DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1909 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— -195 ^ ~


zova znatno udaljena—^a uz^to kao Posavska sela — nisu,sprevnljena
ža vožnju drva iz brdskih strmina. ´ . ,


Usljed toga odjpasti će nužda ušumljenju tih sela, u Posavske srezove,
te 6e nam naši dragocjeni hrastići svojoj s^vrsi L J, lih tehničkoj
porabi ostati sačuvani.


: Jedna glavna pruga ove željeznice imala bi ići od točke, gđe potok
Po´kotina istaži iz sreza „Tisovačko brdo" kroz selo Tisdvac
do "ceste kraj´God i nj a ka, a ta bi se imala po osnovi odmah izgraditi.


Ovđe bi imao primjetiti, da mi se izgradnja te pruge u svojoj
cielosti^ ne čini nipošto nuždaom.


Ako bi već mogao dopustiti nuž(3u izgradnje pruge od uioka
Jainbrovca u Pokotinu, do južnog kraja sela Ti so vca, nikako ne
mogu da shvatim potrebu produljenja pruge do sela God i nj ak a, jer
tu pruga ide dobrim, kao dlan ravnom 3 kim. dugačkom cestom.


Na ravnoj cesti dovo^ kolima ne igra toliku ulogu, pa bi,stoga
skladište drva ispod Tiso vea dovoljno odgovaralo opravdanoj faktičnoj
potrebi žitelja. . ,


Time bi se snizili troškovi izgradnje i uzdržavanja te pruge kroz
toliki niz godina.


Druga glavna pruga, koja će se međutim morati izgraditi tek onda,
kada se iscrpe šume (predvidno godine 1921=) nalazeće se u dohvatu
prve glavne pruge; imala bi ići od točke gđe potok Maglaj izlazi iz
sreza „Vrbovačko brdo´´ do ceste kraj sela Vrbova.


Osim tih glavnih pruga morale bi se izvesti nuzgredoe pruge, koje
bi prema slijedu sjećina, ove spajale sa gore označenim glavnim prugama.
Od ovih bi se pruga, koja spaja okružje ili sreza Tisovačko
brd o sa pr^o spomenutom glavnom prugom, morala izgraditi odma.


Pravac te pruge bio bi iz Drežnik a sljemenom u okružje II.
Tisovačkog brda — putem do cote 479 na kotu 521, a od ovuda
u uvalu potoka Jambrovac te tom uvalom do utoka Jambrovca
u P pkotinu. ":


Prva glavna pruga zajedno sa gore spomenutom nuzgrednom prugom,
duga je približno oko 10 kim. Za izgradnju ove pruge zajedno sa
uspostavom skladišta i dopremom drva prehminirana je svota od 50.000
kruna, što čini 500O K po kilometru.
- .: Na koncu imao bi još primjetiti, da" je poželjno, da se izradba
osnove i sama izvedba gradnje željeznice bezuvjetno povjeri vlastitom
šumarskom stručnom osoblju^ koje je prema svojoj tehničkoj spremi
tim radnjam potpuno doraslo, te da se odustane od prvobitne nakane,
po kojoj bi se radnje imale predati kojemu inžiniru. T. G.


Status kr državn/ šomarskfh čteavnika n kraljevini. Ugarskoj
prema proračunu za B®d. !909 D prošlom broju Šum. lista doojeli smo
status kr. .erar. som. činovnika u Hrvatskoj i Sl-avo,aiji, a sada donašamo
status kr, drž. sam činovnika u Ugarskoj t. j . onili kr. šumarskih
činovnika, koji ili vode upravu u-ukotareaim obćinnskim, gradskim i dr.
šumama, ili službuju kod šumskih nađzornićtva. , ;
D kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji jesu te dvie službe spojene
XX jednu, te ju obavljaju šumarski tehničari kod političke uprave, pak
zato držimo da će tu gospodu zanimali kako je udešen status njihovih
sudrugova u Ugarskoj. ,-;- \. ., ; .-: ,.,,;. -, .-,.: