni ured odobriti dražbeni zapisnik. U slučaju,
kad se ne poluči izklična ciena, ima se izhoditi dozvola
od kr. zemaljske vlade, da se može prihvatiti ponuda.
Oružnicima, financijalnim stražarima i drugim službenicima,
koji ne služe u imovnoj obdini, te po svom zvaničnom položaju
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 216 —


nisu dužni šumske kvarove potražiti ili najaviti, pripada na
ime uhvatnine četvrti dio polučenog čistog utržka kad zapliene
kriomčarene šumske proizvode. (§. 66. šumskog pravilnika
1860. — k. k. Armee-Verordnungsblatt 1860. S. 127. Naredba
kr. zem. vlade, odio unutarnji od 11. srpnja 1892. br.
59192. ex 1891.) Uhvatnina se izpladuje na razredno biljegovanu
namiru, koja se prilaže dražbenom zapisniku.


Zakupnine se zaračunavaju na temelju zakupnih ugovora
za šumska zemljišta, za nuzgredne šumske proizvode (sišku i
gubu), za lovišta i slične prihode, koji se izdavaju u zakup
Takovi se ugovori prilože u ovjerovljenom prepisu kao prilog
blagajničkom dnevniku, da se konstatira pravilnost i dospielost
ugovorene zakupnine.


Odštete za šumski kvar podmiruju se u gotovom novcu
ili se odpisuju. Uplate se u gotovom zaračunavaju na temelju
imenične položnice ili onakove, koja glasi na svotni iznos. U
imeničnim su položnicama stranke poimence navedene sa uplaćenom
odštetom bilo u obćinskom poglavarstvu ili gospodarstvenom
uredu. Obične položnice imaju sadržavati zaporku onog
ureda, koji ih izdaje, da je naznačena svota istovjetna sa ukupnim
iznosom imenične položnice. Šumske se odštete odpisuju insolventnim
štetočincima, koji odradjuju u naravi za svoju dugovinu
kao nadničari prigodom izvadjanja raznih šumskih radnja,
zatim razne neutjerive tražbine. Odradjene se šumske odštete
provadjaju u izdatak u dnevniku imovno-obćinske imovine na
temelju odradnih izkaza ili protunamira, kao zaslužbina za obavljenu
radnju, te se odma pod narednim člankom zaračunavaju
u primitak kao odplata dužne šumske odštete. U odradnim
izkazima su stranke poimence naznačene sa zaradjenom svotom,
dočim je u protunamirama zaporka, da je naznačena svota
istovjetna sa odradnim i odpisanim iznosom odradnog izkaza.


Neutjerivima se smatraju propisani dugovi onih štetoČinaca:


a) koji su pomrli, a nisu ostavili nikakova imetka, te
nemaju izravnih potomaka, koji bi se mogli pritegnuti na platež,
a ako su siromašni, na odradjivanje u naravi;
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 217 b)
koji su se izselili, a nisu ostavili imetka, niti im sepotraživanjem
moglo ustanoviti sadatije boravište ;.


c) koji su puki siromasi, te radi dokazana golema siromaštva
ne mogu gotovim podmiriti dužne šumske odštete, a
pored posvemašnje staračke nemodi ne mogu steći potomaka,
niti mogu duga odraditi u naravi.


Prema tomu nastavljene izksize izpita ovrhovoditelj na licu
mjesta prigodom provadjanja ovrhe, te obloži negativnim pljenitbenim
zapisnicima, k je mora vidimovati obćinsko poglavarstvo,
zatim župni ured, ili parohijalno zvanje, ili rabinat.


Tako uredjeni izkazi iznesu se na pretres pred zastupstvo^
koje na temelju obrazloženja stvori zaključak, da se upitne
tražbine odpišu izkazanim iznosom, Cieli predmet predloži tada
gospodarstveni ured na izpitanje i odobrenje kr. zemaljskoj
vladi. Na temelju vladine naredbe sa svim izpravama glede
odobrenog odpisa, stave se takove pasivne tražbine u izdatak
u blagajničkom dnevniku, te istodobno zaračunaju u primitak
pod narednim člankom kao odpisane tražbine dužne šumske
odštete.


Za ubrane šumske odštete, koje pripošalju občinska poglavarstva,
pripada obdinskim organom za uderivanje različito,
za nekoje imovne obdine od 5 do 157o-ni iznos od ukupne
svote, te im se izpladuje na razredno biljegovane namire, koje
vidimuje nadležno obdinsko poglavarstvo.


Svi se novčani suvišci imovne obdine, pretekli nakon pokrida
tekudih troškova, upotriebljuju za nabavu vriednostnih
papira navedenih u naredbi kr. zemaljske vlade od 3. studenoga
1882 broj 14895. Nabavljeni se vriednostni papiri vinkuliraju
i pohranjuju u kr. hrv.-slav. zemaljskoj blagajni u Zagrebu,
napose za svaku imovnu obdinu kao nepotrošiva šumska glavniba.
Na kamatne arke od vinkuliranih vriednostnih papira
podiže gospodarstveni ured svake pol godine dospjele kamate,
te na temelju dopisa ili protuuamire zaračunava u primitak u
blagajnički dnevnik kao redovni prihod. Na temelju naredbe
kr. zemaljske vlade, kojom se gospodarstvenom uredu saobduju


17
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 218 izžriebarii
ili na novo nabavljeni vriednostni papiri za nepotrošivu
šamsku glavnicu, žurnalizira gospodarstveni ured takove
provedbom u dnevniku imovno-obdineke imovine, te izvorne
naredbe pohrani kao dokaznice imovinskog imetka u tresoru
glavne blagajne, a ovjerovljene prepiše upotriebi kao blagajničke
priloge. Omanji novčani iznosi potrebni za pokride tekude potrebe,
ulažu se u domade sigurne novčane zavode, te se uložna
knjižica providi zaporkom, da se uložak izpladuje jedino na
uredovne namire gospodarstvenog ureda.


Glavnice lugarske mirovinske zaklade takodjer se ulažu
u pupilarno sigurne vriednostne papire, koji se odma prigodom
nabave vinkuliraju, te pohranjuju u blagajni imovne obdine.


Osim toga izdaje lugarska mirovinska zaklada zajmove
privatnim strankama uz hipotekarnu sigurnost na prvom mjestu.
Pri tom se posveduje osobita pažnja, da redovno unilaze dospjeli
kamati, kako nebi zastarom propali na štetu lugarske
mirovinske zaklade.


Drvotržci i poduzetnici polažu jamčevine na sklopljene
prodajne, najamne, gradjevne i druge ugovore u lO´/o iznosu
od ugovorene svote u gotovom novcu, ili pupilarno sigurnim
vriednostnim papirima, koji imaju prometnu vriednost. Vinkulirani
vriednostni papiri (bez kuponskih araka) nemaju prometne
vriednosti, te nisu prikladni za jamčevine. Manje jamčevine
u uložnicama novčanih zavoda bez ikakove zaporke,
vriede samo uz punomod vlastnika uložnice, kojom opunomoduje
gospodarstveni ured, da može uložak podidi u svako doba.
Kuponi se od trgovačkih i činovničkih jamčevina odrežu baremj
jednom na godinu i uruče uz potvrdu vlastnikom. Potvrde


o zadnjim dospjelim i izdanim kuponima prilažu se medju
vriednostne papire vlastnika jamčevine.
Kada poduzetnik ili drvotržac udovolji ugovorenim uvjetima,
zatraži potvrdu od gospodarstvenog ureda ili kotarske šumarije,
te na temelju takovog certifikata i sa 1 K biljegovane namire
ili potvrde, u kojoj na zaključku naglasi, da nema nikakove
daljne tražbine protiv imovne obdine, može podidi svoju
jamčevinu iz blagajne gospodarstvenrg ureda.
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 219 —


Mjesečni se zaključak blagajničkog dnevnika provadja
prema naredbi kr. zemaljske vlade od 14. rujna 1891. broj
12.219, te se posije zaključka razvrstano navedu vriednostni
papiri pohranjeni u blagajni imovne obdine, a posebice vriednostni
papiri od nepotrošive šumske glavnice, koji su pohranjeni
u kr. hrv.-slav. zemaljskoj blagajni u Zagrebu.


3. Potraživanje zatajenog poslovanja.
Potraživanje se obavlja inkontiranjem ili ovjerbom, sustavnim
zaračunavanjfm, osobito izkazivanjem aktivnih i pasivnih zaostataka,
te svestranim izpitivanjem poslovanja odgovornih
urednika.


Namira nije dovoljan dokaz za priznanje izpravnosti, ved
je potrebno inkontiranje. Inkontiranje je sravnjivanje vedih izdataka,
koji su preneseni u primitak u drugi račun iste ili
koje druge blagajne. Inkontiranje dokazuje, da izdatak ili primitak
u jednom računu (blagajničkom dnevniku) odgovara
pravodobnom i valjanom primitku ili izdatku u drugom računu.
Inkontiranje zametne onaj cenzurant, koji naidje u dnevniku
na izdatak Medjutim nije riešen dužnosti, da sastavi izkaz
inkontiranja drugi cenzurant, koji naidje na odgovarajude primitke.
Inkontiranje se označi datumom i člankom, a suglasje,
te dobu izdatka i primitka potvrde cenzuranti podpisom i kraticom
ink. (iukontirao) pokraj iznosa u blagajničkom dnevniku,
kada je blagajnički dnevnik u istom uredu. Ako li je blagajnički
dnevnik u drugom uredu, tad cenzura sastavi i pošalje
posebni izkaz sa potrebitim podatcima, kojeg drugi ured providi
člankom i podpisom, te u roku od 14 dana povrati prvobitnom
uredu.


Opažene se nesuglasice prigodom inkontiranja odstrane
shodnom odredbom, dočim se sumnjivi slučajevi prijave kr.
zemaljskoj vladi. Za izkaze inkontiranja vodi se posebna očevidnost
i nakon 14 dana požuruje povratak.
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 220 —


Najveće zloporabe i pronevjerenja su odkrivena inkoutiranjem,
te kontrolom sbrojtiili iznosa i prenosnih stavaka.
Osobita je s toga briga cenzuranta, da ove dužnosti pomno
izpunjava.
U sustavnom zaračunavanju bdije cenzurat nad tim, da
li su sve pristojbe došle do podmirbe.
Ako ima nepodmirenih primitaka, tad se izpituju razlozi
za takove zaostatke.
Naročito valja paziti, da li su provedeni svi poslovni
slučajevi, koji su odredjeni jednom doznakom.


Glavno je sredstvo za potraživanje pokusna i svestrana
individualna likvidacija. Prema odredbi se pozovu pojedine ili
sve stranke, koje su u poslovnoj svezi, te se ustanovi prema
izdanim izpravama po odgovornim organima, da li su u pravo
vrieme točni iznosi zaračunani.


Izpitani se računi provide zaporkom, koja sadržaje stranu
očevidnika (knjiga za očevidnost stanja prispjelih te izpitanih
računa), broj uručbenog zapisnika i polučeni uspjeh cenzure.


Za izpitane i u redu nadjene račune izvjesti se kr. zemaljska
vlada, da izda absolutorij (konačno riešenje) odgovornim
računopoložiteljima.


11. Računska parnica.
Provadjanje ustanova računskog parbenog prava spada u
dužnost organa, koji upravljalju imetkom, te su obvezani polagati
račune i nositi za isti karnostnu i materijalnu odgovornost.


Sve prispjele realizovaue, te izpitane i u redu nadjene
računske izprave budi kojeg imena, moraju se probušiti okruglim
šnpljim željezom na shodnom mjestu tako, da se ista izprava
ne može ponovno realizovati (nar. 11, svibnja 1874. br. 6665).


Za svaku se računsku granu izdaju opazke u obliku
upitaka.
Računska se parnica povede na one račune, koji ni^unadjeni
u redu
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 221 —


Manjkave se stavke obilježe u daevaiku pokraj iznosa sa
M (manisano), ili sa O (opaženo); ili sa NB (nota bene).
Cenzura iznese takove slučajeve u opazke. To je razpravni
spis, koji se odpremi računopoložiteljima na razjašnjenje.
Ako li se razjašnjenjem dovoljno ne odstrane manjkavosti,
tad se sastave nadopazke, na koje slijede nadrazjašnjenja.


Dvokratnom takovom izmjenom razpravnih spisa medju
cenzurom i odgovornim računopoložiteljima završuje se računska
parnica.


Nakon cenzure vračaju se prilozi gospodarstvenom uredu
na pohranu. (Naredba kr. zem. vlade, odio unutarnji od 10.
travnja 1902. broj 25761),


Opazke t^adržaju u glavi broj uručbenog zapisnika, naslov,
te naziv blagajničkog dnevnika i razdoblje, za koje je položen,
zatim čin, ime i prezime odgovornih računopolagatelja. Nakon
toga se napisu manjkave stavke svaka pod posebnim rednim
brojem ili §om, a u zaključku se prema naravi predmeta odredi
za razjašnjenje rok od 14, 30, 60 do 90 dana.


Svaka manjkava stavka se samostalno razpravi. U sastavku
se mora jasno i kratko izraziti manjkavost stavke.
U opazkama, niti u razjašnjenju ae smije se izticati sumnjičenje,
prikorivanje, osobni napadaji, ni nikakove uvriede.


Računopoložitelji ne smiju držati, da opazke nose osobni
žalac, već da ih kontrola sastavlja radi opravdane zaštite interesa
imovne obdine i stranaka, koje stoje u poslovnoj svezi
sa imovnom opčinom.


Čim koji ured primi opazke, dužan je primkom potvrditi primitak
računarskom uredu. Razjašnjenje mora biti kratko, strogo
se valja držati predmeta, te pravodobno i izcrpivo odgovoriti.


Ako se niti u nadrazjašnjenju ne odstrane manjkavosti,
tada cenzura sastavi očitovanje na kr. zemljsku vladu, da prema
stanju predmeta odluči naknadu ili povratak.


Gospodarstveni ured je dužan razjasniti opazke u slučaju,
kad od računopoložitelja tamo samo jedan služi, a da su svi
drugi premješteni. Ako li su svi računopoložitelji premješteni, tada
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 222 —


gospodarstveni ured priobdi osnovu razjašnjenja svakom pojedinom
računopoložitelju, koji to potvrdi primkom i sastavi razjašnjenje
te povrati putem istog ureda.


Odštetu iza umrlog račanopoložitelja nosi oatavina do iznosa
baštine, solidarno sa ostalim na životu. Za umrle, duševno
ili tjelesno nesposobne računopoložitelje daju razjašnjenje nasljednici,
ali nisu odgovorni za posljedice.


Ako je u opazkama odredjeni rok premalen, mogu računopoložitelji
tražiti produljenje i u slučaju uskrate mogu uložiti
utok na kr. zemaljsku vladu.


Ako raćunopoložitelji u odredjenom roku ne podaesu
razjašnjenje, tada su manjci mučke priznati, te se oglušnom odlukom
presude na naknadu.


Nakon oglušne odluke u roku od I5 dana može samo
jednom predložiti opravdanje kr. zemaljskoj vladi onaj računopoložitelj,
koji nije mogao pravodobno pružiti razjašnjenja radi
neodklonive zaprijeke.


Ako se uvaži opravdanje, odredi se novi rok za razjašnjenje,
a kad se odbije, tada stupa u krijepost oglušna odluka.


Pravomoćno osudjeni su dužni u opredijeljenom roku podmiriti
naknade odredjenim načinom u odluki. U koliko se to propusti,
pobire se naknada ovrhom. Svaka odluka sadržaje provedbuza
slučaj pravomoćnosti. Na pladu, mirovinu i jamčevinu vodi
se ovrha upravnim putem, a na ostalu imovinu i ostavinu
putem nadležnog suda. Baštinici odgovaraju do visine nasljedjene
ostavine.


Naknada se provadja sudbenim putem na temelju pravomoćne
osude.


Za pogrieške podredjenih činovika ili namještenika imaju
obvezani raćunopoložitelji pravo regresa na naknadu, u čem izriče
odluku kr. zemaljska vlada. Ako podredjeni umru, nastupa
pravo regresa u smislu privatno pravne — odredbe.


Isto tako imaju pravo raćunopoložitelji tužiti sudu privatne
stranke, kada u svoje vrieme nisu podmirile pristojbe
usljed pogriešnog obračuna ili inog razloga.
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 223 -
Ako presudjeni na jednom ne mogu podmiriti naknade,
tada mogu n roku od 15 dana, nakon što su primili odluku,
moliti obročnu odplatu.


Propuštanjem molbenog roka gubi se rečena pogodnost.
Naknade se zaračunavaju pozivom na odluku ili opazke u dnevniku
one grane, za koju su ustanovljene. Prigodom kvitiranja
se u namiri uviek iztakne razlog uz propisne podatke nastale
naknade, bilo usljed računske opazke ili odluke.


Odluke se uručuju uz primku, koja se povrada u roku od
8 dana (>nom uredu, od kojeg je stigla.


Dan uručenja odluke ne broji se u prizivni rok. Ako
zadnji dan pada na blagdan ili nedjelju, tada iztiče rok u naredni
radni dan.


Ako se molba odprema poštom, mora biti predana uključivo
do zadnjeg dana odredjenog roka. Molbe predane nakon
minulog roka, ne razpravljaju se, ved odbijaju rreda radi.


Cenzura vodi očevidnot rokova u očevidniku.
Prispjele opazke su dužni računopoložitelji pomno čuvati
pod ključem.


Ako se opazke ne priobde d vrieme od 3 godine, nakon
što je položen račun, nisu računopoložitelji obvezani na razjašnjenja
i naknade osim čina, koji dira u kazneni zakon. U tom
slučaju ih neriešava krivnje, niti izdani absolutorij (računska
odriešnica).


Štete, koje nastanu radi kasnog izpitivanja računa, naime
kada se nakon što su računi preuzeti, propusti tečajem 3-juh
godina izdati opazke, padaju na teret i odgovornost kontrolnih
organa.


III.
Škontracija ili pregledanje imovinskog stanja
na licu mjesta.
Škontracija ima zadaču ustanoviti, da li je suglasno stanje
imovine u naravi i u novcu, sa stanjem izkazrnim u računu.
Škontracija se dieli u redovnu, slučajnu i iznenadnu.
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— ´224 —


Redovnu škontraciju vrši svake sedmice odgovorni upravitelj
sa podredjenim urednicima, da se uvjere, da li stanje
imovine u računima izneseno, odgovara stanju pohranjene
imovine.


Slučajnu škontraciju odredjuje kr. zemaljska vlada sa
znanjem upravitelja gospodarstvenog ureda, povodom elementarne
nepogode (vatre, poplave), ili u slučaju odkriveue kradje,
provale, ili usljed promjene medju odgovornim računopoložite-
Ijima, bilo povodom premještenja, dopusta ili umirovljenja.


Iznenadna škontracija ima zadaću, da uz pregledanje
stanja imovine ustanovi, da li rukovanje sa novcem ili inim
dobrom teče prema postojećim propisima. Kr. zemaljska vlada
odredjuje takovu u neopredieljenim* rokovima, a da za to ne
doznaju odgovorni računopoložitelji.


Izaslanik pazi, da nitko ne dozna za dobiveni nalog, a
najmanje odgovorni računopoložitelji, ili pridieljeno im osoblje.
Izaslanik putuje tako, da odma iza dolazka započme škontraciju,
makar je istog dana ne može obaviti. Dobiveni nalog
pokaže odgovornom upravitelju, da ga uvjeri, da je ovlašten
provesti škontraciju. zatim odgovorne računopoložitelje upita,
da li su svi poslovni slučajevi žurnalizirani, te pohranjene sve
novčane vrednote i efektuirane sve odpreme? U koliko nebi
sve bilo uredjeno, ima se odma provesti. Nakon toga se zaključaju
sve blagajne, u kojima je pohranjena novčana vrednota.
Ključeve i dvogubke od jedne brave zadrži izaslanik, a
ostale ostavi upravitelju, zatim preuzme sve blagajničke dnevnike
i račune, u koje se provadjaju imovinske promjene. Redom
od zadnje škontracije ustanovi izpravnost prenosnih stavaka, te
sravni dokaznice sa unesenim pi´omjeuama.


Dokaznice potanko ne izpituje, jer to spada na cenzuru.
Kontrolira izpravnost sbroja pojedinih stupaca i dalnjih prenosnih
stavaka, te u koloni predmeta »intra magiuem« stavi
zaključnu zaporku.


Najprije se naznači početni i posljednji članak u škontraciju
povučenih poslovnih slučajeva od mjesečnog svezka bla
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 225 —


gajničkog dnevnika, a onda se u kratko izpuni dan, mjesecgodina, kada se je provela škontracija, dan i broj naloga, kojim
je odredjena slučajna ili iznenadna škontracija, zatim se izkaže
uspjeh prometa novčane vrednote i to u prvom redu primitak,
u drugom redu izdatak, a izpod toga razlika kao ostatak, koli
gotovog novca, toli i vriednostnih papira.


Blagajnički ostatak ili preizdatak izpiše se slovima, te zaključnu
zaporku podkriepe vlastoručnim podpisima odgovorni
računopoložitelji i izaslanik.


Za više se dnevnika sastavlja obnašašde, u koje se unese
naziv od svakog dnevnika, blagajnički članci, koji su povučeni
u skontraciju, sveukupni primitak, izdatak i ostatak ili preizdatak,
kako pokazuje zaključna zaporka.


Sbroj svijuh ostataka nakon odbitka eventualnih preizdataka,
pokazuje stanje imovine, koje mora biti suglasno sa stanjem
pohranjenim u blagajni. Cim se sastavi i zaključi obnašašde,
započme izaslanik pregledati stanje imovine t. j . brojiti
gotovinu i pregledati vriednostne papire i drugo dobro. Ključeve
predaje redom od svake blagajne onomu, od kojeg je primio,
zatim se otvori blagajna i prebroje se sve pohranjene
novčane vrednote, koje popiše izaslanik. Urednik, koji vodi
blagajnu, dužan je brojiti novčane vrednote, da se u slučaju
manjka nebi izgovarao, da je nestao prigodom brojenja.


Papirni novac, koji je prispio izravno iz austro-ugarske
banke, te je providjen unakrst sa neoštečenim zametkom, nadalje
kovani novac n originalnim vrećicama sa pečatom kovnice,
ne broji se pojedince, već se uzme vrednost označena u
zamotku. Zaraotci sbrojeni po odgovornim računopoložiteljima
važu se i pokusno se prebroje.


U blagajnu se pohranjuje samo ona novčana vrednota,
koja je provedena u dnevnicima.


Strogo je zabranjeno računopoložiteljima pohranjivati u blagajnu
svoju ili tudju privatnu imovinu. O količini novca sastavi
se novčanik i unese u obnašašče po vrsti i broju komada, a
na koncu se iznese sbrojni iznos.
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 28     <-- 28 -->        PDF

- 226 —
Svaki pojedini vriednostni papir pregleda izaslanik, te
ustanovi, da li je providjen serijom i brojkom, zatim sravni
brojeve sa izkazom vriednostnih papira, koji je pohranjen u
tresoru medju efektima, te sadržaje popis svijuh vriednostnih
papira.


Od vinkuliranih vriednostnih papira pregleda kamatne
arke, da li su pravodobno podignuti i u primitak zaračunani
svi dospjeli kamati, a od vriednostnih papira, koji nisu vinkulirani,
pregleda kamatne arke (talone i kupone), da li su
dospjeli kuponi unovčeni, a na iztekle kupone, da li su na
temelju talona nabavljeni novi kuponski arci. Pokraj kuponskog
arka mora priležati potvrda vlastnika, kojotu potvrdjuje
primitak zadnjih dospjelih kupona. Obveznice privatne naravi
moraju imati zaporke o gruntovnom osiguranju.


Prema dnevnicima popisu se vriednostni papiri u izkaze
po naslovu, nominalnoj vriednosti i ukupnom iznosu, te se
sbrojni iznosi unesu u obnašašde, kojemu se prilože izkazi o
popisu vriednostn´h papira.


Vriednostni papiri žurnaliziraju se po nominalnoj vriednosti,
jer država jamci samo za nominalnu vriednost svojih i
drugih vriednostnih papira, za koje je preuzela garanciju, te
što se pladaju kamati prema nominalnoj vriednosti.


Burzovna vriednost je podvržena promjeni. Ocevidnost takove
vrednote morala bi se neprekidno izravnavati. Gdje je
veda količina različitih vriednostnih papira, tamo nebi mogli
svladati urednici takovo poslovanje, koje inače u normalnim
prihkama uspješno vrše


Imovina stvarne vrednote sravni se sa zaključkom stvarnog
računa.


Posije stanja imovine kontr> lira se vodjenje obistimbenih i likvidacionalnih
knjiga. Godišnji zaključci pojednih proračunskih
stavaka uzporede se sa zaključnim računima. U premjerbenim,.
doznačnim i dražbenim se zapisnicima izpitaju pokusno obračuni,
te sravne uplate i povrate pristojbe sa blagajničkim dnevnikom..


Riešenja novčanih spisa izpitaju se sa uručbenim zapisnikom,
a nakon toga se ustanovi, da li su blagajničke prosto
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 227 —


rije prikladne i prema propisom dovoljno osigurane protiv
vatre i provale.


Nadje li izaslanik prigovora dolazka novčane pošiljke priredjene
za odpremu, to može jednu ili više otvoriti, da se
uvjeri, da li sadržaju označenu količinu vrednote.


Prispjeli a nezaračunani novac se propisno žurnalizira
prije, nego li se zaključe blagajnički dnevnici. Za oštečene i
krivotvorene se novce pozovu računopoložitelji, da ih zamjene
sa odgovarajućom izpravnom vrednotom


Ako se na škontraciji odkrije manjak, tad se po vlastitoj
uvidjavnosti shodno odredi prema veličini vrednota.
Za male se iznose do 50 K. pozovu računopoložitelji, da
ih odma podmire.


Dosiže li manjak 200 K, tad se sa računopoložiteljima
ponovno pregledaju dnevnici i prebroje vrednote. Na zahtjev
se odgovornim računopoložiteljima dozvoli kratki rok, da razjasne
stanje.


Ne odstrani li se ni tada razlika, tad se pritegnu na podrairbu.


Ako manjak premašuje 200 K, podnese se prijava kr.
zemaljskoj vladi i pričeka uputa. Odkrije li se dokazano pronevjerenje,
tada se prijavi nadležnom kr kotarskom sudu, te
osigura predbilježba na nepokretnu imovinu raČunopoložitelja,
ako takovu posjeduju. Ujedno se nastoji bieg zaprieČiti.


Ustanovi li se prigodom brojenja novčanih predmeta višak,
to se zaračuna u primitak u dnevniku za tudje novce i druge
pologe.


Ako računopoložitelji naknadno opaze pogriešku, nisu vlastni
izplatiti novac, već stanje razjasniti kr. zemaljskoj vladi, te
zatražiti dozvolu, da svoje novce mogu podignuti. Ako li ne
naidju na pogriešku, pričeka se dok prodje cenzura, pa de se
u konačnom riešenju shodno odrediti.


Nakon svega toga sastavi se škontralni zapisnik, u kojeg
se unese uspieh škontracije, želje i molbe upravitelja i blagajničkog
osoblja. Cieli se taj škontralni operat predloži kr.
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 228 —


zemalj. vladi sa posebnim izvješdem, u kcjem se izcrpivo opišu
nedostatci i stavi predlog, kako će se odstraniti pronadjene
manjkavosti.


Ivan Orćević, kr. vi. rač. savjetnik.


Šume i šumarstvo u Bugarskoj.


Bugarska je zemlja vrlo šumovita. Pošto njezine šume
zapremaju skoro 30% čitave površine, to ona spada medju najšumovitije
zemlje Evrope, te medju njima zauzima četvrto
mjesto. Polag najnovijih statističkih podataka čiiava površina
bugarskih šuma iznaša 2,607.684 72 ha, od kojih odpada na
državne šume 736.006*82 ha, na obdinske šume 1,395.942*11
ha, na školske, crkvene i manastirske šume 35,965*40 ha i
na privatne šume 439.770*39 ha. Po tomu državne šume zapremaju
Va. obdinske Va, a privatne šume skupa sa školskim
i manastirskim ´/j čitave šumske površine.


Posjedovni odnošaji šuma su se mjenjali godimice tako,
da je danas teško barem i približno točno ustanoviti vlastništvo
suma.


Turski zakon nije poznavao vlastništvo šuma, osobito ne
za Bugara, koji se je smatrao kao raja. Zato su se u tursko
doba sve šume nalazile u rukama države, dočim je narod imao
samo pravo uživanja. Dakako da ovo pravo nije bilo uredjeno
ničim drugim, nego tradicijom, koja je dozvoljavala svakomu
sječi i krčiti šume koliko god i gdje god mu je bilo drago.
Privatno vlastništvo Bugara na sumu priznaralo se samo
onda, kad bi se steklo kupom od Turaka. Nastupom ali bugarske
samostalnosti znatno su se promjenili posjedovno-pravui
odnošaji suma. Sve šume, koje su bile bliže napučenim mjestima,
bile su proglašene kao obdinske, a zatim je vedina tih
šuma jednostavnom podjelom ili usurpacijom, prešla u ruke
privatnika. Kao državno vlastništvo ostale su jedino one šume,
koje su se nalazile u visokim planimama, daleko od napučenih
mjesta, te one šume, koje su bile vlastništvo čistih turskih
sela, iz kojih su se Turci izselili, te tako odnosne šume ostale
bez vlastnika. Tečajem vremena, te uplivom stranaka, koje su